ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG LÂM NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG LÂM NGHIỆP

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Nông, lâm, ngư nghiệp

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click

Mục lục DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT................................................................................................0 Phần 1: Các Tiêu Chuẩn Giám Sát Môi Trường Của Việt Nam .........................................1 1. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề môi trường..........................................................1 2. Hệ thống giám sát đánh giá trong các dự án phát triển....................................................2 2.1. Mục đích của hệ thống giám sát...................................................................................3 2.2. Các chỉ tiêu.....................................................................................................................3 3. Giới thiệu các khái niệm về hệ thống giám sát sinh học ...................................................4 4. Tầm quan trọng và tính cấp thiết của hoạt động giám sát, đánh giá tác động môi trường ........................................................................................................................................6 5. Các vấn đề, tiềm năng và thách thức ..................................................................................6 6. Mục tiêu và nội dung hoạt động của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến 2020 ..................................................................................................7 6.1. Những mục tiêu định hướng đến năm 2020..............................................................7 6.2. Những mục tiêu cụ thể đến năm 2010 ........................................................................7 6.2.1. Mục tiêu chung ........................................................................................................7 6.2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................................8 6.3. Các nhiệm vụ cơ bản về bảo vệ môi trường................................................................9 6.3.1. Ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm môi trường ..........................................................9 6.3.2. Khắc phục các tình trạng suy thoái & ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ............10 6.3.3. Bảo vệ và khai thác bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên..........................10 6.3.4. Bảo vệ và cải thiện môi trường ở một số khu vực trọng điểm...............................10 6.3.5. Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ...............................................................10 7. Hướng dẫn giám sát và thi hành luật bảo vệ môi trường ...............................................10 8. Hướng dẫn quy định cho đánh giá tác động môi trường tại Việt Nam.........................15 Phụ lục 1. Nội dung báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường.....................................17 Phụ lục 2. Nội dung báo cáo đánh giá chi tiết tác động môi trường ..................................18 9. Hệ thống chỉ thị sinh học và giám sát môi trường: đề xuất và áp dụng ........................23 9.1. Hệ vi sinh vật ...............................................................................................................23 9.2. Thực vật bậc thấp........................................................................................................23 9.3. Thực vật bậc cao..........................................................................................................24 9.4. Hệ thống động vật .......................................................................................................24 9.5. Hệ thống loài người.....................................................................................................24 9.6. Sinh học tế bào, di truyền và sinh lý học tương đối .................................................25 Phần 2: Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Rừng Trong Chương Trình 5 Triệu Ha ........26 3 1. Khái niệm cơ bản về hệ thống giám sát đánh giá chất lượng, các tiêu chí giám sát đánh giá ...................................................................................................................................26 1.1. Các khái niệm cơ bản về hệ thống Giám sát và Đánh giá (M & E) dự án.............26 1.2. Khái niệm về chỉ tiêu...................................................................................................27 2. Tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề ..................................................................27 3. Thực trạng các hệ thống giám sát và đánh giá (M & E) trong thực hiện dự án lâm nghiệp ở Việt Nam, khó khăn tồn tại và áp dụng ................................................................28 4. Hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng rừng trồng Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 29 4.1. Kiểm tra giám sát, nghiệm thu, phúc kiểm các hoạt động trồng rừng và chất lượng rừng tới năm thứ 3 ..................................................................................................29 4.1.1. Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát các dự án cơ sở...........................................29 4.1.2. Nghiệm thu cơ sở và phúc tra nghiệm thu .............................................................31 4.1.3. Nghiệm thu trồng rừng (xem chi tiết trong Phần 4 của Chương này) ...................31 4.1.4. Nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng.....................................................32 4.1.5. Nghiệm thu chăm sóc rừng (xem chi tiết trong Phần 4, Chương Cẩm nang này).33 4.1.6. Nghiệm thu bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên.............................33 4.2. Các tiêu chuẩn chất lượng cây con quy định, chỉ tiêu sinh trưởng phát triển ......34 4.2.1. Đối với rừng phòng hộ...........................................................................................34 4.2.2. Đối với rừng đặc dụng ...........................................................................................35 4.2.3. Đối với rừng sản xuất.............................................................................................36 4.3. Hệ thống báo cáo kế hoạch định kỳ hàng tháng với các chỉ tiêu số lượng.............36 4.3.1. Tổng hợp xây dựng kế hoạch.................................................................................36 4.3.2. Giao kế hoạch hàng năm........................................................................................36 4.3.3. Báo cáo tình hình thực hiện dự án .........................................................................37 4.4. Họp, hội thảo giao ban và giao kế hoạch định kỳ của Ban QLDA 661 ..................37 5. Hướng dẫn giám sát đánh giá rừng trồng và rừng tái sinh của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (Dự án 661) ...............................................................................................................37 5.1. Căn cứ để giám sát - đánh giá ....................................................................................37 5.2. Mục tiêu.......................................................................................................................38 5.3. Đối tượng và thời điểm giám sát, đánh giá ...............................................................38 5.4. Các chỉ tiêu giám sát đánh giá ...................................................................................38 5.5. Phương pháp thu thập thông tin giám sát, đánh giá................................................39 5.5.1. Thu thập các tài liệu, bản đồ có sẵn.......................................................................39 5.5.2. Xác định tỷ lệ đo đếm thu thập tài liệu ở thực địa .................................................40 5.5.3. Thiết kế ô mẫu .......................................................................................................40 5.5.4. Phương pháp giám sát, đánh giá ............................................................................40 4 5.5.5. Nội dung của báo cáo giám sát đánh giá................................................................45 5.6. Tổ chức thực hiện........................................................................................................46 6. Hệ thống giám sát đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện các dự án KfW tại Việt Nam..........................................................................................................................................46 6.1. Chu kỳ của dự án ........................................................................................................46 6.2. Mục đích của giám sát và đánh giá............................................................................47 6.3. Hệ thống M & E, chỉ tiêu và công cụ giám sát .........................................................47 6.4. Hệ thống giám sát chất lượng, các nguyên tắc và hoạt động ..................................47 6.4.1. Thẩm định kết quả quy hoạch sử dụng đất thôn bản .............................................48 6.4.2. Thẩm định kết quả điều tra lập địa và kế hoạch trồng rừng ..................................48 6.4.3. Kiểm tra giám sát định kỳ các vườn ươm..............................................................48 6.4.4. Phúc tra đo đạc/thiết kế trồng rừng........................................................................48 6.4.5. Kiểm tra giám sát phương pháp bón phân và chất lượng phân bón ......................49 6.4.6. Phúc tra nghiệm thu chất lượng rừng trồng và chăm sóc ......................................49 6.4.7. Các cuộc họp thẩm định.........................................................................................49 6.4.8. Thanh quyết toán tài chính.....................................................................................49 Phần 3: Giám Sát Chất Lượng Rừng Ở Khu Vực Rừng Đầu Nguồn Được Ưu Tiên .............50 1. Các khái niệm cơ bản và chỉ tiêu chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn......................50 1.1. Các định nghĩa & khái niệm cơ bản về rừng phòng hộ đầu nguồn........................50 1.2. Chỉ tiêu chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn .......................................................50 1.2.1. Chỉ tiêu chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn là rừng tự nhiên và rừng trồng .....50 1.2.2. Danh mục một số loài cây ưu tiên cho trồng rừng phòng hộ đầu nguồn...............52 Nguồn: Cục Lâm nghiệp, 2000; Cẩm nang lâm nghiệp, 2004. ...........................................54 2. Tầm quan trọng của rừng phòng hộ đầu nguồn và tính cấp thiết của vấn đề giám sát chất lượng rừng đầu nguồn ...................................................................................................54 2.1. Tầm quan trọng của rừng phòng hộ đầu nguồn ......................................................54 2.2. Tính cấp thiết của vấn đề giám sát chất lượng rừng đầu nguồn ............................55 3. Thực trạng vấn đề xây dựng phát triển & quản lý và nghiệm thu giám sát chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn ở Việt Nam .................................................................................55 3.1. Thực trạng vấn đề xây dựng phát triển và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ....55 3.2. Thực trạng xây dựng phát triển và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn: một số khó khăn tồn tại .........................................................................................................................57 3.3. Nghiệm thu, giám sát chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn..................................57 3.3.1. Quy trình giám sát nghiệm thu ..............................................................................57 3.3.2. Nghiệm thu trồng rừng...........................................................................................58 3.3.3. Nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng.....................................................60 5 3.3.4. Nghiệm thu chăm sóc rừng....................................................................................62 3.3.5. Nghiệm thu bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên.............................63 3.3.6. Kiểm tra khai thác gỗ và lâm sản khác thuộc rừng phòng hộ................................64 3.3.7. Xử lý các vi phạm quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản thuộc rừng phòng hộ 66 3.4. Quy chế trồng, quản lý và sử dụng rừng phòng hộ đầu nguồn ở Việt Nam..........68 3.4.1. Các giải pháp xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn ...............................................69 3.4.2. Tổ chức rừng phòng hộ đầu nguồn ........................................................................71 3.4.3. Thành lập các khu rừng phòng hộ đầu nguồn........................................................71 3.4.4. Bảo vệ, xây dựng và sử dụng rừng phòng hộ đầu nguồn.......................................71 3.4.5. Vốn đầu tư xây dựng rừng phòng hộ .....................................................................72 3.4.6. Khai thác tận thu gỗ, tre, nứa, lâm sản trong rừng phòng hộ đầu nguồn...............72 3.4.7. Chính sách hưởng lợi.............................................................................................73 3.4.8. Các chính sách kinh tế - xã hội khác trong vùng phòng hộ đầu nguồn .................74 4. Đề xuất và kiến nghị...........................................................................................................74 Phần 4: Giám Sát Tác Động Của Các Hoạt Động Lâm Nghiệp Ở Việt Nam ...................76 1. Các khái niệm liên quan.....................................................................................................76 2. Mục tiêu quan trọng và tính cấp thiết của công tác “giám sát tác động các hoạt động lâm nghiệp ở Việt Nam”.........................................................................................................77 2.1 Mục tiêu chung .............................................................................................................77 2.2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................................................77 2.3. Tầm quan trọng và sự cần thiết.................................................................................77 3. Các hoạt động cần giám sát - đánh giá trong lâm nghiệp...............................................78 3.1. Các hoạt động trồng rừng ..........................................................................................78 3.2. Các hoạt động canh tác & nuôi trồng........................................................................79 3.3. Khai thác chặt phá, cháy rừng, sâu bệnh bùng phát ...............................................79 Nguồn: Hệ thống thông tin và giám sát ngành (FSSP):http://www.vietnamforestry.org.vn.....................................................................82 3.4. Các hoạt động xây dựng hồ đập, đường giao thông, đô thị hoá..............................82 Nguồn: Hệ thống thông tin và giám sát ngành (FSSP):http://www.vietnamforestry.org.vn.....................................................................84 3.5. Sự “xâm lấn” và “nguy hại” của các “loài xâm lấn” (Trinh nữ, Cỏ lào, vv...).....84 4. Các tiêu chí cho giám sát - đánh giá các hoạt động trong lâm nghiệp...........................85 4.1. Tổng hợp các chỉ số giám sát đánh giá tác động trong lâm nghiệp........................85 Nguồn: Hệ thống thông tin và giám sát ngành (FSSP):http://www.vietnamforestry.org.vn.....................................................................90 4.2. Tiêu chí cải thiện đời sống kinh tế và xã hội bền vững cho người dân sống phụ thuộc vào rừng (xem bảng 5.3)..........................................................................................90 6 4.3. Tiêu chí giám sát diễn biến diện tích và chất lượng.................................................90 4.4. Các tiêu chí về bảo vệ đất ...........................................................................................91 4.5. Các tiêu chí về bảo vệ nguồn nước.............................................................................92 4.6. Các tiêu chí về chức năng phòng hộ ..........................................................................92 4.7. Các tiêu chí giám sát đánh giá định lượng thảm thực vật và hệ sinh thái.............92 5. Trách nhiệm giám sát quản lý rừng và các hoạt động lâm nghiệp................................92 5.1. Cấp Trung ương..........................................................................................................92 5.2. Cấp địa phương ...........................................................................................................93 5.3. Trách nhiệm theo dõi kiểm tra theo từng chuyên đề ...............................................95 Phần 5: Tiêu Chí và Chỉ Số Để Quản Lý Rừng Bền Vững ở Việt Nam ............................97 1. Các tiêu chí và chỉ số quản lý rừng bền vững tại Việt Nam ...........................................97 1.1. Những định nghĩa cơ bản ...........................................................................................97 1.2. Tầm quan trọng của C & I cho quản lý rừng bền vững..........................................98 1.3. Các tiêu chí và chỉ số quản lý rừng bền vững tại Việt Nam ....................................98 2. Các tiêu chí & chỉ số (C & I) cho quản lý rừng bền vững (SFM) trên thế giới ..........113 2.1. Các tiêu chí & chỉ số (C & I) của ITTO về quản lý bền vững (SFM) rừng tự nhiên ............................................................................................................................................113 2.2. Các tiêu chí & chỉ số (C & I) cho Quản lý rừng trồng nhiệt đới tại Ấn Độ .........127 Phần 6: Hướng Dẫn Đánh Giá Tác Động Môi Trường và Xã Hội Trong Ngành Lâm Nghiệp Ở Việt Nam ..............................................................................................................131 1. Phần giới thiệu ..................................................................................................................131 1.1. Mục đích hướng dẫn .................................................................................................131 1.2. Các qui trình ESIA: tổng quan................................................................................132 1.3. ESIA trong ngành lâm nghiệp việt nam............................................................134 1.4. Một số vấn đề môi trường và xã hội chính trong ngành Lâm nghiệp của Việt Nam 136 1.5. Kết cấu hướng dẫn ..............................................................................................139 Bảng 7. 2. Các hoạt động lập kế hoạch theo phạm trù chức năng rừng và cấp lập kế hoạch......................................................................................................................................141 2. Phần hướng dẫn các vấn đề xã hội và môi trường ở mỗi cấp lập kế hoạch................142 2.1. Lập kế hoạch cấp quốc gia và tỉnh ..........................................................................142 2.1.1. Rừng Đặc dụng ....................................................................................................142 2.1.2. Rừng sản xuất tự nhiên ........................................................................................144 2.1.3. Rừng phòng hộ.....................................................................................................146 2.1.4. Rừng trồng ...........................................................................................................148 2.2. Lập kế hoạch cấp khu vực (xã)..........................................................................150 7 2.2.1. Rừng đặc dụng .....................................................................................................150 2.2.2. Rừng sản xuất tự nhiên ........................................................................................154 2.2.3. Rừng phòng hộ.....................................................................................................155 2.2.4. Rừng trồng ...........................................................................................................158 2.3. Lập kế hoạch cấp khu vực cảnh quan...............................................................162 2.3.1. Rừng đặc dụng và rừng phòng hộ........................................................................162 2.3.2. Rừng phòng hộ tự nhiên ......................................................................................163 2.3.3. Rừng trồng ...........................................................................................................164 4. Lập kế hoạch ở cấp thực hiện..........................................................................................166 4.1. Rừng đặc dụng.....................................................................................................166 4.2. Rừng phòng hộ tự nhiên ...........................................................................................167 4.3. Rừng phòng hộ ....................................................................................................170 

 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên caohuong22 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thanhdiem1307
Thanks
vietnham2013
Mong rằng website càng ngày tài liệu sẽ càng nhiều.
cảm ơn ban, tôi cung đang tim kiếm các tài liệu liên quan.
Tran trong cam on nhung nguoi da lam ra website nay de toi va moi nguoi co the tham khao va hoc tap tot hon! Toi hy vong voi no luc cua ban than va nhung tai lieu bo ich trong trang web se giup toi hoan thien von tieng hoc tap cua minh
danganhtuyet
Tài liệu nóng hổi, vừa thổi vừa down
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh