Ảnh hưởng của tổn hao ứng suất đến độ tin cậy của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính

Ảnh hưởng của tổn hao ứng suất đến độ tin cậy của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Kỹ thuật công nghệ

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên quangmen93 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
Luận án tiến sỹ 2014
 
Ảnh hưởng của tổn hao ứng suất đến độ tin cậy của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính
 
MỤC LỤC  >> Down miễn phí tại: Tài liệu miễn phí smiley
 
LỜI CAM ĐOAN.........................................................................................................................iii
LỜI CẢM ƠN..............................................................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU............................................................................................................ix
DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, ẢNH ........................................................................................xii
MỞ ĐẦU .................................................................................................................................... 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN......................................................................................................... 4
I.1. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ TIN CẬY
CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC......................................................... 4
I.1.1. Nghiên cứu ngoài nước................................................................................................. 4
I.1.2. Nghiên cứu trong nước ................................................................................................. 8
I.2. CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, THI CÔNG KẾT CẤU SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC
TRƯỚC VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM .............................................................. 11
I.2.1. Phân loại kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước, tình hình ứng dụng tại Việt Nam.... 11
I.2.2. Ưu, nhược điểm của kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước...................................... 13
I.2.3. So sánh kết cấu sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính và căng sau
không bám dính........................................................................................................................ 14
I.2.4. Qui trình thiết kế, thi công kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước .............................. 14
I.2.5. Một số hình ảnh mô tả giai đoạn chính thi công sàn bê tông cốt thép ứng lực trước... 16
I.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ KHAI THÁC SỬ
DỤNG SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC TẠI VIỆT NAM .................................. 17
I.3.1. Về thiết kế ................................................................................................................... 17
I.3.2. Về thi công và khai thác sử dụng ................................................................................ 18
I.4. NHIỆM VỤ ĐẶT RA CHO LUẬN ÁN............................................................................ 19
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TIÊU CHUẨN TÍNH TOÁN VÀ TÍNH ỨNG SUẤT
TRONG BÊ TÔNG CHO TRƯỜNG HỢP THIẾT KẾ TỔNG QUÁT.......................................... 21
II.1. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN TỔN HAO ỨNG SUẤT THEO MỘT SỐ TIÊU CHUẨN ĐANG
ĐƯỢC ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM......................................................................................... 21
II.1.1. Theo tiêu chuẩn AS 3600-2009 [46], [45], [44], [43]..................................................... 22
II.1.2. Theo tiêu chuẩn BS EN 1992-1-1:2004 [49], [65] ........................................................ 25
II.1.3. Theo tiêu chuẩn ACI 318-08 [42], [71], [75], [84] ......................................................... 27
II.1.4. Theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 [2], [4].................................................................... 29
II.1.5. Nhận xét...................................................................................................................... 31
II.2. VÍ DỤ TÍNH TOÁN VÀ SO SÁNH TỔN HAO ỨNG SUẤT THEO CÁC TIÊU CHUẨN.. 31
II.2.1. Lựa chọn số liệu đầu vào ............................................................................................ 31
II.2.2. Kết quả tính toán tổn hao ứng suất theo các tiêu chuẩn.............................................. 32
II.2.3. So sánh kết quả tính toán tổn hao ứng suất theo các tiêu chuẩn ................................ 32
II.2.4. Kiến nghị lựa chọn tiêu chuẩn tính toán ...................................................................... 35
II.3. TRÌNH TỰ THIẾT KẾ, KIỂM TRA KẾT CẤU SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC
TRƯỚC THEO AS 3600-2009 ................................................................................................. 35
Luận án Tiến sĩ kỹ thuật
NCS. Nguyễn Chí Hiếu - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Trang vi
II.3.1. Lựa chọn cường độ bê tông '
c f và chiều dày sàn Ds ................................................... 35
II.3.2. Phân tích nội lực trong sàn.......................................................................................... 36
II.3.3. Lớp bê tông bảo vệ và độ võng của cáp...................................................................... 38
II.3.4. Chọn dạng quỹ đạo cáp ở các nhịp............................................................................. 38
II.3.5. Lựa chọn cáp và ứng suất ban đầu............................................................................. 38
II.3.6. Tính toán tổn hao ứng suất ......................................................................................... 38
II.3.7. Lựa chọn sơ bộ số lượng cáp trong từng dải cột và giữa nhịp .................................... 38
II.3.8. Các bước thiết kế, kiểm tra ......................................................................................... 40
II.3.9. Nhận xét...................................................................................................................... 41
II.4. VÍ DỤ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC CĂNG
SAU CÓ BÁM DÍNH VÀ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN KIỂM SOÁT VẾT NỨT SÀN THEO TIÊU
CHUẨN AS 3600-2009............................................................................................................. 41
II.4.1. Nhiệm vụ và điều kiện giới hạn của bài toán thiết kế................................................... 41
II.4.2. Chọn số liệu đầu vào................................................................................................... 42
II.4.3. Tính toán nội lực trong sàn và tính toán tổn hao ứng suất........................................... 42
II.4.4. Tính toán số lượng cáp ............................................................................................... 42
II.4.5. Kiểm tra điều kiện kiểm soát vết nứt sàn theo ứng suất cho phép............................... 42
II.4.6. Các thông số ảnh hưởng đến ứng suất trong bê tông ................................................. 44
II.4.7. Sự thay đổi ứng suất trong bê tông dưới ảnh hưởng của các thông số biến động ...... 45
II.4.8. Nhận xét...................................................................................................................... 45
II.5. TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT TRONG BÊ TÔNG CHO BÀI TOÁN TỔNG QUÁT THIẾT KẾ
SÀN ỨNG LỰC TRƯỚC n NHỊP THEO TIÊU CHUẨN AS 3600-2009 .................................... 46
II.5.1. Nhiệm vụ và điều kiện giới hạn của bài toán thiết kế................................................... 46
II.5.2. Tính toán nội lực trong sàn.......................................................................................... 46
II.5.3. Tính toán mô men treo ở các nhịp do tải trọng w = weq gây ra................................... 47
II.5.4. Tính lực kéo còn lại của cáp sau khi trừ đi các tổn hao ứng suất tức thời ................... 47
II.5.5. Tính lực kéo còn lại của cáp sau khi trừ đi toàn bộ tổn hao ứng suất .......................... 48
II.5.6. Chọn sơ bộ số lượng cáp i 1i N - cho từng nhịp ............................................................ 49
II.5.7. Ứng suất trong bê tông ngay sau khi kéo căng ........................................................... 50
II.5.8. Ứng suất trong bê tông ở giai đoạn sử dụng dài lâu.................................................... 51
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHƯƠNG 2 ................................................................................ 51
CHƯƠNG III: XÂY DỰNG HÀM CÔNG NĂNG THEO TIÊU CHÍ KIỂM SOÁT VẾT NỨT SÀN
BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC VÀ NHẬN DẠNG CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN QUA
CÁC SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM................................................................................................ 53
III.1. XÂY DỰNG HÀM CÔNG NĂNG THEO TIÊU CHÍ KIỂM SOÁT VẾT NỨT SÀN TRONG
THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC 3 NHỊP SỬ DỤNG AS 3600-2009 53
III.1.1. Hàm công năng theo tiêu chí kiểm soát vết nứt sàn .................................................... 53
III.1.2. Nhiệm vụ và điều kiện giới hạn của bài toán thiết kế................................................... 54
III.1.3. Tính toán nội lực trong sàn.......................................................................................... 54
Luận án Tiến sĩ kỹ thuật
NCS. Nguyễn Chí Hiếu - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Trang vii
III.1.4. Tính toán mô men treo ở các nhịp do tải trọng w = weq gây ra................................... 55
III.1.5. Tính lực kéo còn lại của cáp sau khi trừ đi các tổn hao ứng suất tức thời ................... 55
III.1.6. Tính lực kéo còn lại của cáp sau khi trừ toàn bộ tổn hao ứng suất.............................. 56
III.1.7. Chọn sơ bộ số lượng cáp cho từng nhịp ..................................................................... 56
III.1.8. Ứng suất trong bê tông ngay sau khi kéo căng ........................................................... 56
III.1.9. Ứng suất trong bê tông ở giai đoạn sử dụng dài lâu.................................................... 57
III.1.10. Thu thập số liệu thống kê từ thực tế và thiết lập thông số đặc trưng cho thi công ....... 57
III.1.11. Nhận xét...................................................................................................................... 59
III.2. MỘT SỐ BIẾN NGẪU NHIÊN THƯỜNG GẶP VÀ GIEO BIẾN GIẢ NGẪU NHIÊN ..... 59
III.2.1. Một số biến ngẫu nhiên liên tục thường gặp................................................................ 59
III.2.2. Gieo biến giả ngẫu nhiên............................................................................................. 60
III.3. NHẬN DẠNG BIẾN NGẪU NHIÊN .............................................................................. 61
III.3.1. Phương pháp tổ chức đồ tần suất............................................................................... 61
III.3.2. Phương pháp kernel ước lượng hàm mật độ .............................................................. 62
III.3.3. Xấp xỉ hàm mật độ xác suất thực nghiệm.................................................................... 65
III.3.4. Ví dụ tính toán số ........................................................................................................ 65
III.3.5. Nhận xét...................................................................................................................... 67
III.4. ĐỘ TIN CẬY VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY ....................................... 67
III.4.1. Một số khái niệm cơ bản ............................................................................................. 67
III.4.2. Mô hình ngẫu nhiên..................................................................................................... 68
III.4.3. Phương pháp chỉ số độ tin cậy b ................................................................................ 69
III.4.4. Phương pháp Hasofer-Lind......................................................................................... 70
III.4.5. Phương pháp Monte Carlo.......................................................................................... 72
III.4.6. Ví dụ tính toán số kiểm tra độ tin cậy của phần mềm tính toán theo Monte Carlo........ 73
III.4.7. Nhận xét...................................................................................................................... 75
III.5. NHẬN DẠNG CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN QUA SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM THU THẬP TẠI
VIỆT NAM................................................................................................................................ 75
III.5.1. Nguồn số liệu thu thập cho mô phỏng các biến ngẫu nhiên......................................... 75
III.5.2. Nhận dạng biến ngẫu nhiên tiết diện ngang của cáp p A ............................................. 78
III.5.3. Nhận dạng biến ngẫu nhiên mô đun đàn hồi của cáp p E ............................................ 79
III.5.4. Nhận dạng biến ngẫu nhiên độ tụt neo L d .................................................................. 80
III.5.5. Nhận dạng biến ngẫu nhiên đặc trưng thi công L e ...................................................... 81
III.5.6. Nhận xét...................................................................................................................... 83
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHƯƠNG 3 ................................................................................ 84
CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH ĐỘ TIN CẬY VÀ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG
CỦA TỔN HAO ỨNG SUẤT ĐẾN ĐỘ TIN CẬY SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC
CĂNG SAU CÓ BÁM DÍNH...................................................................................................... 85
Luận án Tiến sĩ kỹ thuật
NCS. Nguyễn Chí Hiếu - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Trang viii
IV.1. SƠ ĐỒ KHỐI TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT TRONG SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC
TRƯỚC VÀ ỨNG DỤNG MONTE CARLO ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY.................................. 85
IV.1.1. Sơ đồ khối tính ứng suất , hàm công năng.................................................................. 85
IV.1.2. Sơ đồ khối tính toán độ tin cậy của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước...................... 87
IV.2. XÁC ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC CĂNG
SAU CÓ BÁM DÍNH................................................................................................................. 89
IV.2.1. Bài toán thiết kế với các thông số tiền định ................................................................. 89
IV.2.2. Xác định xác suất an toàn của thiết kế theo tiêu chí kiểm soát vết nứt sàn ................. 95
IV.2.3. Ảnh hưởng của việc thay đổi ứng suất thiết kế đến độ tin cậy kết cấu sàn bê tông cốt
thép ứng lực trước căng sau có bám dính................................................................................ 99
IV.2.4. Ảnh hưởng của lực kéo cáp pj P đến độ tin cậy kết cấu sàn bê tông cốt thép ứng lực
trước căng sau có bám dính................................................................................................... 104
IV.2.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường đến độ tin cậy kết cấu sàn bê tông cốt thép ứng
lực trước căng sau có bám dính............................................................................................. 109
IV.2.6. Ảnh hưởng của độ ẩm môi trường đến độ tin cậy kết cấu sàn bê tông cốt thép ứng lực
trước căng sau có bám dính................................................................................................... 110
IV.2.7. Ảnh hưởng của chùng ứng suất cơ bản đến độ tin cậy kết cấu sàn bê tông cốt thép
ứng lực trước căng sau có bám dính ..................................................................................... 111
IV.2.8. Ảnh hưởng của sai số độ võng cáp trong thi công đến độ tin cậy sàn bê tông cốt thép
ứng lực trước căng sau có bám dính ..................................................................................... 112
IV.2.9. Đánh giá về độ tin cậy của kết quả theo chương trình đã lập.................................... 113
IV.3. PHÂN TÍCH KINH TẾ - KỸ THUẬT ........................................................................... 113
IV.3.1. Độ tin cậy và giá thành phụ thuộc vào sự lựa chọn N và s D khác nhau.................. 114
IV.3.2. Bảng tra độ tin cậy và giá thành phụ thuộc vào sự lựa chọn N và s D khác nhau .... 114
IV.3.3. Nhận xét.................................................................................................................... 117
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHƯƠNG 4 .............................................................................. 117
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................................................................... 119
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ................................................. 120
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................... 121
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên quangmen93 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Hy vọng các bạn sẽ đóng góp thêm để website của chúng ta ngày càng phong phú đầy đủ
trucquynhlevin
tôi đã nhận được, rất cảm ơn Thư viện cộng đồng
phanhaicuong
Cái này được nè, thanks
thehung060290
Ngày càng phát triển và nội dung phong phú hơn nhé Thuvien24!
cuongsaohb
Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh