MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾTẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN(AGRIBANK) – CHI NHÁNH BIÊN HÒA

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾTẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN(AGRIBANK) – CHI NHÁNH BIÊN HÒA

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Tài chính ngân hàng

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

M.C L.C
N.i dung Trang
L.i c.m õn
M.c l.c
Danh sách các b.ng, bi.u ð. và h.nh
Danh sách ch. vi.t t.t
L.I M. Ð.U...................................................................................... 1
1. Tính c.p thi.t c.a ð. tài......................................................................................... 1
2. . ngh.a th.c ti.n và l. lu.n....................................................................................2
3. K.t qu. ð.t ðý.c và nh.ng t.n t.i..........................................................................2
4. D. ki.n nghiên c.u ti.p t.c....................................................................................3
CHÝÕNG 1: T.NG QUAN V. Ð. TÀI NGHIÊN C.U.............. 4
1.1. Gi.i thi.u t.ng quan v. ð. tài nghiên c.u ................................................................4
1.2. Quan ði.m ch.n ð. tài...............................................................................................5
1.3. Phýõng pháp nghiên c.u...........................................................................................5
1.4. M.c tiêu nghiên c.u..................................................................................................5
1.5. Ð.i tý.ng nghiên c.u................................................................................................6
1.6. Nh.ng tý li.u s. d.ng...............................................................................................6
CHÝÕNG 2: CÕ S. L. LU.N TRONG THANH TOÁN
QU.C T. ............................................................................................ 7
2.1. Cõ s. h.nh thành thanh toán qu.c t. .........................................................................7
2.2. Khái ni.m thanh toán qu.c t.....................................................................................7
2.3. Vai tr. c.a thanh toán qu.c t....................................................................................8
2.3.1. Thanh toán qu.c t. t.o ði.u ki.n thu hút khách hàng, m. r.ng th. ph.n kinh
doanh c.a Ngân hàng thýõng m.i.........................................................................8
2.3.2. Thanh toán qu.c t. góp ph.n tãng thu nh.p cho Ngân hàng thýõng m.i ...........9
2.3.3. Thanh toán qu.c t. làm gi.m r.i ro trong kinh doanh ........................................9
2.3.4. Thanh toán qu.c t. làm tãng tính thanh kho.n c.a Ngân hàng thýõng m.i .......9
2.3.5. Thanh toán qu.c t. làm tãng cý.ng quan h. ð.i ngo.i.......................................9
2.4. Nghi.p v. thanh toán qu.c t.....................................................................................9
2.4.1. Ngu.n lu.t ði.u ch.nh ho.t ð.ng thanh toán qu.c t. ..........................................9
2.4.1.1. Các vãn b.n pháp l. làm cõ s. cho thanh toán qu.c t................................10
2.4.1.1.1. Ngu.n lu.t ði.u ch.nh quan h. thanh toán H.i phi.u............................10
2.4.1.1.2. Ngu.n lu.t ði.u ch.nh quan h. thanh toán Séc......................................10
2.4.1.1.3. Th.a ý.c gi.a ngân hàng c.a các ný.c.................................................10
2.4.1.1.4. Quy t.c th.c hành áp d.ng trong thanh toán qu.c t. ............................10
2.4.1.2. Các vãn b.n pháp l. có liên quan ð.n thanh toán qu.c t............................11
2.4.1.2.5. H.p ð.ng thýõng m.i qu.c t.................................................................11
2.4.1.2.6. Incoterms 2000.......................................................................................12
2.4.2. Các ði.u ki.n trong thanh toán qu.c t. .............................................................14
2.4.2.1. Ði.u ki.n ti.n t. trong thanh toán qu.c t....................................................14
2.4.2.2. Ði.u ki.n v. ð.a ði.m thanh toán qu.c t.....................................................16
2.4.2.3. Ði.u ki.n v. th.i gian thanh toán qu.c t. ...................................................16
2.4.3. Các phýõng ti.n thanh toán qu.c t. ..................................................................17
2.4.3.1. H.i phi.u (Bill of Exchange; Draft) ............................................................17
2.4.3.2. L.nh phi.u (Promissory Note).....................................................................17
2.4.3.3. Chi phi.u – Séc (Cheque – check)...............................................................18
2.4.3.4. Gi.y chuy.n ngân (Transfer) .......................................................................18
2.4.3.5. Th. tín d.ng (Credit card) ...........................................................................18
2.4.3.6. Thý b.o ð.m – Hay gi.y b.o ð.m c.a ngân hàng
(Letter of Guarantee (L/g) – Bank of Guarantee (B/g))...........................18
2.4.4. Các phýõng th.c thanh toán qu.c t. .................................................................19
2.4.4.1. Khái ni.m.....................................................................................................19
2.4.4.2. Các phýõng th.c thanh toán qu.c t. ch. y.u c.a NHTM ..........................19
2.4.4.3. Phýõng th.c chuy.n ti.n (Remittance) .......................................................19
2.4.4.4. Phýõng th.c thanh toán .y thác thu (Collection of payment).....................21
2.4.4.5. Phýõng th.c giao ch.ng t. tr. ti.n ngay
(Cash Against Document – CAD) – (Cash On Delivery – COD) ...........23
2.4.4.6. Phýõng th.c m. tài kho.n (Open Account) – (Bù tr.)...............................25
2.4.4.7. Phýõng th.c k. g.i (Consigment)...............................................................25
2.4.4.8. Phýõng th.c .ng ti.n trý.c (Cash In Advance)..........................................26
2.4.4.9. Phýõng th.c thanh toán tín d.ng ch.ng t.
(Documentary Credits – D/c) ...................................................................26
2.5. Các nhân t. ch. y.u .nh hý.ng ð.n ho.t ð.ng thanh toán qu.c t. c.a
Ngân hàng thýõng m.i ........................................................................................30
2.5.1. Nhóm nhân t. khách quan .................................................................................30
2.5.1.1. Chính sách kinh t. v. mô c.a Nhà ný.c......................................................30
2.5.1.2. S. phát tri.n c.a ho.t ð.ng ngo.i thýõng...................................................31
2.5.1.3. T. giá h.i ðoái .............................................................................................31
2.5.1.4. Môi trý.ng pháp l. ......................................................................................32
2.5.2. Nhóm nhân t. thu.c v. b.n thân Ngân hàng thýõng m.i .................................32
2.5.2.1. Chi.n lý.c kinh doanh c.a Ngân hàng thýõng m.i ....................................32
2.5.2.2. Kh. nãng ngu.n l.c c.a Ngân hàng thýõng m.i ........................................33
2.5.2.3. Chính sách khách hàng ................................................................................33
2.5.2.4. Uy tín c.a Ngân hàng thýõng m.i trong thanh toán qu.c t........................33
CHÝÕNG 3: T.NH H.NH HO.T Ð.NG
THANH TOÁN QU.C T. T.I AGRIBANK BIÊN H.A .......... 35
3.1. Gi.i thi.u Ngân hàng AGRIBANK.......................................................................35
3.1.1. Gi.i thi.u Ngân hàng AGRIBANK Vi.t Nam.................................................35
3.1.1.1. Quá tr.nh h.nh thành và phát tri.n AGRIBANK Vi.t Nam ........................35
3.1.1.2. Ho.t ð.ng kinh doanh c.a AGRIBANK Vi.t Nam....................................38
3.1.2. Gi.i thi.u Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh Biên H.a................................40
3.1.2.1. Quá tr.nh h.nh thành và phát tri.n AGRIBANK Biên H.a.........................40
3.1.2.2. Cõ c.u t. ch.c .............................................................................................42
3.1.2.3. Các s.n ph.m d.ch v. t.i AGRIBANK Biên H.a.......................................44
3.1.3. B. ph.n Thanh toán qu.c t. t.i AGRIBANK Biên H.a..................................45
3.1.3.1. Gi.i thi.u .....................................................................................................45
3.1.3.2. Ch.c nãng, nhi.m v. ...................................................................................45
3.2. T.nh h.nh ho.t ð.ng ................................................................................................46
3.2.1. Ho.t ð.ng chung t.i AGRIBANK Biên H.a ....................................................46
3.2.1.1. T.nh h.nh kinh t. x. h.i .nh hý.ng ð.n ho.t ð.ng ngân hàng ...................46
3.2.1.2. T.nh h.nh kinh doanh...................................................................................47
3.2.1.3. Ðánh giá k.t qu. kinh doanh .......................................................................49
3.2.2. Ho.t ð.ng thanh toán qu.c t. t.i AGRIBANK Biên H.a.................................51
3.2.2.1. Các quy tr.nh nghi.p v. th.c hi.n thanh toán qu.c t. t.i
AGRIBANK Biên H.a ...............................................................................51
3.2.2.2. Phân tích t.nh h.nh ho.t ð.ng thanh toán qu.c t. t.i
AGRIBANK Biên H.a ...............................................................................61
3.3. S. c.nh tranh trong h. th.ng các ngân hàng...........................................................63
3.4. Ði.m m.nh và ði.m y.u c.a AGRIBANK Biên H.a.............................................64
3.5. T.n t.i c.a ho.t ð.ng thanh toán qu.c t. t.i AGRIBANK Biên H.a ....................65
3.5.1. V. nghi.p v. chuyên môn.................................................................................65
3.5.2. V. s.n ph.m ph.c v..........................................................................................66
3.5.2.1. So sánh v.i Ngân hàng Vi.t Nam................................................................67
3.5.2.2. So sánh v.i Ngân hàng 100% v.n ð.u tý ný.c ngoài có
chi nhánh t.i Vi.t Nam ...............................................................................69
3.5.3. V. công ngh. thi.t b..........................................................................................71
CHÝÕNG 4: M.T S. GI.I PHÁP PHÁT TRI.N
HO.T Ð.NG THANH TOÁN QU.C T. T.I
AGRIBANK BIÊN H.A.................................................................. 73
4.1. Cõ s. ð. ra gi.i pháp...............................................................................................73
4.1.1. S. phát tri.n c.a n.n kinh t. .............................................................................73
4.1.1.1. Xu.t nh.p kh.u c.a Vi.t Nam.....................................................................73
4.1.1.2. Xu.t nh.p kh.u c.a Ð.ng Nai.....................................................................75
4.1.2. Nhu c.u d.ch v. và thanh toán qu.c t...............................................................77
4.1.3. Phýõng hý.ng, m.c tiêu phát tri.n c.a AGRIBANK Biên H.a
trong th.i gian t.i ............................................................................................78
4.2. M.t s. gi.i pháp phát tri.n ho.t ð.ng thanh toán qu.c t. t.i
AGRIBANK Biên H.a........................................................................................79
4.2.1. Gi.i pháp v. ngu.n nhân l.c.............................................................................79
4.2.1.1. Phát tri.n ngu.n nhân l.c theo tiêu chu.n qu.c t.......................................79
4.2.1.2. Tuy.n thêm nhân s......................................................................................81
4.2.2. Gi.i pháp tãng cý.ng công ngh. thông tin........................................................81
4.2.2.1. Trang thi.t b., máy móc...............................................................................82
4.2.2.2. Ph.n m.m công ngh. thông tin....................................................................82
4.2.3. Gi.i pháp ti.p th. thông tin tuyên truy.n...........................................................83
4.2.3.1. Ti.p th. qu.ng cáo........................................................................................83
4.2.3.2. Chãm sóc khách hàng ..................................................................................84
4.2.4. L.p b. ph.n chuyên trách ð. nghiên c.u, t.m hi.u, n.m b.t
nhu c.u khách hàng ..........................................................................................85
4.2.4.1. B. ph.n chuyên trách nghiên c.u................................................................85
4.2.4.2. B. ph.n ða d.ng hóa các ho.t ð.ng kinh doanh ð.i ngo.i .........................85
4.2.4.3. B. ph.n tý v.n nghi.p v. thanh toán qu.c t...............................................86
4.2.5. H. tr. các doanh nghi.p xu.t nh.p kh.u ..........................................................86
4.2.5.1 Tài tr. xu.t kh.u...........................................................................................86
4.2.5.2 Tài tr. nh.p kh.u ..........................................................................................87
K.T LU.N........................................................................................ 88
KI.N NGH........................................................................................ 89
DANH SÁCH CÁC CH. VI.T T.T
BCT : B. ch.ng t.
BP.TTQT : B. ph.n thanh toán qu.c t.
D/A : Nh. thu ch.p nh.n ð.i ch.ng t.
(Documents against acceptance)
D/P : Nh. thu tr. ti.n ð.i ch.ng t.
(Documents against payment)
CNTT : Công ngh. thông tin
ICC : Ph.ng thýõng m.i qu.c t.
NH : Ngân hàng
NHTM : Ngân hàng thýõng m.i
NHNo&PTNT : Ngân hàng nông nghi.p và Phát tri.n nông thôn
L/C : Tín d.ng ch.ng t. (Letter of Credit)
M/T : Tr. b.ng thý (Mail Transfer)
SPDV : S.n ph.m d.ch v.
TMCP : Thýõng m.i c. ph.n
TTR : Chuy.n ti.n b.ng ði.n có b.i hoàn
(Telegraphic Transfer Reimbursement)
TTQT : Thanh toán qu.c t.
XHCN : X. h.i ch. ngh.a
XNK : Xu.t nh.p kh.u
WTO : T. ch.c Thýõng m.i th. gi.i
(World Trade Organization)
DANH SÁCH CÁC B.NG – BI.U Ð. – H.NH
CHÝÕNG 2:
BI.U Ð. TRANG
Bi.u ð. 2.1: Tóm t.t n.i dung Incoterms 2000................................................... 13
Bi.u ð. 2.2: Quy tr.nh th.c hi.n chuy.n ti.n...................................................... 20
Bi.u ð. 2.3: Quy tr.nh th.c hi.n thanh toán .y thác thu.................................... 23
Bi.u ð. 2.4: Quy tr.nh th.c hi.n giao ch.ng t. tr. ti.n ngay ............................ 24
Bi.u ð. 2.5: Quy tr.nh th.c hi.n thanh toán tín d.ng ch.ng t. ......................... 29
CHÝÕNG 3:
B.NG TRANG
B.ng 3.1: Báo cáo k.t qu. ho.t ð.ng kinh doanh h.p nh.t
qua 2 nãm 2007 – 2008 c.a AGRIBANK Vi.t Nam............................................ 38
B.ng 3.2: T.nh h.nh ho.t ð.ng c.a AGRIBANK Biên H.a nãm 2007 – 2008 ... 47
B.ng 3.3: T.ng thu chi nãm 2008 – 2009 c.a AGRIBANK Biên H.a................ 49
B.ng 3.4: T.nh h.nh doanh s. mua bán ngo.i t., thanh toán hàng XNK c.a
AGRIBANK Biên H.a.......................................................................................... 61
B.ng 3.5: Doanh s. các nghi.p v. thanh toán ................................................... 62
BI.U Ð. TRANG
Bi.u ð. 3.1: Cõ c.u t. ch.c AGRIBANK Biên H.a ........................................... 42
Bi.u ð. 3.2: Ngu.n nhân l.c AGRIBANK Biên H.a .......................................... 43
Bi.u ð. 3.3: Quy tr.nh nghi.p v. thanh toán chuy.n ti.n v.i ný.c ngoài ......... 51
Bi.u ð. 3.4: Quy tr.nh nghi.p v. thanh toán nh. thu hàng nh.p....................... 52
Bi.u ð. 3.5: Quy tr.nh nghi.p v. thanh toán nh. thu hàng xu.t........................ 54
Bi.u ð. 3.6: Quy tr.nh nghi.p v. thanh toán thý tín d.ng ch.ng t. (L/C) ........ 57
H.NH TRANG
H.nh 3.1: L. k. ni.m 20 nãm thành l.p Ngân hàng Nông nghi.p và
Phát tri.n nông thôn............................................................................................ 35
H.nh 3.2: Ban l.nh ð.o Ngân hàng Nông nghi.p và
Phát tri.n nông thôn............................................................................................ 36
CHÝÕNG 4:
B.NG TRANG
B.ng 4.1: Kim ng.ch Xu.t nh.p kh.u Vi.t Nam t. nãm 1990-2009.................. 73
B.ng 4.2: Kim ng.ch Xu.t nh.p kh.u Ð.ng Nai t. nãm 2000-2009 ................. 75
B.ng 4.3: Kim ng.ch Xu.t nh.p kh.u Ð.ng Nai nãm 2009 so v.i c. ný.c ...... 77
1
L.I M. Ð.U
1. Tính c.p thi.t c.a ð. tài
Trong xu hý.ng qu.c t. hoá m.nh m. n.n kinh t. th. gi.i, n.n kinh t. Vi.t
Nam ðang d.n t.ng bý.c h.i nh.p n.n kinh t. khu v.c và th. gi.i. Ngày 07/11/2006,
Vi.t Nam chính th.c tr. thành thành viên th. 150 c.a T. ch.c Thýõng m.i Th. gi.i
(WTO). Ðây là m.t s. ki.n quan tr.ng m. ra các cõ h.i c.ng nhý các thách th.c cho n.n
kinh t. Vi.t Nam ð. ngày càng h.i nh.p sâu, r.ng hõn vào n.n kinh t. th. gi.i, ti.p t.c
ð.y m.nh công nghi.p hóa, hi.n ð.i hóa ð.t ný.c. Các ho.t ð.ng kinh t. ð.i ngo.i nói
chung và ho.t ð.ng thýõng m.i, ð.u tý nói riêng c.a ný.c ta v.i các ný.c trên th. gi.i ð.
và ðang ngày càng m. r.ng và phát tri.n h.t s.c phong phú, kh.ng ð.nh ngày càng ð.y ð.
hõn v. trí và vai tr. c.a Vi.t Nam trong c.ng ð.ng th. gi.i.
Vi.c m. ra các quan h. ngo.i thýõng và ð.u tý qu.c t. ngày càng r.ng r.i ð.i h.i
ph.i phát tri.n không ng.ng các quan h. thanh toán, ti.n t. và các d.ch v. ngân hàng
qu.c t.. Các ngân hàng thýõng m.i (NHTM) ðóng vai tr. nhý là c.u n.i cho các quan h.
kinh t. nói trên. Thanh toán qu.c t. là m.t trong nh.ng nghi.p v. quan tr.ng c.a các
NHTM. Vi.c t. ch.c t.t ho.t ð.ng thanh toán qu.c t. c.a các NHTM góp ph.n thúc ð.y
ho.t ð.ng kinh doanh c.a các doanh nghi.p Vi.t Nam nói riêng và c.a n.n ngo.i thýõng
Vi.t Nam nói chung. Ho.t ð.ng thanh toán qu.c t. mang l.i l.i ích to l.n ð.i v.i NHTM,
ngoài phí d.ch v. thu ðý.c, NHTM c.n có th. phát tri.n ðý.c các m.t nghi.p v. khác
nhý nghi.p v. kinh doanh ngo.i t., nghi.p v. tài tr. xu.t nh.p kh.u, nghi.p v. b.o l.nh
qu.c t....
Bên c.nh ðó, t. ngày 01/04/2007, th.c hi.n l. tr.nh theo cam k.t gia nh.p WTO,
các ngân hàng ný.c ngoài ðý.c thành l.p ngân hàng con 100% v.n ný.c ngoài . Vi.t
Nam. Ði.u này ð. ð.t các NHTM Vi.t Nam nói chung ð.c bi.t là các NHTM nhà ný.c
nói riêng trý.c nguy cõ, thách th.c l.n v. c.nh tranh, ðý.c m.t ngay t.i Vi.t Nam.
V.i nh.ng l. do trên, trong quá tr.nh h.c t.p và ðý.c th.c t.p t.i Ngân hàng
Nông nghi.p và Phát tri.n nông thôn – Chi nhánh Biên H.a, tác gi. ð. ch.n ð. tài
“M.T S. GI.I PHÁP PHÁT TRI.N HO.T Ð.NG THANH TOÁN QU.C T.
T.I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI.P VÀ PHÁT TRI.N NÔNG THÔN
(AGRIBANK) – CHI NHÁNH BIÊN H.A” làm ð. tài nghiên c.u khoa h.c.
2
2. . ngh.a th.c ti.n và l. lu.n:
. ngh.a th.c ti.n:
Ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Biên H.a là m.t trong nh.ng chi nhánh m.i
ðý.c nâng lên c.p I, m.c dù ho.t ð.ng c.a chi nhánh ngày m.t .n ð.nh và phát tri.n
theo chi.u hý.ng ði lên, nhýng trong t.nh h.nh kinh t. m. ð.y c.nh tranh nhý hi.n nay
th. ngân hàng c.ng g.p nhi.u khó khãn. Phát tri.n ho.t ð.ng thanh toán mang m.t vai
tr. quan tr.ng góp ph.n ðýa chi nhánh výõn lên và phát tri.n b.n v.ng.
Vi.c nghiên c.u ð. tài có . ngh.a quan tr.ng v. m.t th.c ti.n. Ð. tài giúp ngân
hàng có cái nh.n t.ng th. v. ho.t ð.ng thanh toán qu.c trong nh.ng nãm g.n ðây và
ð. xu.t m.t s. gi.i pháp nh.m phát tri.n ho.t ð.ng thanh toán qu.c t. c.a ngân hàng.
Bên c.nh, ð. tài c.n có th. ðý.c s. d.ng làm tý li.u cho các công tr.nh, ð. tài nghiên
c.u khác v. vai tr. và phát tri.n ho.t ð.ng thanh toán qu.c t. trong giai ðo.n k. ti.p.
. ngh.a l. lu.n:
V.n d.ng ki.n th.c thanh toán qu.c t., thông qua phân tích t.nh h.nh th.c t.
n.n kinh t., t. phía khách hàng c.ng nhý t.nh h.nh hi.n t.i c.a ngân hàng ð. t.m ra
các nguyên nhân d.n t.i ho.t ð.ng thanh toán qu.c t. hi.n t.i c.a ngân hàng chýa
th.c s. hi.u qu., qua ðó ð. xu.t m.t s. gi.i pháp ngân hàng có th. xem xét áp d.ng
nh.m phát tri.n ho.t ð.ng kinh doanh trong th.i gian t.i.
3. K.t qu. ð.t ðý.c và nh.ng t.n t.i:
K.t qu. ð.t ðý.c:
Ð. tài nghiên c.u này cung c.p ph.n nào cái nh.n chung v. th.c tr.ng thanh
toán qu.c t. và t.nh h.nh ho.t ð.ng kinh doanh c.a ngân hàng AGRIBANK chi nhánh
Biên H.a. Qua phân tích, ðánh giá k.t qu. kinh doanh, t.nh h.nh ho.t ð.ng thanh toán
qu.c t., ð. tài ð. nêu ðý.c nh.ng nguyên nhân d.n t.i ho.t ð.ng thanh toán qu.c t.
c.a ngân hàng ð.t hi.u qu. chýa cao.
Ð. tài ðóng góp m.t s. gi.i pháp phát tri.n ho.t ð.ng thanh toán qu.c t. c.a
ngân hàng, nh.m gi.i quy.t các th.c tr.ng và góp ph.n nâng cao k.t qu. ho.t ð.ng
kinh doanh c.a ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Biên H.a.
Nh.ng t.n t.i
Do nh.ng h.n ch. nh.t ð.nh v. th.i gian và s. li.u nên nh.ng gi.i pháp mà ð.
tài nêu ra m.i ch. d.ng l.i . nh.ng v.n ð. gi.i quy.t th.c ti.n t.i ph.ng thanh toán
qu.c t. c.a AGRIBANK Biên H.a.
3
Ð. tài có th. nghiên c.u sâu r.ng thêm trong quá tr.nh áp d.ng m.i có th. phát
huy h.t hi.u qu.. Qua ðó m.i th.y ðý.c vai tr. th.c s. c.a ho.t ð.ng thanh toán qu.c
t. ð.i v.i ho.t ð.ng kinh doanh c.a ngân hàng.
4. D. ki.n nghiên c.u ti.p t.c:
H. th.ng Ngân hàng Vi.t Nam ð. không ng.ng l.n m.nh v. c. s. lý.ng và
ch.t lý.ng. S. phát tri.n c.a ngành Ngân hàng n.m trong b.i c.nh chung c.a n.n
kinh t. trong, ngoài ný.c và nh.ng bi.n chuy.n ph.c t.p c.a kinh t. th. gi.i. N.u có
ði.u ki.n, trong týõng lai ð. tài này s. ti.p t.c nghiên c.u v. s. c.nh tranh v. các d.ch
v. c.a ngân hàng gi.a các ngân hàng trong và ngoài ný.c.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Xin cảm ơn các thành viên đã đóng góp tài liệu để làm phong phú cho website này
thehung060290
Ngày càng phát triển và nội dung phong phú hơn nhé Thuvien24!
hoangtrung_td
Thank you^^
Em vô tình biết được trang web này. Em vui lắm khi tìm được một trang web hay như vậy . Em xin cảm ơn :)
hoanggiagia90
thanks a nha
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh