Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khí canh trong nhân giống và trồng hoa cẩm trướng

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khí canh trong nhân giống và trồng hoa cẩm trướng

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Kỹ thuật công nghệ

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khí canh trong nhân giống và trồng hoa cẩm trướng

MC LC
Li cam ựoan i
Li cm ơn ii
Mc lc iii
Danh mc các t viêt tat v
Danh mc bng vi
Danh mc hình viii
1 M đÂU 1
1.1 đat vân ựê 1
1.2 Mc ựích và yêu câu ca ựê tài 2
1.3 Ý nghĩa khoa hc, th
c tien và tính mi ca ựê tài 3
2 TONG QUAN TÀI LIEU 4
2.1 Cây cam chưng 4
2.1.1 Nguôn gôc, phân lo!i và ựac ựiem th
c vat hc 4
2.1.2 Yêu câu vê ựiêu kien sinh thái 5
2.1.3 Tình hình sn xuât hoa cam chưng trên thê gii và Viet Nam 8
2.2 Ky thuat khí canh 12
2.2.1 Cơ s* khoa hc ca công nghe khí canh 12
2.2.2 +nh hư*ng ca mot sô nhân tô ựên viec trông trt bang ky thuat
khí canh 15
2.2.3 Mot sô nghiên cu vê ng dng khí canh trong nhân giông và
trông trt trên thê gii và Viet Nam 20
3 đÔI TƯ NG, NOI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
C    U 25
3.1 đôi tư
ng nghiên cu 25
3.2 Vat lieu 25
3.3 Noi dung nghiên cu 26
Trưng đi hc Nông nghiepHà Noi Ờ Luan văn thc sĩ nông nghiep ẦẦẦẦ iv
3.3.1 Nghiên cu nhân giông cam chưng bang ky thuat khí canh 26
3.3.2 Th nghiem trông hoa cam chưng bang ky thuat khí canh 26
3.4 Phương pháp nghiên cu 26
3.4.1 Bô trí thí nghiem 26
3.4.2 Các ch tiêu theo dõi 29
3.4.3 Các phương pháp nghiên cu 31
3.4.4 đa ựiem nghiên cu 32
4 KÊT QU NGHIÊN C    U VÀ THO LUAN 33
4.1 Nghiên cu nhân giông cam chưng bang ky thuat khí canh 33
4.1.1 Thí nghiem 1: Nghiên cu nh hư*ng ca nông ựo dung dich
dinh dưng ựên kh năng nhân giông 33
4.1.2 Thí nghiem 2: Nghiên cu nh hư*ng ca nguôn mau ban ựâu
ựên kh năng nhân giông ca cây cam chưng 39
4.1.3 Thí nghiem 3: Nghiên cu nh hư*ng ca mùa v ựên kh năng
nhân giông ca cây cam chưng 41
4.1.4 Thí nghiem 4: Nghiên cu nh hư*ng ca phương pháp nhân
giông ựên kh năng nhân giông 46
4.2 Th nghiem trông hoa cam chưng bang ky thuat khí canh 50
4.2.1 Thí nghiem 5: Nghiên cu s
 nh hư*ng ca phương pháp trông
ựên sinh trư*ng, phát trien và chât lư
ng hoa 50
4.2.2 Thí nghiem 6: Th nghiem trông cam chưng trái v bang ky
thuat khí canh ci tiên 57
5 KÊT LUAN VÀ đÊ NGH 64
5.1 Kêt kuan 67
5.2 đê ngh 68
TÀI LIEU THAM KHO 69
PH LC 73
Trưng đi hc Nông nghiepHà Noi Ờ Luan văn thc sĩ nông nghiep ẦẦẦẦ v
DANH MC CÁC T# VIÊT TAT
CT : Công thc
CđQH : Cưng ựo qung h
p
đ/C : đôi chng
đK : đưng kính
NXB : Nhà xuât bn
T0KKNT : Nhiet ựo không khí nhà trông
T0VR : Nhiet ựo vùng re
TG : Thi gian
TB : Trung bình
EGS : Enhanced Geothemal System
NFT : Nutrient Film Technique
NASA: National Aeronauticsand Space Adminitration
Trưng đi hc Nông nghiepHà Noi Ờ Luan văn thc sĩ nông nghiep ẦẦẦẦ vi
DANH MC BNG
STT Tên bng Trang
4.1. +nh hư*ng ca nông ựo dung dch dinh dưng ựên kh năng sông
và s
 sinh trư*ng, phát trien ca cây m, 33
4.2. +nh hư*ng ca nông ựo dung dch dinh dưng ựên kh năng sông
và ra re ca ngn giâm 36
4.3. +nh hư*ng ca nông ựo dung dch dinh dưng ựên he sô nhân
giông ca cây cam chưng trên he thông khí canh (sau 2 tháng
theo dõi) 37
4.4. +nh hư*ng ca nguôn mau ban ựâu ựên he sô nhân giông ca cây
cam chưng trên he thông khí canh (sau 2 tháng theo dõi) 40
4.5. +nh hư*ng ca thi v ựên kh năng sông và s
 sinh trư*ng, phát
trien ca cây cam chưng m, 42
4.6. +nh hư*ng ca thi v trông ựên kh năng sông và ra re ca ngn
giâm cây cam chưng trên he thông khí canh 43
4.7. +nh hư*ng ca thi v ựên he sô nhân ca cây cam chưng trên
he thông khí canh 45
4.8. +nh hư*ng ca phương pháp nhân giông ựên t- le sông, kh năng
sinh trư*ng, phát trien ca cây cam chưng 46
4.9. +nh hư*ng ca phương pháp nhân giông ựên he sô nhân ca cây
cam chưng (sau 2 tháng theo dõi) 48
4.10. T- le sông và các giai ựo!n sinh trư*ng, phát trien ca cây cam
chưng trông trên khí canh và ựa canh 50
4.11. Kh năng quang h
p ca cây cam chưng vàng 54
4.12. Kh năng quang h
p ca cây cam chưng ự. 54
4.13 Mot sô ch tiêu vê chât lư
ng hoa cam chưng 56
Trưng đi hc Nông nghiepHà Noi Ờ Luan văn thc sĩ nông nghiep ẦẦẦẦ vii
4.14 Kh năng sông, kh năng ra hoa ca cây cam chưng ự. trông trái
v trên he thông khí canh, khí canh ci tiên và ựa canh 58
4.15 đong thái tăng trư*ng chiêu cao cây cam chưng ự. trái v trên
he thông khí canh, khí canh ci tiên và ựa canh 59
4.16 đong thái ra lá ca cây cam chưng ự. trái v trên he thông khí
canh, khí canh ci tiên và ựa canh 60
4.17 Kh năng quang h
p ca cây cam chưng trông trái v trên he
thông khí canh, khí canh ci tiên và ựa canh (sau trông 3 tháng) 61
4.18 Nhiet ựo vùng re trong bôn trông và nhiet ựo không khí nhà trông 63
4.19 Chi phí/m2 trong thí nghiem nhân cây 65
Trưng đi hc Nông nghiepHà Noi Ờ Luan văn thc sĩ nông nghiep ẦẦẦẦ viii
DANH MC HÌNH
STT Tên hình Trang
4.2. +nh hư*ng ca nông ựo dung dch dinh dưng ựên he sô nhân
giông ca cây cam chưng 38
4.3. +nh hư*ng ca nguôn mau khác nhau ựên he sô nhân giông ca
cây cam chưng 40
4.5. +nh hư*ng ca thi v ựên he sô nhân ca cây cam chưng 45
4.6. +nh hư*ng ca phương pháp nhân giông ựên he sô nhân ca cây
cam chưng 49
4.7. đong thái tăng trư*ng chiêu cao ca cây cam chưng trên he
thông khí canh và ựa canh 52
4.8. đong thái ra lá ca cây cam chưng trên he thông khí canh và ựa
canh 53
Trưng đi hc Nông nghiepHà Noi Ờ Luan văn thc sĩ nông nghiep ẦẦẦẦ 1
1. M đÂU
1.1 đat vân ựê
Xã hoi ngày càng phát trien, thu nhap và nhu câu tham my ca ngưi
dân càng nâng cao, ựi sông tinh thân ngày càng ựư
c coi trng thì cây hoa
càng có vai trò ựac biet quan trng trong cuoc sông. Sn xuât hoa ựã tr* thành
mot ngành thương m!i cao, mang l!i l
i ích ln cho nên kinh tê ca nhiêu
nưc. Chính vì vay, sn xuât hoa trên thê gii phát trien rât m!nh me nhât là *
các nưc Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu My,...
Trong nh#ng loài hoa cat ựư
c trông, cam chưng là mot trong bôn lo!i
hoa cat có giá tr thương m!i ch yêu. Vi nh#ng ưu ựiem; màu sac ự,p, ựa
d!ng, phong phú, sn lư
ng cao, de van chuyen, bo qun..., cam chưng ựã
tr* thành mot loài hoa cat cành ựư
c trông pho biên trên thê gii, chiêm
khong 17% tong sn lư
ng hoa cat (đang Văn đông, đinh Thê Loc, 2005) [2].
1 Viet Nam, hoa cam chưng ựư
c ngưi Pháp ựưa vào trông t ựâu
thê k- 19, ch yêu trông * nh#ng nơi có khí hau mát m2 như đà L!t, SaPa.
Nh#ng năm gân ựây, cam chưng ựư
c trông * khap các ựa phương trong c nưc.
Cam chưng ựư
c ựánh giá là lo!i hoa có nhiêu trien vng trong sn
xuât cũng như xuât khau ca nưc ta. Theo thông kê ca website
rauhoaquavietnam [30] trong 8 tháng ựâu năm 2009 cam chưng là lo!i hoa
ựng th 2 vê kim ng!ch xuât khau (sau hoa cúc) vi kim ng!ch xuât khau ự!t
1,5 trieu USD chiêm 27% tong kim ng!ch xuât khau hoa ca c nưc. Tuy
nhiên, sn xuât hoa cam chưng ca nưc ta van còn gap nh#ng khó khăn mà
mot trong nh#ng khó khăn ln ựó là * các tnh phía Bac (tr SaPa) hoa cam
chưng ch ựư
c trông mot v trong năm, nên nh hư*ng không nh. ti viec
ựáp ng nhu câu s dng ca th trưng noi ựa cũng như chưa phát huy hêt
tiêm năng xuât khau ca lo!i hoa này. Bên c!nh ựó, viec gi# giông qua mùa hè
Trưng đi hc Nông nghiepHà Noi Ờ Luan văn thc sĩ nông nghiep ẦẦẦẦ 2
trong ựiêu kien khí hau không thuan l
i và nhân giông cho v sau rât khó th
c
hien bang nh#ng phương pháp nhân giông truyên thông. Vì vay viec phát trien
cây hoa có giá tr này không ch là tìm ra các bien pháp ky thuat nham nâng cao
năng suât, chât lư
ng hoa và t!o ra các giông hoa cam chưng mi mà còn phi
tìm ra bien pháp hieu qu ựe nhân giông và trông hoa cam chưng trái v.
Ky thuat khí canh là mot trong sô các ky thuat trông cây không dùng
ựât. đây là mot ky thuat cao, có nhiêu ưu ựiem như: he sô nhân giông cao,
cây giông có chât lư
ng ựông ựêu, s!ch benh, sc sông cao khi ựưa ra trông
trên ựât, t!o sn pham có chât lư
ng tôt, hieu qu kinh tê cao, ... nên hien nay
ựang ựư
c ng dng vào sn xuât thành công trên mot sô cây trông có thi
gian sinh trư*ng ngan, ựac biet là rau, hoa qu. Xuât phát t nh#ng cơ s* trên,
vi mong muôn góp phân phát trien sn xuât hoa cam chưng * nưc ta,
chúng tôi tiên hành ựê tài: ỘNghiên c)u )ng d*ng ky thuat khí canh trong
nhân giông và trông hoa cam chưng Ợ
1.2 M*c ựích và yêu câu c0a ựê tài
1.2.1 Mc ựích
đánh giá ựư
c nh hư*ng ca mot sô khâu ky thuat ựe tiên ti hoàn
thien quy trình nhân giông hoa cam chưng bang ky thuat khí canh và th
nghiem trông hoa cam chưng bang ky thuat này
1.2.2 Yêu câu
1.2.2.1 V i nhân giông cam chư ng bang ky thuat khí canh
- Xác ựnh ựư
c nh hư*ng ca nông ựo dung dch dinh dưng ựên kh
năng nhân giông.
- Xác ựnh ựư
c nh hư*ng ca nguôn mau ban ựâu ựên kh năng nhân giông.
- Xác ựnh ựư
c nh hư*ng ca mùa v ựên kh năng nhân giông.
- Xác ựnh ựư
c nh hư*ng ca phương pháp nhân giông ựên kh năng
nhân giông.
Trưng đi hc Nông nghiepHà Noi Ờ Luan văn thc sĩ nông nghiep ẦẦẦẦ 3
1.2.2.2 V i trông hoa cam chư ng bang ky thuat khí canh
- Xác ựnh ựư
c nh hư*ng ca phương pháp trông khí canh ựên sinh
trư*ng, phát trien và chât lư
ng hoa.
- đánh giá ựư
c kh năng trông cam chưng trái v bang ky thuat khí
canh ci tiên.
1.3 Ý nghĩa khoa hc, th2c tien và tính mi c0a ựê tài
- đây là ựê tài ựâu tiên * nưc ta nghiên cu nhân giông cây hoa cam
chưng trong v hè, hè thu bang ky thuat khí canh và th nghiem trông cam
chưng bang he thông ky thuat khí canh ci tiên trong v Xuân-Hè * ựông
bang Sông Hông
- Kêt qu th
c nghiem ca ựê tài se cung câp thêm các dan lieu khoa
hc chng minh cho kh năng s dng ky thuat mi (ky thuat khí canh) trong
nhân giông vô tính và trông cây cam chưng nói riêng, cây trông nói chung.
đông thi nó se là tài lieu tham kho vê ng dng ky thuat khí canh trong
trông hoa cam chưng cho ngưi trông hoa và các cơ s* sn xuât hoa
- Kêt qu nghiên cu ca ựê tài se góp phân tích c
c vào hoàn thien
quy trình nhân giông và trông cây hoa cam chưng bang ky thuat khí canh.
Khi hoàn thien ựư
c quy trình ky thuat nhân giông và trông cây hoa cam
chưng bang ky thuat khí canh se t!o ựiêu kien ch ựong sn xuât cây giông
cam chưng vi chât lư
ng tôt, giá thành c!nh tranh ựe phc v sn xuât. Bên
c!nh ựó nó se t!o ựiêu kien phát huy hêt tiêm năng năng suât, chât lư
ng hoa
cam chưng ựáp ng ựư
c yêu câu tiêu dùng trong nưc cũng như xuât khau.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
hoangha1983
Cảm ơn web đã gửi cho tài liệu.
diepquynhchau
thanks bạn rất nhiều
dinhthao1703
Mình sẽ giới thiệu cho các bạn của mình về Thuvien24.com
lamthikimxuyen
ok. cam on ban nha.
thanhthaosk
vượt qua bao gian khổ cày cuốc anh Gút gồ, cuối cùng anh cũng tìm được em :xxxxx
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh