Các giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo tại xí nghiệp kinh doanh thiết bị viễn thông - công ty TELCOM

Các giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo tại xí nghiệp kinh doanh thiết bị viễn thông - công ty TELCOM

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Quản trị kinh doanh

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
MCC LCC
trang
L.I M0 ðÂU ..................................................................................................................... 1
PHÂN I- CƠ S0 LÝ LUAN VÊ PHONG CÁCH LÃNH ðO ........................................... 2
1. Khái niem chung vê phong cách lãnh ñDo..................................................................... 2
2. Các mô hình phong cách lãnh ñDo ................................................................................ 2
2.1 Phong cách lãnh ñDo ñoc ñoán chuyên quyên ......................................................... 2
2.2 Phong cách lãnh ñDo dân chL (d'a trên nên t+ng s' trao ñoi, th+o luan) ................. 3
2.3 Phong cách lãnh ñDo t' do ...................................................................................... 4
PHÂN 2 – PHÂN TÍCH PHONG CÁCH LÃNH ðO CXA GIÁM ðÔC S[N XUÂT TI
XN KINH DOANH THIÊT B_ VIEN THÔNG - CÔNG TY C.P.P.T CÔNG TRÌNH VIEN
THÔNG (TELCOM) ........................................................................................................... 6
1. Gii thieu sơ lưhc vê xí nghiep kinh doanh thiêt bn vien thông- công ty TELCOM ...... 6
2. Th'c trDng vê vân ñê lãnh ñDo cLa giám ñôc s+n xuât chi nhánh công ty TELCOM- xí
kinh doanh thiêt bn vien thông. ......................................................................................... 6
3. Phân tích th'c trDng vân ñê lãnh ñDo cLa giám ñôc xí nghiep kinh doanh thiêt bn vien
thông ............................................................................................................................... 8
4. Nguyên nhân tôn tDi các tình trDng trên ...................................................................... 11
PHÂN 3 – GI[I PHÁP HOÀN THIEN VÊ LÃNH ðO TI XN KINH DOANH THIÊT
B_ VIEN THÔNG - CÔNG TY C.P.P.T CÔNG TRÌNH VIEN THÔNG (TELCOM)........ 12
1. ðnnh hưng mtc tiêu .................................................................................................. 12
2. Gi+i pháp khac phtc ................................................................................................... 13
3. Phôi hhp giva các phòng ban trong viec khac phtc. ................................................... 15
KÊT LUAN ....................................................................................................................... 16
TÀI LIEU THAM KH[O .................................................................................................. 17
 
LI MD ðÂU
Ngày nay, viec lãnh ñDo mot to ch&c, mot doanh nghiep ñã khác xa so vi cách
ñây nya thê kz. ðôi vi công viec cLa mot nhà lãnh ñDo, yêu tô quan trng nhât không
gì khác chính là ky năng lãnh ñDo. Nhưng trong môi trư}ng kinh doanh luôn biên ñong
không ng~ng, nhvng cung cách lãnh ñDo ñã t~ng có hieu qu+ trong quá kh& lDi chưa
chac có the vưht qua nhvng thy thách  hien tDi. Vi lôi cư xy ñoc ñoán, hay quát tháo
nhân viên cLa các ông chL vào thap niên 50 se làm cho ngư}i lãnh ñDo mât ñi nhvng
cong s' thân tín. Còn phong cách làm viec xuê xòa, de dãi cLa thap niên 90 ch„ mang
lDi s' trì tre trong kinh doanh, không the knp ñáp &ng tôc ño phát trien và m&c ño cDnh
tranh trên thương trư}ng hien nay.
Và mot ñiêu quan trng là hieu qu+ s+n xuât kinh doanh cLa mot doanh nghiep
ñưhc quyêt ñnnh mot phân là do phong cách lãnh ñDo cLa ngư}i ñ&ng ñâu doanh
nghiep ñó. Làm sao ñe có ñưhc phong cách lãnh ñDo phù hhp góp phân nâng cao hieu
qu+ s+n xuât kinh doanh cLa doanh nghiep, ñó là câu h‡i mà không ít nhà lãnh ñDo
ñang ñi tìm l}i gi+i ñáp.
Vi lý do trên, em l'a chn vân ñê: “Các gii pháp nâng cao hieu qu lãnh
ño ti xí nghiep kinh doanh thiêt b vien thông – Công ty TELCOM” làm ñê tài tieu
luan cLa mình. Hoàn thành tieu luan này, em mong muôn góp mot phân công s&c nh‡
bé cLa mình vào viec phân tích các mat ưu và nhưhc ñiem trong phong cách lãnh ñDo
cLa ngư}i ñ&ng ñâu doanh nghiep, và qua ñó tìm ra nhvng gi+i pháp nâng cao hieu qu+
cLa viec lãnh ñDo gan liên vi hoDt ñong s+n xuât kinh doanh nơi mình ñang công tác.
Trong quá trình em th'c hien tieu luan, vì th}i gian và kiên th&c còn gii hDn nên
không tránh kh‡i thiêu sót. Kính mong s' góp ý cLa cô giáo!

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Hy vọng các bạn sẽ đóng góp thêm để website của chúng ta ngày càng phong phú đầy đủ
hoangha1983
Cảm ơn web đã gửi cho tài liệu.
Tran trong cam on nhung nguoi da lam ra website nay de toi va moi nguoi co the tham khao va hoc tap tot hon! Toi hy vong voi no luc cua ban than va nhung tai lieu bo ich trong trang web se giup toi hoan thien von tieng hoc tap cua minh
thuytrang89
Rất mong được sự hỗ trợ của website trong tương lai
zdoantuanhungz
Lại down được thêm một tài liệu hay và bổ ích mơi của Thuvien24 rồi :x
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Sách Revit Structure 2014 - Thầy Thiệp

Sách Revit Structure 2014 - Thầy Thiệp

Lượt down: 0

Người đăng: namhoang34

Rủi ro kiểm toán

Rủi ro kiểm toán

Lượt down: 0

Người đăng: daehoney

CÔNG THỨC LÀM SON MÔI HANDMADE

CÔNG THỨC LÀM SON MÔI HANDMADE

Lượt down: 0

Người đăng: leechanhyuk

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở Hà Nội

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở Hà Nội

Lượt down: 0

Người đăng: namhoang34

quản lý hanh chính về đất đai 2

quản lý hanh chính về đất đai 2

Lượt down: 0

Người đăng: nguyenthanh2694

5 bài học từ văn hóa công sở của người Nhật

5 bài học từ văn hóa công sở của người Nhật

Lượt down: 0

Người đăng: dangviethaktkt

Hướng dẫn lập dự toán

Hướng dẫn lập dự toán

Lượt down: 0

Người đăng: kimthanh123

tình dục trong sang tac y ban

tình dục trong sang tac y ban

Lượt down: 0

Người đăng: haanhanh

bài giảng CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA

bài giảng CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA

Lượt down: 0

Người đăng: vanhai1994