Khảo sát khả năng sinh sản của hai nhóm giống heo nái nuôi con Yorkshire và Landrace tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Sóc Trăng

Khảo sát khả năng sinh sản của hai nhóm giống heo nái nuôi con Yorkshire và Landrace tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Sóc Trăng

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Nông, lâm, ngư nghiệp

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên namhoang34 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN.................................................................................................... i
LỜI CẢM TẠ......................................................................................................... ii
MỤC LỤC............................................................................................................. iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT............................................................................. vii
DANH MỤC BẢNG ........................................................................................... viii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH ..........................................................ix
TÓM LƯỢC............................................................................................................x
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................. 1
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN............................................................................. 2
2.1: Đặc điểm một số nhóm giống heo được nuôi làm heo giống ở ĐBSCL ........ 2
2.1.1: Heo thuần ................................................................................................ 2
2.1.1.1: Heo Yorkshire..................................................................................... 2
2.1.1.2: Heo Landrace...................................................................................... 2
2.1.1.3: Heo Duroc .......................................................................................... 3
2.1.1.3: Heo Pietrain:....................................................................................... 3
2.1.2: Heo lai.................................................................................................... 4
2.1.2.1: Heo thịt............................................................................................... 4
2.1.2.2: Heo sinh sản........................................................................................ 4
2.2: Một số đặc tính sinh lý sinh sản của heo nái ................................................. 4
2.2.1: Sự thành thục........................................................................................... 4
2.2.2: Chu kỳ động dục bình thường.................................................................. 4
2.2.3: Tuổi đẻ lứa đầu........................................................................................ 5
2.2.4: Tỷ lệ hao mòn ở heo nái khi nuôi con ...................................................... 5
2.2.5: Sinh lý tiết sữa......................................................................................... 5
2.4: Đặc điểm sinh lý heo con ............................................................................. 6
2.4.1: Sinh trưởng và phát triển của heo con...................................................... 6
2.4.2: Cơ quan điều tiết thân nhiệt của heo con.................................................. 6
2.4.3: Sức đề kháng của heo con........................................................................ 7
2.5: Nhu cầu dinh dưỡng và tiêu thụ dưỡng chất của heo nái nuôi con và heo con
theo mẹ ............................................................................................................... 7
2.5.1: Nhu cầu về năng lượng............................................................................ 7
2.5.1.1: Đối với heo nái nuôi con ..................................................................... 7
2.5.1.2: Đối với heo con................................................................................... 7
2.5.2: Nhu cầu protein và acid amin .................................................................. 7
2.5.3: Nhu cầu về chất khoáng........................................................................... 8
2.5.3.1: Khoáng đa lượng................................................................................. 8
2.5.3.2: Khoáng vi lượng ................................................................................. 9 
2.5.4: Nhu cầu vitamin ...................................................................................... 9
2.5.5: Nhu cầu nước .......................................................................................... 9
2.6: Chuồng trại và vệ sinh môi trường.............................................................. 10
2.6.1: Những điểm cần thiết khi xây dựng chuồng trại nuôi heo ...................... 10
2.6.1.1: Ảnh hưởng của các kiểu chuồng trại khác nhau đến môi trường tiểu khí
hậu................................................................................................................. 11
2.6.1.2: Ảnh hưởng của chuồng trại đến năng suất chăn nuôi......................... 11
2.6.1.3: Một số giải pháp kỹ thuật đồng bộ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi
trường............................................................................................................ 11
2.6.2: Kế hoạch xây dựng chuồng nuôi heo nái nuôi con và heo con ............... 11
2.6.2.1: Những yếu tố cần chú ý khi xây dựng chuồng trại............................. 11
2.6.2.2: Tiểu khí hậu chuồng nuôi heo .......................................................... 12
2.7: Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với heo nái nái sinh sản ....................... 13
2.7.1: Số heo con sơ sinh trên lứa .................................................................... 13
2.7.2: Số heo con cai sữa/nái/lứa .................................................................... 13
2.7.3: Số heo cai sữa/ nái/ năm ....................................................................... 13
2.7.4: Trọng lượng sơ sinh toàn ổ .................................................................... 14
2.7.5: Trọng lượng toàn ổ 21 ngày................................................................... 14
2.7.6: Trọng lượng toàn ổ cai sữa .................................................................... 14
2.7.7: Tiêu tốn thức ăn (TTTĂ) và hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTĂ) của
heo con cai sữa................................................................................................. 14
2.7.8: Tỷ lệ hao mòn của cơ thể heo nái........................................................... 15
2.7.9: Số lứa đẻ/nái/năm.................................................................................. 15
2.8: Tỷ lệ heo con tiêu chảy............................................................................... 16
2.9: Hiệu quả kinh tế về mặt thức ăn ................................................................. 16
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM................... 17
3.1: Phương tiện thí nghiệm .............................................................................. 17
3.1.1: Thời gian và địa điểm............................................................................ 17
3.1.2: Chuồng trại thí nghiệm.......................................................................... 20
3.1.2.1: Khu sản xuất.................................................................................... 20
3.1.2.2: Chuồng heo nái đẻ và nuôi con ......................................................... 20
3.1.2.3: Chuồng heo con theo mẹ................................................................... 20
3.1.3: Đối tượng thí nghiệm............................................................................. 20
3.1.4: Dụng cụ thí nghiệm ............................................................................... 21
3.1.4.1: Dụng cụ tại trại ................................................................................. 21
3.1.4.2: Hóa chất và phương tiện phân tích thành phần hóa học của thức ăn . 21
3.1.5: Thức ăn dùng trong thí nghiệm.............................................................. 21
3.1.6: Tiểu khí hậu chuồng heo nái nuôi con thí nghiệm.................................. 22
 
3.1.6.1: Kết quả nhiệt độ trong và ngoài chuồng heo nái nuôi con.................. 22
3.1.6.2: Kết quả ẩm độ trong và ngoài chuồng heo nái nuôi con..................... 23
3.1.7: Nước uống trong thí nghiệm.................................................................. 23
3.1.8: Thuốc thú y dùng trong thí nghiệm........................................................ 23
3.2: Phương pháp thí nghiệm........................................................................... 23
3.2.1: Bố trí thí nghiệm ................................................................................... 23
3.2.1.1: Đối với heo nái ................................................................................. 23
3.2.1.2: Đối với heo con................................................................................. 24
3.2.2: Các chỉ tiêu theo dõi.............................................................................. 24
3.2.2.1: Tốc độ tăng trưởng của heo con thí nghiệm....................................... 24
3.2.2.2: Tốc độ tăng trưởng của heo con thí nghiệm....................................... 25
3.2.2.3: Kết quả khảo sát về heo nái nuôi con thí nghiệm.............................. 25
3.2.2.4: Tỷ lệ hao mòn của cơ thể heo nái (%) ............................................ 26
3.2.2.5: Tỷ lệ tiêu chảy (%)............................................................................ 26
3.2.2.6: Hiệu quả kinh tế về mặt thức ăn và thú y trong quá trình thí nghiệm. 26
3.2.2.7: Khả năng sản xuất của 2 giống heo nái thí Yorkshire và Landrace
trong năm ...................................................................................................... 27
3.2.3: Phương pháp tiến hành thí nghiệm......................................................... 27
3.2.3.1: Heo nái nuôi con............................................................................... 27
3.2.3.2: Heo con theo mẹ .............................................................................. 27
3.3: Xử lý số liệu............................................................................................... 28
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN......................................................... 29
4.1: Ảnh hưởng của nhân tố giống heo nái lên các chỉ tiêu theo dõi................... 29
4.1.1: Tốc độ tăng trưởng của heo con qua các thời điểm thí nghiệm............... 29
4.1.1.1: Số heo con qua các thời điểm thí nghiệm ......................................... 29
4.1.1.2: Trọng lượng heo con qua các thời điểm thí nghiệm.......................... 30
4.1.1.3: Tăng trọng heo con qua các thời điểm thí nghiệm ............................. 31
4.1.2: Kết quả khảo sát về heo nái nuôi con thí nghiệm ................................... 31
4.1.2.1: Tiêu tốn thức ăn và hệ số chuyển hoá thức ăn của heo thí nghiệm..... 31
4.1.2.2: Mức ăn và dưỡng chất tiêu thụ của heo nái thí nghiệm...................... 32
4.1.3: Tỷ lệ hao mòn heo nái ........................................................................... 32
4.1.4: Tỷ lệ tiêu chảy heo con thí nghiệm ........................................................ 33
4.1.5:. Hiệu quả kinh tế về mặt thức ăn và thú y của heo thí nghiệm................ 34
4.1.6: Khả năng sản xuất của 2 nhóm giống heo nái ....................................... 34
4.2: Ảnh hưởng của nhân tố giống heo con lên các chỉ tiêu theo dõi.................. 35
4.2.1: Tốc độ tăng trưởng của heo con qua các thời điểm thí nghiệm............... 35
4.2.1.1: Số heo con qua các thời điểm thí nghiệm ......................................... 35
4.2.1.2: Trọng lượng heo con qua các thời điểm thí nghiệm.......................... 35
4.2.1.3: Tăng trọng heo con qua các thời điểm thí nghiệm (theo giống con)... 36
4.2.2: Tỷ lệ tiêu chảy heo con thí nghiệm theo giống heo con.......................... 36
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ............................................................. 37
5.1: Ảnh hưởng của giống lên năng suất sinh sản của heo nái............................ 37
5.2: Ảnh hưởng của giống lên sự sinh trưởng và sản xuất của heo con .............. 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên namhoang34 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
doanthanhtuyen
Hi Add Mih đã nhận được tài liệu của web. rất hữu ích cho mih.
thanhthaosk
vượt qua bao gian khổ cày cuốc anh Gút gồ, cuối cùng anh cũng tìm được em :xxxxx
Rất mong được sự hỗ trợ của quý vị trong tương lai
Cám ơn anh, đã tổng hợp và chia sẽ
diepquynhchau
thanks bạn rất nhiều
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh