Cải cách Chulalongcon [Gama V] và tác động của nó đối với Xiêm [1868 - 1910]

Cải cách Chulalongcon [Gama V] và tác động của nó đối với Xiêm [1868 - 1910]

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Lịch sử

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 7

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

mục lục


    Trang
    
A. mở đầu    1
1. Lý do chọn đề tài     1
2. Lịch sử vấn đề    2
3. Phạm vi nghiên cứu và nhiệm vụ khoa học của đề tài    3
4. Phương pháp nghiên cứu     4
5. Bố cục đề tài    4
B. Nội dung    5
Chương 1: nước xiêm từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1868    5
1.1. Tình hình kinh tế    5
1.2. Tình hình chính trị - x• hội    8
1.2.1. Về chính trị    8
1.2.2. Về x• hội    18
1.3. Quá trình xâm nhập của các nước phương Tây đối với Xiêm    21
Chương 2: những cải cách của chulalongcon (1868 - 1910)    25
2.1. Về mặt đối nội    25
2.1.1. Trong lĩnh vực x• hội, kinh tế    25
2.1.2. Trong lĩnh vực hành chính    28
2.1.3. Trong lĩnh vực giáo dục, tôn giáo    32
2.1.4. Trong lĩnh vực quân sự    36
2.2. Về mặt đối ngoại    38
Chương 3: những biến đổi của xiêm dưới tác động của cải cách chulalongcon    43
3.1. Đối với kinh tế - x• hội    43
3.1.1. Kinh tế    43
3.1.2. X• hội    47
3.2. Đối với văn hóa - giáo dục    52
3.3. Đối với việc giữ vững độc lập chủ quyền của Xiêm    54
3.4. Một vài nhận xét về công cuộc cải cách của Chulalongcon (1868 - 1910)    57
C. Kết luận    61
Tài liệu tham khảo    63
a.  mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
    Cho đến những năm 40, 50 của thế kỷ XIX các nước đế quốc Anh, Pháp đổ xô sang Đông Nam á để tìm kiếm thị trường, chiếm thuộc địa. Philipin đ• thuộc Tây Ban Nha, M• Lai rơi vào tay Anh, Inđônêxia rơi vào tay Hà Lan chỉ còn 2 nước phải đương đầu với tham vọng của đế quốc là Việt Nam và Xiêm (Thái Lan). Tầm vóc và hoàn cảnh của mỗi nước tuy khác nhau nhưng họ cùng đứng trước một bài toán là làm gì để  đất nước thoát khỏi tình trạng lạc hậu.
    Trong khi ở Việt Nam vua Tự Đức từ chối thực hiện những đề nghị canh tân cải cách và kết quả là Việt Nam đ• rơi vào tay của thực dân Pháp, thì ở Xiêm lại khác. Vương quốc Xiêm thời bấy giờ tình hình cũng như Việt Nam: quân sự, kinh tế đều yếu. Xiêm cũng bị thực dân Anh dòm ngó, Anh đòi Xiêm mở cửa buôn bán, truyền đạo và lập l•nh sự. Pháp sau khi chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, đặt chế độ bảo hộ ở Campuchia, năm 1883 cũng mưu toan đánh Xiêm. Xiêm nằm trong gọng kìm của hai tên đế quốc Anh - Pháp.
    Nước Xiêm lúc đó dưới quyền của vua Mông-kut một vị vua anh quân có học thức, biết tiếng Anh và chữ Latinh, am hiểu văn hoá và lịch sử phương Tây, có tầm nhìn rộng. Vua Mông-kut nhận thấy không thể chống lại được Anh, Pháp nên chấp nhận “mở cửa” cho các nước khác vào buôn bán, truyền giáo và thoả m•n các yêu cầu của Anh, Pháp. Nhờ vậy mà vua Mông-kut đ• giữ được độc lập dân tộc, đưa đất nước vào con đường canh tân.
    Tiếp sau Mông-kút là Chulalongcon và Vitraravut vẫn tiếp tục và hoàn thiện những chính sách cải cách canh tân đất nước. Nhờ thế nên trong khi các nước ở khu vực  vẫn là những nước lạc hậu, đời sống nhân dân hết sức bi đát và những nước này lần lượt rơi vào sự thống trị của các nước đế quốc, thì ở Xiêm nhờ những cải cách của Mông-kut, Chulalongcon và Vitraravut nên tình hình kinh tế, chính trị- x• hội lại có bước phát triển. Sự phát triển này đưa nước Xiêm vào quỹ đạo kinh tế tư bản chủ nghĩa và đến cách mạng 1932 thì Xiêm đ• thực sự bước lên con đường tư bản chủ nghĩa.
    Do sự khác biệt đó nên tôi chọn đề tài: “Cải cách Chulalongcon (Rama V) và tác động của nó đối với Xiêm (1868- 1910)” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp. Vì thời kỳ này đ• tạo ra bước ngoặt và đặt nền móng cho sự phát triển của Xiêm trong giai đoạn sau.
2. Lịch sử vấn đề
Chúng ta có thể thấy rằng nghiên cứu về Thái Lan không phải là vấn đề mới mẻ. Trước khi Việt Nam bắt đầu nghiên cứu thì Thái Lan đ• được giới  nghiên cứu nước ngoài hết sức quan tâm. Bên cạnh những công trình nghiên cứu về lịch sử Thái Lan nói chung đ• có rất nhiều công trình nghiên cứu về cuộc cải cách của các vua Xiêm. Nhưng do hạn chế về năng lực đọc và dịch nên ở đây tôi chỉ có thể tiếp cận đến những tác phẩm đ• được dịch sang tiếng Việt và những tác phẩm viết bằng tiếng Việt.
Trước hết là những tác phẩm nghiên cứu Thái Lan thông qua việc nghiên cứu chung về lịch sử, tôn giáo, thể chế chính trị, văn hoá của các quốc gia Đông Nam á, như “Lịch sử Đông Nam á” của D.G.E.Hall (sách dịch năm 1997); “Lịch sử Phật giáo thế giới” của Tịnh Hải Pháp sư (1992); “Vai trò người Hoa trong nền kinh tế các nước Đông Nam á”  của Trần Khánh...
    Ngoài ra còn có nhiều tác phẩm nghiên cứu riêng biệt về Thái Lan như: Giáo sư Vũ Dương Ninh với “Vương quốc Thái Lan lịch sử và hiện tại” (1994) tủ sách Đại học Tổng hợp Hà Nội, đây là một cuốn sách chuyên đề trong phạm vi nghiên cứu dùng cho sinh viên chuyên khoa lịch sử, trong đó những nội dung cơ bản về lịch sử vương quốc Thái Lan được trình bày mang tính khái quát cao, giúp cho người nghiên cứu có cái nhìn tổng thể và định hướng khi nghiên cứu về Thái Lan. Công trình lịch sử “Vương quốc Thái Lan” của Lê Văn Quang (1995) nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh là một công trình thông sử về Thái Lan, giúp cho những người nghiên cứu về Thái Lan có được những tư liệu đầy đủ, chi tiết. Hay gần đây còn có công trình “Lịch sử Thái Lan” của hai tác giả Phạm Nguyên Long và Nguyễn Tương Lai (1998) nhà xuất bản thông tin khoa học x• hội.    
    Cũng phải kể đến một số công trình khác như “Thái Lan một số nét chính trị, kinh tế, x• hội, văn hoá và lịch sử” của Nguyễn Khắc Viện (1988), hay “Thái Lan- cuộc hành trình tới câu lạc bộ các nước công nghiệp mới” (1995) của Nguyễn Thu Mỹ - Đặng Bích Hà, “Thái Lan truyến thống và văn hoá” của các tác giả Viện Đông Nam á (1999), “Văn hoá Thái Lan” của Phó Đài Trang, “Lịch sử Thái Lan” của Huỳnh Văn Tòng (1993)...
    Nhìn chung nghiên cứu về Thái Lan đ• có một khối lượng công trình hết sức đồ sộ. Vì vậy, trên cơ sở thừa kế những thành tựu nghiên cứu của những người đi trước, chúng tôi sẽ trình bày về cải cách của Chulalongcon và sự biến đổi của x• hội Xiêm dưới tác động của nó. Để từ đó thấy rõ được vai trò của công cuộc cải cách trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền của Xiêm.
    Tuy nhiên do thời gian và năng lực có hạn, nên không thể tránh khỏi những thiếu sót khi trình bày, rất mong được sự chỉ bảo, góp ý, bổ sung của các độc giả quan tâm. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!         
3. Phạm vi nghiên cứu và nhiệm vụ khoa học của đề tài
    Với đề tài “Cải cách Chulalongcon (Rama V) và tác động của nó đối với Xiêm (1868- 1910)” xác định phạm vi nghiên cứu từ 1868 đến 1910 tức là từ khi Chulalongcon lên ngôi đến khi ông qua đời. Tuy nhiên để có cái nhìn tổng thể về cải cách và những tác động của nó một cách có hệ thống cũng phải tìm hiểu bối cảnh, tình hình Thái Lan thời kỳ trước đó.
    Từ phạm vi trên đề tài tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau:
    + Tình hình của Xiêm từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1868.
    + Nội dung những cải cách của Chulalongcon.
    + Sự chuyển biến của Xiêm dưới tác động của cải cách.
    + Rút ra nhận xét  về công cuộc cải cách của Chulalongcon.
4. Phương pháp nghiên cứu
    Để thực hiện đề tài này chúng tôi tiếp cận với một số đề tài nghiên cứu về các vấn đề thuộc tình hình Thái Lan từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, trên cơ sở đó phân tích, tổng hợp và sử dụng phương pháp hệ thống, lôgic lịch sử để tìm ra những chuyển biến của Xiêm dưới tác động của cải cách Chulalongcon.
5. Bố cục đề tài
A. Mở đầu
  1. Lý do chọn đề tài
  2. Lịch sử vấn đề
  3. Phạm vi nghiên cứu và nhiệm vụ khoa học của đề tài
  4. Phương pháp nghiên cứu
B. Nội dung
 Chương 1     Nước Xiêm từ  đầu thế kỷ XIX đến năm 1868
  1.1. Tình hình kinh tế
  1.2. Tình hình chính trị- x• hội
  1.3. Quá trình xâm nhập của các nước phương Tây đối với Xiêm
 Chương 2     Những cải cách của Chulalongcon (1868-1910)
  2.1. Về mặt đối nội
  2.1.1. Trong lĩnh vực x• hội- kinh tế
  2.1.2. Trong lĩnh vực hành chính
 2.1.3. Trong lĩnh vực giáo dục, tôn giáo.
 2.1.4. Trong lĩnh vực quân sự
 2.2. Về mặt đối ngoại
 Chương 3. Những biến đổi của Xiêm dưới tác động của cuộc cải cách
  3.1. Đối với  kinh tế- x• hội
            3.2.Đối với văn hóa -giáo dục
  3.3.Đối với việc giữ vững độc lập chủ quyền của Xiêm
  3.4. Một vài nhận xét về công cuộc cải cách của Chulalongcon   (1868-1910)
        C. Kết luận

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Cảm ơn bạn đã chia sẻ tài liệu hữu ích này
hoangha1983
Cảm ơn web đã gửi cho tài liệu.
thuytrang89
Rất mong được sự hỗ trợ của website trong tương lai
anhdainhan
thank you very much. rat huu ich
hoaithuongqn92
​Chúc cộng đồng ngày càng phát triển và các anh chị, các bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để hỗ trợ cho mọi người, đặc biệt là các thế hệ sinh viên tiếp theo :)
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh