Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần gạch ngói và xây lắp Hưng Nguyên

Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần gạch ngói và xây lắp Hưng Nguyên

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Quản trị kinh doanh

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 7

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................. 1

Chương 1:Những vấn đề lý luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp......................................................................................................... 4

1.1.         Khái niệm, vai trò, ý nghĩa và các hình thức tiêu thụ sản phẩm.......... 4

1.1.1.  Khái niệm tiêu thụ sản phẩm............................................................... 4

1.1.2.  Vai trò và ý nghĩa của công tác tiêu thụ sản phẩm.............................. 7

1.1.3.  Các hình thức tiêu thụ sản phẩm....................................................... 10

1.2.         Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm.......................................... 12

1.3.         Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm.................... 16

1.3.1.  Các nhân tố bên trong....................................................................... 16

1.3.2.  Các nhân tố bên ngoài....................................................................... 21

1.4.         Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tiêu thụ................................ 25

1.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khối lượng tiêu thụ................................................ 25

1.4.2. Nhóm chỉ tiêu doanh thu................................................................... 25

1.4.3. Tổng chi phí và chi phí kinh doanh cho hoạt động tiêu thụ.............. 26

1.4.4.Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận..................................................................... 27

1.5. Một số biện pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm27

1.5.1. Tăng cường đầu tư cho công tác khảo sát, điều tra, nghiên cứu thị trường28

1.5.2. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa.......................... 28

1.5.3. Xây dựng chính sách giá cả phù hợp................................................. 29

1.5.4. Chú trọng đầu tư thực hiện đa dạng hóa, không ngừng cải tiến mẫu mã sản phẩm       29

1.5.5. Tổ chức tốt công tác bán hàng và dịch vụ bán hàng.......................... 29


1.5.6. Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa và áp dụng các đòn bẩy tài chính thúc đẩy tiêu thụ........................................................................... 32

1.5.7. Các biện pháp hỗ trợ của nhà nước................................................... 32

1.6. Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp   35

Chương 2: Thực trạng về hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên.............................................................................. 35

2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên35

2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty.............................................................. 35

2.1.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty................................ 35

2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty............................................... 37

2.1.1.3.  Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý................................................ 38

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty...................... 41

2.1.2.1.  Đặc điểm sản phẩm của Công ty.................................................. 41

2.1.2.2. Đặc điểm về thị trường................................................................... 42

2.1.2.3. Đặc điểm về nhân sự...................................................................... 43

2.1.2.4. Đặc điểm về cơ sở vật chất............................................................. 45

2.1.2.5. Đặc điểm về công nghệ................................................................... 46

2.1.2.6. Đặc điểm về tài chính..................................................................... 48

1.3. Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2007 – 2009...................... 52

2.2. Thực trạng về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty..................... 54

2.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty thời gian qua.................... 54

2.2.1.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo cơ cấu mặt hàng........................ 55

2.2.1.2. Tình hình tiêu thụ theo thị trường.................................................. 58

2.2.1.3. Tình hình tiêu thụ theo thời gian.................................................... 61

2.2.2. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty............................................. 63

2.2.3. Các chính sách hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm...................... 64

2.2.3.1. Chính sách sản phẩm..................................................................... 64


2.2.3.2. Chính sách giá cả........................................................................... 66

2.2.3.3. Chính sách phân phối.................................................................... 68

2.2.3.4. Chính sách khuếch trương sản phẩm............................................ .70

2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty70

2.2.4.1. Các nhân tố bên trong.................................................................... 71

2.2.4.2. Các nhân tố bên ngoài.................................................................... 76

2.2.5. Đánh giá khái quát kết quả tiêu thụ sản phẩm.................................. 80

2.2.5.1.Những thành tựu............................................................................. 80

2.2.5.2. Những hạn chế............................................................................... 82

2.2.5.3. Nguyên nhân của những tồn tại ..................................................... 83

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên.............................................. 86

3.1. Phương hướng nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới..................... 86

3.2. Một số giải pháp.................................................................................. 87

3.2.1. Giải pháp về việc mở rộng thị trường................................................ 88

3.2.2. Giải pháp về hoạt động Marketing.................................................... 89

3.2.3. Giải pháp về lựa chọn đại lý phân phối............................................ 91

3.2.4. Giải pháp về mở rộng diện tích kho dự trữ....................................... 93

3.2.5. Giải pháp lựa chọn phương thức giao hàng, thanh toán hợp lý hiệu quả   93

3.2.6. Tăng cường hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm............................... 94

3.2.7. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.............................................. 96

3.2.8. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của bộ phận quản lý, bộ phận kinh doanh  98

4. Một số kiến nghị..................................................................................... 99

4.1. Đối với Công ty.................................................................................... 99

4.2. Đối với Sở Xây dựng Nghệ An........................................................... 100

KẾT LUẬN.............................................................................................. 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


 

 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

 

 

 

                                                                                                                   Trang

Tên sơ đồ:

Sơ đồ 1.1: Hình thức tiêu thụ trực tiếp............................................................10

Sơ đồ 1.2: Hình thức tiêu thụ gián tiếp............................................................11

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.................................39

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất....................................... 47

Sơ đồ 2.3: Kênh phân phối trực tiếp ngắn............................................... 68

Sơ đồ 2.4: Kênh phân phối trực tiếp dài................................................. 69

 

Tên các bảng biểu:

Bảng 2.1: Đặc điểm các loại sản phẩm.................................................... 42

Bảng 2.2: Tình hình lao động của Công ty giai đoạn 2007 – 2009.......... 43

Bảng 2.3: Tình hình tài sản của Công ty qua 3 năm (2007 – 2009)........ 49

Bảng 2.4: Tình hình vốn của Công ty giai đoạn 2007 – 2009................. 51

Bảng 2.5: Kết quả kinh doanh của Công ty qua 3 năm (2007 – 2009).... 53

Bảng 2.6: Sản lượng tiêu thụ sản phẩm qua 3 năm của Công ty (2007 – 2009)...... 56

Bảng 2.7: Tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty qua 3 năm          (2007 – 2009)................................................................................................................ 59

Bảng 2.8: Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thời gian............................. 62

Bảng 2.9: Bảng một số chủng loại gạch chính của Công ty..................... 65

Bảng 2.10: Giá bán các loại sản phẩm của Công ty................................ 66

Bảng 2.11: Đánh giá của khách hàng về chất lượng sản phẩm của Công ty71

Bảng 2.12: Phương thức giao hàng của Công ty...................................... 73

Bảng 2.13: Tiến độ giao hàng của Công ty.............................................. 74


LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:

Từ khi Đảng và Nhà nước chủ trương mở cửa nền kinh tế, chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước thì các doanh nghiệp Việt Nam bước đầu chuyển sang một thời kỳ mới, thời kỳ cạnh tranh tự do, bình đẳng trên thị trường. 

          Đất nước đang trên đà phát triển, việc gia nhập WTO, AFTA cùng với việc kí kết các hiệp định mậu dịch, tự do; hiệp định thương mại song phương, đa phương với các nước... đã tạo ra một môi trường kinh doanh rộng lớn với nhiều cơ hội và khả năng phát triển đồng thời cũng không ít khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tự khẳng định mình.

          Khi nền kinh tế càng phát triển thì con người có nhu cầu sống và làm việc trong một môi trường thoải mái, thoáng mát, tiện nghi và sang trọng. Cùng với phát triển của nền kinh tế nhiều công trình, dự án lớn xuất hiện. Sản phẩm gạch có vai trò rất quan trọng trong việc hoàn thiện các công trình chính vì vậy sản phẩm gạch ngày càng được tiêu thụ với số lượng lớn. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho các xí nghiệp sản xuất gạch ngói.

          Tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc sở xây dựng Nghệ An, Xí nghiệp gạch ngói Hưng Nguyên cổ phần hóa, bán 100% vốn Nhà nước hiện có cho tập thể người lao động tại doanh nghiệp và đổi tên thành Công ty cổ phần gạch ngói và xây lắp Hưng Nguyên. Ngày nay theo xu hướng mở cửa hội nhập kinh tế giữa các quốc gia, khu vực trên thế giới đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực hết mình và cạnh tranh hơn nữa trong môi trường mới.                                                              

          Từ khi chuyển sang hình thức cổ phần hóa, Công ty phải tự vận động và xây dựng cho mình một kế hoạch để tồn tại và phát triển. Và theo thời gian, tập thể cán bộ và công nhân của Công ty không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong sản xuất, tìm kiếm khách hàng, hiểu khách hàng và hiểu chính mình để có thể đưa ra các chính sách, chiến lược tiêu thụ sản phẩm một cách hiệu quả nhất, phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Vậy Công ty đã có những kế hoạch và chiến lược nào, có những điểm mạnh, điểm yếu và hiện đang vấp phải những vấn đề khó khăn gì trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Với lí do đó, em mạnh dạn chọn đề tài " Giải pháp thúcđẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên" làm đề tài nghiên cứu của mình.

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.

 Tìm  hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng của công tác tiêu thụ từ giai đoạn 2007 - 2009 của Công ty Cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên. Đây là mục đích chính của đề tài nghiên cứu; trên cơ sở phân tích, đánh giá tìm ra ưu nhược điểm, những thuận lợi và khó khăn mà Công ty đang gặp phải. Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Ø     Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình thực tế của công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên.

Ø     Phạm vi nghiên cứu:

- Về thời gian: Nghiên cứu hoạt động tiêu thụ của Công ty giai đoạn 2007 - 2009.

- Về không gian: Nghiên cứu tại Công ty cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên.

          - Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung đi sâu nghiên cứu công tác tiêu thụ sản phẩm từ đó đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm.

 

4. Phương pháp nghiên cứu.

Để nghiên cứu đề tài này, em sử dụng các phương pháp sau:

          - Phương pháp thống kê

          - Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh như: phương pháp chi tiết theo thời gian, phương pháp so sánh không gian và thời gian, phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh.

          - Phương pháp thu thập, xử lí số liệu: thực hiện bằng cách thu thập thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu từ các nguồn như công ty, sách báo, internet....

5. Bố cục của đề tài:

Ngoài mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng về hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên.

LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................. 1

Chương 1:Những vấn đề lý luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp......................................................................................................... 4

1.1.         Khái niệm, vai trò, ý nghĩa và các hình thức tiêu thụ sản phẩm.......... 4

1.1.1.  Khái niệm tiêu thụ sản phẩm............................................................... 4

1.1.2.  Vai trò và ý nghĩa của công tác tiêu thụ sản phẩm.............................. 7

1.1.3.  Các hình thức tiêu thụ sản phẩm....................................................... 10

1.2.         Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm.......................................... 12

1.3.         Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm.................... 16

1.3.1.  Các nhân tố bên trong....................................................................... 16

1.3.2.  Các nhân tố bên ngoài....................................................................... 21

1.4.         Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tiêu thụ................................ 25

1.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khối lượng tiêu thụ................................................ 25

1.4.2. Nhóm chỉ tiêu doanh thu................................................................... 25

1.4.3. Tổng chi phí và chi phí kinh doanh cho hoạt động tiêu thụ.............. 26

1.4.4.Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận..................................................................... 27

1.5. Một số biện pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm27

1.5.1. Tăng cường đầu tư cho công tác khảo sát, điều tra, nghiên cứu thị trường28

1.5.2. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa.......................... 28

1.5.3. Xây dựng chính sách giá cả phù hợp................................................. 29

1.5.4. Chú trọng đầu tư thực hiện đa dạng hóa, không ngừng cải tiến mẫu mã sản phẩm       29

1.5.5. Tổ chức tốt công tác bán hàng và dịch vụ bán hàng.......................... 29


1.5.6. Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa và áp dụng các đòn bẩy tài chính thúc đẩy tiêu thụ........................................................................... 32

1.5.7. Các biện pháp hỗ trợ của nhà nước................................................... 32

1.6. Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp   35

Chương 2: Thực trạng về hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên.............................................................................. 35

2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên35

2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty.............................................................. 35

2.1.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty................................ 35

2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty............................................... 37

2.1.1.3.  Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý................................................ 38

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty...................... 41

2.1.2.1.  Đặc điểm sản phẩm của Công ty.................................................. 41

2.1.2.2. Đặc điểm về thị trường................................................................... 42

2.1.2.3. Đặc điểm về nhân sự...................................................................... 43

2.1.2.4. Đặc điểm về cơ sở vật chất............................................................. 45

2.1.2.5. Đặc điểm về công nghệ................................................................... 46

2.1.2.6. Đặc điểm về tài chính..................................................................... 48

1.3. Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2007 – 2009...................... 52

2.2. Thực trạng về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty..................... 54

2.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty thời gian qua.................... 54

2.2.1.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo cơ cấu mặt hàng........................ 55

2.2.1.2. Tình hình tiêu thụ theo thị trường.................................................. 58

2.2.1.3. Tình hình tiêu thụ theo thời gian.................................................... 61

2.2.2. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty............................................. 63

2.2.3. Các chính sách hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm...................... 64

2.2.3.1. Chính sách sản phẩm..................................................................... 64


2.2.3.2. Chính sách giá cả........................................................................... 66

2.2.3.3. Chính sách phân phối.................................................................... 68

2.2.3.4. Chính sách khuếch trương sản phẩm............................................ .70

2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty70

2.2.4.1. Các nhân tố bên trong.................................................................... 71

2.2.4.2. Các nhân tố bên ngoài.................................................................... 76

2.2.5. Đánh giá khái quát kết quả tiêu thụ sản phẩm.................................. 80

2.2.5.1.Những thành tựu............................................................................. 80

2.2.5.2. Những hạn chế............................................................................... 82

2.2.5.3. Nguyên nhân của những tồn tại ..................................................... 83

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên.............................................. 86

3.1. Phương hướng nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới..................... 86

3.2. Một số giải pháp.................................................................................. 87

3.2.1. Giải pháp về việc mở rộng thị trường................................................ 88

3.2.2. Giải pháp về hoạt động Marketing.................................................... 89

3.2.3. Giải pháp về lựa chọn đại lý phân phối............................................ 91

3.2.4. Giải pháp về mở rộng diện tích kho dự trữ....................................... 93

3.2.5. Giải pháp lựa chọn phương thức giao hàng, thanh toán hợp lý hiệu quả   93

3.2.6. Tăng cường hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm............................... 94

3.2.7. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.............................................. 96

3.2.8. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của bộ phận quản lý, bộ phận kinh doanh  98

4. Một số kiến nghị..................................................................................... 99

4.1. Đối với Công ty.................................................................................... 99

4.2. Đối với Sở Xây dựng Nghệ An........................................................... 100

KẾT LUẬN.............................................................................................. 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


 

 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

 

 

 

                                                                                                                   Trang

Tên sơ đồ:

Sơ đồ 1.1: Hình thức tiêu thụ trực tiếp............................................................10

Sơ đồ 1.2: Hình thức tiêu thụ gián tiếp............................................................11

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.................................39

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất....................................... 47

Sơ đồ 2.3: Kênh phân phối trực tiếp ngắn............................................... 68

Sơ đồ 2.4: Kênh phân phối trực tiếp dài................................................. 69

 

Tên các bảng biểu:

Bảng 2.1: Đặc điểm các loại sản phẩm.................................................... 42

Bảng 2.2: Tình hình lao động của Công ty giai đoạn 2007 – 2009.......... 43

Bảng 2.3: Tình hình tài sản của Công ty qua 3 năm (2007 – 2009)........ 49

Bảng 2.4: Tình hình vốn của Công ty giai đoạn 2007 – 2009................. 51

Bảng 2.5: Kết quả kinh doanh của Công ty qua 3 năm (2007 – 2009).... 53

Bảng 2.6: Sản lượng tiêu thụ sản phẩm qua 3 năm của Công ty (2007 – 2009)...... 56

Bảng 2.7: Tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty qua 3 năm          (2007 – 2009)................................................................................................................ 59

Bảng 2.8: Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thời gian............................. 62

Bảng 2.9: Bảng một số chủng loại gạch chính của Công ty..................... 65

Bảng 2.10: Giá bán các loại sản phẩm của Công ty................................ 66

Bảng 2.11: Đánh giá của khách hàng về chất lượng sản phẩm của Công ty71

Bảng 2.12: Phương thức giao hàng của Công ty...................................... 73

Bảng 2.13: Tiến độ giao hàng của Công ty.............................................. 74


LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:

Từ khi Đảng và Nhà nước chủ trương mở cửa nền kinh tế, chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước thì các doanh nghiệp Việt Nam bước đầu chuyển sang một thời kỳ mới, thời kỳ cạnh tranh tự do, bình đẳng trên thị trường. 

          Đất nước đang trên đà phát triển, việc gia nhập WTO, AFTA cùng với việc kí kết các hiệp định mậu dịch, tự do; hiệp định thương mại song phương, đa phương với các nước... đã tạo ra một môi trường kinh doanh rộng lớn với nhiều cơ hội và khả năng phát triển đồng thời cũng không ít khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tự khẳng định mình.

          Khi nền kinh tế càng phát triển thì con người có nhu cầu sống và làm việc trong một môi trường thoải mái, thoáng mát, tiện nghi và sang trọng. Cùng với phát triển của nền kinh tế nhiều công trình, dự án lớn xuất hiện. Sản phẩm gạch có vai trò rất quan trọng trong việc hoàn thiện các công trình chính vì vậy sản phẩm gạch ngày càng được tiêu thụ với số lượng lớn. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho các xí nghiệp sản xuất gạch ngói.

          Tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc sở xây dựng Nghệ An, Xí nghiệp gạch ngói Hưng Nguyên cổ phần hóa, bán 100% vốn Nhà nước hiện có cho tập thể người lao động tại doanh nghiệp và đổi tên thành Công ty cổ phần gạch ngói và xây lắp Hưng Nguyên. Ngày nay theo xu hướng mở cửa hội nhập kinh tế giữa các quốc gia, khu vực trên thế giới đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực hết mình và cạnh tranh hơn nữa trong môi trường mới.                                                              

          Từ khi chuyển sang hình thức cổ phần hóa, Công ty phải tự vận động và xây dựng cho mình một kế hoạch để tồn tại và phát triển. Và theo thời gian, tập thể cán bộ và công nhân của Công ty không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong sản xuất, tìm kiếm khách hàng, hiểu khách hàng và hiểu chính mình để có thể đưa ra các chính sách, chiến lược tiêu thụ sản phẩm một cách hiệu quả nhất, phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Vậy Công ty đã có những kế hoạch và chiến lược nào, có những điểm mạnh, điểm yếu và hiện đang vấp phải những vấn đề khó khăn gì trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Với lí do đó, em mạnh dạn chọn đề tài " Giải pháp thúcđẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên" làm đề tài nghiên cứu của mình.

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.

 Tìm  hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng của công tác tiêu thụ từ giai đoạn 2007 - 2009 của Công ty Cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên. Đây là mục đích chính của đề tài nghiên cứu; trên cơ sở phân tích, đánh giá tìm ra ưu nhược điểm, những thuận lợi và khó khăn mà Công ty đang gặp phải. Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Ø     Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình thực tế của công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên.

Ø     Phạm vi nghiên cứu:

- Về thời gian: Nghiên cứu hoạt động tiêu thụ của Công ty giai đoạn 2007 - 2009.

- Về không gian: Nghiên cứu tại Công ty cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên.

          - Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung đi sâu nghiên cứu công tác tiêu thụ sản phẩm từ đó đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm.

 

4. Phương pháp nghiên cứu.

Để nghiên cứu đề tài này, em sử dụng các phương pháp sau:

          - Phương pháp thống kê

          - Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh như: phương pháp chi tiết theo thời gian, phương pháp so sánh không gian và thời gian, phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh.

          - Phương pháp thu thập, xử lí số liệu: thực hiện bằng cách thu thập thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu từ các nguồn như công ty, sách báo, internet....

5. Bố cục của đề tài:

Ngoài mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng về hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thoa0905
Thật ý nghĩa, cám ơn website
nnthieu20
mong rằng bạn sẽ có nhiều bài hay như thế này nữa
Hy vọng các bạn sẽ đóng góp thêm để website của chúng ta ngày càng phong phú đầy đủ
hoaithuongqn92
​Chúc cộng đồng ngày càng phát triển và các anh chị, các bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để hỗ trợ cho mọi người, đặc biệt là các thế hệ sinh viên tiếp theo :)
Cám ơn bác đã chia sẻ tài liệu này! Chúc bác luôn vui vẻ và đam mê trong công việc nghiên cứu và có thêm nhiều tài liệu hay nữa để chia sẻ .
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh