NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 22000:2005 TẠI NHÀ MÁY BIA VIỆT ĐỨC

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 22000:2005 TẠI NHÀ MÁY BIA VIỆT ĐỨC

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Kỹ thuật công nghệ

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH ĐỒ THỊ
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
....................................................................................................................................4
1.1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.........4
1.1.1. Chất lượng (Quality) .............................................................................................4
1.1.1.1 Khái niệm về chất lượng...................................................................................4
1.1.1.2 Đặc điểm của chất lượng..................................................................................5
1.1.1.3. Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm............................................................5
1.1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm............................................6
1.1.1.5. Những nhận thức sai lầm về quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp.............8
1.1.2. Quản lý chất lượng (Quality Management) ...........................................................9
1.2. CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG...................................................10
1.2.1. Phiếu kiểm tra (Check sheet) ...............................................................................10
1.2.2. Biểu đồ tần suất (Histogram) ...............................................................................11
1.2.3. Biểu đồ Pareto (Pareto charts)..............................................................................11
1.2.4. Sơ đồ dòng chảy (Flow charts).............................................................................11
1.2.5. Biểu đồ kiểm soát (Control charts).......................................................................12
1.2.6. Sơ đồ nhân quả (Cause and effect/ Fishbone diagram) .......................................12
1.2.7. Biểu đồ tán xạ (Scatter diagram) ..........................................................................13
1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG : ......................................13
1.3.1. Sự tiến triển của các phương pháp quản lý chất lượng....................................13
1.3.1.1 Kiểm tra chất lượng (kiểm tra sản xuất) (Production Vertification- PV):..........14
1.3.1.2. Kiểm soát chất lượng (Quality control - QC) ................................................15
1.3.1.3. Đảm bảo chất lượng (Quality Asurance - QA)..............................................17
Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Đinh Sỹ Nguyên Khóa 2010 - 2012
5
1.3.1.4. Quản lý chất lượng (quality management - QM) ..........................................17
1.3.1.5. Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management - TQM).............18
1.3.2 Các phương pháp quản lý chất lượng hiện đại đang được áp dụng trên thế
giới:.................................................................................................................................21
1.3.2.1. ISO 9000.........................................................................................................21
1.3.2.2. HACCP (Hazard analysis and critical control point)...................................22
1.3.2.3. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005:..............................24
1.3.2.4. Các phương pháp quản lý chất lượng khác: ................................................30
CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN
LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI NM BIA VIỆT ĐỨC .......................................................35
2.1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY BIA VIỆT ĐỨC
TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY: ......................................................................35
2.1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của NM............................................................35
2.1.2. Các yếu tố môi trường bên trong .......................................................................37
2.1.2.1. Nguồn nhân lực .............................................................................................37
2.1.2.2. Năng lực công nghệ.......................................................................................38
2.1.3. Thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm và tác động của nó tới tình
hình sản xuất kinh doanh của NM bia Việt Đức.........................................................41
2.1.3.1. Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng: ..................................................................41
2.1.3.2. Thực trạng chất lượng sản phẩm ở NM bia Việt Đức trong những năm qua
....................................................................................................................................42
2.1.3.3. Yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm..........................................................45
2.1.3.4. Hệ thống quản lý chất lượng hiện tại của NM.............................................46
2.2. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HTQLATTP ISO 22000: 2005 ...53
2.2.1. Sự cần thiết phải áp dụng HTQLATTP ISO 22000:2005 ................................53
2.2.2. Lựa chọn đơn vị tư vấn: ......................................................................................55
2.2.3. Xây dựng kế hoạch tiến hành xây dựng và áp dụng ISO 22000:2005: ...........55
2.2.4. Đánh giá hiện trạng và so sánh với yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn ISO
22000:2005 ......................................................................................................................60
2.2.5. Xây dựng hệ thống văn bản quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005.....63
Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Đinh Sỹ Nguyên Khóa 2010 - 2012
6
2.2.6. Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005
....................................................................................................................................66
2.2.6.1 Thành lập Ban Chỉ đạo áp dụng....................................................................66
2.2.6.2 Trưởng Ban ISO: do Tổng giám đốc Nhà máy trực tiếp làm Trưởng ban.....66
2.2.6.3 Đại diện lãnh đạo về các hệ thống quản lý ISO (QMR):. .............................67
2.2.6.4 Các thành viên trong Ban...............................................................................67
2.2.6.5 Huấn luyện, đào tạo những kiến thức cơ bản về ISO cho cán bộ nhân viên
NM..............................................................................................................................67
2.2.6.6. Đánh giá nội bộ..............................................................................................68
2.2.6.7. Lập báo cáo đánh giá.....................................................................................70
2.2.6.8. Kiểm soát sự không phù hợp........................................................................70
2.2.6.9. Ban ISO phải thường xuyên kiểm tra, rà soát cải tiến liên tục hệ thống ISO
22000-2005 ..................................................................................................................71
2.2.6.10. Đánh giá Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005.............73
2.2.7. Các chi phí để áp dụng và duy trì hệ thống ISO 22000:2005...........................73
2.2.7.1. Chi phí đầu tư ban đầu..................................................................................73
2.2.7.2 Chi phí thường xuyên .....................................................................................73
2.2.7.3. Tổng hợp chi phí áp dụng ISO 22000:2005..................................................74
2.2.8. Lợi ích khi áp dụng ISO 22000:2005..................................................................75
2.2.9. Những khó khăn trong khi xây dựng hệ thống ISO 22000:2005.....................80
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP DUY TRÌ VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ HỆ
THỐNG ISO 22000-2005 NHÀ MÁY BIA VIỆT ĐỨC.........................................85
3.1. Giải pháp 1: Chú trọng đầu tư và tăng cường hơn nữa cho công tác đào tạo, đặc
biệt là đội ngũ các nhà quản trị trung gian................................................................85
3.1.1. Cơ sở lý luận và thực tế của giải pháp.................................................................85
3.1.2. Nội dung của giải pháp.........................................................................................85
3.1.3 Điều kiện áp dụng..................................................................................................86
3.1.4. Lợi ích khi áp dụng giải pháp ..............................................................................87
3.1.5. Rủi ro gặp phải......................................................................................................87
3.2. Giải pháp 2: Tiếp tục đổi mới và nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất
lượng - môi trường - an toàn thực phẩm theo hướng toàn diện, đầy đủ hơn ............87
Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Đinh Sỹ Nguyên Khóa 2010 - 2012
7
3.2.1 Cơ sở lý luận và thực tế của giải pháp..................................................................87
3.2.2 Nội dung của giải pháp..........................................................................................88
3.2.3. Điều kiện áp dụng.................................................................................................89
3.2.3.4 Rủi ro gặp phải................................................................................................89
3.3. Giải pháp 3: Tăng cường cam kết của lãnh đạo trong duy trì và hoàn thiện hệ
thống quản lý chất lượng - môi trường - an toàn thực phẩm của NM ......................89
3.3.1 Cơ sở lý luận và thực tế của giải pháp..................................................................89
3.3.2. Nội dung của giải pháp.........................................................................................90
3.3.3. Điều kiện áp dụng giải pháp ................................................................................90
3.3.4. Lợi ích khi áp dụng giải pháp ..............................................................................91
3.3.5. Rủi ro gặp phải......................................................................................................91
3.4. Giải pháp 4: Chú trọng kiểm soát quá trình bằng các công cụ thống kê................91
3.4.1. Cơ sở lý luận và thực tế của giải pháp.................................................................91
3.4.2. Nội dung của giải pháp.........................................................................................92
3.4.3. Điều kiện áp dụng.................................................................................................93
3.4.4. Lợi ích của giải pháp ............................................................................................93
3.4.5. Rủi ro của giải pháp .............................................................................................93
3.5. Giải pháp 5: Tin học hóa hệ thống văn bản .......................................................94
3.5.1 Cơ sở lý luận và thực tế của giải pháp..................................................................94
3.5.2. Nội dung của giải pháp........................................................................................94
3.5.3. Điều kiện áp dụng giải pháp ................................................................................95
3.5.4. Lợi ích khi áp dụng giải pháp ..............................................................................95
3.5.5. Rủi ro gặp phải khi áp dụng giải pháp ................................................................96
3.6. Giải pháp 6: Thành lập nhóm chất lượng...........................................................96
3.6.1. Cơ sở lí luận và thực tế của giải pháp..................................................................96
3.6.2. Nội dung của giải pháp.........................................................................................96
3.6.3. Điều kiện áp dụng giải pháp ................................................................................97
3.6.4. Lợi ích của giải pháp. ...........................................................................................97
3.6.5. Rủi ro gặp phải khi áp dụng giải pháp. ...............................................................98
3.7. Giải pháp 7: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quá trình vận hành của
hệ thống quản lý chất lượng - môi trường - an toàn thực phẩm................................98
Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Đinh Sỹ Nguyên Khóa 2010 - 2012
8
3.7.1. Cơ sở lý luận và thực tế của giải pháp.................................................................98
3.7.2. Nội dung của giải pháp.........................................................................................99
3.7.3. Điều kiện áp dụng.................................................................................................99
3.7.4. Lợi ích khi áp dụng giải pháp ............................................................................100
3.7.5. Rủi ro gặp phải....................................................................................................100
3.8. Giải pháp 8: Đổi mới cách thức quản lý máy móc thiết bị, dây chuyền công
nghệ nhằm nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm ...........................................100
3.8.1. Cơ sở lý luận và thực tế của giải pháp...............................................................100
3.8.2. Nội dung của giải pháp......................................................................................100
3.8.3. Điều kiện áp dụng giải pháp ..............................................................................101
3.8.4. Lợi ích khi áp dụng.............................................................................................101
3.8.5. Rủi ro khi gặp phải .............................................................................................101
3.9. Giải pháp 9: Tích hợp các hệ thống quản lý chất lượng trong NM bia Việt Đức
................................................................................................................................102
3.9.1. Cơ sở lý luận và thực tế của giải pháp...............................................................102
3.9.2. Nội dung của giải pháp.......................................................................................102
3.9.3. Lợi ích khi áp dụng tích hợp Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, Hệ
thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 và Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO
22000:2005 ....................................................................................................................105
3.9.4. Rủi ro khi gặp phải .............................................................................................108
3.10. Một số khuyến nghị đối với Hệ thống quản lý chất lượng của Nhà máy bia
Việt Đức: .................................................................................................................109
KẾT LUẬN.............................................................................................................113
Tμi liÖu tham kh¶o.......................................................................................115

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên caibap đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
LeThuyNgaFTU
Bạn ơi làm sao để download được tài liệu vậy?
hoangtrung_td
Thank you^^
thanhthaosk
vượt qua bao gian khổ cày cuốc anh Gút gồ, cuối cùng anh cũng tìm được em :xxxxx
nvodatinh123
Bạn còn tài liệu nào liên quan nữa không?
tranthibichngocqb
Mih cảm ơn nhiều
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh