Đề suất một số giải pháp chủ yếu nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Hải hà -Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

Đề suất một số giải pháp chủ yếu nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Hải hà -Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Nông, lâm, ngư nghiệp

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 300

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

MỤC LỤC 
----------------------------------------------- 
Trang
TRANG PHỤBÌA 
LỜI CAM ðOAN  i 
LỜI CẢM ƠN  ii 
MỤC LỤC  iii 
NHỮNG CHỮCÁI VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN vi 
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ðỒ, HÌNH, SƠ ðỒviii 
DANH SÁCH CÁC PHỤLỤC  ix 
--------------------------------------------------------------------------------- 
MỞ ðẦU  1 
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀTÀI  1 
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ðỀTÀI  2 
III. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀTÀI 3 
IV. ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ðỀTÀI 3 
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠSỞKHOA HỌC 
CỦA ðỂTÀI 
I.1. CƠSỞKHOA HỌC  5 
I.1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠCẤU KINH TẾVÀ CƠCẤU KINH TẾNN -NT 
1.1.1/ Khái niệm cơcấu kinh tế  5 
1.1.2/ Khái niệm cơcấu kinh tếnông thôn  7 
1.1.3/ Khái niệm cơcấu kinh tếnông nghiệp  9 
1.1.4/ Nội dung của cơcấu kinh tếnông thôn  10 
1.1.5/ Nội dung của chuyển dịch cơcấu kinh tế  13 
I.1.2. ðẶC TRƯNG CỦA CƠCẤU KINH TẾCN – NN - DV 
14 
1.2.1/ Tính phụthuộc gắn kết  14 
1.2.2/ Tính khách quan  14 
1.2.3/ Tính lịch sửcụthể  15 
1.2.4/ Tính chất tái sản xuất mởrộng  15 
I.1.3. CÁC GIAI ðOẠN CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠCẤU KT 
17 
1.3.1/ Sựbiến ñổi từCCKT TN sang CCKT NN hàng hoá sang NN – CN - DV 17
1.3.2/ Sựbiến ñổi từCCKT NN – CN – DV sang CCKT CN – NN - DV 18 
1.3.3/ Sựbiến ñổi CCKT CN – NN – DV sang CCKT DV – CN - NN 18 
I.1.4. NHỮNG NHÂN TỐCHỦYẾU ẢNH HƯỚNG ðẾN CHUYỂN DỊCH CCKT NN - NT 
19 
1.4.1/ Nhóm các nhân tố ñiều kiện tựnhiên  19 
1.4.2/ Nhóm các nhân tốkinh tế- xã hội  20 
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp ………………………  5
I.2. MỘT SỐKẾT QUẢNGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN 
QUAN ðẾN ðỀTÀI 
25 
I.2.1. QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CCKT NN – NT ỞMỘT SỐNƯỚC TRÊN THẾGIỚI 
25 
2.1.1/ Nhật Bản  25 
2.1.2/ Trung Quốc  27 
2.1.3/ ðài Loan  28 
2.1.4/ Hàn Quốc  29 
I.2.2. QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠCẤU KINH TẾNN ỞVIỆT NAM 
31 
2.2.1/ Sựcần thiết phải chuyển dịch cơcấu kinh tếnông nghiệp 31 
2.2.2/ Chuyển dịch cơcấu và phát triển nông nghiệp – nông thôn 32 
CHƯƠNG II: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
36 
II.1. ðẶC ðIỂM NGHIÊN CỨU  36 
II.1.1. ðIỀU KIỆN TỰNHIÊN 
36 
1.1.1/ Vịtrí ñịa lý  36 
1.1.2/ ðịa hình, ñịa mạo  36 
1.1.3/ Khí hậu, thời tiết  38 
1.1.4/ Chế ñộthuỷvăn, thuỷtriều  39 
II.1.2. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
40 
1.2.1/ Tài nguyên ñất  40 
1.2.2/ Tài nguyên nước  42 
1.2.3/ Tài nguyên biển  43 
1.2.4/ Tài nguyên rừng  43 
1.2.5/ Tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng  44 
1.2.6/ Tài nguyên nhân văn  44 
II.1.3. TIỀM NĂNG ðẤT ðAI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 
45 
II.1.4. ðIỀU KIỆN KINH TẾ
46 
1.4.1/ Thuỷlợi  46 
1.4.2/ Giao thông vận tải  47 
1.4.3/ Hệthống ñiện  48 
1.4.4/ Cấp thoát nước  48 
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp ………………………  6
II.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  49 
II.2.1. PHƯƠNG PHÁP DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ DUY VẬT LỊCH SỬ
49 
II.2.2. PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ
50 
II.2.3. PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ NHANH NÔNG THÔN ( RRA) 
51 
II.2.4. PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA, CHUYÊN KHẢO 
52 
CHƯƠNG III: KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
53 
III.1.  ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ- XÃ HỘI 
53 
III.1.1. KẾT QUẢTHỰC HIỆN 
53 
1.1.1/ ðánh giá vềtốc ñộtăng trưởng kinh tế  53 
1.1.2/ Chuyển dịch cơcấu kinh tế  55 
III.1.2. ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGÀNH KINH TẾNÔNG NGHIỆP 
57 
1.2.1/ Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷsản  57 
1.2.2/ ðánh giá chung kết quảCD CCKT NN của Hải Hà những năm qua 66 
1.2.3/ Nhận xét chung  70 
III.2.  ðỊNH HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠCẤU KINH TẾNÔNG NGHIỆP 
HUYỆN HẢI HÀ ðẾN NĂM 2020 
71 
III.2.1. NHỮNG CĂN CỨCHỦYẾU 
72 
2.1.1/ Căn cứlý luận  72 
2.1.2/ Căn cứthực tiễn  73 
III.2.2. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KT – XH VÀ CHUYỂN DỊCH CCKTNN- NT 
75 
2.2.1/ Giai ñoạn ñến 2010 và 2015  75 
2.2.2/ Giai ñoạn ñến 2016 và 2020  77 
2.2.3/ Cơcấu kinh tếnội bộngành nông nghiệp  77 
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp ………………………  7
III.3.  ðỀXUẤT MỘT SỐGIẢI PHÁP CHỦYẾU NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ
CẤU KINH TẾNÔNG NGHIỆP HUYỆN HẢI HÀ ðẾN NĂM 2020 
93 
III.3.1. GIẢI PHÁP PVQH VÀ BỐTRÍ CT,VN PHÙ HỢP VỚI TỪNG TIỂU VÙNG KT 
93 
III.3.2. GIẢI PHÁP TIẾP THỊ, TÌM KIẾM THỊTRƯỜNG, XÚC TIẾN TM 
97 
III.3.3. GIẢI PHÁP VỀKHUYẾN NÔNG VÀ CHUYỂN GIAO KHCN 
98 
III.3.4. GIẢI PHÁP CUNG CẤP CÁC DV CHO SXNN 
98 
III.3.5. GIẢI PHÁP BQ, CBNS, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM NCTN CHO KINH TẾHỘ
100 
III.3.6. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CN – TTCN - XD 
100 
III.3.7. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TM - DV 
101 
III.3.8. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠTẦNG NÔNG THÔN 
101 
III.3.9. GIẢI PHÁP THÚC ðẨY QHSX MỚI TRONG NN TRÊN CƠSỞTAO ðIỀU KIỆN CHO CÁC 
TPKT CÙNG PHÁT TRIỂN 
105 
III.3.10. GIẢI PHÁP CCCS KHUYẾN KHÍCH CHO SXPT THEO CƠCHẾTHỊTRƯỜNG 
106 
III.3.11. GIẢI PHÁP VỀVỐN ðẦU TƯ
107 
III.4. DANH MỤC CÁC DỰÁN NÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN ðẦU TƯ ðẾN 2020  108 
III.5. HIỆU QUẢCỦA CD CCKT SXNN ỞHUYỆN HẢI HÀ ðẾN NĂM 2020  114 
III.5.1. HIỆU QUẢVỀKINH TẾ
114 
III.5.2. HIỆU QUẢVỀXÃ HỘI 
115 
III.5.3. HIỆU QUẢVỀMÔI TRƯỜNG 
116 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  118 
I. KẾT LUẬN  118 
II. KIẾN NGHỊ  120

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
phanhaicuong
Cái này được nè, thanks
duongthithuy
Cám ơn BQT đã tạo ra trang tài liệu có ích
thomlun753453
xin đa tạ bạn một lần nữa
LeThuyNgaFTU
Bạn ơi làm sao để download được tài liệu vậy?
cuongcd4k54
Thật là tuyệt vời! Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ?
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh