Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội

Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Kế toán - Kiểm toán

Cập nhật:

Kiểu file: zip

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội
Chuyên ngành: Kinh tế lao động                                    
Mã số: 62.31.11.01
Nghiên cứu sinh: Vũ Hồng Phong      
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Mai Quốc Chánh    2. TS Nguyễn Quang Huề
 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Từ lý luận chung về tiền lương, thu nhập của người lao động trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, luận án đã hệ thống hóa và bổ sung một số nhân tố ảnh hưởng đến mức tiền lương, thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp, trong đó chỉ rõ hai nhân tố công tác tổ chức lao động - tiền lương và hoạt động của ban chấp hành công đoàn cơ sở có ảnh hưởng rất lớn đến tiền lương, thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp. Đồng thời, luận án đã bổ sung hai chỉ tiêu đánh giá mức độ công bằng trong phân phối tiền lương, thu nhập cho người lao động trong doanh nghiệp, bao gồm quan hệ tiền lương tối thiểu – tối đa; khoảng cách tiền lương tối thiểu – trung bình – tối đa trong doanh nghiệp.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Luận án đã phân tích thực trạng tiền lương, thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội và rút ra một số kết luận sau:

- Tiền lương, thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn thấp hơn rất nhiều hai loại hình doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Có sự chênh lệch rất lớn về tiền lương, thu nhập giữa các doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động trong các ngành nghề khác nhau, giữa các doanh nghiệp ngoài nhà nước theo hình thức pháp lý khác nhau (công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, tư nhân,…). Nguyên nhân của thực trạng chênh lệch này là do có sự khác nhau về quy mô vốn; mức độ trang bị máy móc thiết bị, công nghệ; hiệu quả sản xuất kinh doanh; trình độ chuyên môn tay nghề của người lao động và quan điểm trả lương của chủ doanh nghiệp.

- Chính sách tiền lương, thu nhập của các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội là chưa thực sự phù hợp, thiếu công bằng cũng như chưa phản ánh đúng hiệu quả làm việc của người lao động. Nguyên nhân của thực trạng này là do tổ chức công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước không thực hiện được vai trò bảo vệ quyền lợi của người lao động về tiền lương, tiền thưởng, đồng thời công tác tổ chức lao động - tiền lương còn thiếu các công cụ cần thiết để trả lương hiệu quả (hệ thống thang bảng lương, hệ thống định mức lao động, bản phân tích công việc,  tiêu chí, quy trình đánh giá kiểm tra thực hiện công việc). Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ lao động - tiền lương trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn chưa đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng.

Luận án đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động - tiền lương trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó đóng góp mới tập trung ở 4 nội dung:

(1) Phương pháp xây dựng thang, bảng lương mới,

(2) Phương pháp định mức lao động trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm và thường xuyên phải thay đổi mã hàng sản xuất,

(3) Quy trình quản lý giờ công và biểu mẫu thống kê, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm phù hợp với các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước và

(4) Hệ thống tiêu chí đánh giá thực hiện công việc để trả lương. 
 

 

MC LC
LI CAM ðOAN...................................................................................................... ii
GII THÍCH CÁC T! VIÊT TAT TRONG LUAN ÁN..................................... vi
DANH MC BNG BIEU, BIEU ðÔ, SƠ ðÔ.................................................... vii
DANH MC BIEU ðÔ............................................................................................ ix
DANH MC SƠ ðÔ................................................................................................ ix
M0 ðÂU .................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: CƠ S0 KHOA H6C VÊ TIÊN LƯƠNG, THU NHAP C8A
NGƯI LAO ðONG TRONG CÁC DOANH NGHIEP.................................... 13
1.1. Doanh nghiep và ngưAi lao ñong trong doanh nghiep........................... 13
1.1.1. Khái niem và phân lo0i doanh nghiep......................................................... 13
1.1.2. Lao ñong và phân lo0i lao ñong trong doanh nghiep.................................. 15
1.2. Tiên lương, thu nhap cLa ngưAi lao ñong trong doanh nghiep ............ 16
1.2.1. Khái niem, b n chât ca tiên lương............................................................. 16
1.2.2. Khái niem và câu trúc thu nhap ca ngư;i lao ñong trong doanh nghiep .. 21
1.2.3. He thông ch> tiêu ñánh giá th#c tr0ng tiên lương, thu nhap ca ngư;i lao
ñong trong doanh nghiep............................................................................. 25
1.2.4. Các h@c thuyêt vê tiên lương, thu nhap trong nên kinh tê thA trư;ng ......... 30
1.3. Các nhân tô tác ñong ñên tiên lương, thu nhap cLa ngưAi lao ñong
trong doanh nghiep. .................................................................................. 34
1.3.1. Các nhân tô bên trong doanh nghiep........................................................... 34
1.3.2. Các nhân tô bên ngoài doanh nghiep .......................................................... 39
1.4. SS cân thiêt cLa nghiên cu tiên lương và thu nhap cLa ngưAi lao
ñong trong các doanh nghiep ngoài nhà nưUc trên ñVa bàn Hà Noi..... 41
1.5. Kinh nghiem rút ra t[ nghiên cu tiên lương, thu nhap cLa ngưAi
lao ñong trong doanh nghiep cLa mot sô quôc gia trên thê giUi. .......... 45
1.5.1. Kinh nghiem ca Trung Quôc..................................................................... 45
1.5.2. Kinh nghiem ca Singapore ........................................................................ 47
1.5.3. Kinh nghiem ca My................................................................................... 50
1.5.4. Bài h@c kinh nghiem rút ra cho các doanh nghiep ngoài nhà nư,c ca
Viet Nam..................................................................................................... 51
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TH^C TR_NG TIÊN LƯƠNG, THU NHAP
C8A NGƯI LAO ðONG TRONG CÁC DOANH NGHIEP NGOÀI NHÀ
NƯaC TRÊN ðcA BÀN HÀ NOI ......................................................................... 54
2.1. ðac ñiem tS nhiên, kinh tê - xã hoi cLa Hà Noi inh hưjng ñên sS
phát trien doanh nghiep ngoài Nhà nưUc trên ñVa bàn Hà Noi. ........... 54
2.1.1. ðac ñiem t# nhiên ....................................................................................... 54
2.1.2. ðac ñiem kinh tê - xã hoi ............................................................................ 56
2.2. ðac ñiem cLa doanh nghiep ngoài nhà nưUc trên ñVa bàn Hà Noi
inh hưjng tUi tiên lương, thu nhap cLa ngưAi lao ñong. ...................... 58
2.2.1. Tình hình phát trien doanh nghiep ngoài nhà nư,c trên ñAa bàn Hà Noi.... 58
2.2.2. ðac ñiem ca doanh nghiep ngoài nhà nư,c trên ñAa bàn Hà Noi.............. 59
2.3. Phân tích thSc trmng tiên lương, thu nhap cLa ngưAi lao ñong trong
các doanh nghiep ngoài nhà nưUc trên ñVa bàn Hà Noi......................... 70
2.3.1. Phân tích s# biên ñong tiên lương, thu nhap ca ngư;i lao ñong trong
các doanh nghiep ngoài nhà nư,c. .............................................................. 70
2.3.2. Phân tích th#c tr0ng tiên lương, thu nhap ca ngư;i lao ñong trong các
doanh nghiep ngoài nhà nư,c trên ñAa bàn Hà Noi theo lo0i lao ñong....... 83
2.3.3. Phân tích môi quan he giTa tôc ño tăng tiên lương bình quân v,i tôc ño
tăng năng suât lao ñong và l+i nhuan. ......................................................... 86
2.3.4. ðánh giá ca ngư;i lao ñong vê tiên lương, thu nhap trong các doanh
nghiep ngoài nhà nư,c trên ñAa bàn Hà Noi................................................ 87
2.4. Phân tích các nhân tô inh hưjng ñên tiên lương, thu nhap cLa
ngưAi lao ñong trong các doanh nghiep ngoài nhà nưUc trên ñVa bàn
Hà Noi. .................................................................................................................89
2.4.1. Các nhân tô bên trong doanh nghiep........................................................... 89
2.4.2. Các nhân tô bên ngoài doanh nghiep ........................................................ 117
TÓM TAT CHƯƠNG 2........................................................................................ 127
CHƯƠNG 3: QUAN ðIEM, KHUYÊN NGHc VÀ GII PHÁP HOÀN
THIEN TIÊN LƯƠNG, THU NHAP C8A NGƯI LAO ðONG
TRONG CÁC DOANH NGHIEP NGOÀI NHÀ NƯaC TRÊN ðcA
BÀN HÀ NOI ........................................................................................... 131
3.1. ðinh hưUng phát trien doanh nghiep ngoài nhà nưUc trên ñVa bàn
Hà Noi ñên năm 2015 và 2020................................................................ 131
3.1.1. Bôi c nh và xu hư,ng phát trien doanh nghiep ngoài nhà nư,c............... 131
3.1.2. ðAnh hư,ng phát trien doanh nghiep ngoài nhà nư,c trên ñAa bàn Hà
Noi ............................................................................................................. 135
3.2. Các quan ñiem hoàn thien tiên lương, thu nhap cho ngưAi lao ñong
trong các doanh nghiep ngoài nhà nưUc trên ñVa bàn Hà Noi ............ 137
3.3. Các giii pháp hoàn thien tiên lương, thu nhap cLa ngưAi lao ñong
trong các doanh nghiep ngoài nhà nưUc trên ñVa bàn Hà Noi ........... 139
3.3.1. Các gi i pháp tV phía các doanh nghiep ngoài nhà nư,c.......................... 139
3.3.2. Các gi i pháp ho tr+ ca Nhà nư,c ........................................................... 167
3.3.3. Các gi i pháp khác .................................................................................... 173
3.4. Mot sô khuyên nghV ñôi vUi Nhà nưUc và các bên liên quan............... 176
3.4.1. Khuyên nghA ñôi v,i Nhà nư,c. ................................................................ 176
3.4.2. Khuyên nghA ñôi v,i chính quyên thành phô Hà Noi ............................... 179
3.4.3. Khuyên nghA ñôi v,i Tong liên ñoàn lao ñong Viet Nam. ........................ 179
3.4.4. Khuyên nghA ñôi v,i ñ0i dien gi,i ch (Phòng thương m0i và công
nghiep Viet Nam - VCCI) ......................................................................... 181
TÓM TAT CHƯƠNG 3........................................................................................ 182
KÊT LUAN............................................................................................................ 184
DANH MC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CxU LIÊN QUAN ðà ðƯzC
CÔNG BÔ C8A TÁC GI .................................................................................. 187
DANH M C TÀI LIEU THAM KHO............................................................ 188
PH LC
 
M0 ðÂU
1. Tính câp thiêt cLa ñê tài nghiên cu:
Tiên lương là yêu tô rât quan tr@ng ñôi v,i c  ngư;i lao ñong và ngư;i sw
dnng lao ñong. Mot mat, tiên lương là nguôn thu nhap ch yêu ñôi v,i ngư;i lao
ñong, mat khác nó là yêu tô chi phí ñâu vào ca quá trình s n xuât ca các doanh
nghiep. Do ñó, cân ph i nghiên cu tiên lương và thu nhap ca ngư;i lao ñong o
các doanh nghiep ñe tìm ra các gi i pháp phân phôi tiên lương, thu nhap phù h+p,
vVa ñ m b o tái s n xuât sc lao ñong và nâng cao ñ;i sông vat chât tinh thân cho
ngư;i lao ñong, vVa ñ m b o tiêt kiem chi phí s n xuât cho doanh nghiep.
Trong nhTng năm qua, các doanh nghiep ngoài Nhà nư,c ñã có bư,c phát
trien nhanh và ñ0t ñư+c nhTng kêt qu  ñáng khích le trên nhiêu mat trong s n xuât
kinh doanh như: ñoi m,i công nghe, ñoi m,i mat hàng s n pham, chât lư+ng s n
pham tVng bư,c ñư+c nâng lên. Nhiêu doanh nghiep ho0t ñong s n xuât kinh doanh
ñ0t hieu qu  cao, nâng cao tiên lương, thu nhap cho ngư;i lao ñong, tV ñó t0o ra
ñong l#c phát trien bên trong doanh nghiep. Tuy nhiên, trong bôi c nh viet Nam ñã
gia nhap to chc thương m0i Thê gi,i (WTO) thì vân ñê tiên lương o các doanh
nghiep ngoài Nhà nư,c van còn nhiêu vân ñê cân nghiên cu, phân tích, ñánh giá ñe
ñưa ra nhTng kêt luan chính xác, nham tiêp tnc hoàn thien cơ chê tr  lương cho
ngư;i lao ñong trong các doanh nghiep ngoài nhà nư,c, góp phân tích c#c vào viec
nghiên cu vân ñê tiên lương ca nư,c ta trong th;i kỳ hoi nhap quôc tê ngày càng
sâu, rong.
Khác v,i các doanh nghiep Nhà nư,c, các doanh nghiep ngoài nhà nư,c
ñư+c quyên t# ch hơn trong xây d#ng các chính sách tiên lương, tiên thưong, he
thông thang, b ng lương ca riêng mình, phù h+p v,i quy luat van ñong ca nên
kinh tê thA trư;ng và mnc tiêu ca doanh nghiep. ðiêu ñó, mot mat t0o cho h@ mot
"sân chơi" rong, mat khác ñat ra không ít thách thc trong viec xây d#ng các chính
sách phân phôi tiên lương, thu nhap cho ngư;i lao ñong. Boi vì phân l,n các doanh
nghiep ngoài Nhà nư,c là doanh nghiep nhu và vVa, vôn ít, quy mô lao ñong ít,
2
thiêu hoac không có ñoi ngũ cán bo chuyên sâu vê lao ñong - tiên lương nên viec
xây d#ng chính sách phân phôi tiên lương cho ngư;i lao ñong gap rât nhiêu khó
khăn. Th#c tê, nhiêu doanh nghiep ngoài nhà nư,c ñã lúng túng trong quá trình
phân phôi tiên lương, thu nhap cho ngư;i lao ñong dan ñên có doanh nghiep tr 
lương quá thâp không ñ m b o tái s n xuât sc lao ñong, không giT chân ñư+c lao
ñong có chât lư+ng. Mat khác có nhTng doanh nghiep chưa tính toán ñư+c chi phí -
l+i ích dan ñên tr  lương quá cao, không ñ m b o ñư+c l+i ích ca doanh nghiep.
Tât c  nhTng h0n chê trên ñang ñat ra hàng lo0t câu hui: chính sách phân phôi tiên
lương, thu nhap nào phù h+p v,i các doanh nghiep ngoài nhà nư,c? Phân phôi tiên
lương, thu nhap trong các doanh nghiep ngoài nhà nư,c trong th;i gian qua có ñ m
b o công bang giTa các lo0i lao ñong? Tiên lương như thê nào ñe vVa ñ m b o l+i
ích ca c  ngư;i lao ñong và ngư;i sw dnng lao ñong? Nhà nư,c cân qu n lý tiên
lương, thu nhap ca ngư;i lao ñong trong các doanh nghiep ngoài nhà nư,c như thê
nào? Cân có cơ chê, chính sách gì ñe t0o ñiêu kien thuan l+i cho các doanh nghiêp
ngoài Nhà nư,c trong viec xây d#ng các chê ño, chính sách tiên lương, thu nhap
phù h+p trong th;i kỳ hoi nhap quôc tê ñang dien ra m0nh me.
Nham ñáp ng nhTng ñòi hui ñó, ñê tài luan án "Nghiên c
u tiên lương, thu
nhap trong các doanh nghiep ngoài nhà nưc trên ña bàn Hà Noi" ñã ñư+c l#a
ch@n nghiên cu.
2. Tong quan các nghiên cu vê tiên lương, thu nhap cLa ngưAi lao ñong trong
doanh nghiep.
Chính sách tiên lương có vA trí quan tr@ng trong he thông chính sách kinh tê -
xã hoi ca moi quôc gia, là ñong l#c trong phát trien kinh tê, nâng cao hieu l#c qu n
lý nhà nư,c; thúc ñay tăng trưong, phát trien kinh tê - xã hoi và sw dnng có hieu qu 
nguôn lao ñong cũng như kh  năng làm viec ca tVng ngư;i lao ñong.
Trên thê gi,i ñã có nhiêu công trình nghiên cu vê tiên lương và thu nhap nói
chung, trong khu v#c thA trư;ng nói riêng ca các tác gi  noi tiêng như W.Petty,
Adam Smith, David Ricardo, F.Quesnay, K.Mark, Alfred Marshall, Nurkse, Rosein
– Stein – Rodan, S.Kuznets, Sostaw, Keynes, David Begg, Stanley Fisher và

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
trinhkimtrang
Tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra :)))))))))))))))))) cám ơn, cám ơn!!!!!!!
Hy vọng các bạn sẽ đóng góp thêm để website của chúng ta ngày càng phong phú đầy đủ
Toi gui loi cam on tran trong den tat ca nhung ban da dang va se chia se kinh nghiem va tai lieu.
thoa0905
Thật ý nghĩa, cám ơn website
kiyomizu
​B​ài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh