Hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh VP

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh VP

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Xây dựng, kiến trúc

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên mupoanh và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 Hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh VP . luận án nghiên cứu thực trạng chi và quản lý chi ngân sách địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ tại tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2007 - 2013; định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ  được nghiên cứu áp dụng cho tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

 MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
Quan điểm phát triển GTĐB đã được Đảng ta khẳng định trong Văn kiện Đại
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI đó là: “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng
bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô
thị lớn” [21,tr.106], là một khâu đột phá chiến lược, là yếu tố quan trọng thúc đẩy
phát triển KTXH và cơ cấu lại nền kinh tế. Thực hiện chủ trương này, hàng năm
UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã dành phần lớn nguồn lực tài chính của địa phương để đầu
tư xây dựng hạ tầng GTĐB, cụ thể năm 2012 chi đầu tư hạ tầng GTĐB chiếm
15,3% trong tổng chi NSĐP, tăng gấp 3,3 lần so với năm 2008. Đồng thời, tích cực
xây dựng cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc phân định
trách nhiệm giữa các cấp, các ngành, các cơ quan nhà nước về quản lý chi đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng; cải thiện tính minh bạch trong chi NSĐP; hoàn thiện tiêu
chuẩn định mức phân bổ NSĐP và giám sát quá trình sử dụng nguồn vốn đầu tư
XDCB của NSNN… Qua đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tích đáng kể
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB.
Chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB đã có tác động tích cực đến phát
triển KTXH của tỉnh Vĩnh Phúc, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc
làm, xoá đói giảm nghèo… Tuy nhiên, trong thực tế quản lý chi NSĐP đầu tư xây
dựng hạ tầng GTĐB ở tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn những bất cập nhất định, đó là: (1)
Phân cấp nhiệm vụ chi NS và phân cấp quyết định đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB
cho cấp huyện, xã chưa tương xứng với khả năng nguồn lực và năng lực quản lý của
cấp huyện, xã dẫn đến đầu tư dàn trải và nợ đọng XDCB ngày càng tăng; (2) Kế
hoạch vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB chưa gắn kết với kế hoạch phát triển
KTXH 5 năm của địa phương; (3) Phân bổ vốn còn dàn trải, giải ngân vốn đầu tư
chậm, thanh quyết toán chưa nghiêm, thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng hạ
tầng GTĐB vẫn còn khá phổ biến; (4) Hạ tầng GTNT và đô thị chưa được cải thiện,
nhiều công trình dở dang còn thiếu vốn, không giải phóng được mặt bằng…
Với tư cách là cán bộ quản lý của ngành KBNN, trăn trở với những vấn đề2
nêu trên, nghiên cứu sinh mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện quản lý chi ngân
sách địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc”
để làm chủ đề nghiên cứu cho luận án tiến sĩ kinh tế của mình.
2. Mục đích nghiên cứu đề tài luận án
Mục đích nghiên cứu của luận án là đề xuất phương hướng, hệ thống các giải
pháp và điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSĐP đầu tư xây
dựng hạ tầng GTĐB có luận cứ khoa học về lý luận và thực tiễn nhằm góp phần
thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược phát triển KTXH của tỉnh Vĩnh Phúc
đến năm 2020 và định hướng năm 2030.
Các mục đích nghiên cứu cụ thể của luận án:
Một là, về lý luận hạ tầng GTĐB và chi NSĐP xây dựng hạ tầng GTĐB,
nhiệm vụ nghiên cứu của luận án là hệ thống hóa và phân tích làm rõ những vấn đề
cơ bản như sau:
- Hạ tầng GTĐB và vai trò của hạ tầng GTĐB với phát triển KTXH;
- Chi NSĐP cho đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB, những đặc điểm và nội
dung chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB.
Hai là, về lý luận quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB, nhiệm
vụ nghiên cứu của luận án là hệ thống hóa và phân tích làm rõ những vấn đề cơ bản
như sau:
- Khái niệm, nguyên tắc quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB;
- Nội dung quản lý chi NSĐP xây dựng hạ tầng GTĐB theo chu trình NSNN
và quy trình quản lý dự án đầu tư gồm: Phân cấp quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng
hạ tầng GTĐB; lập kế hoạch vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB; lựa chọn thầu và
hợp đồng trong hoạt động xây dựng hạ tầng GTĐB; thanh toán vốn đầu tư xây dựng
hạ tầng GTĐB; quyết toán vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB; kiểm tra, thanh tra,
kiểm toán và giám sát quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB; các nhân
tố ảnh hưởng quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB.
Ba là, về thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSĐP
đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm vụ nghiên cứu của luận
án là: 3
 - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng
GTĐB như: Phân cấp quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB; lập kế
hoạch vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB; lựa chọn thầu và hợp đồng trong hoạt
động xây dựng hạ tầng GTĐB; thanh toán vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB;
quyết toán vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB; kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và
giám sát quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB;
- Xây dựng hệ thống mục tiêu, định hướng, quan điểm, các giải pháp và điều
kiện thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi NSĐP đầu tư xây dựng hạ
tầng GTĐB đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 có luận cứ khoa học, có tính
khả thi.

 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên mupoanh đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
lamthikimxuyen
ok. cam on ban nha.
khanhhuyen
Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
danganhtuyet
Tài liệu nóng hổi, vừa thổi vừa down
cuongsaohb
Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
vietnham2013
Mong rằng website càng ngày tài liệu sẽ càng nhiều.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh