Biểu mẫu thuế, biểu mẫu hành chính, văn bản mẫu hành chính

Kết quả 64 of 5 Lọc
LẬP LUẬN KINH TẾ

LẬP LUẬN KINH TẾ

Lượt tải: 5
Tài liệu Nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng

Tài liệu Nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng

Tài liệu Nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng

Lượt tải: 6
Luật 45/2013/QH13 Luật đất đai

Luật 45/2013/QH13 Luật đất đai

LUẬT ĐẤT ĐAI   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai, Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và...

Lượt tải: 5
Mẫu bản kiểm điểm chất lượng đảng viên năm 2013

Mẫu bản kiểm điểm chất lượng đảng viên năm 2013

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG   Mẫu A1 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   ...

Lượt tải: 11
Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên  địa bàn các  tỉnh Tây Nguyên ( Bản tóm tắt)

Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên ( Bản tóm tắt)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ    Tên tác giả Tên luận án:  Thực hiện pháp luật vềdân chủ ở xã, phường, thịtrấn trên              ...

Lượt tải: 5
Mẫu quy hoạch sử dụng đất cấp xã

Mẫu quy hoạch sử dụng đất cấp xã

mẫu làm quy hoạch sử dụng đất cấp xã đầy đủ mọi thông tin về quy hoạch cấp xã

Lượt tải: 50
Lập bảng mô tả công việc

Lập bảng mô tả công việc

Lập bảng mô tảcông việc có hiệu quả Lập bản mô tảcông việc rõ ràng trước khi bạn tiến hành việc thuê nhân công  sẽgiúp cho bạn lựa chọn các ứng viên tốt nhất trong tập hồsơxin việc.  Công việc này gồm hai phần - tóm tắt trách nhiệm cần đảm đương của c&oci...

Lượt tải: 6
Hướng dẫn làm tiểu luận

Hướng dẫn làm tiểu luận

Hướng dẫn chung. Tiểu luận được trình bày trên giấy A4, khi hoàn thiện phải đóng quyển Tiểu luận gồm 3 phần Mở Đầu 1.      Lý do chọn đề tài 2.      Tình hình nghiên cứu của đề tài (kể tên một vài tác phẩm, tác giả tiê...

Lượt tải: 5
PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ - 2004

PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ - 2004

Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự 2004 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Bộ luật tố tụng hình sự; Pháp lệnh này quy định tổ...

Lượt tải: 22
Pháp lệnh Tôn giáo - 2004

Pháp lệnh Tôn giáo - 2004

  PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 21/2004/PL-UBTVQH11 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội kho...

Lượt tải: 10
Pháp lệnh Dân quân tự vệ - 2004

Pháp lệnh Dân quân tự vệ - 2004

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 19/2004/PL-UBTVQH11 NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; ...

Lượt tải: 9
Pháp lệnh Dân số - 2003

Pháp lệnh Dân số - 2003

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 06/2003/PL-UBTVQH11  NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2003 VỀ DÂN SỐ Dân số là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Để nâng cao trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong công tác dân số; bảo v...

Lượt tải: 9
Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Lời nói đầu Với nhận thức rằng: - Việc thừa nhận nhân phẩm vốn có, các quyền bình đẳng và không thể tách rời của mọi thành viên trong gia đình nhân loại là cơ sở cho tự do, công bằng và hoà bình trên thế giới; - Sự xâm phạm và coi thường nhân ...

Lượt tải: 16
Xem tiếp: <<   1 | 2 | 3 | 4 | 5