Hoàn thiện kế toán nhập khẩu, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động nhập khẩu tại công ty sản xuất – xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội.

Hoàn thiện kế toán nhập khẩu, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động nhập khẩu tại công ty sản xuất – xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội.

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Kế toán - Kiểm toán

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click

MỤC LỤC

Trang

 

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI1

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty sản xuất - xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Haprosimex)1

1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức quản lý của công ty có ảnh hưởng đến kế toán nhập khẩu, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động nhập khẩu. 3

1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 3

1.2.1.1. Lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm dịch vụ chính. 3

1.2.1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh. 4

1.2.1.3. Tình hình tài chính của công ty qua 2 năm 2007, 2008. 5

1.2.1.4. Tình hình lao động của công ty. 6

1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 7

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng chế độ kế toán tại công ty. 9

1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 9

1.3.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán. 11

1.3.2.1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng. 11

1.3.2.2. Các chính sách kế toán áp dụng. 11

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NHẬP KHẨU, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI17

2.1. Kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Haprosimex. 17

2.1.1. Một số đặc điểm cơ bản về hoạt động nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại công ty Haprosimex. 17

2.1.1.1 Hàng hoá kinh doanh nhập khẩu. 17

2.1.1.2. Phương thức nhập khẩu hàng hoá. 17

2.1.1.3. Các hình thức thanh toán quốc tế được áp dụng tại công ty. 17

2.1.2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp tại Haprosimex. 19

 

 

2.1.2.1. Đặc điểm của phương thức nhập khẩu trực tiếp. 19

2.1.2.2. Trình tự và thủ tục nhập khẩu trực tiếp. 19

2.1.2.3. Chứng từ sử dụng. 21

2.1.2.4. Phương pháp tính giá hàng nhập kho. 22

2.1.2.5. Trình tự hạch toán. 22

2.1.2.6. Trình tự ghi sổ. 26

2.1.3. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác. 34

2.1.3.1. Đặc điểm của phương thức nhập khẩu uỷ thác. 34

2.1.3.2. Trình tự và thủ tục nhập khẩu uỷ thác. 35

2.1.3.3. Chứng từ sử dụng. 36

2.1.3.4. Trình tự hạch toán. 36

2.1.3.5. Trình tự ghi sổ. 42

2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu. 45

2.2.1. Các phương thức tiêu thụ và thanh toán tại công ty Haprosimex. 45

2.2.2. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ. 46

2.2.3. Kế toán giá vốn hàng hoá nhập khẩu. 47

2.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng nhập khẩu. 51

2.2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 55

2.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động nhập khẩu. 55

2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng. 55

2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 60

2.3.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động nhập khẩu. 64

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NHẬP KHẨU, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI66

3.1. Đánh giá khái quát thực trạng kế toán tại công ty Haprosimex. 66

3.1.1. Những ưu điểm.. 66

3.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 69

3.2.Đánh giá thực trạng kế toán nhập khẩu hàng hoá, tiêu thụ hàng nhập khẩu và xác định kết quả kinh doanh hoạt dộng nhập khẩu tại công ty Haprosimex. 70

3.2.1. Ưu điểm.. 70

3.2.2. Tồn tại và nguyên nhân. 71

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động nhập khẩu tại công ty Haprosimex. 74

3.3.1. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động nhập khẩu tại công ty Haprosimex. 74

3.3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nhập khẩu, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động nhập khẩu tại công ty Haprosimex. 76

3.3.2.1. Hoàn thiện phương pháp tính giá hàng hoá xuất kho. 76

3.3.2.2. Hoàn thiện về thời điểm kiểm kê hàng tồn kho:76

3.3.2.3. Hoàn thiện tài khoản hạch toán. 76

3.3.2.4. Hoàn thiện công tác trích lập các khoản dự phòng. 77

3.3.2.5. Hoàn thiện công tác bán hàng và thu hồi các khoản phải thu. 78

3.3.2.6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí thu mua trong nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp  79

3.3.2.7. Hoàn thiện về sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi tiết nghiệp vụ tiêu thụ hàng nhập khẩu. 79

3.3.2.8. Hoàn thiện phương pháp xác định kết quả hoạt động nhập khẩu. 83

3.3.2.9. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị85

3.4. Điều kiện thực hiện. 85

3.4.1. Về phía Nhà nước. 85

3.4.2. Về phía công ty Haprosimex. 85

3.4.3. Về phía phòng kế toán công ty Haprosimex. 86

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

 

Số thứ tự

Tên sơ đồ, bảng biểu

Bảng 1.1

Một số chỉ tiêu quan trọng trong Báo cáo tài chính của công ty Haprosimex qua các năm 2007, 2008

Sơ đồ 1.1

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Haprosimex

Sơ đồ 1.2

 Tổ chức bộ máy kế toán công ty Haprosimex

Sơ đồ 1.3

 Quy trình ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung có áp dụng kế toán máy tại công ty Haprosimex

Sơ đồ 2.1

 Quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty Haprosimex

Sơ đồ 2.2

Trình tự hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá theo phương thức nhập khẩu trực tiếp tại công ty Haprosimex

Sơ đồ 2.3

Quy trình ghi sổ nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá

Biểu số 2.1

 Phiếu nhập kho

Biểu số 2.2

Thẻ kho

Biểu số 2.3

Thẻ kế toán chi tiết hàng

Biểu số 2.4

Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn hàng hoá

Biểu số 2.5

Sổ chi tiết TK 156 - TATC

Biểu sô 2.6

 Hoá đơn thương mại được dịch ra từ commercial invoice

Biểu số 2.7

Sổ Nhật ký chung

Biểu số 2.8

Sổ cái TK 156

Sơ đồ 2.4

Hạch toán hoạt động nhận uỷ thác nhập khẩu tại  Haprosimex

Biểu số 2.9

Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu

Biểu số 2.10

 Sổ chi tiết doanh thu cung cấp dịch vụ

Biểu số 2.11

Sổ cái TK 511

Biểu số 2.12

Sổ chi tiết tài khoản 33311

Biểu số 2.13

Sổ chi tiết phải thu khách hàng

Sơ đồ 2.5

Quá trình bán hàng nhập khẩu

Biểu số 2.14

Phiếu xuất kho    

Biểu số 2.15

Sổ chi tiết giá vốn hàng bán

Biểu số 2.16

Sổ cái TK 632

Biểu số 2.17

Hoá đơn GTGT

Sơ đồ 2.6

Quá trình ghi sổ nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu

Biểu số 2.18

Sổ chi tiết doanh thu

Biểu số 2.19

Sổ cái TK 511 

Biểu số 2.20

 Phiếu chi

Biểu số 2.21

Sổ chi tiết tài khoản 641

Biếu số 2.22

Sổ cái tài khoản 641

Biểu số 2.23

Giấy báo Nợ                                                                                        

Biểu số 2.24

Sổ chi tiết tài khoản 642

Biểu số 2.25

Sổ cái tài khoản 642

Biểu số 2.26

Sổ cái tài khoản 911

Biểu số 2.27

Kết quả hoạt động nhập khẩu hàng hoá quý 3/2008

Biểu số 3.1

Sổ chi tiết doanh thu nhập khẩu mặt hàng thép ATC

Biểu số 3.2

Sổ chi tiết giá vốn hàng bán mặt hàng thép ATC

Biểu số 3.3

Sổ chi tiết bán hàng

Biểu số 3.4

Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng

Biểu số 3.5

Sổ chi tiết doanh thu tài chính hoạt động nhập khẩu

Biểu số 3.6

 Sổ chi tiết chi phí tài chính hoạt động nhập khẩu

Biểu số 3.7

Kết quả hoạt động nhập khẩu hàng hoá quý 3/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

 

BCTC:       Báo cáo tài chính

CP:             Chi phí

DT:            Doanh thu

GTGT:       Giá trị gia tăng

GVHB:      Giá vốn hàng bán

K/c:            Kết chuyển

KT:            Kế toán

HTK:         Hàng tồn kho

Ngđ: Nghìn đồng

NK:            Nhập khẩu

QLDN:       Quản lý doanh nghiệp

TK:            Tài khoản

VNĐ:         Việt Nam đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

LỜI MỞ ĐẦU

 

1.     Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:

Trước sự phát triển nhanh và mạnh của nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi mỗi quốc gia phải mở cửa nền kinh tế ra thị trường quốc tế, đặc biệt phải coi đây là thị trường cung cấp các yếu tố đầu vào, đồng thời là thị trường tiêu thụ các yếu tố đầu ra. Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO – tổ chức thương mại thế giới. Sự kiện này mang lại nhiều cơ hội lớn nhưng đồng thời cũng là thách thức to lớn đối với nền kinh tế Việt Nam.

Hoạt động nhập khẩu là một phần quan trọng nằm trong xu thế mở cửa nền kinh tế đó. Hoạt động này đã từng bước được đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất cũng như nhu cầu tiêu dùng của người dân, và ngày càng trở nên quan trọng đối với sự phát triển đất nước.

Để có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường mang tính toàn cầu hóa, đòi hỏi các doanh nghiêp phải nỗ lực hết mình, chủ động, sáng tạo trong kinh doanh, xây dựng chiến lược đúng đắn nhằm phát huy mọi nguồn lực sẵn có, khắc phục khó khăn để ngày càng phát triển và vững mạnh.

          Trong bất kỳ hoạt động nào, để đạt được hiệu quả cao nhất thì đòi hỏi phải có một hệ thống quản lý chặt chẽ và hoạt động có hiệu lực. Trong chiến lược quản lý, kế toán có vai trò hết sức quan trọng. Đó là công cụ phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết cho việc ra quyết định của các cấp lãnh đạo. Chính vì thế, công tác kế toán phải thật khoa học, hợp lý, đúng đắn và hoàn chỉnh.

          Công ty sản xuất – xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội tiền thân là  một liên hiệp sản xuất dịch vụ và xuất nhập khẩu tiểu thủ công nghiệp Hà Nội (được thành lập tháng 3 năm 1989), chuyên sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa. Đến nay công ty đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường cả trong nước và ngoài nước, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Hà Nội. Trong thời gian đầu thực tập ở đây, em đã có điều kiện tìm hiểu về công ty, công tác kế toán chung, đặc biệt là công tác kế toán nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu.

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như đòi hỏi thực tế của việc hoàn thiện công tác nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng xuất khẩu, qua thời gian tìm hiểu thực tập ở công ty, em đã quyết định chọn đề tài:

“Hoàn thiện kế toán nhập khẩu, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động nhập khẩu tại công ty sản xuất – xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội”

 

2.     Mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện kế toán nhập khẩu, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động nhập khẩu tại công ty sản xuất – xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội” nhằm khẳng định lại những kiến thức của em về kế toán nhập khẩu, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động nhập khẩu trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại nói chung, tìm hiểu về thực trạng kế toán vấn đề này tại công ty sản xuất – xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội nói riêng, để thấy được những ưu điểm và hạn chế, từ đó mạnh dạn đưa ra các giải pháp hoàn thiện cho phần hành kế toán này.

Đề tài nghiên cứu của em giới hạn trong phạm vi hoạt động kế toán nhập khẩu, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động nhập khẩu tại công ty sản xuất – xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội. Thực trạng và các giải pháp đưa ra dựa trên số liệu kế toán thực của công ty và một số tài liệu tham khảo khác có liên quan.

 

 

3. Kết cấu chuyên đề thực tập chuyên ngành

Bản chuyên đề thực tập chuyên ngành của em được chia thành ba phần chính như sau:

      Chương I:Tồng quan về công ty sản xuất – xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội.

     Chương II:Thực trạng kế toán nhập khẩu, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động nhập khẩu tại công ty sản xuất – xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội.

     Chương III:Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán nhập khẩu, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động nhập khẩu tại công ty sản xuất – xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội.

          Trong quá trình thực tập và nghiên cứu, mặc dù đã cố gắng nhưng do thời gian và trình độ của bản thân còn hạn chế nên chắc chắn bản chuyên đề thực tập chuyên ngành của em còn có nhiều hạn chế. Em rất mong nhận được sự đóng góp bổ sung của thầy giáo Nguyễn Hữu Ánh và các cô chú, anh chị phòng kế toán công ty sản xuất – xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội để bản chuyên đề thực tập chuyên ngành được hoàn thiện hơn.

          Em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Hữu Ánh và các cán bộ phòng kế toán đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo thực tập này.

                                                                 Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2009

                                                                          Sinh viên thực hiện

                                                                          Nguyễn Hồng Vân

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên tiendat17071993 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
phuc122133
Rất rất cám ơn
doanthanhtuyen
Hi Add Mih đã nhận được tài liệu của web. rất hữu ích cho mih.
thanks!!!!!!!!!!! happy lucky day!
nana07
Down về được rồi. Thanks website nhé
Cám ơn anh, đã tổng hợp và chia sẽ
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh