CHUYÊN ĐỀ QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ TIẾN LÊN KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA TRONG THỜI KÌ 1939-1945

CHUYÊN ĐỀ QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ TIẾN LÊN KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA TRONG THỜI KÌ 1939-1945

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Triết học Mac Lenin

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: Miễn phí

Lượt tải: 10

Click G+ hoặc Like để download
Chia sẻ kiếm tiền Hướng dẫn Hỗ trợ
để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click

                                                   CHUYÊN ĐỀ

QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ TIẾN LÊN KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA TRONG THỜI KÌ 1939-1945

Trước những chuyển biến mau lẹ của tình hình thế giới và trong nước, từ năm 1939-1945 Đảng ta đã xúc tiến chuẩn bị mọi mặt để tiến tới một cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cả nước. Đặc biệt, khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), công cuộc chuẩn bị càng được tiến hành khẩn trương. Chính vì vậy, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng đã dũng cảm phát động nhân dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945.

1. Đảng ta đã hoàn chỉnh chuyển hướng đấu tranh - giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc

- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 đã đánh dấy bước chuyển hướng quan trọng của Đảng- đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tiếp đó Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11-1940 tiếp tục triển khai bước chuyển hướng đó. Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương tháng 5-1941 với sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, đã hoàn chỉnh quá trình chuyển hướng đấu tranh đó. Trên cơ sở phân tích tình hình trong và ngoài nước, các mâu thuẫn Hội nghị Trung ương 8 đã xác định:

-         Mục tiêu trước mắt:

+ Xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là phát xít Nhật, thực dân Pháp và các thế lực phản cách mạng, tay sai của chúng. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc "Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến  vạn năm cũng không đòi lại được". Hội nghị chỉ rõ sau khi đánh đuối đế quốc Pháp, Nhật sẽ thành lập chính phủ nhân dân của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Cách mạng Việt Nam chỉ làm một cuộc cách mạng giải phóng chứ không phải là cuộc cách mạng tư sản dân quyền bao gồm dân tộc và điền địa nữa.

     + Tiếp tục thực hiện chủ trương tạm gác khẩu hiệu “đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày” thay bằng các khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc, Việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng.

     - Về xây dựng lực lượng:

+ Thành lập mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) bao gồm các tổ chức quần chúng lấy tên là hội cứu quốc. Mặt trận Việt Minh đặt vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước Việt Nam- Lào – Campuchia để phát huy cao độ tinh thần cách mạng của mỗi dân tộc “Liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”

- Về phương pháp:  Xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng nghĩa và nhấn mạnh: chuẩn bị khởi nghĩa  là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng toàn dân trong giai đoạn hiện tại.  Hội nghị Trung ương lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương có một tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám năm 1945. Những quyết định của Hội nghị đã hoàn chỉnh  chủ trương đấu tranh được đề ra từ Hội nghị Trung ương  tháng 11-1939 nhằm thực hiện nhiệm vụ số một của cách mạng là độc lập dân tộc; Có tác dụng quyết định trong việc vận động toàn Đảng, toàn dân ta tích cực chuẩn bị tiến tới cách mạng tháng Tám; Góp phần quyết định vào thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945.

2. Xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng

a. Lực lượng chính trị cách mạng

- Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất để đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, đấu tranh chống đế quốc giải phóng dân tộc:

Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11-1939) đã quyết định thành lập mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương với những đoàn thể quần chúng trong mặt trận là các “Hội phản đế”.

- Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941) đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh với những đoàn thể quần chúng trong mặt trận là những “Hội cứu quốc”. Đến năm 1942 khắp 9 châu của Cao Bằng đã có Hội cứu quốc, trong đó có 3 châu hoàn toàn. Các uỷ ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng, uỷ ban Việt Minh lâm thời liên tỉnh Cao- Bắc- Lạng , Tổng bộ Việt Minh được thành lập. 1943 ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao – Bắc – Lạng lập ra 19 ban  xung phong Nam tiến nhằm:

+ Liên lạc với căn cứ địa Bắc Sơn – Vũ Nhai

+ Phát triển lực lượng cách mạng xuống các tỉnh miền xuôi.

- Đảng cũng rất chú ý đến việc đoàn kết các tầng lớp tiểu tư sản, tư sản dân tộc trong mặt trận

+ 1943, ra bản đề cương văn hoá Việt Nam

+ 1944, thành lập Hội văn hoá cứu quốc Việt Nam

+ 1944, thành lập Đảng dân chủ Việt Nam

- Chú ý vận động binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp, tranh thủ cả những ngoại kiều ở Đông Dương có tinh thần chống Pháp- Nhật đứng về phía cách mạng.

- Ra sức phát triển báo chí của Đảng và Mặt trận: như tờ Giải phóng, Cờ giải phóng, Cứu quốc, Việt Nam độc lập, chặt xiềng…góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, đấu tranh chống mọi thủ đoạn chính trị văn hoá của địch, thu hút đông đảo quần chúng vào hàng ngũ cách mạng.

Tóm lại với phương châm xây dựng lực lượng từ miền núi xuống miền xuôi, từ thành phần cơ bản phát triển lên các tầng lớp khác mặt trận Việt Minh đã phát triển lực lượng chính trị hùng hậu để trên cơ sở đó xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang.

Chính sách xây dựng lực lượng chính trị thể hiện chính sách đại đoàn kết của Đảng ta, phù hợp với truyền thống dân tộc.

Vai trò của lực lượng chính trị:

+ Nó làm cho kẻ thù bị cô lập, suy yếu nghiêm trọng

+ Lực lượng chính trị hùng hậu là cơ sở để xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang.

b. Lực lượng vũ trang cách mạng

-Quán triệt tư tưởng cách mạng bạo lực đã được xác định trong Luận cương chính trị năm 1930 và qua các Hội nghị Trung ương 6-7-8 Đảng nhấn mạnh xây dựng lực lượng vũ trang để tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

- Ngay khi khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại, Đảng có chủ trương duy trì đội du kích Bắc Sơn- Võ Nhai, sau phát triển thành cứu quốc quân.

- Từ tháng 7/1941-2/1941 Cứu quốc quân phát động chiến tranh du kích để chống lại sự vây quét của địch sau đó phân tán thành nhiều bộ phận để chấn chỉnh lực lượng và tiến hành công tác vũ trang tuyên truyền, gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng.

- Ở Cao Bằng, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Hồ Chí Minh phong trào Việt Minh phát triển mạnh, trên cơ sở đó hàng nghìn tự vệ và tự vệ chiến đấu đã ra đời.

- Từ giữa năm 1944, tình hình thế giới và trong nước có những bước phát triển gấp rút, có lợi cho cách mạng, tháng 7/5/1944 Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị cho các cấp sửa soạn khởi nghĩa, kêu gọi nhân dân sắm vũ khí đuổi thù chung.

- 11/1944 nổ ra cuộc khởi nghĩa ở Vũ Nhai, lực lượng cách mạng bị tổn thất, dưới sự lãnh đạo của Đảng cuộc khởi chuyển thành chiến tranh du kích để bảo toàn lực lượng.

- Ở Cao- Bắc -Lạng, Nguyễn ÁiQuốc đã kịp thời hoãn cuộc khởi nghĩa vũ trang do nổ ra chưa đúng thời cơ.

- 22/12/1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, ngay sau khi ra đời đã làm nên 2 chiến thắng Phay Khắt và Nà Ngần.

-  Đồng thời ở Thái Nguyên Cứu quốc quân đã phát động chiến tranh du kích hạ đồn chợ Chu, tiến đánh Chiêm Hóa.. chính quyền nhân dân được thành lập suốt một vùng rộng lớn, phía Nam xuống đến tận Thái Nguyên Vĩnh Yên.

- Khi Nhật đảo chính Pháp (3-1945), Đảng phát động cao trào kháng Nhật cứu nước. Từ trong cao trào lực lượng vũ trang tiếp tục phát triển: Du kích Ba tơ, các chiến khu Đông Triều, Hoà- Ninh- Thanh, Vần-Hiền Lương…

- 5/1945 Hai đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và cứu quốc quân gặp nhau tiến tới hợp nhất thành Việt Nam giải phóng quân.

Vai trò của lực lượng vũ trang:

- Tuy số lượng còn ít và vũ khí thô sơ nhưng có vai trò quan trọng:

+ Nó có tác dụng gây thanh thế cho cách mạng, góp phần phát triển lực lượng chính trị ngày càng đông đảo

+ Nó giữ vai trò xung kích mở đường cho lực lượng chính trị tiến lên.

c. Căn cứ địa cách mạng

- Sau khởi nghĩa Bắc Sơn, đảng chủ trương thành lập căn cứ địa Bắc Sơn- Vũ Nhai.

- Sau khi về nước Hồ Chí Minh phụ trách việc xây dựng căn cứ địa Cao Bằng.

-Hai căn cứ được mở rộng ra và đến năm 1943 thì liên lạc được với nhau.

- Tháng 6-1945 khu giải phóng Việt Bắc ra đời bao gồm 6 tỉnh: Cao- Bắc- Lạng- Hà- Tuyên- Thái. Uỷ ban lâm thời khu giải phóng do Hồ Chí Minh đứng đầu, trong khu giải phóng Việt Bắc thi hành 10 chính sách của Việt Minh. Khu giải phóng Việt Bắc trở thành hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới….

3. Tập dượt quần chúng đấu tranh

- Trong những năm 1940-1941 nổ ra những cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ…

- Phong trào phá kho thóc giải quyết nạn đói trong cao trào kháng Nhật cứu nước.

- Những cuộc khởi nghĩa trong thời kỳ tiền khởi nghĩa: khởi nghĩa của nhân dân Tiên Du (Bắc Ninh), Hiệp Hoà (Bắc Giang), Khởi nghĩa Bần Yên Nhân, Khởi nghĩa Ba Tơ.

Những cuộc khởi nghĩa và đấu tranh đó có tác dụng tập dượt quân chúng đấu tranh giành chính quyền để khi thời cơ đến tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

4. Khi thời cơ cách mạng chín muồi Đảng Cộng sản Đông Dương đã dũng cảm phát động nhân dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

a. Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố

Năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai đi tới những ngày cuối.

Ở châu Âu: phát xít Đức bị tiêu diệt. Tháng 5-1945, chính phủ mới ở Đức đã kí văn kiện đầu hàng Đồng minh không điều kiên.

 Ở châu Á- Thái Bình Dương, đầu tháng 8-145, quân Đồng minh tiến công mạnh mẽ vào các vị trí của quân đội Nhật Bản ở châu Á- Thái Bình Dương. Ngày 6 và 9-8-1945 Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản. Ngày 9-8-1945 quân đội Liên xô mở màn chiến dịch tổng công kích đội quân Quan Đông của Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc. Ngày 15-8-1945 Nhật Bản chính thức tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, chính phủ thân Nhật Trần Trọng kim hoang mang. Trong khi đó quân Đồng minh chưa kịp vào nước ta. Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến.

Lúc này lực lượng trung gian đã chán ngán chính sách phản động của bọn Nhật và tay sai ngả hẳn về phía cách mạng.

Điều kiện khách quan và chủ quan trên đây đã đưa thời cơ tổng khởi nghĩa đi đến chín muồi.

b. Chủ trương của Đảng.

Từ ngày 13-8-1945, khi nhận được những thông tin về việc Nhật Bản sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc… ra bản quân lệnh số 1, chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước. Từ ngày 14 đến ngày 15-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa và quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách đối nội, đối ngoại sau khi giành được chính quyền. Từ ngày 16 đến ngày 17-8-1945, Đại hội quốc dân được triệu tập ở Tân Trào. Đại hội tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền thắng lợi trong toàn quốc từ ngày 14 đến ngày 28/8/1945. Ngày 2-9-1945, thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố trước quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

 

 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên haophamvp đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thanhdiem1307
Thanks
dangson0123
tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể quý BQT website!
vipcuchuoi02
được rùi. em cảm ơn nhé. Tại lần đầu tải tài liệu ở trang này.
cuongcd4k54
Thật là tuyệt vời! Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ?
nana07
Down về được rồi. Thanks website nhé
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh