Các giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo tại xí nghiệp kinh doanh thiết bị viễn thông - công ty TELCOM

Các giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo tại xí nghiệp kinh doanh thiết bị viễn thông - công ty TELCOM

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Quản trị kinh doanh

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
MCC LCC
trang
L.I M0 ðÂU ..................................................................................................................... 1
PHÂN I- CƠ S0 LÝ LUAN VÊ PHONG CÁCH LÃNH ðO ........................................... 2
1. Khái niem chung vê phong cách lãnh ñDo..................................................................... 2
2. Các mô hình phong cách lãnh ñDo ................................................................................ 2
2.1 Phong cách lãnh ñDo ñoc ñoán chuyên quyên ......................................................... 2
2.2 Phong cách lãnh ñDo dân chL (d'a trên nên t+ng s' trao ñoi, th+o luan) ................. 3
2.3 Phong cách lãnh ñDo t' do ...................................................................................... 4
PHÂN 2 – PHÂN TÍCH PHONG CÁCH LÃNH ðO CXA GIÁM ðÔC S[N XUÂT TI
XN KINH DOANH THIÊT B_ VIEN THÔNG - CÔNG TY C.P.P.T CÔNG TRÌNH VIEN
THÔNG (TELCOM) ........................................................................................................... 6
1. Gii thieu sơ lưhc vê xí nghiep kinh doanh thiêt bn vien thông- công ty TELCOM ...... 6
2. Th'c trDng vê vân ñê lãnh ñDo cLa giám ñôc s+n xuât chi nhánh công ty TELCOM- xí
kinh doanh thiêt bn vien thông. ......................................................................................... 6
3. Phân tích th'c trDng vân ñê lãnh ñDo cLa giám ñôc xí nghiep kinh doanh thiêt bn vien
thông ............................................................................................................................... 8
4. Nguyên nhân tôn tDi các tình trDng trên ...................................................................... 11
PHÂN 3 – GI[I PHÁP HOÀN THIEN VÊ LÃNH ðO TI XN KINH DOANH THIÊT
B_ VIEN THÔNG - CÔNG TY C.P.P.T CÔNG TRÌNH VIEN THÔNG (TELCOM)........ 12
1. ðnnh hưng mtc tiêu .................................................................................................. 12
2. Gi+i pháp khac phtc ................................................................................................... 13
3. Phôi hhp giva các phòng ban trong viec khac phtc. ................................................... 15
KÊT LUAN ....................................................................................................................... 16
TÀI LIEU THAM KH[O .................................................................................................. 17
 
LI MD ðÂU
Ngày nay, viec lãnh ñDo mot to ch&c, mot doanh nghiep ñã khác xa so vi cách
ñây nya thê kz. ðôi vi công viec cLa mot nhà lãnh ñDo, yêu tô quan trng nhât không
gì khác chính là ky năng lãnh ñDo. Nhưng trong môi trư}ng kinh doanh luôn biên ñong
không ng~ng, nhvng cung cách lãnh ñDo ñã t~ng có hieu qu+ trong quá kh& lDi chưa
chac có the vưht qua nhvng thy thách  hien tDi. Vi lôi cư xy ñoc ñoán, hay quát tháo
nhân viên cLa các ông chL vào thap niên 50 se làm cho ngư}i lãnh ñDo mât ñi nhvng
cong s' thân tín. Còn phong cách làm viec xuê xòa, de dãi cLa thap niên 90 ch„ mang
lDi s' trì tre trong kinh doanh, không the knp ñáp &ng tôc ño phát trien và m&c ño cDnh
tranh trên thương trư}ng hien nay.
Và mot ñiêu quan trng là hieu qu+ s+n xuât kinh doanh cLa mot doanh nghiep
ñưhc quyêt ñnnh mot phân là do phong cách lãnh ñDo cLa ngư}i ñ&ng ñâu doanh
nghiep ñó. Làm sao ñe có ñưhc phong cách lãnh ñDo phù hhp góp phân nâng cao hieu
qu+ s+n xuât kinh doanh cLa doanh nghiep, ñó là câu h‡i mà không ít nhà lãnh ñDo
ñang ñi tìm l}i gi+i ñáp.
Vi lý do trên, em l'a chn vân ñê: “Các gii pháp nâng cao hieu qu lãnh
ño ti xí nghiep kinh doanh thiêt b vien thông – Công ty TELCOM” làm ñê tài tieu
luan cLa mình. Hoàn thành tieu luan này, em mong muôn góp mot phân công s&c nh‡
bé cLa mình vào viec phân tích các mat ưu và nhưhc ñiem trong phong cách lãnh ñDo
cLa ngư}i ñ&ng ñâu doanh nghiep, và qua ñó tìm ra nhvng gi+i pháp nâng cao hieu qu+
cLa viec lãnh ñDo gan liên vi hoDt ñong s+n xuât kinh doanh nơi mình ñang công tác.
Trong quá trình em th'c hien tieu luan, vì th}i gian và kiên th&c còn gii hDn nên
không tránh kh‡i thiêu sót. Kính mong s' góp ý cLa cô giáo!

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
LeThuyNgaFTU
Bạn ơi làm sao để download được tài liệu vậy?
hoangtrung_td
Thank you^^
thehung060290
Ngày càng phát triển và nội dung phong phú hơn nhé Thuvien24!
nnthieu20
mong rằng bạn sẽ có nhiều bài hay như thế này nữa
hoaithusopha
Xin cám ơn các bạn nhiều mình đang cần lắm ^^
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh