Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển du lịch bền vững ở vùng ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh

Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển du lịch bền vững ở vùng ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Du lịch, khách sạn

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Giới thiệu chung 

 

 
 

LỜI MỞ ĐẦU
1.Lí do chọn đề tài
Việt Nam đang bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với sự 
phát triển của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, du lịch cũng đang dần khẳng 
định được vai trò của nó trong nền kinh tế đất nước. Ngành Du lịch Việt Nam nói 
chung và du lịch khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh nói riêng trong những năm qua 
đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Lượng khách du lịch nội địa và quốc tế 
không ngừng tăng lên, thu nhập du lịch cũng được nâng lên đáng kể, hệ thống cơ 
sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật liên tục được nâng cấp cả về số lượng và chất 
lượng. Bên cạnh những đóng góp về mặt kinh tế, du lịch cũng là ngành có đóng 
góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, nâng cao 
thu nhập, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Đây cũng là ngành có đóng góp 
lớn vào cơ cấu kinh tế của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung. Tuy 
nhiên, trong quá trình phát triển du lịch ở khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh, đặc 
biệt là vùng ven bờ biển vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, nhất là trong việc 
quản lí, khai thác tài nguyên. Điều đó đã gây tác hại, làm cho nguồn tài nguyên bị 
suy thoái, môi trường bị hủy hoại, bản sắc văn hóa dân tộc bị đe doạ, các giá trị văn 
hóa truyền thống bị thương mại hóa, tệ nạn xã hội nảy sinh ngày càng nghiêm 
trọng. Để giải quyết tốt vấn đề bức xúc này đòi hỏi phải có những biện pháp mang 
tính khoa học, hiệu quả và đồng bộ nhằm đạt được những mục tiêu về phương diện 
kinh tế, văn hóa - xã hội, tài nguyên - môi trường, đảm bảo phát triển bền vững 
trong tương lai. Vì vậy, em chọn Đề tài “Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển 
du lịch bền vững ở vùng ven bờ Hải Phòng – Quảng Ninh”, để làm Khoá luận tốt 
nghiệp, mong muốn có thể đóng góp một chút công sức để giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đang đặt ra cho ngành Du lịch của Hải Phòng và Quảng Ninh, là hai cực 
quan trọng trong 
Tam giác động lực tăng trưởng kinh tế phía Bắc, cũng là quê hương yêu dấu
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
a. Mục đích
- Tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh tế xã hội đang diễn ra tại khu vực 
ven bở Hải Phòng - Quảng Ninh và những tác động của nó tới các vấn đề kinh 
tế, văn hóa xã hội, môi trường du lịch của vùng.
- Thông qua nhận định tình hình thực tiễn phát triển của ngành du lịch, 
tìm ra các giải pháp bảo vệ môi trường, văn hóa, xã hội nhằm phát triển du lịch 
một cách bền vững.
b. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tổng quan những vấn đề về cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển du lịch 
bền vững.
- Nghiên cứu về thực trạng nguồn tài nguyên du lịch, đánh giá hiện trạng 
và khả năng khai thác phục vụ các hoạt động du lịch của khu vực ven bờ Hải 
Phòng - Quảng Ninh.
- Nhận xét, đánh giá tình hình phát triển du lịch ở khu vực ven bờ Hải 
Phòng - Quảng Ninh trên quan điểm phát triển bền vững.
- Đề xuất một số biện pháp nhằm đảm bảo cho sự phát triển du lịch bền
vững ở khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trong thời gian tới.
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động du lịch ở khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh.
- Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu các hoạt động du lịch tại 
vùng ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh. Giới hạn không gian được tính theo quy 
ước hành chính, bao gồm toàn bộ các hải đảo ven bờ cùng tất cả các đơn vị
quận, huyện, thị của hai địa phương Hải Phòng và Quảng Ninh có đường bờ
biển chạy qua.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Trong quá trinh nghiên cứu khóa luận đã sử dụng nhiều phương pháp 
khác nhau, bổ sung cho nhau, tạo điều kiện để Khóa luận đạt được kết quả một 
cách khả quan và có cơ sở khoa học.
- Các phƣơng pháp đã sử dụng:
+ Phƣơng pháp thu thập và xử lí dữ liệu;
+ Phƣơng pháp nghiên cứu thực địa;
+ Phƣơng pháp phân tích hệ thống;
+ Phƣơng pháp thống kê.
5. Cấu trúc Khoá luận
Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục nội dung
chính Khóa luận đƣợc chia làm 3 chƣơng, gồm:
+ Chương 1: Cơ sở lí luận về phát triển du lịch bền vững.
+ Chương 2: Các nguồn lực chính và thực trạng phát triển du lịch ở vùng
ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh.
+ Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển du lịch bền vững
ở vùng ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh.
 
CHƢƠNG 1
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN
DU LỊCH BỀN VỮNG
1.1. Các khái niệm chính về phát triển bền vững và du lịch bền vững
1.1.1. Khái niệm phát triển bền vững
Sự phát triển là một quá trình tăng trƣởng bao gồm nhiều yếu tố cấu thành
khác nhau về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, khoa học kĩ thuật. Phát triển là
xu hƣớng tất yếu của thế giới vật chất, thế giới tự nhiên nói chung và của xã hội
loài ngƣời nói riêng. Phát triển kinh tế xã hội là một quá trình tăng trƣởng nhằm
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con ngƣời thông qua qua việc phát
triển lực lƣợng sản xuất, quan hệ sản xuất, nâng cao các giá trị văn hóa cộng
đồng.
Mục tiêu chính của quá trình phát triển là không ngừng nâng cao các
điều kiện, chất lƣợng cuộc sống của con ngƣời, làm cho con ngƣời ít phụ thuộc
vào tự nhiên, đồng thời tạo lập sự công bằng và bình đẳng giữa các tầng lớp
trong xã hội. Các mục tiêu phát triển thƣờng đƣợc cụ thể hóa bằng những chỉ
tiêu về đời sống vật chất nhƣ bình quân đầu ngƣời về GDP, về lƣơng thực, về
nhà ở, về các điều kiện chăm sóc sức khỏe, về đời sống tinh thần nhƣ giáo dục,
văn hóa nghệ thuật, thể thao, sự bình đẳng xã hội, tự do chính trị, truyền thống
lịch sử của từng quốc gia.
Song trong quá trình phát triển, bên cạnh việc mang lại những lợi ích về
mặt kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất cho con ngƣời thì
quá trình này cũng đã và đang làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây ra
những tác đông tiêu cực làm suy thoái môi trƣờng. Trƣớc những thực tế đó, con
ngƣời không thể khai thác nguồn tài nguyên một cách tùy tiện, không có kế
hoach và sự kiểm soát, vì sẽ dẫn tới hậu quả không những làm cạn kiệt nguồn tài
nguyên mà còn mất đi sự cân bằng về môi trƣờng sinh thái, gây ra những hậu
quả môi trƣờng nghiêm trọng, ảnh hƣởng trực tiếp đến quá trình phát triển của

Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
tranthao019
xin chân thành cảm ơn
Cảm ơn website đã chia sẻ rất nhiều tài liệu đến mọi người
NhanPhan
Xin cảm ơn ban quản trị đã giúp đỡ
nguyenthuyan
​​Em xin cảm ơn cộng đồng này và những người đã nghĩ ra ý tưởng này :)
nnthieu20
mong rằng bạn sẽ có nhiều bài hay như thế này nữa
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh