Biến đổi đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn (Tỉnh Nghệ An) từ 1963 đến 2008

Biến đổi đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn (Tỉnh Nghệ An) từ 1963 đến 2008

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Lịch sử

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết


mục lục
Trang
Mở  Đầu    1
1. Lý do chọn đề tài    1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề    4
3. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu    6
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài    7
5. Đóng góp của luân văn    8
6. Cấu trúc luận văn    9
Nội Dung    10
Chương 1.
Khái quát về đời sống kinh tế,
văn hoá, x• hội của dân tộc Thái trên địa bàn
huyện Anh Sơn (Nghệ An) trước 1963
1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên - x• hội    10
1.1.1. Về điều kiện tự nhiên    10
1.1.2. Địa hình đất đai    12
1.1.3.  Thời tiết, khí hậu    13
1.1.4. Điều kiện x• hội    14
1.2. Vài nét về đời sống kinh tế của người Thái ở huyện Anh Sơn trước 1963    18
1.2.1. Nông nghiệp    18
1.2.2 Các ngành nghề thủ công truyền thống    24
1.2.3. Hoạt động buôn bán trao đổi    26
1.3. Vài nét về đời sống văn hoá, x• hội    27
1.3.1. Giáo dục, y tế    27
1.3.2. Tín ngưỡng, tôn giáo    29
1.3.3. Các phong tục tập quán    32
1.3.4. Một số lễ hội    44
* Tiểu kết chương 1    47
Chương 2.
Biến đổi trong đời sống kinh tếcủa
dân tộc Thái ở Anh Sơn  từ năm 1963 đến năm 2008
2.1. Những biến động lịch sử tác động đến đời sống kinh tế của cộng đồng người Thái ở Anh Sơn    48
2.2. Những biến động trong đời sống kinh tế của cộng đồng người Thái ở Anh Sơn từ khi thành lập huyện đến trước đổi mới (1963 - 1985)    52
2.2.1. Tác động của Hợp tác x• nông nghiệp đối với đời sống kinh tế của người Thái  ở Anh Sơn    52
2.2.2. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp    58
2.2.3. Hoạt động buôn bán trao đổi    60
2.3. Chuyến biến kinh tế của cộng đồng người Thái ở Anh Sơn trong công cuộc đổi mới từ 1986 - 2008    62
2.3.1. Nguyên nhân dẫn đến chuyển biến    62
2.3.2. Những thay đổi căn bản trong đời sống kinh tế của cộng đồng người Thái ở Anh Sơn    63
* Tiểu kết chương 2     80
Chương 3.
Biến đổi trong đời sống văn hoá x• hội
của người Thái ở Anh Sơn từ năm 1963 đến năm 2008
3.1. Chuyển biến trong đời sống văn hoá vật chất    81
3.1.1. Chuyển biến trong giáo dục và y tế    81
3.1.2. Những thay đổi trong kiến trúc nhà cửa, làng bản    87
3.1.3. Những chuyển biến trong ẩm thực, trang phục    90
3.2. Chuyển biến trong đời sống văn hoá tinh thần    97
3.2.1. Tín ngưỡng, tôn giáo    97
3.2.2. Một số phong tục tập quán khác    105
* Tiểu kết chương 3    105
Kết luận    106
Tài liệu tham khảo    109
Phụ lục ảnh

Danh mục chữ cái viết tắt

CP        :    Chính phủ
HTX        :    Hợp tác x•
THCS        :    Trung học cơ sở
KHKT    :     Khoa học kỹ thuật
UBND    :     ủy ban nhân dân
NXB        :    Nhà xuất bản
VHXH    :    Văn hóa x• hội
VPUB    :    Văn phòng ủy ban
QĐTTCP    :    Quyết định Thủ tướng Chính phủ
TW        :     Trung ương
 
Mở  Đầu

1. Lý do chọn đề tài
    1.1. Về Khoa học
    Đất nước ta tự hào có 54 thành viên các dân tộc khác nhau cùng cư trú, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp về văn hoá chủng loại. Mỗi dân tộc đều có bản sắc riêng của mình, kết tụ thành những tinh hoa của cộng đồng, tạo nên nền văn hoá, văn minh dân tộc. Như Nghị quyết TW5 đ• chỉ rõ "Các giá trị và sắc thái văn hoá đó bổ sung cho nhau  làm phong phú nền việt nam và củng cố sự thống nhất dân tộc là cơ sở để giữ vững sự bình đẳng và phát huy tính đa dạng văn hoá của dân tộc anh em’’.
    Dân tộc Thái là một dân tộc có nền văn hoá nghệ thuật rất phong phú trong số 53 dân tộc ít người ở nước ta. Vì trong 53 dân tộc đó, Thái là một dân tộc có dân số đông, chỉ  đứng sau người Kinh và người Tày về số lượng. ở Nghệ An người Thái chiếm số lượng lớn (sau người Kinh) cư trú chủ yếu ở miền Tây, họ sở hữu một nền văn hoá cực kỳ phong phú và đầy chất trữ tình thể hiện trong lịch sử, truyện kể, văn hoá dân gian, âm nhạc, vũ điệu trong sắc phục của phụ nữ hay văn hoa thổ cẩm, nhà sàn….văn hoá Thái còn thể hiện trong nghệ thuật ẩm thực với bánh chưng, rượu cần cùng món ăn đặc biệt khác.
    Kể từ ngày thống nhất đất nước đến nay do chủ trương phân bố lại lao động trên phạm vi cả nước nên nhiều đồng bào miền xuôi đến lập nghiệp ở miền núi đất rộng người thưa hình thành nên những vùng kinh tế mới và việc cư trú đan xen giữa người kinh và người Thượng. Trong quá trình sống chung ấy diễn ra quá trình Việt hoá. Thực hiện chủ trương của Đảng “ Về việc xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc’’ nên dân tộc Thái trên cả nước nói chung cũng như dân tộc Thái ở Nghệ An  và Anh Sơn nói riêng luôn kế thừa, phát huy, gìn giữ những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp mà thế hệ trước đ• để lại nhưng đồng thời quá trình sống chung ấy người Thái cũng tiếp thu những yếu tố văn hoá của các dân tộc cùng cộng cư và sáng tạo ra những yếu tố văn hoá mới thích hợp với hoàn cảnh sinh sống.
    1.1.1. Vì thế khi nghiên cứu về quá trình chuyển biến trong đời sống kinh tế văn hoá của các dân tộc ít người trên phạm vi cả nước nói chung, Nghệ An nói riêng từ  sau nửa thế kỷ XX đến nay được nhiều nhà sử học, dân tộc học, kinh tế, chính trị học,  văn học, ngôn ngữ  học… trong và ngoài nước quan tâm. Do đó có khá nhiều công trình nghiên cứu về đời sống kinh tế, văn hoá dân tộc Thái đ• được công bố điển hình là Giáo sư  Từ Chi, Giáo sư Đặng Nghiêm Vạn, Giáo sư Hoàng Xuân Chinh, Giáo sư Hà Văn Tấn, Phó tiến sỹ Nguyễn Đình Lộc… gần đây một số học viên thạc sỹ chuyên ngành lịch sử Việt Nam, dân tộc học, ngôn ngữ học và một số  nghiên cứu sinh tiến sỹ đ• đi sâu nghiên cứu về mảng đề tài này và đ• bảo vệ thành công luận văn, luận án của mình. Do đó việc chọn đề tài “Biến đổi trong đời sống kinh tế, văn hoá - x• hội của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn (Tỉnh Nghệ An) từ  1963-2008 ’’ Nhằm góp phần nghiên cứu về vấn đề liên quan  để tái tạo những nét cơ bản về văn hoá truyền thống cũng như biến đổi của nó trong thời gian gần đây và những mặt tích cực, hạn chế của sự chuyển biến ấy với lịch sử dân tộc.
    1.1.2. Nghệ An là một tỉnh có nhiều dân tộc ít người cư trú như Thái, Mường, HMông, Khơ Mú, ơ Đu, Đan Lai…. Mỗi dân tộc có một bản sắc văn hoá riêng đ• tạo thành một khu vực lịch sử - dân tộc học với một nền văn hoá miền Tây Nghệ An phong phú, độc đáo và sáng tạo. Vì thế công tác nghiên cứu về quá trình định cư, tổ chức làng bản, tìm  hiểu về đời sống kinh tế văn hoá của các dân tộc này với lịch sử dân tộc trên tất cả các mặt cũng là một mảng đề tài được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, đi sâu vào nghiên cứu về biến đổi trong đời sống kinh tế, văn hoá x• hội của dân tộc Thái nói chung, của miền tây Nghệ An và dân tộc Thái định cư trên địa bàn huyện Anh Sơn nói riêng, dưới góc độ sử học còn nhiều khoảng trống đề tài: “ Biến đổi trong đời sống kinh tế, văn hoá - x• hội của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn ( tỉnh Nghệ An ) từ 1963 - 2008” Hy vọng  góp phần nhỏ bé vào lấp đầy dần những khoảng trống đó.
    1.1.3. Qua quá trình nghiên cứu tài liệu, điền d• khảo sát trên địa bàn các x• có dân tộc Thái định cư sinh sống ở Anh Sơn, đối chiếu với một số huyện khác ở miền Tây Nghệ An , chúng tôi thấy rằng ngoài những điểm chung về quá trình chuyển đổi đời sống kinh tế x• hội của dân tộc Thái thì  ở Anh Sơn có những nét riêng khá điển hình. Đề tài “ Biến đổi trong đời sống kinh tế văn hoá - x• hội của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn ( Tỉnh Nghệ An ) từ 1963 - 2008 ’’ hy vọng đưa ra được cái nhìn khách quan khoa học, về quá trình chuyển đổi của dân tộc Thái ở Nghệ An , đồng thời chỉ ra một số nét riêng trong quá trình chuyển đổi ấy.
1.2. Về thực tiễn
    1.2.1. Là một huyện giáp ranh  giữa khu vực 1 và khu vực 2 miền núi nên huyện Anh Sơn có điều kiện tiếp cận với nền văn hoá văn minh, áp dụng khoa học kỹ thuật vào cuộc sống và sản xuất sớm hơn. Vì thế so với dân tộc Thái định cư ở một số huyện khác ở miền Tây Nghệ An.thì đời sống dân tộc Thái cư trú ở huyện Anh Sơn cao hơn và có những nét thay đổi theo hướng tích cực vì thế khi nghiên cứu sự  biến đổi về đời sống kinh tế văn hoá của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn không chỉ giúp ta hiểu thêm về sự thay đổi phong tục tập quán của cộng đồng dân tộc ít người ở một số huyện trong thời kỳ hội nhập  mà còn cung cấp tài liệu để các nhà chức năng có cái nhìn toàn diện về đời sống của người Thái và những đóng góp của họ từ sau đổi mới đến nay đề từ đó có chính sách hợp lý về việc phát triển kinh tế, gìn giữ và hát huy bản sắc dân tộc Thái. Góp phần nâng cao đời sống dân tộc ít người nói chung và đới sống nhân dân huyện Anh Sơn nói riêng trong thời kỳ hội nhập.
    Kết quả nghiên cứu còn là nguồn tài liệu giúp các nhà chức năng làm  tài liệu tham  khảo nhằm  xây dựng đời sống dân tộc Thái ở các huyện khác trong tỉnh phát triển cao hơn.
    1.2.2. Với nguồn tài liệu mà tác giả sưu tập được sẽ là cơ sở  bổ sung cho các cấp, các công trình nghiên cứu nội bộ của huyện cũng như lịch sử Đảng bộ huyện Anh Sơn, lịch sử các làng, lịch sử dân tộc Thái.
    1.2.3. Qua đề tài còn góp phần giáo dưỡng cho học sinh và toàn thể nhân dân huyện Anh Sơn niềm tự hào về quê hương đất nước  và có thái độ hợp tác tích cực trong việc gìn  giữ và phát huy bản sắc dân tộc. Vì thế đề tài sẽ là tài liệu quan trọng trong việc biên soạn và dạy chương trình địa phương của các cấp học.
    Với những lý do trên tôi chọn đề tài “Biến đổi trong đời sống kinh tế văn hoá - x• hội của dân tộc Thái ở Anh Sơn ( Tỉnh Nghệ An ) từ 1963 - 2008’’ làm luận văn tốt nghiệp cao học.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
    Sinh sống lâu đời trên dải đất Việt Nam,  kế thừa nền văn minh cổ truyền của cha ông, người Thái đ• góp phần không nhỏ vào kho tàng văn hoá chung của các dân tộc Việt Nam. Họ có nhiều phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp, văn hoá đa dạng.
    Ngày nay mặc dầu đ• trải qua nhiều biến động của lịch sử x• hội nhưng người Thái vẫn luôn bảo tồn được những nét văn hoá đặc sắc của mình. Bên cạnh đó đời sống của họ cũng có nhiều thay đổi trong quan hệ x• hội, tập tục, kinh tế. Với một địa bàn kinh tế rộng lớn, một dân tộc thống nhất trong nhóm ngôn ngữ Tày Thái nên họ đựơc nhiều nhà nghiên cứu chính sách, các nhà khoa học trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm với hàng trăm cuốn sách, hàng ngàn bài viết về tộc người này.
    Ngay từ thời xa xưa bản thân dân tộc Thái đ• có những văn tự ghi nhiều sách truyện trên giấy bản, lá cọ với những cuốn sách sử chép tay dày hàng trăm trang về những bộ luật, tập quán phản ánh tình hình x• hội đương thời, những truyện thơ khuyết danh, những tập dân ca, những bài hát đồng giao, sách văn dạy ghi chép các  nghi thức tôn giáo sơ khai.
    Đến thời phong kiến đ• có một số tác phẩm nổi tiếng đề cập đến dân tộc Thái như Bộ Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sỹ Liên, sách Nghệ An ký của Bùi Dương Lịch, Đại Nam  Nhất Thống chí của Quốc Sử triều Nguyễn đ• giúp chúng ta có cơ sở để nghiên cứu về người Thái.
    Sang thời thuộc Pháp một số tác giả cũng đ• chú ý nghiên cứu đến vấn đề này đặc biệt nghiên cứu về người Thái ở Nghệ An có cuốn “Người Mường ở cửa Rào’’ của L.Albert. Mặc dầu cuốn sách chủ yếu là phục vụ cho mục đích tìm  hiểu dân tộc ít người để  cai trị, phần nào giúp ích cho chúng ta trong quá trình nghiên cứu về người Thái ở Nghệ An sau này.
    Sau năm 1954 khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng nhà nước quan tâm hơn về vấn đề VHXH đặc biệt là văn hoá dân tộc ít người nên nhiều công trình nghiên cứu về người Thái trên cả nước nói chung ở Nghệ An và Huyện Anh Sơn nói riêng đ• xuất hiện như cuốn “Các dân tộc thiểu số  ở Nghệ An’’ của Nguyễn Đình Lộc, “ Văn hoá vật chất của người Thái ở Thanh Hoá và Nghệ An’’ của Vi Văn Biên, “Tư liệu về lịch sử  và x• hội dân tộc Thái’’ của Đặng Nghiêm Vạn, cuốn “Địa chí Nghệ An’’, cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Anh Sơn’’, cuốn “Địa chỉ làng văn hoá - Tập 2’’ và mới đây nhất là cuốn luận văn nghiên cứu về đời sống văn hoá tinh thần của dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An của tác giả Nguyễn Thị Huyền - Cao học 14, tác giả Lê Na với bài viết về chuyển biến kinh tế - x• hội bản Bộng, Thành Sơn - Anh Sơn -Nghệ An. Ngoài ra còn một số bài báo viết về một số lĩnh vực khác có liên quan đến đời sống vật chất văn hoá tinh thần của dân tộc Thái, một số bản tiêu biểu như bản Bộng, bản Vĩnh Kim, bản ồ ồ đăng trên các tạp chí như: Tạp chí Dân Tộc Học, Dân Tộc và Thời Đại, Dân Tộc và Miền Núi.
    Tóm lại các bài báo, các công trình nghiên cứu trên ta nhận thấy các tác giả còn nghiên cứu ở diện rộng, cách viết còn mang tính khái quát cao hoặc chỉ ở một số lĩnh vực nhất định chứ chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách trực tiếp đầy đủ và có hệ thống về sự  “Biến đổi trong đòi sống kinh tế văn hoá của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn (Tỉnh Nghệ An) từ 1963 - 2008’’ như đề tài tác giả đề cập đến nhằm rút ra được những đóng góp của họ trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong cộng đồng dân tộc Thái nói chung và dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn nói riêng.
    Do đó việc nghiên cứu đề tài “Biến đổi trong đời sống kinh tế, văn hóa - x• hội của dân tộc Thái ở Huyện Anh Sơn (Tỉnh Nghệ An) từ 1963 - 2008’’. Mặc dầu còn trong phạm vi nhỏ và mang tính chất địa phương nhưng hoàn toàn mới. Tác giả nghiên cứu đề tài này với hy vọng sẽ đóng góp ít nhiều về mặt khoa học cũng như thực tiễn để tìm  hiểu về sự biến đổi dân tộc Thái huyện Anh Sơn nói riêng và dân tộc Thái trong tỉnh Nghệ An  nói chung.
3. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu
    3.1. Nguồn tư liệu: Đề tài “Biến đổi trong đời sống văn hóa - x• hội của dân tộc Thái ở Huyện Anh Sơn ( Tỉnh Nghệ An ) từ 1963 - 2008’’ được nghiên cứu bởi nguồn tài liệu sau:
    - Nguồn tư liệu dân tộc học:
    + Sách: “Nguồn gốc của dân tộc Việt Nam’’ tác giả Đào Duy Anh, các dân tộc ở miền Bắc Việt Nam, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số “Tư liệu về lịch sử và x• hội của dân tộc Thái’ ’của Đặng Nghiêm Vạn.
    + Sổ tay các dân tộc ở Việt Nam, viện dân tộc học, đặc biệt là cuốn “Các dân tộc ở miền núi Bắc Trung Bộ’’ của tác giả Mặc Đường. Cuốn sách “ảnh về người Thái ở Tây Bắc’’ của tác giả: Bảo Cường, Tiến Dũng, Ngô Dư.
    - Nguồn tư liệu văn hoá:
    Sách “Việt nam văn hóa sử cương” của tác giả Đào Duy Anh, kỷ yếu  “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam  tiên tiến đậm  đà bản sắc dân tộc ” tác giả Đỗ Thị Minh Thuý, “Việt Nam văn hoá và du lịch” tác giả Trần Mạnh Thường, “ Địa chí văn hoá dân  gian Nghệ Tĩnh ” tác giả Nguyễn Đổng Chi.
    - Sách tham khảo:
    “Lễ hội trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam’’ tác giả Vũ Ngọc Khánh, “Truyện cổ các dân tộc miền núi Bắc Trung Bộ ” tác giả Nguyễn Hữu Chức. Và một số bài viết, bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí Dân Tộc và Thời Đại, Dân Tộc và Miền Núi, văn hoá Nghệ An …..
    - Nguồn tư liệu địa phương:
    Tôi đ• điền d• khảo sát một số x• như Thành Sơn, Thọ Sơn, Bình Sơn, Tường Sơn….tìm hiểu một số phong tục tập quán, lễ hội ở các bản làng trong huyện. Tìm hiểu một số gia phả, tộc phả của dòng họ như họ Lương, họ Vi.
    Gặp gỡ và trao đổi với một số già làng, trưởng bản trong x• như ông Vi Văn Quyết, Vi Xuân Lộc, Lương Văn Khoa ở làng văn hoá bản Bộng,  x• Thành Sơn - Anh Sơn và hai nhà giáo Lương Văn Cương, Vi Văn Coóng ở bản Vĩnh  Kim x• Hội Sơn - Anh Sơn.
    Về hiện vật: Tôi đ• mục sở thị các nhà cửa vật dụng, công cụ lao động của người Thái tại địa phương như một số đồ trang sức, trang phục, công cụ lao động, một số món ăn đặc trưng của xưa và nay để đối chiếu so sánh.
    3.2. Phương pháp nghiên cứu
    Để đạt được những yêu cầu đặt ra khi nghiên cứu  đề tài chúng tôi sử dụng phương pháp sử học Mác-Xít từ lúc sưu tầm chỉnh lý tài liệu cho đến quá trình biên soạn đề tài. Bên cạnh đó chúng tôi còn sử dụng phương pháp logic, thống kê đối chiếu, phương pháp so sánh để xử lý tài liệu, để đánh giá và phân tích sự kiện. Ngoài ra còn tiến hành điền d• tại địa  bàn cư trú của dân tộc Thái trên toàn huyện để có cách nhìn bao quát toàn diện.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
    4.1. Đối tượng nghiên cứu
     Đề tài đi sâu nghiên cứu về sự  biến đổi kinh tế văn hoá x• hội của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn từ 1963 -  2008.
    - Tìm hiểu khái quát về nguồn gốc địa bàn cư trú và đặc điểm của người Thái ở huyện Anh Sơn, Nghệ An.
    - Tập trung nghiên cứu về những biến đổi trong đời sống kinh tế của dân tộc Thái ở Anh Sơn từ 1963 - 2008.
    - Đề tài nghiên cứu về những biến đổi trong đời sống văn hoá - x• hội của dân tộc Thái ở Anh Sơn từ 1963 - 2008.
    4.2. Phạm vị nghiên cứu của đề tài
    Giới hạn về không gian:
    Đề tài đề cập đến vấn đề về sự chuyển biến trong đời sống, kinh tế văn hoá x• hội của dân tộc Thái trong phạm vi địa giới ổn định là huyện Anh Sơn, Nghệ An.
    Giới hạn về thời gian:
    Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu những chuyển biến về đời sống kinh tế văn hoá của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn từ 1963 - 2008. Những nội dung khác không nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.
5. Đóng góp của luân văn
    5.1. Luận văn là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách khá đầy đủ toàn diện về những chuyển biến trong đời sống kinh tế văn hoá của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn từ 1963 - 2008.
    5.2. Kết quả nghiên cứu của luận văn là một nguồn tài liệu có ích cho các nhà nghiên cứu hoạch định những chính sách hợp lý để bảo tồn phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn.
    5.3. Là một giáo viên dạy cấp THCS tôi nhận thấy hệ thống tài liệu và kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu hữu ích sử dụng và việc biên soạn và giảng dạy lịch sử địa phương và các trường phổ thông. Đồng thời qua đề tài còn có tác dụng giáo dục lòng tự hào dân tộc tình cảm trân trọng và biết giữ gìn những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Thái nói riêng và 54 dân tộc Việt Nam nói chung cho thế hệ mai sau.
    5.4. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là một nguồn tư liệu quý để  giúp ích cho việc tìm  hiểu nguồn gốc cũng như sự phát triển kinh tế và truyền thống văn hoá của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn - Nghệ An.
6. Cấu trúc luận văn
    Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục nội dung chính của luận văn đựơc chia làm 3 chương.
    Chương 1. Khái quát đời sống kinh tế, văn hoá, x• hội của dân tộc Thái trên địa bàn huyện Anh Sơn(Nghệ An) trước năm 1963.
    Chương 2. Biến đổi trong đời sống kinh tế của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn(Nghệ An) từ 1963 đến năm 2008.
    Chương 3. Chuyển biến trong đời sống văn hóa x• hội của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) từ 1963 đến năm 2008.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Cám ơn anh/chị đã chia sẻ .Chúc sức khỏe .
thanks!!!!!!!!!!! happy lucky day!
thanhdiem1307
Thanks
danganhtuyet
Tài liệu nóng hổi, vừa thổi vừa down
tranthibichngocqb
Mih cảm ơn nhiều
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh