Luận Văn Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống bảo vệ đường dây

Luận Văn Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống bảo vệ đường dây

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Kỹ thuật công nghệ

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Luận Văn Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống bảo vệ đường dây

M    C L    C
LAi cam ựoan i
LAi c#m ơn ii
M[c l[c iii
Danh m[c b#ng vii
Danh m[c hình viii
LI MZ đÂU i
1. đat vân ựê 1
2. M[c ựích nghiên cu 2
3. Noi dung nghiên cu 2
4. Phương pháp nghiên cu 3
CHƯƠNG 1 TONG QUAN 4
1.1. đac ựiem t' nhiên, kinh tê xã hoi ca thành phô Thái Bình 4
1.1.1. đac ựiem t' nhiên 4
1.1.2. đac ựiem kinh tê xã hoi 5
1.2. Hien trHng lư6i ựien ca thành phô Thái Bình 5
1.3. điêu kien t' nhiên, xã hoi tHi khu v'c TrưAng đHi h nghiep TP. Hô Chí Minh Cơ sb ựào tHo Thái Bình 7
1.4 Th'c trHng lư6i ựien tHi trưAng đHi h Minh Cơ sb ựào tHo Thái Bình 7
1.5. Th'c trHng he thông b#o ve ựưAng dây hH thê tHi TrưAng đHi h Công nghiep TP. Hô Chí Minh Cơ sb ựào tHo Thái Bình 9
1.6. Tính quan tr 1.7. Ý nghĩa ca ng d[ng t' ựong hóa vào b#o ve ựưAng dây 10
1.8. Gi6i hHn ca ựê tài 12
CHƯƠNG 2 GI^I THIEU CHUNG VÊ BO VE đƯNG DÂY 13
2.1. Phân loHi ựưAng dây 13
2.2. Các dHng s' cô và bien pháp b#o ve ựưAng dây t#i ựien 13
Trưng đ    i h c Nông Nghiep Hà Noi Ờ Luan văn th    c sĩ khoa h c ky thuat ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ
iv
2.3. Các phương pháp b#o ve ựưAng dây hH thê thưAng dùng 14
2.3.1. B#o ve quá dòng 14
2.3.2. B#o ve kho#ng cách 25
CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN L$A CHN PHƯƠNG PHÁP BO VE
đƯNG DÂY TI TRƯNG đI HC CÔNG NGHIEP
TP. HÔ CHÍ MINH CƠ SZ đÀO TO THÁI BÌNH 27
3.1. Phân tích ựánh giá các phương pháp b#o ve ựưAng dây 27
3.2. Các thiêt bC b#o ve quá dòng cho ựưAng dây 27
3.3. Tính toán b#o ve quá dòng trên ựưAng dây 32
3.4. Tính toán ch 3.5. Tính toán các giá trC b#o ve ựưAng dây 35
3.5.1. B#o ve quá t#i 35
3.5.2. B#o ve quá dòng cat nhanh 36
CHƯƠNG 4 GI^I THIEU BO đIÊU KHIEN LOGIC KH TRÌNH
PLC S7 Ờ 200 37
4.1. Bo ựiêu khien logic kh# trình PLC S7 Ờ 200 37
4.1.1. Gi6i thieu chung vê PLC 37
4.1.2. Ưu ựiem ca PLC trong t' ựong hóa 38
4.1.3. Câu trúc và nguyên lý hoHt ựong 39
4.2. Ngôn ngX lap trình Simatic S7-200 50
4.2.1. Câu trúc chương trình ca S7-200 51
4.2.2. Th'c hien chương trình ca S7-200 52
4.2.3. Ngôn ngX lap trình ca S7 - 200 53
4.3. Mot sô lenh cơ b#n ca SIMATIC S7 Ờ 200 55
4.3.1. Các lenh vào ra 55
4.3.2. Các lenh ghi/xóa giá trC cho tiêp ựiem 56
4.3.3. Các lenh logic ựHi sô Boolean 56
4.3.4. Các lenh so sánh 57
Trưng đ    i h c Nông Nghiep Hà Noi Ờ Luan văn th    c sĩ khoa h c ky thuat ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ
v
4.3.5. Các lenh ựiêu khien Timer 57
4.3.6. Các lenh ựiêu khien Counter 59
4.4. Phương pháp lap trình trên STEP 7 Ờ MICRO/WIN32 61
4.4.1. Các thành phân quan tr 4.4.2. Phương pháp lap trình 62
4.4.3. SoHn th#o chương trình 63
4.4.4. Download chương trình xuông PLC 65
4.5. Trình t' thiêt kê mot he thông ựiêu khien dùng PLC 66
CHƯƠNG 5 THIÊT KÊ MCH BO VE QUÁ DÒNG CHO đƯNG
DÂY H ÁP TI TRƯNG đI HC CÔNG NGHIEP TP.
HÔ CHÍ MINH CƠ SZ đÀO TO THÁI BÌNH 68
5.1. Phân tích ựôi tư*ng, yêu câu thiêt kê b#o ve 68
5.2. L'a ch 5.2.1. L'a ch 5.2.2. Chuyen ựoi dX lieu ựâu vào EM231 76
5.3. Yêu câu ựiêu khien và kêt nôi 76
5.4. Xây d'ng thuat toán ựiêu khien 80
5.4.1. Xây d'ng sơ ựô câu trúc 80
5.4.2. Xây d'ng lưu ựô thuat toán 81
5.5. Chương trình ựiêu khien 82
5.6. Mô ph8ng bang Simulator S7 Ờ 200 83
CHƯƠNG 6 CHÊ TO MÔ HÌNH VÀ MÔ PHiNG 86
6.1. Yêu câu vê chê tHo mô hình 86
6.1.1. Yêu câu xác ựCnh loHi mô hình he thông 86
6.1.2. Yêu câu khi thiêt kê xây d'ng mô hình 86
6.1.3. Quy trình thiêt kê mô hình 87
6.2. Chi tiêt thiêt kê mô hình b#o ve ựưAng dây 89
6.2.1. Phân tích, l'a ch Trưng đ    i h c Nông Nghiep Hà Noi Ờ Luan văn th    c sĩ khoa h c ky thuat ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ
vi
6.2.2. Tính toán xây d'ng các khôi mô hình con 95
6.2.3. Lap ráp mô hình l6n 98
6.3. đánh giá kêt qu# thu ựư*c 98
KÊT LUAN VÀ KIÊN NGHj 99
1. Kêt luan 99
2. Kiên nghC 101
TÀI LIEU THAM KH}O 102
Trưng đ    i h c Nông Nghiep Hà Noi Ờ Luan văn th    c sĩ khoa h c ky thuat ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ
vii
DANH M    C BNG
B#ng 1.1. Áp tô mát trong sơ ựô ựưAng dây câp ựien trong khu v'c trưAng 9
B#ng 3.1 Thông sô ky thuat ca Máy biên dòng hH thê loHi CT-0.6 34
B#ng 4.1. đac ựiem và vùng nh6 ca CPU 22X 44
B#ng 4.2. Tong h*p các khôi mb rong ca PLC S7 - 200 46
B#ng 4.3. Tong h*p ựac ựiem vê dX lieu h< CPU 22X 48
B#ng 4.4. Tong h*p vê cách truy xuât theo các kieu dX lieu 50
B#ng 4.5. Các loHi Timer ca S7-200 (ựôi v6i CPU 214) theo TON, TONR 58
B#ng 5.1. Mot sô loHi module mb rong ca S7-200 71
B#ng 5.2. B#ng ựCnh câu hình cho EM231 b chê ựo nguôn ựơn c'c 74
B#ng 5.3. đien áp ựat quy ựoi sau khi dòng ựi qua trb 1  76
B#ng 5.4. Quy ựoi tín hieu ựien áp sang dHng 16 bít. 76
B#ng 5.5. B#ng phân công tín hieu vào/ra ca PLC 82
B#ng 6.1. Thông kê linh kien và ph[ kien 97
Trưng đ    i h c Nông Nghiep Hà Noi Ờ Luan văn th    c sĩ khoa h c ky thuat ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ
viii
DANH M    C HÌNH
Hình 1.1. Sơ ựô ựưAng dây câp ựien trong khu v'c trưAng 8
Hình 1.2. Aptomat LG 9
Hình 2.1. đac tính thAi gian ca b#o ve quá dòng ựoc lap (1), ph[ thuoc (2)
Và hon h*p(3, 4) 14
Hình 2.2. B#o ve quá dòng cat nhanh ựưAng dây mot nguôn cung câp 18
Hình 2.3. B#o ve quá dòng cat nhanh ựưAng dây hai nguôn cung câp 18
Hình 2.4. Sơ ựô B#o ve quá dòng có kiem tra áp 18
Hình 2.5. Sơ ựô nguyên lý b#o ve quá dòng có hư6ng cho ựưAng dây 1
nguôn cung câp. 20
Hình 3.1. Câu tHo chung ca MCCB 28
Hình 3.2. Câu tHo ca mot MCCB C60 29
Hình 3.3. đô thC ựac tính hoHt ựong ca MCCB 30
Hình 3.4. Sơ ựô mac BI nôi Y v6i Rơ le 34
Hình 3.5. Sơ ựô mac BI nôi € v6i Rơ le 35
Hình 4.1. Hình #nh th'c tê ca PLC 38
Hình 4.2: Câu trúc ca mot PLC 39
Hình 4.3. Hình #nh ca Cáp truyên PC-PPI 40
Hình 4.4. Tong the bo xD lý trung tâm CPU 214 40
Hình 4.5. Hình dáng bo CPU 224 41
Hình 4.6. Kêt nôi CPU v6i module mb rong 45
Hình 4.7. Sơ ựô kêt nôi PLC v6i PC 46
Hình 4.7. Giao tiêp giXa PLC v6i PC và vâu tHo cáp PC/PPI 47
Hình 4.8. Câu trúc các chương trình trong PLC 51
Hình 4.9. Th'c hien chương trình quét trong PLC 52
Hình 4.10a. TrHng thái ngăn xêp trư6c và sau khi th'c hien lenh LD 55
Hình 4.10b. TrHng thái ngăn xêp trư6c và sau khi th'c hien lenh LDN 55
Hình 4.11. Timer ca S7-200 61
Trưng đ    i h c Nông Nghiep Hà Noi Ờ Luan văn th    c sĩ khoa h c ky thuat ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ
ix
Hình 4.12a. Bo ựêm CTU ca S7-200 59
Hình 4.12b. Bo ựêm lùi CTUD ca S7-200 60
Hình 4.13. CDa so soHn th#o chương trình trong LAD 61
Hình 4.14. CDa so soHn th#o chương trình trong STL 64
Hình 4.15. Ví d[ vê lap trình bang LAD và STL 65
Hình 4.16. Trình t' thiêt kê he thông ựiêu khien dùng PLC 67
Hình 5.1. Hình #nh tong the ca CPU 224 70
Hình 52. Sơ ựô các cong vào/ra và nguôn nuôi 24VDC 71
Hình 5.3. Hình #nh tong the ca module EM231 75
Hình 5.4. Câu trúc ca EM231 76
Hình 5.5. Sơ ựô ựâu dây các thiêt bC v6i EM231 72
Hình 5.6: Sơ ựô khôi mHch ựâu vào tương t' 73
Hình 5.7: Bo ựCnh câu hình DIP cho module EM231 73
Hình 5.8: Sơ ựô nguyên lý thiêt bC vào PLC 75
Hình 5.9. Sơ ựô kêt nôi tong the 78
Hình 5.10. Sơ ựô kêt nôi BI v6i EM231 79
Hình 5.11. Sơ ựô kêt nôi Role v6i PLC 79
Hình 5.12. Sơ ựô câu trúc he thông ựiêu khien 80
Hình 5.13. Lưu ựô thuat toán ựiêu khien 81
Hình 5.14. TrHng thái làm viec trên S7 Ờ 200 Simulator 85
Hình 6.1. Sơ ựô quy trình nghiên cu mô ph8ng 88
Hình 6.2. Máy biên áp 250/12VAC, 2A 89
Hình 6.3. Dây ựông 1 lõi, 2mm2 90
Hình 6.4. Dây ựien 1 s*i 1,5mm2 90
Hình 6.5. Dây ựien nh8 1 s*i 0,2mm2 91
Hình 6.6. Rơ le 12VDC 95
Hình 6.7. đê gan Rơ le 95
Hình 6.8. Sơ ựô tiêp ựiem ca Rơ le 92
Hình 6.9. Linh kien ựiêu áp LM317 93
Trưng đ    i h c Nông Nghiep Hà Noi Ờ Luan văn th    c sĩ khoa h c ky thuat ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ
x
Hình 6.9. Linh kien ựiêu áp LM31 97
Hình 6.10. Câu ch3nh lưu 97
Hình 6.11. Sơ ựô ch3nh lưu câu 97
Hình 6.12. T[ ựien 97
Hình 6.13. Diode 97
Hình 6.14. Biên trb 97
Hình 6.15. Mot sô loHi ựien trb 97
Hình 6.16. đèn led hien thC 97
Hình 6.17. Tâm phíp thy tinh cách ựien 95
Hình 6.18. Mot sô d[ng c[, chi tiêt khác 95
Hình 6.19. MHch ựien cơ b#n LM317 96
Hình 6.20. MHch ựiêu áp dùng LM317 96
Hình 6.21. Mô hình sau khi hoàn thien 98
Trưng đ    i h c Nông Nghiep Hà Noi Ờ Luan văn th    c sĩ khoa h c ky thuat ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ
1
LI MZ đÂU
1. đat vân ựê
đien năng là nguôn năng lư*ng vô cùng quan tr con ngưAi. Nó ựư*c sD d[ng trong hâu hêt các lĩnh v'c ca nên kinh tê quôc
dân như: công nghiep, nông nghiep, giao thông van t#i, sinh hoHt ... Chính vì
thê nên viec hieu biêt vê nhXng hien tư*ng không bình thưAng có the x#y ra trong
he thông ựien, cùng v6i nhXng phương pháp và thiêt bC b#o ve nham phát hien
ựúng và nhanh chóng cách ly phân tD hư h8ng ra kh8i he thông ựien, c#nh báo và
xD lý khac ph[c s' cô ự#m b#o an toàn cho he thông lư6i ựien.
Hien nay b nư6c ta nói riêng, thê gi6i nói chung và ựac biet là b các
nư6c ựang phát trien thì tình trHng thiêu h[t ựien ựang là vân ựê l6n có tính
chât toàn câu. Bên cHnh ựòi h8i phát trien nguôn ựien năng cung câp theo kCp
nhu câu phát trien ca ựât nư6c thì viec b#o ve nguôn ựien ựó trong truyên t#i
và phân phôi cũng hêt sc quan tr nâng cao chât lư*ng ựien cung câp cho khu công nghiep và khu dân cư ... Nói
mot cách ựơn gi#n thì b#o ve tôt se có mot nguôn ựien tôt, on ựCnh, thAi gian
câp ựien liên t[c. B#o ve ựien có ý nghĩa vô cùng quan tr ngành ựien mà còn là l*i ích và m[c tiêu phát trien ca toàn xã hoi.
Th'c tê cho thây chúng ta hoàn toàn có the phòng tránh, khac ph[c và
dân kiem soát ựư*c các s' cô vê ựien. Moi khi có s' cô x#y ra trên ựưAng dây
thì tín hieu dòng ựien bC biên ựoi rât rõ ret và nhanh chóng, trên cơ sb ựó các
bien pháp b#o ve quá dòng ựưAng dây ựư*c áp d[ng rât pho biên và mang lHi
hieu qu# cao b6i kh# năng tác ựong chính xác và tin cay. Viec ng d[ng
nhXng tiên bo ca khoa h cho các bien pháp b#o ve quá dòng ựư*c th'c hien mot cách t' ựong, chính
xác, tin cay, tránh ựư*c nhXng sơ suât do ch quan không mong muôn ca
con ngưAi.
Trong khi van chưa có gi#i pháp nào mang tính triet ựe ựôi v6i mHng
Trưng đ    i h c Nông Nghiep Hà Noi Ờ Luan văn th    c sĩ khoa h c ky thuat ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ
2
ựien ựac biet phc tHp như nư6c ta hien nay thì viec thiêt kê mot mô hình b#o
ve thu nh8, có kêt h*p v6i ựiêu khien thông qua máy tính se rât có ý nghĩa
th'c tien. đây không ch3 là gi#i pháp nham b#o ve chính xác và tin cay cho he
thông mà nó còn có tác d[ng như mot mô hình tr'c quan ph[c v[ cho tap cho
sinh viên chuyên ngành ựien, t' ựong hóa nói riêng cũng như nâng cao hieu
biêt, ý thc b#o ve ựien năng ca m Trên cơ sb ựó Tôi ựã ch thông b>o ve ựưNng dâyỢ nham phát huy ựư*c ưu ựiem ca t' ựong hóa trong
b#o ve ựưAng dây nâng cao ựo an toàn và ựo tin cay trong cung câp ựien.
2. Muc ựích nghiên cou
Nghiên cu phân mêm bo ựiêu khien PLC S7-200 và nhXng ng d[ng
ca nó trong th'c tien, ựac biet trong lĩnh v'c t' ựong hóa trong he thông ựien.
Trên cơ sb nghiên cu vê th'c trHng lư6i ựien hH áp tHi TrưAng đHi h Công nghiep TP. Hô Chí Minh Cơ sb ựào tHo Thái Bình cũng như các bien
pháp b#o ve hien tHi ựe t) ựó xây d'ng mô hình b#o ve lư6i ựien thu nh8.
Xây d'ng mô hình ngoài ựe kiem chng và ựưa PLC S7 Ờ 200 vào b#o
ve cho ựưAng dây, thay thê các máy cat thao tác bang tay hien nay.
3. Noi dung nghiên cou
Nghiên cu vê ựac ựiem t' nhiên, xã hoi và hien trHng lư6i ựien ca
TrưAng đHi h Kh#o sát th'c tê he thông b#o ve mHng ựien hH áp tHi TrưAng đHi h Công nghiep TP. Hô Chí Minh Cơ sb ựào tHo Thái Bình.
Nghiên cu vê các bien pháp chung b#o ve trong he thông ựien hH áp.
L'a ch TP. Hô Chí Minh Cơ sb ựào tHo Thái Bình.
Nghiên cu phân mêm PLC Simatic S7-200 trong viec thiêt kê mHch
ựiêu khien b#o ve quá dòng cho ựưAng dây.
Thiêt kê mô hình b#o ve quá dòng cho ựưAng dây.
Trưng đ    i h c Nông Nghiep Hà Noi Ờ Luan văn th    c sĩ khoa h c ky thuat ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ
3
đê tài gôm có 6 chương:
Chương 1. Tong quan
Chương 2. Gi6i thieu chung vê b#o ve ựưAng dây
Chương 3. Tính toán l'a ch TrưAng đHi h Bình
Chương 4. Gi6i thieu vê bo ựiêu khien logic kh# trình PLC S7 - 200
Chương 5. Thiêt kê mHch b#o ve quá dòng cho ựưAng dây
Chương 6. Chê tHo mô hình và mô ph8ng
4. Phương pháp nghiên cou
Trên cơ sb kê th)a các kêt qu# nghiên cu vê b#o ve he thông ựien, ựac biet
là b#o ve quá dòng cho ựưAng dây. Tìm hieu vê th'c trHng và các bien pháp b#o
ve cho ựưAng dây hH áp tHi TrưAng đHCN TP. Hô Chí Minh Cơ sb ựào tHo Thái
Bình t) ựó ựánh giá, so sánh vê hieu qu# ca các bien pháp và thiêt bC b#o ve.
Nghiên cu vê máy cat hH áp ựe t) ựó ựưa ra gi#i pháp nham kêt h*p
máy cat v6i PLC trong viec b#o ve ựưAng dây.
Nghiên cu vê bo ựiêu khien logic kh# trình PLC S7-200 trong viec
ựiêu khien t' ựong, các thiêt bC vào/ra ca CPU224 ựe t) ựó ng d[ng vào
thiêt kê mHch ựiêu khien b#o ve quá dòng cho ựưAng dây.
Nghiên cu vê lý thuyêt ựe làm nên t#ng cho viec chê tHo mô hình.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thuytrang89
Rất mong được sự hỗ trợ của website trong tương lai
hoaithusopha
Xin cám ơn các bạn nhiều mình đang cần lắm ^^
thehung060290
Ngày càng phát triển và nội dung phong phú hơn nhé Thuvien24!
hoangtrung_td
Thank you^^
duyenv
hy vọng website sẽ hỗ trợ cho các bạn trong công tác học tập và nghiên cứu.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh