Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục môi trường cho học sinh Tiểu học huyện Quan Sơn - Thanh Hoá

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục môi trường cho học sinh Tiểu học huyện Quan Sơn - Thanh Hoá

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Trung học, tiểu học

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

 

Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài.
1.1. Hiện nay, môi trường đ• trở thành vấn đề chung của cả nhân loại. Nằm trong khung cảnh chung của cả thế giới, đặc biệt là khu vực Châu á - Thái Bình Dương, môi trường Việt Nam đang bị huỷ hoại nghiêm trọng, gây nên nguy cơ mất cân bằng sinh thái và sự cạn kiệt tài nguyên làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững đất nước. Một trong những nguyên nhân chính là do nhận thức và thái độ của con người còn hạn chế. Từ đó, một vấn đề đặt ra là cần thiết tăng cường công tác giáo dục và bảo vệ môi trường.
Hơn nửa thế kỷ qua, do nhận thức đúng về sự cần thiết bảo vệ môi trường, đ• có rất nhiều hội nghị quốc tế về bảo vệ môi trường: Stockholm (Thuỵ Điển – tháng 6/1972); Belgrad (Tbilisi – Liên Xô cũ 1975); Rio de janeiro (Braxin – 1992);… Những hội nghị này đ• có giá trị lịch sử và giá trị thực tiễn to lớn trong việc bảo vệ môi trường sống của con người.
ở nước ta, Hiến pháp năm 1992 đ• đưa việc bảo vệ môi trường thành nghĩa vụ đối với mọi công dân. Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội thông qua năm 1993 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc bảo vệ môi trường. Thực tiễn những năm qua cho thấy, giáo dục môi trường đ• được thể nghiệm tại một số trường ở các cấp học, bậc học, từ mầm non đến các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và đại học. Tuy nhiên, hoạt động GDMT mới chỉ là giải pháp tình thế, chưa có hệ thống, chưa trở thành nhiệm vụ bắt buộc trong tất cả các bậc học. Do đó, chất lượng, hiệu quả của GDMT chưa cao, chưa tương xứng với quá trình phát triển kinh tế – x• hội ở nước ta trong thời kì CNH, HĐH đất nước.
1.2. Bảo vệ môi trường đ• và đang trở thành mối quan tâm mang tính toàn cầu. Giáo dục bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững là một trong các nhiệm vụ giáo dục quan trọng được Đảng và Nhà nước ta dành cho mối quan tâm đặc biệt. Chỉ thị 36/CT-TW ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác BVMT trong thời kì CNH, HĐH đất nước” đ• coi vấn đề GDBVMT là giải pháp đầu tiên. Ngày 17 tháng 10 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1363/2001/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân” và ngày 2 tháng 12 năm 2003 ban hành Quyết định số 256/2003/QĐ-TTG phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 tạo cơ sở vững chắc cho những nỗ lực và quyết tâm bảo vệ môi trường. Ngày 15 tháng 11 năm 2004, Bộ Chính trị đ• ban hành Nghị quyết số 41/NQ-TW về Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong những giải pháp lớn về BVMT, phát triển bền vững thì giải pháp thứ nhất là “Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng thói quen, nếp sống và các phong trào quần chúng BVMT”. 
Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, ngày 31 tháng 1 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đ• ra Chỉ thị số 02/2005/CT-BGD&ĐT “Về tăng cường công tác GDBVMT” xác định nhiệm vụ trong tâm cho Giáo dục phổ thông từ nay đến năm 2010 là trang bị cho học sinh kiến thức, kĩ năng về môi trường và bảo vệ môi trường bằng các hình thức phù hợp qua các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp. Định hướng cho việc triển khai nhiệm vụ trên, năm học 2008 - 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đ• xây dựng bộ tài liệu giáo dục GDMT qua các môn học ở cấp Tiểu học: Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và x• hội, khoa học, Lịch sử và Địa lí, Mĩ thuật và Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai GDMT chưa đạt hiệu quả, chất lượng như mong đợi. Đặc biệt đối với các trường tiểu học miền núi lại càng khó khăn và bất cập: Cơ sở vật chất các nhà trường vẫn chưa đảm bảo; thư viện còn thiếu các tài liệu, phương tiện phục vụ giảng dạy GDMT; Đội ngũ giáo viên chưa được tập huấn bài bản, giáo viên chưa có được các biện pháp phù hợp để thực hiện nội dung GDMT khi nhận thức của nhân dân và học sinh còn hạn chế; các cấp các ngành địa phương vẫn chưa quan tâm kịp thời. Mà một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường là suy thoái rừng, ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước đầu nguồn. Chính vì vậy, việc GDBVMT cho học sinh dân tộc là rất quan trọng, hình thành cho các em kiến thức về môi trường, xây dựng cho các em thái độ, hành vi cư xử đúng đối với môi trường là cần thiết.
Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi chọn vấn đề nghiên cứu là “Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học huyện Quan Sơn - thanh Hóa”. 
2. Mục đích nghiên cứu.
Nhằm nâng cao chất lượng GDMT cho HS tiểu học huyện Quan Sơn - Thanh Hóa. 
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.
- Khách thể nghiên cứu: Quá trình GDMT cho học sinh tiểu học.
- Đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp nâng cao chất lượng GDMT cho học sinh tiểu học huyện Quan Sơn - Thanh Hóa.
4. Giả thuyết khoa học.
Có thể nâng cao chất lượng GDMT cho học sinh tiểu học huyện Quan Sơn - Thanh Hóa nếu đề xuất được các giải pháp có cơ sở khoa học và có tính khả thi.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu.
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề GDMT cho học sinh tiểu học.
5.2. Tìm hiểu thực trạng của vấn đề GDMT cho học sinh tiểu học huyện Quan Sơn - Thanh Hóa.
5.3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng GDMT cho học sinh tiểu học huyện Quan Sơn - Thanh Hóa.
6. Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phân tích, tổng hợp các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 
Quan sát sư phạm: Quan sát các hoạt động của GV, HS về thực hiện công tác GDMT.
Điều tra: Điều tra bằng bảng hỏi về thực trạng công tác GDMT trong các trường TH thuộc địa bàn huyện Quan Sơn – Thanh Hóa (Trường TH Mường Mìn, TH Sơn Thủy, TH Na Mèo).
 Phỏng vấn: Phỏng vấn CBQL, GV về các giải pháp GDMT đ• sử dụng.
 Tổng kết kinh nghiệm,...
7. Đóng góp của đề tài.
Đề tài đ• làm sáng tỏ các vấn đề sau:
- Hệ thống hóa kiến thức lí thuyết về GDMT  cho học sinh tiểu học để làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng GDMT cho học sinh tiểu học huyện Quan Sơn - Thanh Hóa.
- Tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân thực trạng công tác GDMT cho học sinh tiểu học huyện Quan Sơn - Thanh Hóa.
- Trên cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề GDMT, đề tài đ• xây dựng một số giải pháp nâng cao chất lượng GDMT cho học sinh tiểu học huyện Quan Sơn - Thanh Hóa.
Với những đóng góp đó, đề tài đ• góp phần giải quyết những khó khăn trong công tác GDMT cho học sinh tiểu học ở huyện Quan Sơn - Thanh hóa để nâng cao chất lượng GDMT đáp ứng yêu cầu thực tiễn của giáo dục hiện nay.
8. Cấu trúc của luận văn.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, phụ lục nghiên cứu luận văn gồm 3 chương.
Chương 1. Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu.
Chương 2. Thực trạng công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học huyện Quan Sơn - Thanh Hóa.
Chương 3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục môi trường cho học sinh huyện Quan Sơn - Thanh Hóa.
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
zdoantuanhungz
Lại down được thêm một tài liệu hay và bổ ích mơi của Thuvien24 rồi :x
thuynguyenhlu8118
Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
Cám ơn anh/chị đã chia sẻ .Chúc sức khỏe .
thanhdiem1307
Thanks
Cám ơn anh, đã tổng hợp và chia sẽ
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh