Nghiên cứu dạy học dự án trong chương các định luật bảo toàn vật lý lớp 10 nâng cao

Nghiên cứu dạy học dự án trong chương các định luật bảo toàn vật lý lớp 10 nâng cao

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Kỹ thuật công nghệ

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU........................................................................................................1
1. Lí do chọn đề tài.........................................................................................1
2. Mục đích nghiên cứu..................................................................................2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..............................................................2
4. Giả thiết khoa học.......................................................................................3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu..................................................................................3
6. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................3
7. Đóng góp của luận văn................................................................................3
8. Cấu trúc luận văn.........................................................................................4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA DẠY HỌC DỰ ÁN............................5
1.1. Lịch sử nghiên cứu đề tài ........................................................................5
1.2. Khái niệm.................................................................................................7
1.3. Đặc điểm của dạy học dự án....................................................................8
1.3.1. Định hướng thực tiễn............................................................................9
1.3.2. Định hướng hứng thú............................................................................9
1.3.3. Định hướng hành động........................................................................10
1.3.4. Định hướng sản phẩm.........................................................................10
1.3.5. Tính tự lực cao của học sinh..............................................................10
1.3.6. Tính phức hợp.....................................................................................11
1.3.7. Cộng tác trong làm việc......................................................................11
1.4. Mục tiêu dạy học trong dạy học dự án..................................................11
1.5. Nội dung dạy học trong dạy học dự án..................................................12
1.6. Phương tiện dạy học trong dạy học dự án..............................................12
1.7. Vai trò của giáo viên và học sinh trong dạy học dự án..........................13
1.7.1. Vai trò của giáo viên...........................................................................13
1.7.2. Vai trò của học sinh.............................................................................14
1.8. Kiểm tra đánh giá trong dạy học dự án..................................................14
1.9. Thiết lập các bước dạy học dự án có gắn với hoạt động của một tổ chức
xã hội ..........................................................................................................19
1.10. Các giai đoạn của dạy học dự án..........................................................20
1.10.1. Giai đoạn 1: Chọn đề tài và xác định mục đích của dự án................20
1.10.2. Giai đoạn 2: Xác định đề cương, kế hoạch thực hiện........................20
1.10.3. Giai đoạn 3: Thực hiện dự án, chú ý đến sản phẩm..........................20
1.10.4. Giai đoạn 4: Thu thập kết quả và công bố sản phẩm........................20
1.10.5. Giai đoạn 5: Đánh giá dự án..............................................................20
1.11. Phân loại dự án trong dạy học .............................................................21
1.11.1. Phân loại theo môn học.....................................................................21
1.11.2. Phân loại theo sự tham gia của người học.........................................21
1.11.3. Phân loại theo sự tham gia của giáo viên .........................................21
1.11.4. Phân loại theo quỹ thời gian..............................................................21
1.11.5. Phân loại theo nhiệm vụ....................................................................21
1.12. Ưu điểm và hạn chế của dạy học dự án................................................22
1.12.1. Ưu điểm.............................................................................................22
1.12.2. Hạn chế..............................................................................................22
1.13. Kết luận chương 1................................................................................22
CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÝ 10 NC...............................................24
2.1. Vị trí của chương “Các định luật bảo toàn” trong chương trình vật lý 10 (Nâng cao).....................................................................................................24
2.2. Nội dung của chương “Các định luật bảo toàn”.....................................26
2.2.1. Nội dung kiến thức và cấu trúc của chương........................................26
2.2.2. Mục tiêu giáo dục của chương............................................................28
2.2.2.1. Kiến thức..........................................................................................28
2.2.2.2. Kĩ năng.............................................................................................30
2.2.2.3. Thái độ..............................................................................................31
2.3. Thực trạng dạy học chương “Các định luật bảo toàn” vật lý 10 NC......31
2.3.1. Thực trạng học chương các định luật bảo toàn của học sinh ở chương trình THPT....................................................................................................31
2.3.2. Thực trạng dạy chương “Các định luật bảo toàn” của giáo viên ở chương trình THPT.......................................................................................36
2.4. Ý tưởng sư phạm trong việc sử dụng dạy học theo dự án ở chương “Các định luật bảo toàn”........................................................................................37
2.4.1 Khắc phục nhược điểm về khả năng tổng hợp hệ thống kiến thức......37
2.4.2. Khắc phục nhược điểm về khả năng ứng dụng kiến thức của “Các định luật bảo toàn” trong cuộc sống.....................................................................37
2.5. Các dự án phục vụ cho việc nâng cao chất lượng dạy học chương “Các định luật bảo toàn”........................................................................................38
2.5.1. Dự án 1: Xây dựng đề cương ôn tập tổng kết, hệ thống hoá kiến thức chương “Các định luật bảo toàn”..................................................................38
2.5.2. Dự án 2: Làm thí nghiệm chuyển động phản lực bằng nước..............39
2.5.3 Dự án 3: Làm thí nghiệm chuyển động phản lực bằng khí..................39
2.5.4 Dự án 4: Chuyển hoá năng lượng.........................................................40
2.6 Tiến hành tổ chức hướng dẫn các nhóm triển khai dự án, xây dựng giáo án, giới thiệu giáo án.....................................................................................41
2.7. Tổng kết chương 2..................................................................................48
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM..................................................51
3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm......................................................51
3.2. Nội dung của thực nghiệm sư phạm.......................................................51
3.3. Tổ chức trình diễn kết quả thực hiện các dự án.....................................54
3.4. Kết quả thực hiện các dự án..............................................................................55
3.4.1. Kết quả thực hiện dự án 1...................................................................56
3.5.2. Kết quả thực hiện dự án 2...................................................................56
3.4.3. Kết quả thực hiện dự án 3...................................................................59
3.4.4 Kết quả thực hiện dự án 4....................................................................62
3.4.5. Đánh giá cho điểm các dự án..............................................................65
3.5. Kết quả điều tra năng lực của HS sau khi thực hiện các dự án..............65
3.7. Kết luận chương 3..................................................................................70
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...........................................................72
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................74
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt    Viết đầy đủ
BT    Bài tập
GV    Giáo viên
DA    Dự án
PP    Phương pháp
HS    Học sinh
THPT     Trung học phổ thông
DTNT    Dân tộc nội trú
DHDA    Dạy học dự án
CĐLBT    Các định luật bảo toàn
GA    Giáo án
KHTN    Khoa học tự nhiên
XD    Xây dựng
HD    Hướng dẫn
NC    Nâng cao
SGK    Sách giáo khoa
ĐHSP    Đại học sư phạm
ĐH    Đại học
ĐHQG    Đại học quốc giaMỞ ĐẦU
1.    Lí do chọn đề tài.
      Thế giới đang xẩy ra sự bùng nổ tri thức khoa học và công nghệ. Xã hội mới phồn vinh ở thế kỉ XXI phải là một xã hội “dự vào tri thức”, vào tư duy sáng tạo, vào tài năng sáng chế của con người. Để có thể vươn lên được, chúng ta không những phải học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến mà còn phải biết vận dụng những kinh nghiệm đó một cách sáng tạo, tìm ra con đường phát triển riêng của đất nước. Tình hình đó đòi hỏi nền giáo dục của nước ta phải đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện. Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa VIII đã chỉ rõ: “Nhiệm vụ cơ bản của giáo dục là nhằm xây dựng con người và thế hệ trẻ thiết tha, gắn bó với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giữ dìn và phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực, năng lực cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghiệp hiện đại, có tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp,có tính tổ chức kỉ luật, có sức khỏe, là những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên như lời dặn của Bác Hồ”.
       Để đạt được mục tiêu này, ngành giáo dục đã có nhiều đổi mới cả về cơ sở vật chất lẫn phương pháp dạy học cho phù hợp với thời đại và hoàn cảnh của đất nước ta. Một trong những nội dung quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học là đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh, trong đó không thể thiếu dạy học dự án. Tổ chức DHDA sẽ tạo cơ hội và điều kiện để HS làm việc một cách tự giác tích cực vừa có tính tự lực vừa có tính cộng đồng cao. Học sịnh có thể tạo ra sản phẩm trên cơ sở vận dụng những kiến thức đã học và phát triển năng lực thực hành đã có.
       Đối với bộ môn vật lý là một môn khoa học thực nghiệm, các khái niệm vật lý, các định luật vật lý, các thuyết vật lý, các ứng dụng kỹ thuật của vật lý đều phải qua thực nghiệm. Thông qua thí nghiệm, những biểu tượng cụ thể về sự vật hiện tượng được hình thành ở học sinh mà không lời lẽ nào có thể mô tả đầy đủ được. Trong thực hành, không những các kỹ năng thực hành như quan sát, sử dụng cụ thí nghiệm, lắp ráp thí nghiệm, xử lí số liệu, vẽ đồ thị, xác định sai số,... được rèn luyện, mà cả tư duy logic và nhất là tư duy sáng tạo cũng được hình thành và phát triển mạnh. Bên cạnh đó trong thực hành có sự phối hợp nhóm sẽ rèn luyện cho HS kĩ năng sống, tăng cường sự giao lưu hợp tác, các mỗi quan hệ giữa HS với HS, giữa GV với HS được cải thiện về: tình cảm, thái độ...qua đó sẽ phát triển, hoàn thiện nhân cách của học sinh được tốt hơn. Trong chương trình vật lý phổ thông, phần cơ học là một  phần khó và trừu tượng, được ứng dụng nhiều trong cuộc sống và kỹ thuật. Vì vậy để nâng cao kết quả học tập, phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh thì DHDA có thế mạnh cần được vận dụng và khai thác.
      Với lí do trên tôi nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu dạy học dự án trong chương “Các định luật bảo toàn” vật lý lớp 10 (NC)”.
2.    Mục đích nghiên cứu
        Vận dụng dạy học dự án vào chương “Các định luật bảo toàn” vật lý lớp 10 (NC) THPT nhằm phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và tính bền vững của các kiến thức lý thuyết, đồng thời đưa học sinh vào các hoạt động trí tuệ trong việc tham gia các hoạt động thực nghiệm.
3.    Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
    Đối tượng
-    Quá trình dạy học vật lí ở trường phổ thông.
-    Sách giáo khoa và sách bài tập vật lí 10 (NC)
-    Phương pháp DHDA.
    Phạm vi
    Sử dụng dạy học dự án vào chương “Các định luật bảo toàn” ở vật lí lớp 10 (NC)
4.    Giả thiết khoa học
           Nếu sử dụng hợp lí dạy học dự án để hướng dẫn học sinh tổng kết, hệ thống hoá kiến thức và mở rộng các ứng dụng chương “Các định luật bảo toàn” vào thực tiễn thì có thể nâng cao chất lượng dạy học chương và rèn luyện kĩ năng sống, kĩ năng thực hành cho học sinh.
5.    Nhiệm vụ nghiên cứu
    Nghiên cứu cơ sở lý luận của dạy học dự án
    Nghiên cứu nội dung chương trình chương CĐLBT vật lí lớp 10 (NC)
    Nghiên cứu sử dụng dạy học dự án vào việc tổ chức dạy học chương CĐLBT ở lớp 10 NC
    Thực nghiệm sư phạm để hoàn thiện việc vận dụng DHDA cho chương “Các định luật bảo toàn”.
6.    Phương pháp nghiên cứu
    Nghiên cứu lý luận:
-    Nghiên cứu lý luận dạy học, chủ yếu là LL về DHDA.
-    Nghiên cứu chương trình, SGK vật lý 10 (NC).
    Nghiên cứu thực tiễn:
-    Thiết kế dự án, thực hiện hướng dẫn HS làm dự án
    Thống kê toán học:
-    Dùng phương pháp thống kê toán học để xử lý kết quả thực nghiệm.
7.    Đóng góp của luận văn
-    Luận văn góp phần đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, HS tự lực nghiên cứu chiếm lĩnh kiến thức, học đi đôi với hành. Giáo viên đóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn và tham gia vào các hoạt động học tập của học sinh.
-    Luận văn khẳng định có thể áp dụng phương pháp DHDA vào chương trình dạy – học ở  trường THPT một cách hợp lí sẽ nâng cao chất lượng dạy học, đưa HS vào các hoạt động thực nghiệm.
-    Với thế mạnh của phương pháp DHDA học sinh sẽ tự lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị kĩ thuật. Thông qua đó khẳng định giữa lí thuyết gắn liền với thực nghiệm, HS sẽ rèn luyện được kĩ năng sống, kĩ năng thực hành. Qua các hoạt động nhóm kĩ năng hợp tác, sinh hoạt cộng đồng được tăng lên, thắt chặt tình cảm bạn bè, thầy cô, gia đình và xã hội.
-    Đã thiết kế, chế tạo được các thiết bị kĩ thuật như tên lửa phản lực bằng chất lỏng, chất khí, máy phát điện bằng sức gió.
-    Luận văn khẳng định việc áp dụng DHDA có thể áp dụng ở nhiều bộ môn không chỉ là môn vật lí và không phải ở nơi có điều kiện kinh tế mới thực hiện được mà ở vùng nông thôn, miền núi vẫn thực hiện tốt PPDH này.
8.    Cấu trúc luận văn
    Phần mở đầu
    Phần nội dung
     Chương 1. Cơ sở lý luận của dạy học dự án.
     Chương 2. Vận dụng dạy học dự án trong chương “Các định luật bảo toàn” vật lí 10 nâng cao.
     Chương 3. Thực nghiệm sư phạm
•    Kết luận chung
•    Tài liệu tham khảo
•    Các phụ lục


 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thientruongjv
Thật là tuyệt vời!
Cám ơn anh/chị đã chia sẻ .Chúc sức khỏe .
kimhoa_08
Xin cảm ơn
nguyenthuyan
​​Em xin cảm ơn cộng đồng này và những người đã nghĩ ra ý tưởng này :)
hoanggiagia90
thanks a nha
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh