Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị tiên lượng của một số cytokin trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng

Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị tiên lượng của một số cytokin trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Y khoa, y dược

Cập nhật:

Kiểu file: rar

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐƯA LÊN MẠNG
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị tiên lượng của một số cytokin trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng”.
Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu Mã số: 62.72.31.01
Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Ngọc Thảo
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Đặng Vạn Phước
Tên cơ sở đào tạo: Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:
Nghiên cứu trên 123 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng tại khoa HSCC- Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi phát hiện những kết luận mới như sau:
1. Trung bình tuổi là 58,2 18,8, trung bình điểm APACHE II lúc nhập khoa là 23,3 8,3 và trung bình điểm SOFA là 10,6 3,6. Tỷ lệ tử vong chung là 61%. 109 bệnh nhân có sốc nhiễm khuẩn, chiếm tỉ lệ 88,6%. 101 bệnh nhân có RLCN đa cơ quan, chiếm tỷ lệ 82,1%. RLCN tuần hoàn và hô hấp là hai hệ cơ quan gặp nhiều nhất.
2. Điểm APACHE II, điểm SOFA, số cơ quan bị RLCN chức năng, BUN, pH và HCO3 máu động mạch khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm tử vong và sống còn.
3. Thang điểm APACHE II và SOFA có giá trị tiên lượng tử vong với AUC ROC lần lượt là 0,812 và 0,703. Trong dự đoán tử vong của bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng, điểm APACHE II với điểm cắt >25, có độ nhạy là 57,3%, độ đặc hiệu là 97,9%; điểm SOFA với điểm cắt >10, có độ nhạy là 64,9%, độ đặc hiệu là 69.1%. Nồng độ CRP và Procalcitonin ở bệnh nhân NKH là 122,7 ± 55,2 (mg/l) và 49,8 ± 98,4 (ng/dl). Diện tích dưới đường cong của CRP là 0,528 và của PCT là 0,604 trong tiên lượng tử vong bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết.
4. Tỷ lệ cấy máu dương tính là 33,9%, trong đó vi khuẩn gram âm chiếm tỷ lệ 83,8%, vi khuẩn gram dương 13,5%. Chủng vi khuẩn Acinetobacter spp chiếm tỷ lệ cao nhất (27,0%).
5. Nồng độ IL-6 huyết tương giờ thứ 24 (thời điểm T24) 97,6 pg/ml có khả năng tiên lượng tử vong trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng với độ nhạy 82,1%, độ đặc hiệu 68%, diện tích dưới đường cong là 0,746.
Tương tự, nồng độ IL-10 huyết tương ở thời điểm T24 7,1 pg/ml có khả năng tiên lượng tử vong trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng với độ nhạy 88,1% và độ đặc hiệu 58,6%, diện tích dưới đường cong là 0,723.
6. Tỷ lệ trung vị nồng độ IL-10/TNF-α giờ thứ 24 > 2,33 có khả năng tiên lượng tử vong trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng với độ nhạy 54,5% và độ đặc hiệu 79,3%, diện tích dưới đường cong 0,710.
7. Nồng độ IL-6 huyết thanh giờ thứ 24 giảm 0,81 lần so với thời điểm T0 có khả năng tiên lượng tử vong trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng với độ nhạy 86,4% và độ đặc hiệu 62,9%, diện tích dưới đường cong 0,775.
8. Có liên quan giữa nồng độ IL-6, IL-10 và tỷ lệ IL-10/TNF-α thời điểm 24 giờ với mức độ nặng của bệnh đánh giá theo thang điểm APACHE II, và nồng độ IL-10 thời điểm 24 giờ với tình trạng RLCN cơ quan.
9. Kết hợp điểm APACHE II thời điểm nhập khoa HSCC và tỉ lệ sự thay đổi nồng độ IL-6 thời điểm 24 giờ so với 0 giờ có khả năng tiên đoán tử vong với độ chính xác là 83,1%, diện tích dưới đường cong ROC là 0,857 (95%CI, 0,753 – 0,929).
 
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN Trang
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................... 1
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ........................................................... 3
1.1. Đại cương nhiễm khuẩn huyết ......................................................... 3
1.1.1. Định nghĩa ................................................................................ 3
1.1.2. Dịch tễ học ................................................................................ 8
1.1.3. Sinh lý bệnh học nhiễm khuẩn huyết và vai trò của cytokin ...... 9
1.1.4. Các cytokin trợ viêm và kháng viêm trong nhiễm khuẩn huyết14
1.2. Tiên lượng bệnh nhân NKH và vai trò của các cytokin ................. 21
1.2.1. Các thang điểm đánh giá độ nặng của bệnh và tiên lượng ....... 22
1.2.2. Các dấu ấn sinh học trong nhiễm khuẩn và ý nghĩa tiên lượng 25
Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............. 34
2.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................................... 34
2.1.1. Thời gian – địa điểm tiến hành nghiên cứu ............................. 34
2.1.2. Tiêu chuẩn chọn bệnh ............................................................. 34
2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ .................................................................. 34
2.2. Phương pháp nghiên cứu ............................................................... 35
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu ................................................................ 35
2.2.2. Phương pháp tính cỡ mẫu ....................................................... 35
2.2.3. Tiến hành nghiên cứu ............................................................. 35
2.2.4. Phương tiện nghiên cứu .......................................................... 43
2.2.5. Xử lý số liệu ........................................................................... 44
2.2.6. Vấn đề y đức ........................................................................... 45
2.2.7. Sơ đồ nghiên cứu .................................................................... 46
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...................................................... 47
3.1. Đặc điểm về lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân NKH nặng 47
3.1.1. Đặc điểm về lâm sàng của bệnh nhân NKH nặng .................... 48
3.1.2. Đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân NKH nặng .................. 54
3.1.3. Giá trị của các yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng trong tiên lượng tử vong bệnh nhân NKH nặng .................................................................. 58
3.2. Giá trị của một số cytokin trợ viêm và kháng viêm (TNFα, IL-6, IL-10) trong tiên lượng bệnh nhân NKH nặng .................................... 62
3.2.1. Biến đổi nồng độ một số cytokin ở bệnh nhân NKH nặng....... 62
3.2.2. Giá trị của một số cytokin trong tiên lượng tử vong bệnh nhân NKH nặng ............................................................................................ 64
3.2.3. Liên quan giữa nồng độ các cytokin với độ nặng của bệnh và số cơ quan RLCN ..................................................................................... 70
3.3. Mô hình tiên đoán tử vong ............................................................ 72
Chương 4 BÀN LUẬN .............................................................................. 75
4.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng ..................................................................................... 75
4.1.1. Đặc điểm về lâm sàng ............................................................. 75
4.1.2. Đặc điểm về cận lâm sàng:...................................................... 81
4.2. Giá trị tiên lượng của các cytokin TNF-, IL-6 và IL-10 ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng ....................................................... 91
KẾT LUẬN ............................................................................................... 105
KIẾN NGHỊ .............................................................................................. 107
DANH MỤC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụ lục 1: BẢNG THU THẬP SỐ LIỆU
Phụ lục 2: BẢNG ĐIỀM SOFA VÀ APACHE II
Phụ lục 3: TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN CỦA NHIỄM KHUẨN HUYẾT NGÕ VÀO TỪ ĐƯỜNG TIÊU HÓA THEO HỘI NGHỊ ĐỒNG THUẬN QUỐC TẾ
Phụ lục 4: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thanhthcstranphu
Cám ơn nhiều nha./.
vietnham2013
Mong rằng website càng ngày tài liệu sẽ càng nhiều.
Tran trong cam on nhung nguoi da lam ra website nay de toi va moi nguoi co the tham khao va hoc tap tot hon! Toi hy vong voi no luc cua ban than va nhung tai lieu bo ich trong trang web se giup toi hoan thien von tieng hoc tap cua minh
hoangtrung_td
Thank you^^
trinhkimtrang
Tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra :)))))))))))))))))) cám ơn, cám ơn!!!!!!!
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh