Đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá trong dạy học Địa lí lớp 11 - Ban cơ bản

Đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá trong dạy học Địa lí lớp 11 - Ban cơ bản

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Mục lục
Nội dung                                             Trang
a.                                                    mở đầu
1    Lý do chọn đề tài    6
2    Mục đích, nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu    7
2.1    Mục đích nghiên cứu    7
2.2    Nhiệm vụ nghiên cứu    7
2.3    Đối tượng nghiên cứu    7
3    Quan  điểm nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu    7
3.1    Quan điểm nghiên cứu    7
3.1.1    Quan điểm hệ thống – cấu trúc    7
3.1.2    Quan điểm logic- lịch sử        8
3.1.3    Quan điểm khách quan và thực tiễn giáo dục    8
3.2    Phương pháp nghiên cứu    8
3.2.1    Phương pháp nghiên cứu lý thuyết    8
3.2.2    Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn    8
4    Lịch sử nghiên cứu         8
5    Giới hạn đề tài    10
6    Giả thiết khoa học    10
7    Kế hoạch nghiên cứu đề tài    10
8    Bố cục và dung lượng đề tài        11
b.    nội dung    12
Chương I    Cơ sở khoa học của việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học Địa lý 11 – BCB.    12
1.1    Cơ sở lý luận    12
1.1.1    Quan niệm chung về kiểm tra và đánh giá    12
1.1.2    Xu hướng đổi mới trong kiểm tra - đánh giá hiện nay    21
1.13    Hình thức tự luận trong kiểm tra - đánh giá    23
1.2    Cơ sở thực tiễn    25
1.2.1    Tình hình sử dụng hình thức tự luận trong kiểm tra - đánh giá    25
1.2.2    Nguyên nhân của việc sử dụng hình thức tự luận thiếu hiệu quả trong KT- ĐG.    26
Chương II    Đổi mới hình thức tự luận trong kiểm tra đánh giá dạy học Địa lý lớp 11 BCB.    29
2.1    Đặc điểm chương trình và sách giáo khoa địa lý lớp 11 BCB    29
2.1.1    Đặc điểm chương trình Địa lý lớp 11 BCB.    29
2.1.2    Đặc điểm sách giáo khoa Địa lý lớp 11 BCB.    30
2.2    Đặc điểm tâm sinh lý và nhận thức của học sinh lớp 11    34
2.2.1    Đặc điểm tâm sinh lý    34
2.2.2    Đặc điểm trí tuệ        34
2.2.3    Đặc điểm nhân cách    35
2.3    Đổi mới hình thức tự luận trong KT- ĐG kết quả dạy  học Địa lý lớp 11 BCB.    35
2.3.1    Trắc nghiệm khách quan    35
2.3.2    Nguyên nhân phải kết hợp    38
2.3.3    Định hướng kết hợp    39
Chương III    Thực nghiệm sư phạm    89
3.1    Mục đích thực nghiệm        89
3.2    Nhiệm vụ của thực nghiệm    89
3.3    Tổ chức thực nghiệm    89
3.4    Nội dung thực nghiệm    90
3.4.1    Nội dung thực nghiệm    90
3.4.2    Kết quả thực nghiệm    90
3.4.3    Nhận xét kết quả thực nghiệm sư phạm.        92
c.    kết luận    93
    tài liệu tham khảo                    94
    phụ lục    95
A. mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Trong thời đại mà cách mạng khoa học và công nghệ phát triển như vũ b•o thì nhà trường phổ thông phải đổi mới thực sự nhằm “đào tạo ra những con người lao động tự chủ, năng động, sáng tạo, có năng lực giải quyết những vấn đề thực tế”, và Địa lý cũng như các môn học khác cần phải phát triển và bồi dưỡng cho học sinh những năng lực tư duy và hành động cần thiết.
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và dạy học môn Địa lý nói riêng, việc đổi mới phương pháp dạy học trong đó có phương pháp KT- ĐG ở các trường PT là hết sức cần thiết.
Muốn đạt được hiệu quả dạy học, chúng ta phải đổi mới cả nội dung và phương pháp dạy học. Trong đó, cải tiến nội dung có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, vì cải tiến nội dung chính là sự lựa chọn, bổ sung, hoàn thiện và sắp xếp lại kiến thức. Song để HS nắm được nội dung chúng ta cần phải đổi mới cả phương pháp dạy học. KT- ĐG kết quả học tập của HS là một điều kiện không thể thiếu trong việc đổi mới đó.
Bộ giáo dục và đào tạo ra chỉ đạo “Đổi mới mạnh mẽ cách thức kiểm tra, với yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng nhiều sự kiện, các bài văn mẩu, tăng cường các câu đòi hỏi HS suy nghĩ, trả lời theo cách hiểu và vận dụng của riêng mình”.
Trong bối cảnh đó thì phương pháp kiểm tra truyền thống chưa đáp ứng được yêu cầu của việc KT- ĐG sự tiếp thu kiến thức, kỹ năng, trình độ phát triển tư duy của
HS một cách khoa học.
Qua nghiên cứu thực tế chúng tôi thấy rằng, vấn đề KT- ĐG còn nhiều bất cập, chưa thực hiện theo sát tình hình đổi mới phương pháp dạy học.
Về hình thức: Việc KT- ĐG ở THPT nói chung còn đơn điệu , chủ yếu là tự luận và hỏi miệng.
Về nội dung: Nội dung KT- ĐG chủ yếu về kiến thức, thiên về tái hiện.
Giáo viên vẫn còn độc quyền đánh giá.
Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh
giá ở trường PT, cũng như đặc điểm tâm sinh lý và khả năng phát triển tư duy của HS, với cương vị là người GV trong tương lai mong muốn góp phần vào đổi mới phương pháp KT- ĐG và nâng cao chất lượng dạy học Địa lý, tôi lựa chọn đề tài: “Đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá trong dạy học Địa lý lớp 11 BCB”.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu nhằm định hướng đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học địa lý lớp 11 BCB.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề KT- ĐG.
- Nghiên cứu hình thức tự luận trong KT- ĐG dạy học môn Địa lý.
- Đổi mới hình thức tự luận nhằm nâng cao hiệu quả KT- ĐG kết quả dạy học Địa lý 11 BCB.
4. Quan điểm nghiên cứu
4.1. Quan điểm hệ thống – cấu trúc:
Quá trình dạy học là một quá trình tạo thành từ nhiều yếu tố có mối liên hệ hữu cơ, chặt chẽ với nhau, trong đó mục tiêu quyết định đến nội dung; nội dung quyết định đến phương pháp, phương tiện và đến lượt  mình, phương pháp, phương tiện dạy học có tác dụng tích cực hoặc tiêu cực đến thực hiện  mục tiêu và nội dung dạy học.Toàn bộ hệ thống này lại được đặt trong môi trường khoa học kĩ thuật và môi trường giáo dục, Chính vì vậy, trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi dựa vào quan điểm này để nhìn nhận một cách sâu sắc, toàn diện, khách quan về đối tượng cần nghiên cứu.
4.2. Quan điểm logic - lịch sử:
Quan điểm logic - lịch sử yêu cầu cần phải xem xét từng vấn đề của quá trình dạy học trong từng không gian, thời gian cụ thể, trong mối quan hệ chặt chẽ của những yếu tố tác động, từ đó mới xác định được các thời điểm thực hiện việc KT- ĐG, đề xuất biện pháp phù hợp.
4.3. Quan điểm khách quan và thực tiễn giáo dục:
Xuất phát từ yêu cầu giải quyết các vấn đề do thực tế giáo dục của cả nước, của từng địa phương, từng nhà trường đặt ra, từ đó tìm kiếm các giải pháp phù hợp. Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu quán triệt nguyên tắc khách quan, chúng tôi xem xét, đánh giá đối tượng dựa trên các số liệu, tư liệu đủ độ tin cậy và bản thân thu thập được.
5. Phương pháp nghiên cứu
 Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
5.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
- Phương pháp phân tích hệ thống: Đem đối tượng nghiên cứu là các phương pháp KT- ĐG xem xét nó là một hệ thống hoàn chỉnh là quá trình dạy học.
- Phương pháp thu thập xử lý tài liệu: Sử dụng các kết quả của việc thu thập tài liệu về KT- ĐG xử lý thông tin qua hệ thống phân tích tổng hợp.
- Phương pháp so sánh: Đây là phương pháp không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu đề tài, từ đó chúng ta dựa vào những tiêu chí nhất định để so sánh các hình thức KT - ĐG và tìm ra hình thức tốt nhất.
- Phương pháp phân loại: Tập hợp tất cả các đối tượng và những vấn đề liên quan đến đối tượng nghiên cứu, phân loại chúng theo mục đích của đề tài.
- Phương pháp toán học: Sử dụng các phương pháp thuộc lý thuyết xác suất và thống kê toán học đề phân tích xử lý số liệu các kết quả KT- ĐG ở nhà trường PT.
5.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
- Phương pháp quan sát: Quan sát quá trình  KT- ĐG của GV và HS trên lớp.
- Phương pháp điều tra: Điều tra GV và HS về quá trình kiểm tra - đánh giá.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Rút ra kinh nghiệm của vấn đề kiểm tra - đánh giá thông qua quá trình trao đổi, tiếp xúc với GV, HS.
- Phương pháp TNSP ở trường THPT: Tiến hành thực nghiệm kiểm tra ở một số lớp 11 của một số trường để kiểm tra tính khả thi của đề tài.
7. Giới hạn đề tài.
Phương pháp KT- ĐG nói chung và môn Địa lý nói riêng bao gồm nhiều hình thức: tự luận, trắc nghiệm khách quan, vấn đáp, quan sát … và đổi  mới phương pháp KT- ĐG có nhiều xu hướng khác nhau: hoặc là sử dụng các hình thức mới, hoặc là đổi mới các hình thức cũ, … hoặc là kết hợp cả hai xu hướng trên.
Tuy nhiên với điều kiện hạn chế nên trong đề tài này tôi chỉ nghiên cứu việc đổi mới hình thức tự luận trong KT- ĐG dạy học Địa lý 11 BCB.
9. Giả thiết khoa học.
Nếu đề tài này được nghiên cứu thành công sẽ cho thấy hình thức tự luận dù là truyền thống nhưng có nhiều ưu điểm khi chúng ta kết hợp với TNKQ đem lại hiệu quả cao, được phát huy trong quá trình KT- ĐG kết quả dạy học Địa lý 11 BCB. Từ đó góp phần nhỏ vào quá trình đổi mới phương pháp dạy học cũng như nâng cao chất lượng dạy học Địa lý 11 nói riêng và dạy học Địa lý ở trường PT nói chung.
10. Lịch sử nghiên cứu của đề tài.
PPDH Địa lý là một kho tàng đề tài. Chọn lựa nghiên cứu của các nhà khoa học, các giáo viên và các sinh viên, và nghiên cứu phương pháp KT- ĐG cũng là một vấn đề không mới. Theo sự tìm hiểu của bản thân, đề tài liên quan tới phương pháp KT- ĐG đ• được nghiên cứu nhiều.
Những năm 50 của thế kỷ XX trở lại đây, đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá đ• được nghiên cứu khá phổ biến. Trong các trường phổ thông đ• thử nghiệm hình thức kiểm tra trắc nghiệm: “Trắc nghiệm Vạn vật học” của Lê Quang Nghĩa (1963), Phùng Văn Hương (1964).
Năm 1999, tác giả Nguyễn Trọng Phúc có bài viết “Kiểm tra trắc nghiệm và vân đề đánh giá trong dạy học Địa lý”.
Năm 2001, tác giả Nguyễn Trọng Phúc viết sách “TNKQ và vấn đề đánh giá trong giảng dạy Địa lý”.
Năm 2002, tác giả Phạm Thị Sen viết sách “ Đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá trong dạy học Địa lý 10”.
Năm 2005, khoá luận tốt nghiệp của tác giả Nguyễn Thị Mùi “Sử dụng TNKQ trong kiểm tra đánh giá kết quả dạy hoc Địa lý KT-XH 10 - CCGD.
Năm 2006, khoá luận tốt nghiệp của tác giả Hồ Thị Hợi “ Định hướng đổi mới phương pháp KT- ĐG trong dạy học lớp 10 chuyên ban”.
Trong những năm gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường phổ thông đ• có một số hoạt động bước đầu nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường THPT. Các hội thảo trao đổi thông tin về việc cải tiến hệ thống các phương pháp KT- ĐG kết quả học tập của HS, các khoá huấn luyện và cung cấp những hiểu biết cơ bản về lượng giá giáo dục và các phương pháp trắc nghiệm.
Đặc biệt trong năm học 2008-2009 diễn ra hội thảo tại các trường phổ thông về việc đổi mới phương pháp KT- ĐG các môn Địa lý, Lịch sử, Ngữ văn.
Tuy nhiên, hình thức tự luận trong kiểm tra, đánh giá chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống. Đặc biệt là trong chương trình dạy học Địa lý 11 phân ban mới nên đề tài “Đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá trong dạy học Địa lý lớp 11 BCB” là đề tài chưa được nghiên cứu đúng mức.
Vì vậy, tôi chọn riêng cho mình đề tài này để nghiên cứu.
11. Kế hoạch nghiên cứu.
Đề tài được bắt đầu nghiên cứu từ tháng 10/2008 và được tiến hành qua các giai đoạn:
Từ tháng 10/2008:           Chọn đề tài và thu thập tài liệu.
Từ tháng 11- 12/2008:     Xử lí tài liệu và xây dựng đề cương.
Từ tháng 12 – 2/2009:     Hoàn thành sơ bộ đề cương và kế hoạch TNSP.
Từ tháng 2 – 5/2009:       TNSP và tiếp tục hoàn thiện đề tài.
Tháng 5/2009:                  Bảo vệ đề tài.
12. Bố cục và dung lượng đề tài.
Đề tài gồm phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận và phụ lục.
Phần nội dung gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở khoa học của việc đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá trong dạy học Địa lý 11 BCB.
Chương II: Đổi mới hình thức tự luận trong dạy học Địa lý lớp 11 BCB.
Chương III: Thực nghiệm sư phạm.
Trong khoá luận có:
13 bảng số liệu và biểu đồ.
6 trang phụ lục.
Tổng cộng có 100 trang đánh máy trên giấy A4.
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Cám ơn đã chia sẽ tài liệu rất hay và có nhiều cập nhập mới.
tranhuynhduy1992
Cám ơn đã giúp tôi Hoàn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp với nội dung đầy đủ và chính xác.
Cám ơn anh/chị đã chia sẻ .Chúc sức khỏe .
thanhhuong251088
Nhờ hỗ trợ của Thuvien24 mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
thientruongjv
Thật là tuyệt vời!
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh