Giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Quản trị kinh doanh

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 23

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU    1    
1.    Lí do chọn đề tài và tính cấp thiết của đề tài     2
2.    Tình hình nghiên cứu    2
3.    Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu của đề tài    2
4.    Phương pháp nghiên cứu    3
5.    Những đóng góp mới của khóa luận    3
6.    Kết cấu của khóa luận    3
NỘI DUNG    4
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG VAY TÀI  SẢN    4
1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng vay tài sản    4
1.1.1. Khái niệm    4
1.1.2. Đặc điểm hợp đồng vay tài sản    5
1.1.3. Phân loại hợp đồng vay tài sản    6
1.2. Hợp đồng vay tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử    6
1.2.1. Quy định về hợp đồng vay tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam thời kỳ phong kiến    6
1.2.2. Quy định về hợp đồng vay tài sản trong pháp luật Dân sự Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc    8
1.1.3. Quy định về hợp đồng vay tài sản trong pháp luật Dân sự Việt Nam từ 1945 đến nay    9
1.3. Quy định về hợp đồng vay tài sản trong pháp luật  một số nước trên Thế giới    129
Chương 2: CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN    15
2.1. Thực trạng các quy định của BLDS năm 2005 về hợp đồng vay tài sản    15
2.1.1. Quy định pháp luật về giao kết hợp đồng vay tài sản    15
2.1.2. Nội dung hợp đồng vay tài sản    17
2.1.3. Hiệu lực hợp đồng vay tài sản    26
2.1.4. Thực hiện hợp đồng vay tài sản    28
2.1.5. Họ, hụi, biêu, phường    30
2.2. Thực giải quyết các tranh chấp về hợp đồng vay tài sản tại Tòa án nhân dân    35
2.2.1. Tình hình giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản tại Tòa án Nhân dân    35
2.2.2. Đánh giá tình hình giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản tại Tòa án nhân dân hiện nay    433
ChươngHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN    464
3.1. Sự cần thiết đối với việc hoàn thiện quy định pháp luật dân sự về hợp đồng vay tài sản    464
3.2. Những yêu cầu đối với việc hoàn thiện các quy định về hợp đồng vay tài sản    486
3.3. Những kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản    49
3.3.1. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật    49
3.3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản tại Tòa án    567

PHẦN KẾT LUẬN    586
TÀI LIỆU THAM KHẢO    57  
 
A- MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài và tính cấp thiết của đề tài.
Chúng ta không thể phủ nhận vai trò đặc biệt của hợp đồng trong đời sống hiện đại. Không phải ngẫu nhiên mà trong hệ thống pháp luật của bất kỳ quốc gia nào chế định hợp đồng luôn được coi là một chế định quan trọng vào bậc nhất. Bởi hợp đồng tạo ra những tiền đề pháp lý cho sự vận động linh hoạt các giá trị vật chất trong xã hội.
Hợp đồng vay tài sản có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển, các giao lưu dân sự, thương mại ngày càng đa dạng. Các quy định về hợp đồng vay tài sản được quy định trong BLDS đã góp phần đảm bảo sự ổn định của xã hội, đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng vay.
Tuy nhiên, các quy định trong pháp luật dân sự quy định về hợp đồng vay tài sản còn nhiều vấn đề cần giải quyết và thực tiễn áp dụng pháp luật không tránh khỏi những vướng mắc. Trong thực tế, tranh chấp về hợp đồng vay tài sản ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh kinh tế xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu hoàn thiện quy định pháp luật về hợp đồng vay tài sản nhằm đảm bảo lợi ích cho các chủ thể được đề ra một cách cấp thiết hơn.
        Từ đó tác giả nhận thấy, việc nghiên cứu quy định của pháp luật dân sự về hợp đồng vay tài sản, thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản tại Toà án nhân dân để có một nhận thức toàn diện về vấn đề này là rất cần thiết. Thông qua việc nghiên cứu đề tài, tác giả làm rõ các vấn đề lý luận về hợp đồng vay tài sản, phân tích thực trạng trong công tác xét xử hợp đồng vay tài sản của Toà án nhân dân từ đó đề ra các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật. Tuy nhiên với kiến thức còn nhiều hạn chế và sự eo hẹp về thời gian nghiên cứu nên khóa luận này không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp bổ ích để khóa luận  được hoàn thiện hơn.
2. Tình hình nghiên cứu.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế- xã hội thì vấn đề về hợp đồng vay tài sản ngày càng phức tạp và có nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. BLDS năm 1995 cũng như BLDS năm 2005 đã đề cập đến hợp đồng vay tài sản một cách có hệ thống. Tuy nhiên chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và đầy đủ về vấn đề này. Đó cũng là lý do mà tác giả chọn đề tài này. Đã có nhiều bài viết liên quan như “ Chế định hợp đồng vay tài sản” của Trần Văn Biên, “Về cách tính lãi suất trong các hợp đồng vay tài sản” của Trương Thanh Đức, “Hậu quả pháp lí của hợp đồng vay tài sản bị vô hiệu một phần” của Thanh Tuệ, "Lãi suất của hợp đồng vay tiền và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế hiện nay” của Dương Thu Phương ... Đây là những vấn đề nghiên cứu ở những khía cạnh khác nhau của hợp đồng vay tài sản, là cơ sở tham khảo để tác giả hoàn thành tốt đề tài.
3. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
Trong giới hạn nghiên cứu của khóa luận, tác giả tập trung nghiên cứu tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Nội dung khóa luận là rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo quy định của luật dân sự Việt Nam.
Mục đích của khóa luận làm sáng rõ những quy định của pháp luật dân sự hiện hành về hợp đồng vay tài sản và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản tại Tòa án nhân dân. Từ đó đưa ra một số kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng vay tài sản theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ nghiên cứu của khóa luận đó là thông qua việc nghiên cứu đề tài, tác giả tập trung làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng vay tài sản cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng vay tài sản. Từ đó đề ra các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và việc áp dụng pháp luật tại các cấp Tòa án về vấn đề này.
 4. Phương pháp nghiên cứu.
 Khoá luận được sử dụng phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng phương pháp lịch sử, so sánh, phân tích, tổng hợp, quy nạp và diễn dịch để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoá luận.
5. Những đóng góp mới của khóa luận.
Khóa luận làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của hợp đồng vay tài sản: khái niệm, đặc điểm, thực trạng các quy định của pháp luật về hợp đồng vay tài sản tại BLDS năm 2005. Bên cạnh đó, tác giả phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân về hợp đồng vay tài sản theo quy định tại BLDS năm 2005. Thông qua đó đưa ra những kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về hợp đồng vay tài sản trong xu hướng BLDS  năm 2005 đang có sự thay đổi và bổ sung.
6. Kết cấu của khóa luận.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm ba chương, tám tiết. Cụ thể là:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng vay tài sản.
Chương 2: Các quy định của pháp luật về hợp đồng vay tài sản và thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết các tranh chấp về hợp đồng vay tài sản tại Tòa án nhân dân.
Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng vay tài sản.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
NhanPhan
Xin cảm ơn ban quản trị đã giúp đỡ
Hy vọng các bạn sẽ đóng góp thêm để website của chúng ta ngày càng phong phú đầy đủ
vantribinhdinh
Toi xin cam on su ho tro nhiet tinh cua thuvien24!
nguyen xuan ngoc
Thuvien24.com chưa làm mình thất vọng lần nào
nana07
Down về được rồi. Thanks website nhé
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh