Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng khả năng duy trì độ sạch bệnh của củ giống khoai tâybắt nguồn từ nuôi cấy mô nam định

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng khả năng duy trì độ sạch bệnh của củ giống khoai tâybắt nguồn từ nuôi cấy mô nam định

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Kỹ thuật công nghệ

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng khả năng duy trì độ sạch bệnh của củ giống khoai tâybắt nguồn từ nuôi cấy mô nam định

 

M C L C
Trang
Trang ph bìa .............................................................................................. i
Li c m ơn .................................................................................................. ii
Li cam ựoan ............................................................................................... iii
Mc lc ....................................................................................................... iv
Danh mc các ký hieu, ch viêt tat ............................................................... vii
Danh mc các b ng ..................................................................................... viii
Danh mc các hình ve, ựô th ...................................................................... x
!M" đÂU.................................................................................................. 1
1. Tính câp thiêt ................................................................................. 2
2. M&c tiêu và yêu câu c(a ựê tài ...................................................... 2
3. Ý nghĩa khoa hc và th+c tien c(a ựê tài ...................................... 2
3.1. Ý nghĩa khoa hc ......................................................................... 2
3.2. Ý nghĩa thc tien .......................................................................... 2
4. đôi tư,ng và phm vi nghiên c-u c(a ựê tài ................................ 2
4.1. đôi tưng ..................................................................................... 2
4.2. Ph m vi nghiên c
u ..................................................................... 3
CHƯƠNG 1: TONG QUAN TÀI LIEU VÀ CƠ S" KHOA HC CA
đÊ TÀI ...................................................................................................... 4
1.1. Nguôn gôc, s+ phân bô và vai trò c(a cây khoai tây trong nên kinh tê .. 4
1.2. nh hư2ng c(a mot sô yêu tô môi trưng ựên sinh trư2ng và phát trien
khoai tây................................................................................................... 12
1.2.1. nh hư ng c
a nhiet ựo ........................................................... 12
1.2.2. nh c
a nưc ............................................................................ 14
1.2.3. nh hư ng c
a ánh sáng ......................................................... 14
1.3. Các phương pháp nhân giông khoai tây ........................................ 15
1.3.1. Nuôi cây ựnh sinh trư ng......................................................... 15
1.3.2. Phương pháp nuôi cây mô tê bào ............................................. 15
1.3.3. Phương pháp tách hoac cat mâm ............................................. 15
1.3.4. Phương pháp cat c
 .................................................................. 16
1.3.5. Phương pháp dùng h t (TPS) ................................................... 16
1.4. Thoái hoá giông do nhiem virus ..................................................... 17
1.5. Phát trien các he thông nhân giông bang phương pháp nuôi cây mô
2 Viet Nam và s+ giúp ự7 c(a d+ án Viet đ-c ..................................... 19
1.6. Th+c trng s8n xuât khoai tây 2 Nam đ9nh .................................. 22
1.6.1. Thc tr ng ................................................................................ 22
1.6.2. Nhng vân ựê ln cân gii quyêt ựe sn xuât khoai tây Nam
đnh phát trien bên vng ................................................................... 34
1.6.3. Các vân ựê ựat ra cho ựê tài nghiên c
u ................................... 35
1.7. Cơ s2 khoa hc c(a ựê tài ............................................................... 35
CHƯƠNG 2: NOI DUNG, VAT LIEU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CU.......................................................................................... 37
2.1. Noi dung nghiên c-u ....................................................................... 37
2.2. Vat lieu ............................................................................................ 37
2.3. Phương pháp nghiên c-u ............................................................... 37
2.3.1. Phương pháp nghiên c
u áp dng cho noi dung 1 .................. 37
2.3.2. Phương pháp nghiên c
u áp dng cho noi dung 2 .................. 39
2.3.3. Phương pháp tiên hành noi dung 3 .......................................... 43
2.3.4. Phân tích và s lý sô lieu .......................................................... 44
2.4. đ9a ựiem nghiên c-u ....................................................................... 44
2.4.1. Khái quát các ựa ựiem thc hien ựê tài .................................... 44
2.4.2. đa ựiem thc hien các thí nghiem trong v ựông năm 2006 .......... 46
2.4.3. đa ựiem thc hien các thí nghiem kiem tra, v ựông 2007 ..... 47
2.5. Thi gian nghiên c-u ...................................................................... 50
CHƯƠNG 3: KÊT QU NGHIÊN CU VÀ TH O LUAN ................. 51
3.1. nh hư2ng c(a bien pháp cách ly côn trùng ựên m-c ựo sch benh
trong s8n xuât giông câp nguyên ch(ng và xác nhan ........................... 51
3.1.1. nh hư ng c
a bien pháp cách ly côn trùng ựên m
c ựo s ch
benh trong sn xuât giông Diamant câp NC t! c
 giông siêu nguyên
ch
ng trông trong 5 ựiêu kien khác nhau .......................................... 51
3.1.1.1. Mot sô ch tiêu sinh trưng và phát trien .............................. 51
3.1.1.2. &nh hưng ca các ựiêu kien cách ly khác nhau ti m#c ựo
nhiem benh virus  ruong s n xuât giông khoai tây câp nguyên chng
t' c giông siêu nguyên chng .......................................................... 52
3.1.1.3. Năng suât và các yêu tô câu thành năng suât  các công th#c
thí nghiem kiem tra v% ựông năm ...................................................... 57
3.1.2. nh hư ng c
a bien pháp cách ly côn trùng ựên m
c ựo s ch
benh trong sn xuât giông Diamant câp xác nhan t! c
 giông nguyên
ch
ng trông trong 5 ựiêu kien khác nhau .......................................... 58
3.1.2.1. Mot sô ch tiêu sinh trưng và phát trien ............................. 59
3.1.2.2. &nh hưng ca các ựiêu kien cách ly khác nhau ti m#c ựo
nhiem benh virus  ruong s n xuât giông khoai tây câp xác nhan t' c
giông nguyên chng........................................................................... 60
3.1.2.3. Năng suât và các yêu tô câu thành năng suât  các công th#c
thí nghiem kiem tra v% ựông năm 2007 ............................................. 64
3.2. nh hư2ng c(a bien pháp thanh lc ựông ruong ti m-c ựo sch
benh trong s8n xuât giông câp nguyên ch(ng, câp xác nhan ............... 66
3.2.1. nh hư ng c
a bien pháp thanh lc ựông ruong ti m
c ựo s ch
benh trong sn xuât giông Diamant câp nguyên ch
ng t! c
 siêu
nguyên ch
ng t i ruong sn xuât c
a Trung tâm............................... 66
3.2.1.1. Mot sô ch tiêu sinh trưng và phát trien .............................. 66
3.2.1.2. &nh hưng ca bien pháp thanh lc ti m#c ựo sch benh virus
trong ruong s n xuât giông nguyên chng t' c siêu nguyên chng . 67
3.2.1.3. Năng suât và các yêu tô câu thành năng suât trong thí nghiem
kiem tra v% ựông 2007 ...................................................................... 72
3.2.2. nh hư ng c
a bien pháp thanh lc ựông ruong ti m
c ựo s ch
benh trong sn xuât giông Diamant câp xác nhan t! c
 nguyên ch
ng
t i ruong sn xuât c
a HTX Trc Chính............................................ 74
3.2.2.1. Mot sô ch tiêu sinh trưng và phát trien ............................. 74
3.2.2.2. &nh hưng ca bien pháp thanh lc ti m#c ựo sch benh virus
trong ruong s n xuât giông xác nhan t' c nguyên chng................. 75
3.2.2.3. Năng suât và các yêu tô câu thành năng suât trong thí nghiem
kiem tra v% ựông 2007 ...................................................................... 81
3.3. đánh giá 8nh hư2ng cu8 benh virus ti năng suât khoai tây........ 84
3.4. Kêt qu8 mô hình ............................................................................. 87
3.5. ng d&ng g::6ô6:: pháp cách ly bang nhà màn ựe tăng he sô nhân trong
he thông giông ........................................................................................ 91
CHƯƠNG 4: KÊT LUAN VÀ KIÊN NGH ........................................... 97
4.1. Kêt luan ........................................................................................... 97
4.2. Kiên ngh9 ......................................................................................... 98
TÀI LIEU THAM KH O................................................................................ 100
PH  L C ................................................................................................... 105
Trưng đi hc Nông nghiep Hà Noi Ờ Luan văn thc sy khoa hc Nông nghiep ẦẦẦẦẦẦẦẦẦ1
DANH M C CÁC KÝ HIEU, CÁC CH= VIÊT TAT
- Bo NN&PTNT: Bo Nông nghiep và phát trien nông thôn
- CT: Công th c thí nghiem
- EU: Cong ựông châu Âu
- ELISA: Ph n ng mien dch liên kêt men (Enzime linked
immunosorbent assay)
- FAO: To ch c Nông lương Liên hp quôc
- GCT: Giông cây trông
- GTZ: To ch c hp tác ky thuat đ c
- HTX: Hp tác xã nông nghiep
- KL: Khôi lưng
- NC: C% giông nguyên ch%ng
- NSLT: Năng suât lý thuyêt
- NSTT: Năng suât thc thu
- SNC: C% giông siêu nguyên ch%ng
- TPS: He thông nhân giông khoai tây s dng h't lai
- TGST: Thi gian sinh trư(ng
- XC: C% giông xác nhan
- 10 TCN 316 -2003: Tiêu chuan ngành, khoai tây giông, Yêu câu ky
thuat
Trưng đi hc Nông nghiep Hà Noi Ờ Luan văn thc sy khoa hc Nông nghiep ẦẦẦẦẦẦẦẦẦ2
DANH M C CÁC B NG
Bng Tên Bng Trang
1.1 Năng suât protein và năng lưng c%a mot sô cây lương thc 7
1.2 Dien tích trông khoai tây ( Viet Nam 8
1.3 Tong nhu câu khoai tây tươi c%a Viet Nam (tân) 10
1.4 D báo nhu câu khoai tây ăn tươi năm 2005 và 2010 10
1.5 Kêt qu nhân giông c%a các ựơn v tham gia d án 20
1.6 Dien tích, năng suât, s n lưng khoai tây c%a Nam đnh 23
1.7 Nhng công th c luân canh có s dng khoai tây ( Nam đnh 24
3.1 Mot sô ch tiêu sinh trư(ng c%a khoai tây ( thí nghiem 1, 2006 51
3.2 T+ le benh virus trên giông Diamant trong các ựiêu kien cách ly khác
nhau c%a thí nghiem 1, v ựông 2006
52
3.3 T+ le benh virus ( thí nghiem1, v ựông năm 2007 56
3.4 Năng suât và các yêu tô câu thành năng suât ( thí nghiem 1, 2007 57
3.5 Mot sô ch tiêu sinh trư(ng c%a khoai tây ( thí nghiem 2, 2006 59
3.6 T+ le benh virus trên giông Diamant trong các ựiêu kien cách ly khác
nhau c%a thí nghiem 2, v ựông 2006
60
3.7 T+ le benh virus ( thí nghiem 2, v ựông năm 2007 63
3.8 Năng suât và các yêu tô câu thành năng suât ( thí nghiem 2, 2007 64
3.9 Mot sô ch tiêu sinh trư(ng c%a khoai tây ( thí nghiem 3, 2006 66
3.10 T+ le benh virus ( thí nghiem 3, v ựông 2006 67
3.11 T+ le benh virus ( thí nghiem 3, v ựông năm 2007 70
3.12 Năng suât và các yêu tô câu thành năng suât ( thí nghiem 3, 2007 72
3.13 Mot sô ch tiêu sinh trư(ng c%a khoai tây ( thí nghiem 4, 2006 74
Trưng đi hc Nông nghiep Hà Noi Ờ Luan văn thc sy khoa hc Nông nghiep ẦẦẦẦẦẦẦẦẦ3
3.14 T+ le benh virus ( thí nghiem 4, v ựông năm 2006 75
3.15 T+ le benh virus ( thí nghiem 4, v ựông năm 2007 80
3.16 Năng suât và các yêu tô câu thành năng suât ( thí nghiem 4, 2007 82
3.17 Năng suât cá the c%a nhng cây kho,, cây benh virus 84
3.18 Mot sô ch tiêu sinh trư(ng, phát trien và chât lưng lô giông 88
3.19 Hieu qu kinh tê trong mô hình s n xuât khoai tây giông 89
3.20 Giá thành s n xuât c% siêu nguyên ch%ng 1 t- c% invitro 94
3.21 Giá thành s n xuât c% siêu nguyên ch%ng 2 t- c% siêu nguyên ch%ng 1 95
DANH M C CÁC HÌNH
Hình Tên Hình Trang
1.1 S phân bô cây khoai tây trên thê gi.i 5
1.2 Vùng s n xuât khoai tây ch% yêu c%a Viet Nam 9
1.3 Môi tương quan gia benh virus và năng suât khoai tây 18
2.1 Toàn c nh khu thí nghiem v ựông 2007 50
3.1 Biên ựong quân the rep h'i trong thí nghiem 1, v ựông 2006 54
3.2 Biên ựong quân the b trĩ ( thí nghiem 1, v ựông năm 2006 55
3.3 Biên ựong quân the rep h'i ( thí nghiem 2, v ựông năm 2006 61
3.4 Biên ựong quân the b trĩ ( thí nghiem 2, v ựông năm 2006 62
3.5 Biên ựong quân the rep h'i ( thí nghiem 3, v ựông năm 2006 69
3.6 Biên ựong quân the rep h'i ( thí nghiem 4, v ựông năm 2006 77
Trưng đi hc Nông nghiep Hà Noi Ờ Luan văn thc sy khoa hc Nông nghiep ẦẦẦẦẦẦẦẦẦ4
M" đÂU
1. Tính câp thiêt
Khoai tây là cây v ựông quan trng c%a ựông bang Sông Hông nói
chung và Nam đnh nói riêng. Dien tích trông khoai tây khoai tây c%a tnh
Nam đnh hàng năm t- 3.500 Ờ 4.000 ha. Thiêu lưng giông có chât lưng tôt
cung câp cho nông dân ( thi ựiem gieo trông ựang là vân ựê b c xúc và tôn
t'i l.n nhât trong phát trien khoai tây ( Nam đnh. Theo S( Nông nghiep và
phát trien nông thôn, hien nay giông khoai tây cho s n xuât ( Nam đnh ch%
yêu ựưc cung câp t- nguôn giá r, c%a Trung Quôc (69%). Lưng giông ựưc
s n xuât t- nguôn nhap khau ( châu Âu và nuôi cây mô trong tnh ựưc b o
qu n bang kho l'nh m.i ựáp ng ựưc 30% nhu câu hien t'i c%a nông dân.
Giông khoai tây trong các he thông s n xuât ch ự't chât lưng khi nó
ựáp ng ựưc các tiêu chuan quy ựnh t'i: 10 TCN 316 Ờ2003. Trong ựó m c
ựo s'ch benh c% giông là tiêu chuan cơ b n ựe phân câp giông. Chính vì le ựó,
viec s n xuât giông s'ch benh có ý nghĩa quyêt ựnh.
Nhưng s n xuât khoai tây giông, ựac biet là s n xuât bang phương
pháp nuôi cây mô, mac dù c%/cây giông gôc t- invitro hoàn toàn s'ch benh
nhưng ựe có giông cho s n xuât ự'i trà ph i tr i qua nhiêu chu kỳ, nhiêu thê
he ( nhng ựiêu kien trông trt khác nhau. Giông ựưc nhân liên tiêp bang c%
(nhân giông vô tính), do ựó có nhiêu sâu benh h'i ựưc lan truyên t- thê he
trư.c sang thê he sau, sau moi mot thê he t+ le sâu benh càng tăng, nhât là
benh virus. Giông b nhiem benh Virus là mot trong nhng nguyên nhân quan
trng dan ựên thoái hoá giông, năng suât thâp không ự't tiêu chuan làm giông
và không ựưc nông dân châp nhan. Vân ựê ựat ra là: làm thê nào nâng cao sô
thê he trong chu kỳ nhân giông nham gi m giá thành s n xuât trong khi van
ự m b o ựo s'ch benh theo quy ựnh.
Trưng đi hc Nông nghiep Hà Noi Ờ Luan văn thc sy khoa hc Nông nghiep ẦẦẦẦẦẦẦẦẦ5
Trong bôi c nh ựó, viec thc hien ựê tài: ỘNghiên c
u mot sô bien
pháp ky thuat nham tăng kh năng duy trì ựo s ch benh c
a c
 giông khoai
tây bat nguôn t! nuôi cây mô t i Nam đnhỢ là rât cân thiêt.
2. M&c tiêu và yêu câu c(a ựê tài
- Kéo dài ựo s'ch benh c%a c% giông qua các thê he t- nguôn nuôi cây
mô trong ựiêu kien s n xuât t'i Nam đnh.
- S n xuât ựưc c% giông các câp: siêu nguyên ch%ng, nguyên ch%ng và
xác nhan ự't tiêu chuan ngành theo 10 TCN 316 Ờ2003 t- c%/cây s'ch benh.
3. Ý nghĩa khoa hc và th+c tien c(a ựê tài
3.1. Ý nghĩa khoa hc
- đê tài ựưc thc hien se góp phân xác ựnh vai trò c%a bien pháp:
cách ly côn trùng và thanh lc ruong giông t.i ựo s'ch benh Virus, t- ựó bư.c
ựâu xác ựnh và bo sung nhng c lieu khoa hc cho he thông s n xuât khoai
tây giông bang phương pháp nuôi cây mô ( Nam đnh.
3.2. Ý nghĩa thc tien
- đê tài se góp phân ựê ra các gi i pháp ky thuat nham tăng cưng kh
năng duy trì ựo s'ch benh Virus áp dng trong he thông s n xuât giông khoai
tây c%a tnh Nam đnh.
4. đôi tư,ng và phm vi nghiên c-u c(a ựê tài
4.1. đôi tưng
đê tài tap trung nghiên c u:
- Mot sô bien pháp ky thuat nham tăng cưng kh năng duy trì ựo s'ch
benh c%a c% giông s n xuât bat nguôn t- nuôi cây mô t'i Nam đnh.
Trưng đi hc Nông nghiep Hà Noi Ờ Luan văn thc sy khoa hc Nông nghiep ẦẦẦẦẦẦẦẦẦ6
4.2. Ph m vi nghiên c
u
- Bien pháp cách ly côn trùng và thanh lc ựông ruong trong quá trình
s n xuât giông Diamant các câp: siêu nguyên ch%ng Ờ> nguyên ch%ng Ờ> xác
nhan t- nguôn c%/cây nuôi cây mô

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
NhanPhan
Xin cảm ơn ban quản trị đã giúp đỡ
duyenv
hy vọng website sẽ hỗ trợ cho các bạn trong công tác học tập và nghiên cứu.
lamthikimxuyen
ok. cam on ban nha.
thanhdiem1307
Thanks
thientruongjv
Thật là tuyệt vời!
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh