Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An - Ninh Bình

Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An - Ninh Bình

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Du lịch, khách sạn

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 300

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên ebook24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Nội dung  Trang
LỜI CẢM ƠN  ...................................................................................................  4
PHẦN MỞ ĐẦU  ...............................................................................................  6
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  ...............................................................................  6
2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU  ............................................  7
3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU  ..............................................  8
4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .................................................................  8
4.1. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu  .................................................  8
4.2. Phƣơng pháp khảo sát thực địa:  .............................................................  9
4.3. Phƣơng pháp so sánh tổng hợp:  .............................................................  9
4.4.Phƣơng pháp điều tra xã hội học  .............................................................  9
5. Ý NGHĨA CỦA KHÓA LUẬN  .................................................................  10
6.BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN  .....................................................................  10
CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH SINH THÁI ...................  11
1.1.  Cơ sở lý luận về Du lịch  ................................................................  11
1.1.1.  Khái niệm về du lịch  ....................................................................  11
1.1.2.  Phân loại về du lịch  ......................................................................  12
1.2.  Cơ sở lý luận về DLST  ..................................................................  13
1.2.1.  Khái niệm về du lịch sinh thái......................................................  13
1.2.2.  Những đặc trƣng cơ bản của DLST:  ............................................  16
1.2.3.  Những nguyên tắc cơ bản của DLST  ...........................................  18
1.2.4.  Vai trò của phát triển DLST  .........................................................  20
CHƢƠNG 2: TIỀM NĂNG, HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH  Ở
TRÀNG AN  ....................................................................................................  24
2.1. Khái quát về khu du lịch Tràng An .....................................................  24
2.2. Tiềm năng du lịch ở Tràng An  ..............................................................  26
2.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên  ..............................................................  26
Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh Bình
Sinh viên: Nguyễn Thị Giang-VH1003   2
2.2.2.Tài nguyên du lịch nhân văn:  .............................................................  35
2.2.3. Đánh giá chung về tài nguyên DLST tại khu du lịch Tràng An.  ......  39
2.3. Hiện trạng phát triển du lịch tại Tràng An  .....................................  41
2.3.1. Cơ  sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch  ...........................................  41
2.3.3. Các loại hình du lịch có thể tổ chức tại Tràng An  ............................  46
2.3.4. Nguồn lực lao động  ...........................................................................  46
2.3.5. Tình hình khách du lịch và Doanh thu  ..............................................  48
2.3.6. Marketing quảng cáo du lịch  ............................................................  50
2.3.7. Hiện trạng tổ  chức quản lý và khai thác hoạt động du lịch sinh thái ở
Tràng An.  ....................................................................................................  52
2.4. Đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch của Tràng An theo nguyên
tắc của du lịch sinh thái  ............................................................................  56
2.4.1. Mức độ đảm bảo giáo dục và thuyết minh môi trƣờng  .....................  56
2.4.2. Phân tích hiện trạng hỗ trợ bảo tồn tự nhiên  ....................................  57
2.4.3. Thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phƣơng  ...............................  59
2.4.4. Vấn đề bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ............................  60
2.4.5. Đánh giá chung .................................................................................  61
CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ  GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
DLST  Ở TRÀNG AN  ...................................................................................  65
3.1. Quan điểm phát triển du lịch sinh thái ở Tràng An  .......................  65
3.1.1. Phát triển du lịch phải gắn với việc giữ  gìn và phát huy bản sắc văn
hóa dân tộc, bảo tồn các giá trị tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan. .......  65
3.1.2. Phát triển du lịch nhanh và bền vững, góp phần tích cực vào phát
triển kinh tế xã hội địa phƣơng.  ..................................................................  65
3.1.3. Thu hút sự  tham gia của cộng đồng địa phƣơng vào hoạt động du
lịch.  ..............................................................................................................  66
3.1.4. Phát triển du lịch có kế hoạch và đƣợc kiểm soát  .............................  66
3.1.5.Giáo dục và phát huy năng lực cộng đồng  .........................................  66
3.1.7. Có biện pháp chống ô nhiễm môi trƣờng .........................................  67
Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh Bình
Sinh viên: Nguyễn Thị Giang-VH1003   3
3.1.8. Phát triển du lịch gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự  an
toàn xã hội.  ..................................................................................................  67
3.2. Các mục tiêu và định hƣớng phát triển du lịch ở Tràng An  ........  67
3.2.1. Mục tiêu của Tràng An trong việc phát triển DLST  .........................  67
3.2.2. Định hƣớng tổng quát  .......................................................................  67
3.2.3. Định hƣớng chiến lƣợc phát triển DLST tại Tràng An  .....................  68
3.2.4. Định hƣớng phát triển các loại hình du lịch  ......................................  70
3.3. Một số giải pháp phát triển DLST ở Tràng An. .............................  71
3.3.1. Giải pháp về tổ chức quản lý ............................................................  71
3.3.2. Giải pháp về tăng cƣờng hợp tác kêu gọi vốn đầu tƣ.  ......................  74
3.3.3. Giải pháp về môi trƣờng  ...................................................................  76
3.3.4. Giải pháp về quy hoạch xây dựng  .....................................................  78
3.3.5. Giải pháp về giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực  ............  81
3.3.6. Giải pháp thu hút cộng đồng địa phƣơng vào hoạt động du lịch  ......  83
3.3.7. Giải pháp về tiếp thị và tăng cƣờng xúc tiến quảng bá DLST  ..........  86
3.3.8. Giải pháp đa dạng hóa và nâng cao chất lƣợng sản phẩm du lịch  ....  87
KẾT LUẬN  ....................................................................................................  90
Mẫu phiếu điều tra ..........................................................................................  92
Hình ảnh khu du lịch Tràng An.......................................................................  94
Danh mục sách tham khảo  ............................................................................  100

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên ebook24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
zdoantuanhungz
Lại down được thêm một tài liệu hay và bổ ích mơi của Thuvien24 rồi :x
tranthibichngocqb
Mih cảm ơn nhiều
cuongsaohb
Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
nnthieu20
mong rằng bạn sẽ có nhiều bài hay như thế này nữa
hoaithusopha
Xin cám ơn các bạn nhiều mình đang cần lắm ^^
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh