Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Quản trị kinh doanh

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

                                                Mục lục
Nội dung    Trang
phần I : Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài .        
   7
2. Mục đích nghiên cứu.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu.
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.
         4.1 Khách thể nghiên cứu.
         4.2 Đối tượng nghiên cứu.
5. Giới hạn và phạm vi  nghiên cứu:
6. Giả thuyết nghiên cứu:    9

99

 7. Phương pháp nghiên cứu:
    7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết .
    7.2 Nhóm nghiên cứu thực tiễn.
8. Đóng góp  của đề tài :    10

10
10
11
9. Cấu trúc luận văn    11
                             phần II: Nội dung
chương I.  Cơ sở lý luận của việc quản lý dạy học và nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT.
1.1 . Một số khái niệm cơ bản
         1.1.1 Quản lý và chức năng của quản lý.    

12


12
        1.1.2 Quản lý  giáo dục và quản lý nhà trơường     15
        1.1.3.  Quản lý quá trình dạy học ở trường THPT.    17
1.2.  Hoạt động dạy học
        1.2.1. Hoạt động dạy.
       1.2.2 .Hoạt động học.    17
17
17
1.3. Quá trình dạy học.
       1.3.1 .Khái niệm:     
18
    
      1.3.2. Bản chất của quá trình dạy học.
     1.3.3. Sự thống nhất biện chứng giữa DH trong quá trình DH    20
21
1.4. Chất lượng dạy học.
  1.4.1. Khái niệm chất lượng giáo dục và chất lượng dạy học.
 1.4.2. Khả năng thực hiện việc nâng cao chất lượng DH ở trường THPT
 1.4.3. Quản lý để nâng cao chất lượng dạy học.    24
24

27
29
Chương II: Thực trạng chất lượng dạy học và quản lý chất lượng dạy học ở  các trường THPT huyện Yên Định
2.1.  Đặc điểm kinh tế- x• hội của huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá     32

32
2.2.    Một số mặt giáo dục và đào tạo của huyện Yên Định.
      2.3.1. Lịch sử phát triển các trường THPT huyện Yên Định
     2.3.2. Sự phân chia khu vực tuyển sinh hàng năm    33
33
34
2.4.  Chất lượng chất lượng tuyển sinh đầu vào và số lượng HS các khối lớp ở các rường THPT trong huyện.
    2.4.1. Chất lượng tuyển sinh đầu vào các trường THPT trong huyện
   2.4.2. Số lớp, số HS trong các trường THPT trên địa bàn toàn huyện.    
35
35
36
2.5. Chất lượng dạy học của GV các trường THPT  trong Yên Định.
    2.5.1.  Số lượng quản lý, hành chính, giáo viên từng môn trong các trường THPT huyện Yên Định
    2.5.2. Chất lượng đội ngũ giáo viên của các trường THPT Yên Định    37

37
38
2.6. Thực trạng chất lượng học tập của HS ở các trường THPT huyện Yên Định.
      2.6.1. Học lực, hạnh kiểm của các trườngTHPT qua các năm học.
     2.6.2. Chất lượng tốt nghiệp ở các trường THPT trong huyện.
     2.6.3. Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh qua các năm.
     2.6.4. Chất lượng thi ĐH&CĐ ở các trường THPT trong huyện.    
39
39
42
43
44
 2.7. Sự phân hoá HS theo ban các trường THPT huyện Yên Định.    46
2.8.    Đánh giá thực trạng Đội ngũ CBGV của các trường THPT huyện Yên Định    47
   2.8.1. Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên.
   2.8.2. Thực trạng quản lý chất lượng dạy học các trường THPT huyện.    47
48
2.9.   Đánh giá tổng quát
     2.9.1. Ưu điểm.
     2.9.2.  Nhược điểm
    2.9.3.Nguyên nhân của những tồn tại.    55
55
55
56
Chương III- các giải pháp  quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT Yên Định 1.
3.1. Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho GV, HS
     3.1.1. Tổ chức cho GV học tập, nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước về GD&ĐT.
    3.1.2.  Tổ chức thực hiện tốt các qui định về giáo dục, hưởng ứng các chủ trương, các phong trào do ngành phát động.
   3.1.3. Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lẽ sống cho GV và HS thông qua các hoạt động.     58

58

58

59

60
3.2. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho GV.     
    3.2.1. Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ đảm bảo số lượng và  chất lượng.
    3.2.2. Sắp xếp, phân công GV hợp lý, sử dụng lao động một cách tối ưu.
     3.2.3. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho GV, khuyến khích tự học, tự bồi dưỡng.    60
61

61


62
3.3. Đổi mới công tác quản lý các hoạt động sư phạm của giáo viên.
    3.3.1 Quản lý dạy học theo phân phối chương trình, kế hoạch, thực hiện quy chế chuyên môn .
     3.3.2 Quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn.
    3.3.3 Chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học.
   3.3.4. Đổi mới công tác quản lý kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học của GV.
         63

64

67
68

70

3.4. Đổi mới công tác quản lý hoạt động học của học sinh.
    3.4.1.  Hình thành hệ thống quản lý theo đơn vị trong trường.
    3.4.2. Quản lý tự học của học sinh. Tổ chức nhóm bạn cùng học.
    3.4.3. Phát hiện, bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu, kém.
    3.4.4. Quản lý và tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
    3.4.5. Chỉ đạo việc kiểm tra đánh giá HS.    71
71

72
73
74
76
3.5. Tạo động lực dạy cho Giáo viên, động lực học cho Học sinh.
     3.5.1. Cải thiện điều kiện  lao động của nhà giáo.
     3.5.2. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thực hiện dân chủ hoá trong nhà trường.
     3.5.3 Các giải pháp kích thích với người dạy, người học.    76
76
77

79
3.6.  Tăng cường cơ sở vật chất – thiết bị dạy học cho nhà trường.      80
3.7. Đẩy mạnh công tác x• hội hoá giáo dục.
    3.7.1 Khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài chính
   3.7.2 Liên hệ chặt chẽ với gia đình
   3.7.3 Nhà trường và tổ chức x• hội.    82
82
83
84
3.8. Thăm dò tính khả thi của một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT huyện Yên Định    85
                Phần III: kết luận và kiến nghị.
1. Kết luận.
2. Kiến nghị.
        2.1.  Với Bộ giáo dục-đào tạo.
       2.2.  Với Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá.
      2.3.  Với trường THPT.
    Tài liệu tham khảo
    Phiếu trưng cầu ý kiến về mức độ cần thiết của các nội dung quản lý hoạt động dạy học ở các ở trường THPT
    86
86
88


88


90

93

phần I: Mở đầu
1.    Lý do chọn đề tài :    
 Ngày nay nguồn lực con ngươời ngày càng trở thành vấn đề quyết định đối với sự phát triển và thịnh v-ượng của mỗi quốc gia. Để có một nguồn lực lao động đạt đơược cả về số lươợng và chất lơượng thì vai trò của GD&ĐT luôn được đặt lên vị trí hàng đầu.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đ• đề ra: “Chiến lược phát triển KT - XH 2001 - 2010” với mục tiêu tổng quát là: “Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại...” [18-14]. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng tiếp tục đề ra mục tiêu phát triển KT-XH. Để đạt mục tiêu đó thì GD và công nghệ đóng vai trò quyết định. “GD-ĐT thực sự  là quốc sách hàng đầu”. Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6 tháng 8 năm 2008 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khoá X Đảng ta tiếp tục đưa vấn đề về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng dạy học từ xưa đến nay là nhiệm vụ quan trọng nhất, thường xuyên nhất, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ quá trình dạy học nói riêng và quá trình phát triển của nhà trường nói chung. Sự tồn tại hay sự phát triển của sự nghiệp giáo dục là do chất lượng dạy học-giáo dục quyết định. Vì vậy cần đổi mới quản lý giáo dục, quản lý nhà trường để nâng cao chất lượng dạy học. Nhưng hiện nay năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục còn hạn chế không theo kịp với sự đa dạng và phức tạp của các hoạt động giáo dục trong quá trình đổi mới. Tại báo cáo chính trị ở Đại hội IX Đảng ta cũng đ• chỉ ra: “Chất lượng GD-ĐT thấp so với yêu cầu. Mục tiêu nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, sách giáo khoa, thi cử, cơ cấu đào tạo, trình độ quản lý có nhiều thiếu sót ...”[5,74]. [5.74].\
Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, đòi hỏi giáo dục phải đáp ứng tích cực và cấp bách mọi yêu cầu của x• hội nhằm tạo ra động lực để phát triển đất nước. Thành tích đóng góp lớn lao của nền giáo dục cách mạng hơn nửa thế kỷ qua là điều không ai phủ nhận được. Tuy vậy, do rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, chúng ta phải thừa nhận rằng: nền giáo dục của chúng ta đ• đạt được nhiều thành tích quí báu, nhưng cũng còn không ít những yếu kém và bất cập.  Đáng quan tâm là chất lượng, hiệu quả dạy học còn thấp, chưa đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng cao về nguồn nhân lực của công cuộc đổi mới kinh tế-x• hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trình độ kiến thức, kỹ năng thực hành, phương pháp tư duy khoa học và thể lực của đa số HS còn yếu.
Thực hiện các Nghị quyết và chủ trương đổi mới của Đảng về giáo dục và đào tạo, trong những năm qua chất lượng dạy học ở các trường THPT huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá đ• thu được một số mặt đáng kể về dạy và học, nhưng hiện nay đang đứng trước một sự thay đổi lớn về thế hệ đội ngũ giáo viên, sự thay đổi, cải cách chương trình làm cho cả giáo viên và học sinh gặp nhiều khó khăn. Vấn đề thay đổi nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy; vấn đề phân ban... là một trong những khó khăn đối với đa số GV và HS, tỷ lệ đậu tốt nghiệp và tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng còn thấp so với mặt bằng chung của trong tỉnh. Những bất cập này khiến cho những người làm công tác quản lý giáo dục như tôi phải tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp hữu hiệu, đồng bộ và mang tính khả thi, để góp phần nào đó đưa chất lượng dạy học ở các trường THPT Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá ngày một tốt hơn.
Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên đây, bản thân tôi là một Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường trọng điểm trong huyện; Tôi luôn băn khoăn, trăn trở để tìm ra được các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng dạy học cho giáo viên và học sinh của các trường THPT. Đây cũng là một vấn đề quan tâm, lo lắng của: L•nh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hoá; l•nh đạo Huyện, cũng như của cán bộ, giáo viên, nhân dân và học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Yên Định từ nhiều năm nay. Vì vậy, Tôi mạnh dạn chọn vấn đề: “Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá”  làm đề tài luận văn tốt nghiệp khoá học, với một hy vọng là mình góp một phần nhỏ bé vào việc xây dựng các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT huyện Yên Định phù  hợp với yêu cầu đổi mới, cải cách giáo dục hiện nay.
2. Mục đích nghiên cứu:
          Nghiên cứu để đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu:
    3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc quản lý quá trình dạy học và quản lý nâng cao chất lượng dạy học.
    3.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng dạy học và việc quản lý quá trình dạy học ở  các trường THPT huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.
    3.3. Hệ thống hoá và đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao  chất lượng dạy học  ở các trường THPT huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu:
4.1 Khách thể nghiên cứu: Chất lượng dạy học ở các trường THPT huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.
4.2 Đối tượng nghiên cứu: Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.
5. Giới hạn và phạm vi  nghiên cứu:
         Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở  các trường THPT huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.
6. Giả thuyết nghiên cứu:
         Chất lượng dạy học ở các THPT huyện Yên Định sẽ được nâng cao hơn, nếu áp dụng một cách linh hoạt, sáng tạo và đồng bộ các giải pháp quản lý  được hệ thống hóa và đề xuất trong đề tài nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng ở các trường có đặc điểm, hoàn cảnh tương tự .
7. Phương pháp nghiên cứu:
     Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ của đề tài, trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đ• sử dụng các phương pháp chính sau:
7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết .
    - Tìm hiểu các khái niệm, thuật ngữ có liên quan đến đề tài .
    - Nghiên cứu các văn bản, Nghị quyết  của Đảng, Chính phủ (Bộ giáo dục và đào tạo), của địa phương (Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá) về quản lý dạy học ở trường THPT.
    - Nghiên cứu các loại tài liệu sư phạm, các công trình nghiên cứu về quản lý dạy học có liên quan đến đề tài.
7.2 Nhóm nghiên cứu thực tiễn:
- Phương pháp quan sát (hoạt động dạy học của GV và HS).
- Phương pháp điều tra (các giải pháp quản lý dạy học của trường, hồ sơ chuyên môn, việc thực hiện chương trình dạy học...). Điều tra bằng phiếu
 ( dùng phiếu hỏi ý kiến...)
- Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn (lấy ý kiến của GV, HS và các nhà quản lý giáo dục thông qua trao đổi trực tiếp).
- Phương pháp thống kê (căn cứ số liệu hàng năm của các trường, của các phòng, ban của Sở GD&ĐT Thanh Hoá...).
- Phương pháp xử lý các số liệu, tư liệu thu thập được.
8. Đóng góp của đề tài:
-  Về mặt lý luận : Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về việc quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá .
- Về mặt thực tiễn : đề xuất những giải pháp có tính hiện thực và khả thi, góp phần phổ biến kinh nghiệm quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT.
9. Cấu trúc luận văn:
Luận văn gồm: Phần mở đầu, phần nội dung khoa học, phần kết luận và kiến nghị.
Phần nội dung khoa học có 3 chương.
Chương1. Cơ sở lý luận của việc quản lý dạy học và nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT.
Chương 2. Thực trạng chất lượng dạy học và quản lý chất lượng dạy học ở các trường THPT huyện Yên Định .
Chương 3. Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT huyện Yên Định.
    Cuối luận văn là tài liệu tham khảo và phụ lục.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
cảm ơn ban, tôi cung đang tim kiếm các tài liệu liên quan.
thientruongjv
Thật là tuyệt vời!
kiyomizu
​B​ài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
thanhdiem1307
Thanks
hoangha1983
Cảm ơn web đã gửi cho tài liệu.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh