Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn chương cho học sinh lớp 4, 5 qua phân môn tập đọc

Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn chương cho học sinh lớp 4, 5 qua phân môn tập đọc

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Mở đầu
1.Tính cấp thiết của đề tài
    1.1. Giáo dục tiểu học là bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân,  cơ sở ban đầu hết sức quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con ngơười, đặt nền tảng cho giáo dục phổ thông. Mục tiêu giáo dục tiểu học hiện nay là hình thành cho học sinh những tơư tơưởng, tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kĩ năng cơ bản mang tính đúng đắn và lâu dài để các em học tiếp Trung học cơ sở. Hiện nay, đất nước ta đang bơước vào thời kì mới, chất lơượng giáo dục là vấn đề số một trong nội dung công tác của ngành giáo dục.
    Để đáp ứng nhu cầu hiện nay của x• hội, cần đến nhân tài, những ngơười có trí tuệ sắc bén, có bàn tay vàng, có kĩ năng đặc biệt, việc phát hiện và bồi d-ưỡng nhân tài là việc làm thật sự cần thiết.
    ở tiểu học, việc bồi dơưỡng học sinh là trách nhiệm của giáo viên và nhà trơường. Trong hệ thống các môn học ở tiểu học thì môn Tiếng Việt là môn học rất quan trọng, được coi là môn học công cụ để học tốt các môn học khác. Môn Tiếng Việt gồm nhiều phân môn, trong đó phần cảm thụ văn học là phần nhằm phát triển tơư duy cho học sinh, nhằm bồi dơưỡng để các em có thể trở thành học sinh giỏi môn Tiếng Việt.
    Khi cảm thụ đơược tác phẩm văn chươơng, con ngươời không chỉ đơược thức tỉnh về mặt nhận thức mà còn rung động về tình cảm. Từ đó, con ngơười sẽ nảy nở những ư-ớc mơ tốt đẹp, khơi dậy năng lực hành động, cũng nhươ đơược bồi dươỡng về tâm hồn.
    Bồi dơưỡng năng lực cảm thụ văn chươơng cho học sinh nhằm hơướng tới việc khám phá nghệ thuật của tác phẩm. Đó là việc hươớng dẫn học sinh từng bơước nhận diện, làm quen, hiểu biết và sáng tạo đơược các sản phẩm thẩm mĩ… Với tác phẩm văn chơương, bồi dươỡng năng lực cảm thụ chính là nhằm giúp các em nhận biết nhanh nhạy và chính xác các tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm. Giúp học sinh xác định đúng nội dung chính của tác phẩm, hình thành một số kĩ năng sơ giản trong phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Từ đó sẽ hình thành và phát triển tình cảm, tâm hồn, nhân cách cho các em. Giúp các em cảm nhận đơược cái hay, cái đẹp trong văn chơương và trong cuộc sống…, môn Tiếng Việt sẽ dần dần xây dựng đơược những tâm hồn, nhân cách theo mục tiêu giáo dục đề ra trong chiến lơược phát triển con ngươời.
    1.2. Vấn đề bồi dơưỡng năng lực cảm thụ văn ch-ương cho học sinh lớp 4;5 là một vấn đề khó, chơưa được nhiều công trình khoa học nghiên cứu. Đây là vấn đề phức tạp vì học sinh tiểu học tơư duy trừu tơượng đang đơược hình thành và phát triển, các em tiếp nhận vấn đề này tơương đối vất vả. Mà ở tiểu học lại chơưa có phân môn học riêng cho cảm thụ văn chươơng, chủ yếu giáo viên phải bồi dưỡng lồng ghép thông qua các phân môn của môn Tiếng Việt nhơư Tập đọc, Kể chuyện, Tập làm văn…Không những thế, cảm thụ văn chơương cũng đơược đánh giá là một vấn đề khó đối với giáo viên.
    Thực tế cho thấy, khả năng cảm thụ văn chươơng của giáo viên và học sinh còn nhiều hạn chế. Học sinh không tìm đơược những từ “chìa khoá”, những từ cốt lõi, ẩn chứa nội dung, những dấu hiệu mang tính nghệ thuật của văn bản. Học sinh chơưa phát hiện đơược, chươa hiểu hết đơược cái hay, cái đẹp của từ, ngữ, ý thơ, câu văn… trong một văn bản cụ thể. Nếu có cảm nhận được thì học sinh diễn đạt ý còn rơườm rà hoặc cộc lốc chươa thể hiện hết nội dung cảm nhận. Đó chính là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến năng lực cảm thụ văn chươơng của học sinh còn nhiều hạn chế.
    Chính vì vậy, chúng tôi cho rằng, việc nghiên cứu để tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhằm bồi dơưỡng năng lực cảm thụ văn chơương cho học sinh  ở bậc tiểu học là một việc làm thiết thực, cấp bách, góp phần thực hiện đổi mới nội dung, phơương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học.


2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
    Cách mạng tháng Tám thành công, đất nươớc giành đơược độc lập, việc dạy CTVC ở nhà trơường tiểu học đ• đơược quan tâm thông qua việc dạy tập đọc. Trơước những năm chín mươơi của thế kỉ XX, nhóm tác giả Trịnh Mạnh, Đặng Anh, Nguyễn Đức Bảo đ• đặt vấn đề nghiên cứu dạy CTVC cùng với việc dạy đọc hiểu và đọc diễn cảm. Tuy nhiên, trong những năm đầu, lí luận về dạy đọc hiểu cũng như lí luận về dạy CTVC mới đơược đặt ra nhươ một vấn đề độc lập cần đơược nghiên cứu, tiêu biểu là các tác giả: Hoàng Hoà Bình [3], Nguyễn Thị Hạnh [7, 8], Phan Trọng Luận [15], Trần Mạnh Hơưởng [11], Đinh Trọng Lạc [12,13].
    Các công trình nghiên cứu trên đây đ• có nhiều ý kiến sâu sắc và đ• đóng góp rất lớn vào vấn đề bồi d-ưỡng năng lực CTVC cho HS. Nhóm tác giả Tạ Đức Hiền, Nguyễn Việt Nga, Phạm Đức Minh với “Cảm thụ Văn tiểu học 4, Cảm thụ Văn tiểu học 5” dựa vào các văn bản bài đọc Tập đọc ở lớp 4,5 để gợi ý hơướng dẫn theo một hệ thống câu hỏi, giúp các em đọc hiểu bài đọc. Đối với những bài văn, bài thơ hay thì có thêm phần “nêu cảm nhận” hoặc “nêu cảm nghĩ”. Đặc biệt một số công trình đ• đươợc đầu tư nghiên cứu trong thời gian dài và có tính bao trùm toàn bộ vấn đề CTVC ở Tiểu học nhươ các tác giả Lê Phơương Nga [20], Phan Trọng Luận [15], Đinh Trọng Lạc [12]
    Tuy nhiên, theo chúng tôi, việc bồi dơưỡng năng lực cảm thụ các tác phẩm văn chơương mà các tác giả đ-ưa ra chưa cụ thể, còn nặng về mặt lí thuyết, kết quả của việc cảm thụ tác phẩm văn chơương phụ thuộc nhiều vào chủ quan của tác giả (cảm thụ của người lớn).
    Trong đề tài nghiên cứu này, chúng tôi muốn nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của HS, giúp HS, GV cảm thụ các tác phẩm văn chơương trong chơương trình đồng thời biết thể hiện kết quả cảm thụ đơược bằng các văn bản cụ thể (văn bản lời, văn bản viết ), góp phần nâng cao chất lơượng dạy học môn Tiếng Việt ở trơường tiểu học, làm tiền đề cho việc học tốt môn Văn- Tiếng Việt ở các bậc học tiếp theo.
3. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất một số biện pháp bồi dơưỡng năng lực cảm thụ văn chơương cho học sinh lớp 4, 5 nhằm nâng cao năng lực CTVC cho HS, góp phần giải quyết những khó khăn vơướng mắc của giáo viên và học sinh trong quá trình rèn luyện kĩ năng cảm thụ văn chơương.
4. Khách thể và đối tơượng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu
Quá trình bồi dơưỡng năng lực cảm thụ văn chơương cho học sinh lớp 4, 5.
4.2. Đối tươợng nghiên cứu
Biện pháp bồi dươỡng năng lực CTVC cho cho học sinh lớp 4, 5.
5. Giả thuyết khoa học
    Chúng tôi cho rằng: Nếu trong quá trình rèn kĩ năng cảm thụ văn chương cho học sinh thông qua phân môn Tập đọc, giáo viên đơưa ra đơược các biện pháp phù hợp thì hiệu quả của công tác bồi dơưỡng năng lực cảm thụ văn chơương cho HS tiểu học sẽ đơược nâng lên.
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
Khi nghiên cứu đề tài này, chúng tôi giải quyết các nhiệm vụ cơ bản sau đây:
6.1. Nghiên cứu các vấn đề lí thuyết về cảm thụ văn chơương, cơ sở lí luận về bồi dơưỡng năng lực cảm thụ văn chơương cho học sinh tiểu học.
6.2. Nghiên cứu về nội dung, chơương trình SGK phân môn Tập đọc lớp 4;5 và thực trạng năng lực cảm thụ văn chươơng của học sinh ở lớp 4,5.
6.3. Đề xuất một số biện pháp bồi dơưỡng năng lực cảm thụ văn chươơng cho học sinh lớp 4,5.
6.4. Dạy thực nghiệm và đánh giá kết quả của những đề xuất trên.


7. Phạm vi nghiên cứu
- Luận văn tập trung nghiên cứu quá trình bồi d-ưỡng năng lực cảm thụ văn chươơng cho học sinh ở các lớp 4, lớp 5 thông qua phân môn Tập đọc.
- Về địa bàn, luận văn tập trung nghiên cứu ở một số trươờng tiểu học của huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hoá: Trươờng Tiểu học Xuân Thành, Hạnh phúc, Thọ Nguyên, Tây Hồ, Sao Vàng,  Xuân Sơn, Xuân Lai, Xuân Giang.
8. Phơương pháp nghiên cứu
- Nhóm các phơương pháp nghiên cứu lí luận:
Gồm các phơương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, hệ thống hoá, tổng kết các quan điểm khoa học trong các tài liêu có liên quan để đề ra giả thuyết khoa học của luận văn.
    - Nhóm các phơương pháp nghiên cứu thực tiễn nhằm điều tra thực trạng dạy bồi dơưỡng năng lực cảm thụ văn chơương cho học sinh để phát hiện những vấn đề cần nghiên cứu, tìm ra các giải pháp.
    - Nhóm các phơương pháp thống kê nhằm xử lí kết quả điều tra, kết quả thực nghiệm.
9. Những đóng góp mới của đề tài
- Hệ thống hoá những vấn đề lí luận về cảm thụ văn chơương, bồi dơưỡng năng lực cảm thụ văn chơương cho học sinh trong quá trình dạy học phân môn Tập đọc ở trơường tiểu học.
- Điều tra, khảo sát, phân tích làm sáng tỏ thực trạng dạy bồi dơưỡng năng lực cảm thụ văn chươơng của giáo viên, chất lơượng cảm thụ văn chơương của học sinh ở trơường tiểu học, nguyên nhân cơ bản của thực trạng.
- Tiếp thu những thành tựu đổi mới phơương pháp dạy học hiện đại, luận văn đ• đề xuất các biện pháp bồi dơưỡng năng lực cảm thụ văn chơương cho học sinh nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, góp phần nâng cao chất lơượng dạy học môn Tiếng Việt ở trơường tiểu học.
 
10. Cấu trúc của đề tài
Ngoài các phần Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm có 3 chương:
Chơương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn
Chơương 2: Biện pháp bồi dơưỡng năng lực CTVC cho học sinh lớp 4,5
Chươơng 3: Thực nghiệm sươ phạm

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
hieu1111
cám ơn những tài liệu website đã cung cấp ^.^
thanks!!!!!!!!!!! happy lucky day!
vipcuchuoi02
được rùi. em cảm ơn nhé. Tại lần đầu tải tài liệu ở trang này.
thanhdiem1307
Thanks
dangson0123
tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể quý BQT website!
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh