Nghiên cứu hiện tượng dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi Quảng trị - Thừa Thiên Huế, đề xuất phương pháp dự báo và phòng chống phù hợp

Nghiên cứu hiện tượng dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi Quảng trị - Thừa Thiên Huế, đề xuất phương pháp dự báo và phòng chống phù hợp

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Xây dựng, kiến trúc

Cập nhật:

Kiểu file: rar

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên mupoanh và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Do ảnh hưởng ngày một gia tăng của sự biến đổi khí hậu toàn cầu, trái đất
ấm lên nên hoạt động bão lũ ở nước ta nói chung và vùng Quảng Trị - Thừa
Thiên Huế nói riêng đang có những biến đổi bất thường, làm phát sinh những
trận mưa lớn kéo dài với cường độ cao hơn nhiều so với trước đây. Ở Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế, vùng đồi núi chiếm hơn 2/3 diện tích lãnh thổ cùng với chế
độ khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa là môi trường thiên nhiên thuận lợi đối với sự
phát sinh, phát triển nhiều quá trình địa chất tự nhiên. Mặt khác, trong thời kỳ đổi
mới, cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông có những bước phát triển vượt bậc, nên
xuất hiện ngày càng nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống bậc thang thủy điện,
moong khai thác khoáng sản lộ thiên v.v... Hoạt động kinh tế - công trình của con
người ngày càng gia tăng, làm cho môi trường tự nhiên bị biến đổi mạnh mẽ,
thúc đẩy sự phát sinh với cường độ cao các quá trình sườn dốc.
Hằng năm, tại vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, vào những thời
điểm nhất định của mùa mưa lũ thường xảy ra quá trình dịch chuyển đất đá trên
sườn dốc, đủ mọi quy mô và chủ yếu tập trung vào những tuyến đường giao thông,
nhất là đường Hồ Chí Minh và mái dốc các công trình thuỷ công (hình 1.1).
Quá trình dịch chuyển đất đá trên mái dốc đã phá huỷ taluy, nền đường, làm
ách tắc giao thông, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Thế nhưng các công
trình nghiên cứu, dự báo quá trình dịch chuyển đất đá trên sườn dốc, mái dốc vùng
đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế còn rất ít. Nhiều vấn đề về bản chất, nguyên
nhân, điều kiện, động lực, quy luật phát sinh và phát triển, phân loại quá trình dịch
chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế cũng như
phương pháp dự báo, phòng chống, giảm thiệt hại do quá trình dịch chuyển đất đá
trên sườn dốc, mái dốc gây ra chưa được nghiên cứu thấu đáo. Vì vậy, việc chọn
đề tài luận án: “Nghiên cứu hiện tượng dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng
đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, đề xuất phương pháp dự báo và phòng
chống phù hợp” là rất cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.
2
Hình 1.1. Sơ đồ vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ làm phong phú thêm lý luận về sự hình
thành, phát triển quá trình dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi, đồng
thời đề xuất, lựa chọn phương pháp dự báo và phòng chống thích hợp nhằm giảm
thiểu tác hại do quá trình dịch chuyển đất đá trên sườn dốc gây ra, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng của hai tỉnh Quảng
Trị - Thừa Thiên Huế nói riêng và của đất nước nói chung.
2. Mục đích của đề tài luận ánm
- Xác định được hiện trạng, nguyên nhân, động lực và quy luật phân bố,
phát triển các quá trình dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi Quảng Trị -
Thừa Thiên Huế.
- Thành lập bản đồ phân vùng dự báo nguy cơ trượt lở đất đá trên sườn dốc
vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phòng chống phù
hợp, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là môi trường tự nhiên - kỹ thuật vùng đồi
3
núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế mà trọng tâm là sườn dốc, mái dốc và quá trình
dịch chuyển đất đá trên chúng (chủ yếu quá trình trượt lở). Trong đó quan điểm
sườn dốc trong luận án bao gồm cả sườn dốc tự nhiên và nhân tạo.
- Phạm vi nghiên cứu bao gồm vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế
với độ cao từ 50m trở lên. Chiều sâu nghiên cứu khoảng trên dưới 50m, được
tính từ mặt đất tự nhiên đến tầng đất đá tương đối ổn định bên dưới. Đối với các
tuyến đường và mái dốc các công trình khác, tuỳ thuộc đặc điểm địa hình - địa
chất cụ thể, phạm vi nghiên cứu diện được triển khai theo băng rộng từ 50 - 100
đến 200 - 300m tính từ tim đường hay công trình tương ứng.
4. Nội dung nghiên cứu của đề tài luận án
Để đạt được các mục đích trong giới hạn đối tượng, phạm vi nghiên cứu
nêu trên, đề tài luận án tập trung nghiên cứu những nội dung chính sau:
- Nghiên cứu tổng quan về hiện tượng dịch chuyển đất đá trên sườn dốc,
mái dốc.
- Nghiên cứu đặc điểm môi trường tự nhiên - kỹ thuật vùng đồi núi Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế.
- Nghiên cứu quá trình dịch chuyển đất đá trên sườn dốc, mái dốc vùng đồi
núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế.
- Nghiên cứu, dự báo nguy cơ phát sinh dịch chuyển đất đá trên sườn dốc,
mái dốc vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch chuyển đất đá trên
sườn dốc, mái dốc vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế
5. Phương pháp nghiên cứu
Để triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu đã đề ra, đề tài sử dụng tổng
hợp các phương pháp dưới đây:
- Phương pháp thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu hiện có ở trong và
ngoài nước liên quan tới đề tài, vùng nghiên cứu.
- Phương pháp phân tích hệ thống: được vận dụng trong phân tích, đánh giá
tương tác giữa các yếu tố tự nhiên, con người với quá trình dịch chuyển đất đá
(trượt đất đá) trên sườn dốc, mái dốc vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế.
4
- Phương pháp chuyên gia: quá trình dịch chuyển đất đá trên sườn dốc phát
sinh, phát triển do tác động của nhiều nguyên nhân, bị chi phối bởi nhiều yếu tố
ảnh hưởng v.v.., do đó, rất cần sự tham vấn của nhiều chuyên gia thuộc các
chuyên môn sâu khác nhau cũng như sự hỗ trợ, tham gia ý kiến của các nhà quản
lý, cộng đồng ở vùng nghiên cứu.
- Phương pháp đo vẽ địa chất công trình khái quát kết hợp khoan thăm dò,
đào nông: Được triển khai ở các đoạn tuyến xung yếu, mất ổn định với tỷ lệ đo
vẽ 1:50.000 trên băng rộng 1 - 5km dọc tuyến đường HCM nhằm đánh giá hiện
trạng, xác định nguyên nhân, điều kiện, động lực, loại hình dịch chuyển đất đá
trên sườn dốc, đồng thời nghiên cứu, lấy mẫu đất đá thí nghiệm.
- Phương pháp thực nghiệm: chủ yếu là thí nghiệm trong phòng nhằm xác
định thành phần hạt, tính chất cơ lý đất đá trong điều kiện độ ẩm thay đổi.
- Phương pháp xác xuất - thống kê toán học với sự trợ giúp của công nghệ thông
tin nhằm xử lý kết quả thí nghiệm, quan trắc phục vụ cho việc đánh giá, dự báo động
lực của quá trình dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi nghiên cứu.
- Phương pháp kiểm toán ổn định trượt sườn dốc, mái dốc: sử dụng các
phương pháp khác nhau để đánh giá độ ổn định của sườn dốc, mái dốc vùng đồi núi
Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. Qua đó, đưa ra các giải pháp phòng chống hợp lý.
- Phương pháp phân tích ảnh viễn thám: sử dụng để giải đoán vị trí các khối
trượt trong vùng nghiên cứu.
- Phương pháp mô hình toán - bản đồ: sử dụng phương pháp phân tích thứ
bậc AHP (Thomas Saaty) để xây dựng hệ thống các cặp ma trận so sánh, xác
định mối quan hệ tương quan tuyến tính giữa các yếu tố là nguyên nhân, điều
kiện phát sinh dịch chuyển đất đá. Từ đó, tìm ra trọng số ảnh hưởng của các yếu
tố được lựa chọn. Kết quả của AHP sẽ được tích hợp vào môi trường GIS trên cơ
sở chồng xếp tích hợp các bản đồ thành phần có trọng số đã được lựa chọn để
xây dựng bản đồ phân vùng dự báo nguy cơ trượt đất đá vùng đồi núi Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế.
6. Điểm mới của luận án
- Phân tích, đánh giá chi tiết các yếu tố đặc điểm môi trường tự nhiên - kỹ
5
thuật và ảnh hưởng của nó đến sự hình thành các quá trình dịch chuyển đất đá
trên sườn dốc, mái dốc vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế.
- Đề xuất phân loại các quá trình dịch chuyển đất đá trên sườn dốc, mái dốc
vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế.
- Vận dụng thành công phương pháp mô hình toán - bản đồ có sự trợ giúp của
công nghệ GIS để đánh giá, dự báo và lập bản đồ phân vùng cường độ hoạt động
dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế trên
cơ sở xây dựng hệ thống đa chỉ tiêu môi trường tự nhiên - kỹ thuật.
7. Luận điểm bảo vệ
Luận điểm 1: Quá trình dịch chuyển đất đá trên sườn dốc, mái dốc vùng
đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế là kết quả tương tác giữa các yếu tố môi
trường tự nhiên và hoạt động kinh tế - xây dựng của con người, trong đó hoạt
động xây dựng đường giao thông và mưa cường độ cao kéo dài là nguyên nhân
chính gây ra hàng loạt các quá trình sườn dốc.
Luận điểm 2: Hiện tượng trượt lở đất đá trên sườn dốc, mái dốc vùng đồi núi
Quảng Trị - Thừa Thiên Huế có môi trường TN - KT đa dạng, phức tạp hoàn toàn
có thể đánh giá, dự báo bằng mô hình toán - bản đồ với sự trợ giúp của công nghệ
GIS theo 5 cấp độ từ rất yếu đến rất mạnh. Trong đó, cường độ trượt lở đất đá từ
mạnh đến rất mạnh chiếm 44,58%, tập trung chủ yếu trên mái dốc đường giao
thông qua các xã thuộc huyện Hướng Hóa, A Lưới, Nam Đông.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án
- Góp phần hoàn thiện cơ sở lý thuyết, phương pháp luận nghiên cứu quá
trình dịch chuyển đất đá trên sườn dốc, mái dốc.
- Trên cơ sở dự báo phân vùng nguy cơ dịch chuyển đất đá trên sườn dốc, đề
xuất được các giải pháp khoa học công nghệ phù hợp phòng chống, giảm thiểu tác
hại do dịch chuyển đất đá gây ra ở vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế.
- Kết quả nghiên cứu của luận án là nguồn tài liệu tin cậy, có thể tham
khảo, sử dụng trong quy hoạch khai thác hợp lý lãnh thổ, trong thiết kế, thi công
các công trình, đặc biệt là đường giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
và đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng vùng nghiên cứu.
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên mupoanh đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
cuongcd4k54
Thật là tuyệt vời! Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ?
thanks!!!!!!!!!!! happy lucky day!
phuc122133
Rất rất cám ơn
kimhoa_08
Xin cảm ơn
trucquynhlevin
tôi đã nhận được, rất cảm ơn Thư viện cộng đồng
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh