Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê - Hà Tĩnh

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê - Hà Tĩnh

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Nông, lâm, ngư nghiệp

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê - Hà Tĩnh

M!C L!C
L)i cam ựoan i
L)i c m ơn ii
Mc lc iii
Danh mc các t viêt tat và ký hieu vii
Danh mc b ng viii
Danh mc hình xi
M+ đÂU 1
1 Tính câp thiêt ca ựê tài 1
2 Mc ựích và yêu câu ca ựê tài 3
3 Ý nghĩa khoa hc và ý nghĩa th
c tien ca ựê tài 3
4 đôi tưng và ph!m vi nghiên cu 4
5 Nh.ng ựóng góp m#i ca ựê tài 4
CHƯƠNG 1 TONG QUAN TÀI LIEU 5
1.1 Nguôn gôc ca cây bư&i 5
1.2 Các yêu tô ngo!i c nh nh hư&ng ựên sinh trư&ng, phát trien ca
cây có múi và cây bư&i 6
1.2.1 Nhiet ựo, am ựo không khí 6
1.2.2 Ánh sáng 8
1.2.3 Nư#c 9
1.2.4 Gió 10
1.2.5 đât 10
1.3 Tình hình s n xuât, tiêu th bư&i trên thê gi#i và Viet Nam 10
1.3.1 Tình hình s n xuât, tiêu th bư&i trên thê gi#i 10
1.3.2 Tình hình s n xuât, tiêu th bư&i & Viet Nam 13
Trưng đi hc nông nghiep Hà Noi - Luan án tiên sĩ khoa hc nông nghiep ẦẦẦ
iv
1.4 Nh.ng nghiên cu nham nâng cao năng suât, pham chât cây có
múi và cây bư&i liên quan ựên ph!m vi ựê tài 16
1.4.1 Nghiên cu ky thuat cat ta và t!o hình cây có múi và cây bư&i 16
1.4.2 Nghiên cu vê th phân, th tinh cây có múi và cây bư&i 18
1.4.3 Nghiên cu vê khoanh v5 cây có múi và cây bư&i 25
1.4.4 Nghiên cu vê dinh dưng cây có múi và cây bư&i 28
1.4.5 Nghiên cu vê tư#i nư#c cây có múi và cây bư&i 32
1.4.6 Nghiên cu vê s dng phân bón lá và chât ựiêu hòa sinh trư&ng 33
1.4.7 Nghiên cu vê phòng tr sâu, benh h!i trên cây có múi và cây bư&i 35
1.5 Mot sô kêt luan rút ra t tong quan tài lieu 36
CHƯƠNG 2 VAT LIEU, NOI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C8U 38
2.1 đa ựiem và vat lieu nghiên cu 38
2.1.1 đa ựiem nghiên cu 38
2.1.2 Vat lieu nghiên cu 38
2.2 Noi dung nghiên cu 39
2.2.1 đánh giá hien tr!ng s n xuât giông bư&i Phúc Tr!ch t!i huyen
Hương Khê - Hà Tĩnh 39
2.2.2 Nghiên cu mot sô ựac ựiem sinh trư&ng, phát trien ca giông
bư&i Phúc Tr!ch t!i Hương Khê Ờ Hà Tĩnh 39
2.2.3 Nghiên cu nh hư&ng ca mot sô bien pháp ky thuat ựên
năng suât, pham chât giông bư&i Phúc Tr!ch t!i Hương Khê Ờ
Hà Tĩnh 39
2.2.4 Nghiên cu tác ựong ca các bien pháp ky thuat tong hp ựên
năng suât, pham chât giông bư&i Phúc Tr!ch 39
2.2.5 Xây d
ng mô hình thâm canh tong hp trên giông bư&i Phúc Tr!ch 39
2.3 Phương pháp nghiên cu 40
Trưng đi hc nông nghiep Hà Noi - Luan án tiên sĩ khoa hc nông nghiep ẦẦẦ
v
2.3.1 Phương pháp ựiêu tra, ựánh giá hien tr!ng s n xuât giông bư&i
Phúc Tr!ch 40
2.3.2 Phương pháp nghiên cu ựac ựiem sinh trư&ng, phát trien ca
giông bư&i Phúc Tr!ch 40
2.3.3 Phương pháp nghiên cu tác ựong ca các bien pháp ky thuat 42
2.3.4 Phương pháp xây d
ng mô hình thâm canh tong hp 53
2.4 Phương pháp x lý sô lieu 54
CHƯƠNG 3 KÊT QU: VÀ TH:O LUAN 55
3.1 đánh giá hien tr!ng s n xuât giông bư&i Phúc Tr!ch t!i huyen
Hương Khê tnh Hà Tĩnh 55
3.1.1 Vai trò ca giông bư&i Phúc Tr!ch trong cơ câu cây ăn qu
ca huyen Hương Khê tnh Hà Tĩnh 55
3.1.2 Dien biên dien tích, năng suât ca giông bư&i Phúc Tr!ch 57
3.1.3 Tình hình chăm sóc giông bư&i Phúc Tr!ch ca ngư)i dân
ựa phương 63
3.1.4 Hien tr!ng s dng cây giông bư&i Phúc Tr!ch 66
3.1.5 Các lo!i sâu benh h!i chính trên cây bư&i Phúc Tr!ch 67
3.2 Nghiên cu mot sô ựac ựiem sinh trư&ng, phát trien ca giông
bư&i Phúc Tr!ch t!i Hương Khê Ờ Hà Tĩnh 73
3.2.1 S
 phát sinh, phát trien các ựt loc ca giông bư&i Phúc Tr!ch 73
3.2.2 đac ựiem hoa và quá trình ra hoa, ựau qu ca giông bư&i
Phúc Tr!ch t!i Hương Khê Ờ Hà Tĩnh 79
3.3 Nghiên cu nh hư&ng ca mot sô bien pháp ky thuat ựên năng
suât, pham chât giông bư&i Phúc Tr!ch t!i Hương Khê Ờ Hà Tĩnh 93
3.3.1. :nh hư&ng ca tư#i nư#c ựên năng suât, pham chât giông
bư&i Phúc Tr!ch 94
Trưng đi hc nông nghiep Hà Noi - Luan án tiên sĩ khoa hc nông nghiep ẦẦẦ
vi
3.3.2 :nh hư&ng ca bo sung dinh dưng qua lá ựên năng suât,
pham chât giông bư&i Phúc Tr!ch 99
3.3.3 Nghiên cu nh hư&ng ca GA3 ựên năng suât bư&i Phúc Tr!ch 103
3.3.4 Nghiên cu nh hư&ng ca cat ta ựên năng suât giông bư&i
Phúc Tr!ch 105
3.3.5 Nghiên cu nh hư&ng ca th)i ựiem khoanh v5 ựên năng
suât, pham chât giông bư&i Phúc Tr!ch 112
3.3.6 Nghiên cu nh hư&ng ca th phân bo sung ựên năng suât,
pham chât giông bư&i Phúc Tr!ch 120
3.4 Nghiên cu nh hư&ng ca các bien pháp ky thuat tong hp ựên
năng suât, pham chât giông bư&i Phúc Tr!ch 138
3.4.1 :nh hư&ng ca bien pháp ky thuat tong hp ựên kích thư#c
các ựt loc 138
3.4.2 :nh hư&ng ca các bien pháp ky thuat tong hp ựên th)i gian
n& hoa và ựac ựiem chùm hoa bư&i Phúc Tr!ch 140
3.4.3 :nh hư&ng ca các bien pháp ky thuat tong hp ựên các yêu
tô câu thành năng suât và năng suât bư&i Phúc Tr!ch 142
3.4.4 :nh hư&ng ca các bien pháp ky thuat tong hp ựên pham
chât qu ca giông bư&i Phúc Tr!ch 143
3.5 Xây d
ng mô hình thâm canh tong hp trên giông bư&i Phúc Tr!ch 145
KÊT LUAN VÀ đÊ NGH< 151
Kêt luan 151
đê ngh 152
Các công trình ựã công bô có liên quan ựên luan án 153
Tài lieu tham kh o 154
Ph lc 164
Trưng đi hc nông nghiep Hà Noi - Luan án tiên sĩ khoa hc nông nghiep ẦẦẦ
vii
DANH M!C CÁC T" VIÊT TAT VÀ KÝ HIEU
Viêt tat Viêt ựây ự
ABA Abscisic acid
BC Bư&i chua
Bpkt Bien pháp ky thuat
Ct Công thc
đc đôi chng
GA Gibberellin acid
HU đơn v nhiet
IAA Indole acetic acid
LAI (LAI - Leaf Area Index) Ch sô dien tích lá
MH Mô hình
PPF (photosynthetic photon flux) Năng lưng bc x!
PT Phúc Tr!ch
Tpbs Th phân bo sung
TS BC Tong sô cây bư&i chua
TSBPT Tong sô cây bư&i Phúc Tr!ch
Trưng đi hc nông nghiep Hà Noi - Luan án tiên sĩ khoa hc nông nghiep ẦẦẦ
viii
DANH M!C B NG
STT Tên b ng Trang
1.1 Dien tích, năng suât và s n lưng bư&i & mot sô nư#c 11
1.2 Thang chuan bón phân cho cây có múi d
a vào phân tích lá 30
3.1 Cơ câu giông cây ăn qu chính ca huyen Hương Khê 56
3.2 Dien biên vê dien tích, năng suât giông bư&i Phúc Tr!ch 58
3.3 Sô qu th
c thu/cây & vư)n bư&i Phúc Tr!ch không trông xen và
có trông xen cây bư&i khác giông 61
3.4 T= le các ho áp dng các bien pháp ky thuat chăm sóc vư)n bư&i
Phúc Tr!ch t!i Hương Khê Ờ Hà Tĩnh 63
3.5 Thành phân sâu benh h!i và mc ựo gây h!i ca chúng trên giông
bư&i Phúc Tr!ch t!i Hương Khê - Hà Tĩnh 68
3.6 Th)i ựiem xuât hien ca các ựôi tưng gây h!i chính 69
3.7 Th)i gian xuât hien loc ca giông bư&i Phúc Tr!ch & th)i kỳ
chưa cho qu 73
3.8 Th)i gian xuât hien loc ca giông bư&i Phúc Tr!ch & th)i kỳ cho qu 73
3.9 Sô lưng, ựac ựiem các ựt loc ca giông bư&i Phúc Tr!ch &
th)i kỳ chưa cho qu 77
3.10 Sô lưng và ựac ựiem các ựt cành loc ca giông bư&i Phúc
Tr!ch & th)i kỳ ựã cho qu 78
3.11 T= le các lo!i n, hoa trên chùm hoa bư&i Phúc Tr!ch 80
3.12 Th)i gian ra hoa, n& hoa ca giông bư&i Phúc Tr!ch 83
3.13 đong thái và tôc ựo tăng trư&ng qu bư&i Phúc Tr!ch 91
3.14 S
 thay ựoi chât khô hòa tan (%) trư#c thu ho!ch 92
3.15 :nh hư&ng ca tư#i nư#c ựên kích thư#c các ựt loc 95
Trưng đi hc nông nghiep Hà Noi - Luan án tiên sĩ khoa hc nông nghiep ẦẦẦ
ix
3.16 :nh hư&ng ca tư#i nư#c, gi.a am ựên s
 n& hoa và ựac ựiem
chùm hoa 96
3.17 :nh hư&ng ca tư#i nư#c, gi. am t#i t= le ựau qu 98
3.18 :nh hư&ng ca bón phân qua lá ựên kích thư#c các ựt loc 100
3.19 :nh hư&ng ca phun phân bón lá ựên t= le ựau qu 102
3.20 :nh hư&ng ca GA3 ựên t= le ựau qu 104
3.21 :nh hư&ng ca cat ta ựên kích thư#c các ựt loc 106
3.22 Th)i gian ra n, n& và kêt thúc n& hoa & các công thc cat ta 108
3.23 :nh hư&ng ca cat ta ựên t= le ựau qu ca bư&i Phúc Tr!ch 109
3.24 :nh hư&ng ca cat ta ựên yêu tô câu thành năng suât và năng suât 111
3.25 :nh hư&ng ca th)i ựiem khoanh v5 ựên th)i gian ra n, n& hoa 113
3.26 :nh hư&ng ca khoanh v5 ựên t= le ựau qu 114
3.27 :nh hư&ng ca th)i ựiem khoanh v5 ựên các yêu tô câu thành
năng suât, năng suât 116
3.28 :nh hư&ng ca th)i ựiem khoanh v5 ựên mot sô ch tiêu vê qu
ca giông bư&i Phúc Tr!ch 117
3.29 :nh hư&ng ca th phân bo sung ựên các yêu tô câu thành năng
suât và năng suât bư&i Phúc Tr!ch 121
3.30 :nh hư&ng ca th phân bo sung ựên mot sô ch tiêu pham chât qu 125
3.31 :nh hư&ng ca nguôn phân s dng th phân bo sung ựên các
yêu tô câu thành năng suât và năng suât bư&i Phúc Tr!ch 128
3.32 :nh hư&ng ca giai ựo!n th phân ựên các yêu tô câu thành năng
suât và năng suât bư&i Phúc Tr!ch 131
3.33 :nh hư&ng ca bien pháp bo sung nguôn phân ựên t= le ựau qu
và năng suât bư&i Phúc Tr!ch 134
3.34 :nh hư&ng ca bien pháp ky thuat tong hp ựên kích thư#c các
ựt loc bư&i Phúc Tr!ch 139
Trưng đi hc nông nghiep Hà Noi - Luan án tiên sĩ khoa hc nông nghiep ẦẦẦ
x
3.35 :nh hư&ng ca các bien pháp ky thuat tong hp ựên n& hoa và
ựac ựiem chùm hoa bư&i Phúc Tr!ch 141
3.36 :nh hư&ng ca các bien pháp ky thuat tong hp ựên các yêu tô
câu thành năng suât và năng suât bư&i Phúc Tr!ch 142
3.37 :nh hư&ng ca bien pháp ky thuat tong hp ựên pham chât qu
bư&i Phúc Tr!ch 144
3.38 Các yêu tô câu thành năng suât và năng suât & các mô hình 146
3.39 Hieu qu kinh tê ca các mô hình thâm canh 147
Trưng đi hc nông nghiep Hà Noi - Luan án tiên sĩ khoa hc nông nghiep ẦẦẦ
xi
DANH M!C HÌNH
STT Tên hình Trang
3.1 Dien biên dien tích bư&i Phúc Tr!ch 58
3.2 Dien biên năng suât bư&i Phúc Tr!ch 58
3.3 T= le ho t
 nhân giông cho viec trông m#i giông bư&i Phúc Tr!ch 66
3.4 Sâu nh#t 71
3.5 Nhen h!i 71
3.6 Rep v y ôc 71
3.7 Benh thôi qu 71
3.8 Benh ch y gôm 71
3.9 Benh ựôm ựen 71
3.10 Dây tơ hông h!i bư&i 72
3.11 Hien tr!ng vư)n 72
3.12 Kêt câu tán bư&i Phúc Tr!ch & các vư)n ho 72
3.13 Trông xen cây Trâm Hương trong vư)n bư&i Phúc Tr!ch 72
3.14 Cây bư&i Phúc Tr!ch trông dư#i tán cây bư&i chua 72
3.15 Cây bư&i Phúc Tr!ch trông bên c!nh cây bư&i chua 72
3.16 Cành 1 ựt loc/năm 82
3.17 Cành 2 ựt loc/năm 82
3.18 Cành 3 ựt loc/năm 82
3.19 Chôi hoa không có lá 82
3.20 Chôi có ít hoa, nhiêu lá 82
3.21 Chôi nhiêu hoa, ít lá 82
3.22 N d hình 82
3.23 Hoa d hình 82
3.24 đong thái rng n ca bư&i Phúc Tr!ch 84
3.25 đong thái rng hoa ca bư&i Phúc Tr!ch 84
Trưng đi hc nông nghiep Hà Noi - Luan án tiên sĩ khoa hc nông nghiep ẦẦẦ
xii
3.26 đong thái rng qu ca bư&i Phúc Tr!ch 85
3.27 T= le rng n, hoa, qu non ca bư&i Phúc Tr!ch 85
3.28 Nhiet ựo không khí th)i kỳ n& hoa bư&i Phúc Tr!ch giai ựo!n
1996 - 1998 87
3.29 Nhiet ựo không khí th)i kỳ n& hoa bư&i Phúc Tr!ch giai ựo!n
2006 Ờ 2008 88
3.30 đo am không khí th)i kỳ n& hoa bư&i Phúc Tr!ch giai ựo!n
1996 - 1998 88
3.31 đo am không khí th)i kỳ n& hoa bư&i Phúc Tr!ch giai ựo!n
2006 Ờ 2008 88
3.32 Sô ngày có gió Tây Nam trong tháng 2 t!i Hương Khê Ờ Hà Tĩnh 89
3.33 Theo dõi ựong thái ựau qu 118
3.34 Thiêt b qu n lý ựo am ựât 118
3.35 Trư#c khi ta hoa d hình 119
3.36 Sau khi ta hoa d hình 119
3.37 Trư#c khi ta qu 119
3.38 Sau khi ta qu 119
3.39 đac ựiem vêt khoanh cành khi m#i khoanh 119
3.40 đac ựiem vêt khoanh cành sau khoanh 2 tháng 119
3.41 Thu phân hoa bư&i chua 136
3.42 Th phân bo sung 136
3.43 Bao cách ly sau khi th phân 137
3.44 T= le ựau ca công thc th phân bo sung bang phân bư&i chua 137
3.45 Ghép thay tán bư&i Phúc Tr!ch bang bư&i chua theo t= le 1/4 và 1/8 137
3.46 Cành ghép bư&i chua/tán bư&i Phúc Tr!ch ra hoa 137
3.47 Mô hình tham canh t!i xã Hương Tr!ch năm 2009 150
3.48 Mô hình thâm canh t!i xã Phúc Tr!ch năm 2009 150
3.49 Mô hình ựôi chng t!i xã Hương Tr!ch năm 2009 150
Trưng đi hc nông nghiep Hà Noi - Luan án tiên sĩ khoa hc nông nghiep ẦẦẦ
1
M đÂU
1 Tính câp thiêt c'a ựê tài
Cây bư&i (Citrus grandis L. Osbeck) là lo!i cây ăn qu rât quen thuoc
v#i ngư)i dân Viet Nam. Qu bư&i tươi de van chuyen, b o qu n ựưc nhiêu
ngày mà van gi. nguyên hương v, pham chât. Bư&i ựưc nhiêu ngư)i ưa
chuong vì không nh.ng mang l!i hieu qu kinh tê cao mà còn có giá tr dinh
dưng rât tôt v#i hàm lưng ựư)ng t 8 - 10 mg, gluxit 7,3 mg, caroten 0,02
mg trong 100 gam phân ăn ựưc. Ngoài ra còn có rât nhiêu các vitamin, các
khoáng chât & d!ng vi lưng rât cân thiêt cho cơ the con ngư)i. Ngoài dùng
ăn tươi, bư&i còn ựưc chê biên thành nhiêu s n pham có giá tr như nư#c
qu , mt,... Trong công nghiep chê biên, v5, h!t dùng chê biên tinh dâu, bã
tép ựe s n xuât péctin có tác dng bôi bo cơ the. đac biet bư&i còn ựưc s
dng trong viec ch.a các benh vê tim m!ch, ựư)ng ruot cũng như chông ung
thư (Trân Thê Tc,1995) [35].
Do có pho thích nghi rong, cây bư&i có the trông ựưc & rât nhiêu nơi
và t!o nên nh.ng vùng ựac s n cho tng vùng sinh thái như: bư&i Năm Roi,
bư&i Da Xanh (Vĩnh Long, Tiên Giang, đông Nai), bư&i Thanh Trà (Tha
Thiên Huê), bư&i Luan Văn (Thanh Hoá); bư&i Kh Lĩnh (Yên Bái, Phú Th),
bư&i Chí đám (Phú Th), bư&i Dien, bư&i Quê Dương (Hà Noi), bư&i Hoàng
Tr!ch (Văn Giang Ờ Hưng Yên),... và ựac biet là bư&i Phúc Tr!ch.
Bư&i Phúc Tr!ch là giông b n ựa ca huyen Hương Khê tnh Hà Tĩnh,
có lch s trông trt gân 200 năm, phân bô & ta ựo ựa lý t 17050' ựên 18026'
vĩ ựo Bac và 105014' ựên 105053' kinh ựo đông, hien ựưc xêp là mot trong
nh.ng giông bư&i ngon nhât & Viet Nam. Dien tích giông bư&i Phúc Tr!ch
hien nay kho ng trên 842 ha, ựưc trông ch yêu & các xã Hương Tr!ch,
Hương đô, Phúc Tr!ch và Loc Yên ca huyen Hương Khê, trên các lo!i ựât
Trưng đi hc nông nghiep Hà Noi - Luan án tiên sĩ khoa hc nông nghiep ẦẦẦ
2
phù sa co, phù sa ựưc bôi hoac không ựưc bôi hàng năm ca hai con sông
Ngàn Sâu và Ngàn Trươi. T th)i Pháp thuoc, giông bư&i Phúc Tr!ch ựã
ựưc nhan huy chương vàng trong cuoc thi cây trái ngon ca các nư#c đông
Dương, ngày nay ựưc các cơ quan ngo!i giao ca Viet Nam t!i nư#c ngoài
gi#i thieu trên các trang website như mot ựac s n ca ựât nư#c và con ngư)i
Viet Nam (Trương Th Minh, 2009) [23]. Thu nhap t viec trông giông bư&i
Phúc Tr!ch luôn là mot trong nh.ng nguôn chính ca các ho nông dân t!i
huyen Hương Khê tnh Hà Tĩnh.
T năm 2000 tr& l!i ựây, năng suât giông bư&i Phúc Tr!ch suy gi m rõ
ret, hoa ra nhiêu nhưng t= le ựau qu rât thâp, tham chí không ựau qu . đac
biet là hien tưng mât mùa x y ra trong gân 10 năm liên tc ựã khiên ngư)i
dân không yên tâm ựâu tư chăm sóc, mot sô ho gia ựình chat b5 cây bư&i hoac
ựưa các lo!i cây trông khác như cây Trâm Hương, cây Keo,... vào trông xen
trong vư)n. Th
c tr!ng trên ựã làm nhiêu vư)n bư&i Phúc Tr!ch & Hương
Khê suy thoái nghiêm trng, cây sinh trư&ng kém, sâu benh gây h!i nang,...
dien tích trông trt ựang có xu hư#ng suy gi m v#i tôc ựo nhanh.
đe khôi phc và phát trien giông bư&i Phúc Tr!ch, viec ựánh giá hien
tr!ng s n xuât, nghiên cu các yêu tô ựât ựai, khí hau, tap quán canh tác cũng
như nh hư&ng ca mot sô bien pháp ky thuat là mot bư#c ựi quan trng, góp
phân xác ựnh các yêu tô h!n chê ca hien tưng suy gi m năng suât và ựưa ra
các bien pháp ky thuat nham nâng cao và on ựnh năng suât, chât lưng giông
bư&i Phúc Tr!ch. V#i ựnh hư#ng ựó, chúng tôi tiên hành nghiên cu ựê tài:
ỘNghiên c u mot sô bien pháp ky thuat nham nâng cao năng suât, pham chât
bưi Phúc trch ti Hương Khê - Hà TĩnhỢ nham góp phân phát hien các yêu
tô h!n chê gây suy gi m năng suât, ựưa ra bien pháp khac phc hien tưng
mât mùa trong nhiêu năm liên tc, ựáp ng ựòi h5i ca th
c tien s n xuât
giông bư&i Phúc Tr!ch.
Trưng đi hc nông nghiep Hà Noi - Luan án tiên sĩ khoa hc nông nghiep ẦẦẦ
3
2 M*c ựích và yêu câu c'a ựê tài
2.1 Mc ựích
Trên cơ s& ựánh giá hien tr!ng s n xuât, nghiên cu mot sô ựac ựiem
nông sinh hc, tác ựong ca mot sô bien pháp ky thuat ựên năng suât ựe tìm
hieu yêu tô h!n chê chính dan ựên hien tưng suy gi m s n lưng, t ựó ựê
xuât quy trình ky thuat canh tác thích hp nham nâng cao và on ựnh năng
suât, pham chât giông bư&i Phúc Tr!ch t!i Hương Khê Ờ Hà Tĩnh.
2.2 Yêu câu
- đánh giá hien tr!ng s n xuât, các ựac ựiem nông sinh hc ca giông
bư&i Phúc Tr!ch trong môi quan he ựên dien tích, năng suât, pham chât, góp
phân xác ựnh yêu tô h!n chê chính dan ựên hien tưng suy gi m s n lưng
trong nh.ng năm gân ựây.
- Xác ựnh vai trò ca mot sô bien pháp ky thuat trong viec nâng cao
năng suât, pham chât giông bư&i Phúc Tr!ch t!i Hương Khê Ờ Hà Tĩnh.
3 Ý nghĩa khoa hc và ý nghĩa th-c tien c'a ựê tài
3.1 Ý nghĩa khoa h c
- Các kêt qu nghiên cu ca ựê tài là mot dan lieu khoa hc có giá tr
vê mot sô pha vat hau, nh hư&ng ca mot sô bien pháp ky thuat ựên sinh
trư&ng, phát trien, năng suât, pham chât ca giông bư&i Phúc Tr!ch trông &
Hương Khê Ờ Hà Tĩnh, làm cơ s& cho viec hoàn thien quy trình thâm canh
giông bư&i Phúc Tr!ch và tiên hành các nghiên cu tiêp theo trên các giông
bư&i ựac s n khác trong ựiêu kien sinh thái miên Bac Viet Nam.
- Nh.ng kêt luan ca ựê tài là nguôn tài lieu tham kh o có giá tr cho công
tác gi ng d!y, pho cap kiên thc vê cây bư&i nói riêng và cây có múi nói chung.
3.2 Ý nghĩa th
c tien
- đê xuât quy trình ky thuat khac phc hien tưng mât mùa ca giông
bư&i Phúc Tr!ch trong nhiêu năm liên tc, góp phân gi i quyêt vân ựê bc
Trưng đi hc nông nghiep Hà Noi - Luan án tiên sĩ khoa hc nông nghiep ẦẦẦ
4
xúc ca th
c tien s n xuât giông bư&i Phúc Tr!ch t!i Hương Khê - Hà Tĩnh.
- Bo sung nguôn tư lieu khoa hc làm cơ s& xây d
ng ựnh hư#ng quy
ho!ch, nghiên cu phát trien giông bư&i Phúc Tr!ch ca các nhà qu n lý, các
nhà khoa hc trong và ngoài tnh Hà Tĩnh.
4 đôi tư/ng và phm vi nghiên c0u
4.1 đôi tưng nghiên cu
- đôi tưng nghiên cu ca ựê tài là giông bư&i Phúc Tr!ch có tuoi cây
t 4 ựên 12 tuoi trông t!i Hương Khê - Hà Tĩnh.
4.2 Phm vi nghiên cu
- Vê th)i gian: đê tài tiên hành t năm 2006 ựên năm 2009.
- Vê noi dung: Noi dung chính ca ựê tài là nghiên cu xác ựnh các
yêu tô h!n chê chính dan ựên hien tưng mât mùa trong nhiêu năm liên tc
ca giông bư&i Phúc Tr!ch t!i Hương Khê Ờ Hà Tĩnh và các bien pháp ky
thuat khac phc. D
a trên kêt qu ựiêu tra và nghiên cu mot sô ựac ựiem
nông sinh hc ca giông bư&i Phúc Tr!ch mà xác ựnh noi dung và cách thc
bô trí các thí nghiem c the.
5 Nh1ng ựóng góp mi c'a ựê tài
- đánh giá tương ựôi toàn dien và có tính he thông vê hien tr!ng s n
xuât, mot sô ựac ựiem nông sinh hc trong môi quan he ựên năng suât, pham
chât ca giông bư&i Phúc Tr!ch t!i Hương Khê Ờ Hà Tĩnh.
- Xác ựnh các yêu tô h!n chê ca hien tưng suy gi m s n lưng giông
bư&i Phúc Tr!ch t!i Hương Khê Ờ Hà Tĩnh trong nh.ng năm gân ựây, vai trò ca
mot sô bien pháp ky thuat và ựê xuât ựưc quy trình khac phc, góp phân gi i
quyêt mot trong nh.ng vân ựê bc xúc ca th
c tien s n xuât t!i ựa phương.
- Bo sung nguôn tư lieu có ý nghĩa vê giông bư&i Phúc Tr!ch nói riêng
và cây có múi nói chung phc v cho công tác ựào t!o cán bo ky thuat và làm
cơ s& cho các nghiên cu tiêp theo trong tương lai.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
duongthithuy
Cám ơn BQT đã tạo ra trang tài liệu có ích
danganhtuyet
Tài liệu nóng hổi, vừa thổi vừa down
vantribinhdinh
Toi xin cam on su ho tro nhiet tinh cua thuvien24!
dinhtuandung9x
Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu tham khảo
anhdainhan
thank you very much. rat huu ich
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh