Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Thừa Thiên Huế

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Thừa Thiên Huế

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Quản trị kinh doanh

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: Miễn phí

Lượt tải: 81

Click G+ hoặc Like để download
Chia sẻ kiếm tiền Hướng dẫn Hỗ trợ
để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ.. 1

1.1.Lý do chọn đề tài1

1.2.Mục tiêu nghiên cứu. 2

1.3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

1.4.Phương pháp nghiên cứu. 3

1.4.1.Tổng thể nghiên cứu:3

1.4.2.Phương pháp thu thập dữ liệu:3

1.4.3.Các bước nghiên cứu. 3

1.4.4.Cỡ mẫu, thang đo, phương pháp phân tích dữ liệu. 5

1.5.Kết cấu đề tài7

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.. 8

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.. 8

1.1.Cơ sở lý luận. 8

1.1.1. Những lý luận về ngân hàng thương mại8

1.1.1.1.Khái niệm về ngân hàng thương mại8

1.1.1.2.Phân loại ngân hàng thương mại8

1.1.1.3.Chức năng của ngân hàng thương mại10

1.1.2.Những lý luận về lòng trung thành của khách hàng. 12

1.1.2.1.Khái niệm về lòng trung thành. 12

1.1.2.2.Lợi ích của lòng trung thành khách hàng. 13

1.1.3.Những vấn đề cơ bản về dịch vụ gửi tiền tiết kiệm.. 14

1.1.3.1.Khái niệm về tiền gửi tiết kiệm.. 14

1.1.3.2.Phân loại tiền gửi14

1.1.3.3.   Sự cần thiết của tiền gửi tiết kiệm của dân cư. 16

1.2.Cơ sở thực tiễn. 16

1.2.1.Thực trạng hoạt động tiền gửi tại các ngân hàng Việt Nam.. 16

1.2.2.Tình hình thu hút tiền gửi tiết kiệm trên địa bàn Thừa Thiên Huế. 17

1.3.Giới thiệu những nghiên cứu đã nghiên cứu về lòng trung thành của khách hàng. 17

1.4.Đề xuất mô hình nghiên cứu. 19

CHƯƠNG II:  PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI  VỚI DỊCH VỤ GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH -  CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ.. 21

2.1. Tổng quan địa bàn nghiên cứu. 21

2.1.1. Giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần An Bình. 21

2.1.2. Giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – chi nhánh Thừa Thiên Huế. 22

2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của ABBANK – T.T. HUẾ........................ 22

2.1.2.2. Nội dung hoạt động chính. 24

2.1.2.3.  Sơ đồ hoạt động của ABBANK – Thừa Thiên Huế. 24

2.1.2.4. Giới thiệu về các sản phẩm tiền gửi tại ABBANK – Thừa Thiên Huế. 24

2.1.2.5.  Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Thừa Thiên Huế. 29

2.2. Phân tích các nhân tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ABBank – chi nhánh Thừa Thiên Huế. 34

2.2.1. Cơ cấu mẫu điều tra. 34

2.2.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo. 41

2.2.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA.. 44

2.2.3.1.  Kiểm định KMO và Bartlett’s.44

2.2.3.2. Phân tích nhân tố. 45

2.2.3.3. Kiểm định KMO and Bartlett's Test lần thứ 2. 46

2.2.3.4. Phân tích nhân tố lần thứ hai47

2.2.3.5. Đặt tên và giải thích nhân tố. 49

2.2.3.6. Đánh giá độ tin cậy thang đo sau khi phân tích nhân tố khám phá EFA.. 50

2.2.4. Phân tích hồi quy tuyến tính. 52

2.2.4.1.  Kiểm định mối tương quan giữa các biến trong mô hình. 53

2.2.4.2. Phân tích hồi quy đa biến. 54

2.2.4.3. Đánh giá độ phù hợp của mô hình. 56

2.2.4.4. Kiểm định độ phù hợp của mô hình. 56

2.2.4.5. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan. 57

2.2.4.6. Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến. 57

2.2.4.7. Kết quả phân tích hồi quy và đánh giá mức độ quan trọng của từng nhân tố. 58

2.2.5. Đánh giá lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ABBank – chi nhánh Thừa Thiên Huế.60

CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP.. 64

3.1. Định hướng. 64

3.2. Giải pháp. 65

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 68

1. Kết luận. 68

2. Kiến nghị69

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 


 


DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

 

Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ luân chuyển vốn ..................................................................................... 10

Sơ đồ 1.2: Mô hình nghiên cứu của Nguyễn Thị Mai Trang (2006) về Lòng trung thành của khách hàng siêu thị18

Sơ đồ 1.3: Mô hình đo lường lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng tại Iran.18

Sơ đồ 1.4: Mô hình đo lường lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh  19

Sơ đồ 1.5: Mô hình nghiên cứu đề xuất về phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng TMCP An Bình -  chi nhánh Thừa Thiên Huế  20

Sơ đồ 2.1: Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Thừa Thiên Huế. 60

Biểu đồ 2.1: Mẫu phân theo giới tính. 35

Biểu đồ 2.2: Mẫu phân theo độ tuổi35

Biểu đồ 2.3: Mẫu phân theo thu nhập. 36

Biều đồ 2.4: Mẫu phân theo nghề nghiệp. 36

Biểu đồ 2.5: Mức kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm.. 37

Biểu đồ 2.6: Hình thức gửi tiền tiết kiệm.. 40


DANH MỤC BẢNG

 

Bảng 2.1 : Tình hình sử dụng lao động tại Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2010 - 2012. 29

Bảng 2.2: Bảng số liệu kinh doanh của ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Thừa Thiên Huế  32

Bảng 2.3: Tình hình gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Thừa Thiên Huế  34

Bảng 2.4: Cơ cấu mẫu điều tra. 34

Bảng 2.5: Mức kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm.. 37

Bảng 2.6: Mục đích gửi tiền tiết kiệm.. 38

Bảng 2.7: Nhận biết dịch vụ gửi tiền. 39

Bảng 2.8: Hình thức gửi tiết kiệm.. 40

Bảng 2.9: Kết quả kiểm tra Cronbach’s Anpha. 42

Bảng 2.10: Kết quả kiểm định KMO and Bartlett's Test44

Bảng 2.11: Kết quả phân tích nhân tố. 45

Bảng 2.12: Kết quả kiểm định KMO and Bartlett's Test lần thứ 2. 46

Bảng 2.13: Kết quả phân tích nhân tố lần thứ  2. 47

Bảng 2.14 : Kiểm định sự tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Anpha sau khi phân tích EFA   51

Bảng 2.15: Hệ số tương quan pearson giữa các biến. 53

Bảng 2.16: Kết quả hồi quy sử dụng phương pháp Enter. 54

Bảng 2.17: Kết quả hồi quy sử dụng phương pháp Enter sau khi loại biến. 55

Bảng 2.18 : Mô hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter. 56

Bảng 2.19 : Kiểm định độ phù hợp ANOVA cho mô hình hồi quy lòng trung thành. 57

Bảng 2.20 : Thống kê mô tả về lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ABBank – Thừa Thiên Huế. 61

 

 PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ

 

1.1.   Lý do chọn đề tài

  Ngày nay hầu hết các công ty đều phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Vấn đề mà các công ty cần phải đối mặt không phải là thiếu sản phẩm mà là thiếu khách hàng và nhất là những khách hàng trung thành. Trong lĩnh vực ngân hàng cũng vậy, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng cũng rất lớn, đặc biệt là trong những năm qua việc sáp nhập và mua lại giữa các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đang là một thách thức lớn, vì vậy việc xây dựng những khách hàng trung thành là một tài sản rất quan trọng của họ.

  Nhằm mục tiêu đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng, các ngân hàng đã và đang đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong đó có dịch vụ gửi tiền tiết kiệm. Dịch vụ này đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Các ngân hàng luôn tìm cách thu hút nguồn tiền gửi ổn định, chi phí thấp,  thường từ các công ty và cá nhân. Trong đó nguồn cá nhân được xem là ổn định nhất, bởi các tầng lớp dân cư đều có các khoản thu nhập tạm thời chưa sử dụng, họ đều có thể gửi tiền tiết kiệm nhằm thực hiện các mục tiêu tránh rủi ro khi ở nhà, ổn định tài chính cho bản thân và gia đình, mong muốn khả năng sinh lợi từ khoản tiền tiết kiệm ấy, bên cạnh đó còn hưởng được lãi suất hấp dẫn và nhận được nhiều chương trình ưu đãi khác. Nắm bắt được nhu cầu đó các ngân hàng đã có nhiều chính sách thu hút khách hàng như nâng cao lãi suất tiền gửi, tặng quà hấp dẫn, nâng cao hình ảnh ngân hàng…với việc bỏ ra chi phí để thu hút khách hàng mới tốn kém hơn nhiều so với chi phí giữ khách hàng cũ và điều quan trọng là xây dựng được khách hàng trung thành.

 Với ngân hàng thương mại cổ phần An Bình là một ngân hàng của ngành điện lực được ra đời từ những năm 1993 với sự hỗ trợ từ cổ đông chiến lược trong nước là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cùng sự chia sẻ kinh nghiệm về mô hình quản lý chuyên nghiệp của đối tác chiến lược nước ngoài Maybank – ngân hàng lớn nhất Malaysia, Tổ chức tài chính quốc tế - IFC. Ngân hàng An Bình vào thì trường Huế vào năm 2007, sau hơn 6 năm hoạt động tại thì trường Huế ngân hàng đã có được một chổ đứng trong tâm trí khách hàng. Tuy nhiên phải nói trong thời gian 1 năm trở lại đây sự gia nhập của các ngân hàng vào Huế một cách mạnh mẽ từ ngân hàng: Maritime Bank, MHB, SHB, LienvietPost Bank… Đã là cho sự cạnh tranh càng nên gay gắt.

Trong cơ cấu nhóm khách hàng của ngân hàng An Bình thì tỷ lệ khách hàng cá nhân là nhóm khách hàng chiếm một vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn cho ngân hàng đặc biệt là đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm, một trong những dịch vụ mang lại lợi nhuận cho ngân hàng và tạo dựng nên được hình ảnh mang tính thương hiệu của ngân hàng An Bình. Để đứng vững trong thị trường ngân hàng đang cạnh tranh gay gắt, cũng như đối mặt với sự sáp nhập mua lại giữa các ngân hàng với nhau, thì ngân hàng TMCP An Bình cũng như các ngân hàng khác cần phải xây dựng được lòng trung thành của khách hàng. Để xây dựng được lòng trung thành của khách hàng trước hết cần phải xác định các yếu tố tác động tới lòng trung thành của khách hàng, và cần phải làm gì để giữ được khách hàng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Chính vì vậy mà  tôi chọn đề tài.

“ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Thừa Thiên Huếlàm đề tài khóa luận của mình.

1.2.  Mục tiêu nghiên cứu

·   Mục tiêu chung :

Hệ thống hóa lại những vấn đề lý luận và thực tiễn về NHTM nói chung và các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng về NHTM nói riêng, đồng thời thông qua phân tích, đánh giá về các yếu tố tác động tới lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Thừa Thiên Huế. Để từ đó đề xuất giải pháp nhằm duy trì và gắn kết lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ABBank.

·   Mục tiêu cụ thể:

vTìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng cá nhân  đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Thừa Thiên Huế

vPhân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó tới lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm.

vMột số giải pháp nhằm duy trì và nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân  đối với dịch vụ này.

1.3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

·   Đối tượng nghiên cứu:

 Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Thừa Thiên Huế

·   Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi không gian: Tại ngân hàng TMCP An Bình – phòng giao dịch Bà Triệu - chi nhánh Thừa Thiên Huế

Phạm vi thời gian: Từ 21/1 đến 11/5

1.4.  Phương pháp nghiên cứu

1.4.1.   Tổng thể nghiên cứu:

Khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Thừa Thiên Huế

1.4.2.   Phương pháp thu thập dữ liệu:

·   Dữ liệu sơ cấp:

Thu thập thông qua phát phiếu điều tra bảng hỏi từ phía khách hàng cá nhân đang giao dịch tại ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Thừa Thiên Huế. Do giới hạn thời gian và nguồn lực, đề tài nghiên cứu chỉ tiến hành khảo sát trên mẫu đại diện thông qua điều tra bảng câu hỏi và suy rộng kết quả cho tổng thể nghiên cứu.

·   Dữ liệu thứ cấp:

Thu thập thông tin được cung cấp từ phía ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Thừa Thiên Huế về các số liệu về tình hình nhân sự, tình hình hoạt động kinh doanh và các số liệu liên quan tới tiền gửi tiết kiệm giai đoạn 2009- 2012. Kết hợp các nguồn thông tin trên sách, báo, tạp chí, internet,…và các nghiên cứu của các tác giả khác về những vấn đề có liên quan.

1.4.3.   Các bước nghiên cứu

Đề tài được thực hiện thông qua hai bước:

Nghiên cức sơ bộ

Nghiên cứu chính thức

Tiến độ nghiên cứu:

Bước

Dạng

Phương pháp

Kỹ thuật

Thời gian

1

Sơ bộ

Định lượng

Điều tra qua bảng câu hỏi

Đầu tháng 3

2

Chính thức

Định lượng

Điều tra qua bảng câu hỏi

Giữa và cuối tháng 3

 

 

Trong đó nghiên cứu sơ bộ sẽ được điều tra 30 mẫu thông qua bảng câu hỏi để tìm hiểu ý kiến của khách hàng, cũng như điều chỉnh bảng hỏi cho phù hợp với khách hàng

Nghiên cứu chính thức sẽ tiến hành điều tra số lượng khách hàng đã được xác định. Sau đó sẽ sử dụng phần mềm spss để nhập và làm sạch dữ liệu.

Hai bước nghiên cứu trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Vì vậy, để thực hiện được hai bước nghiên cứu này quy trình nghiên cứu được đề ra như sau:

 

Cơ sở lý thuyết

Lập bảng câu hỏi nháp

Điều tra thử qua 30 bảng hỏi

(10 sinh viên)

Bảng câu hỏi chính thức

Điều tra bảng câu hỏi

Xử lý dữ liệu

Soạn thảo báo cáo

         Từ 20/2 đến 14/3

           Từ 15/3 đến 31/3

Từ 1/4 đến 20/4

 

Ghi chú:

        Làm cơ sở

        Tiến trình

Giải thích quy trình:

Cơ sở lý thuyết về ngân hàng thương mại, lòng trung thành, các sản phẩm của dịch vụ gửi tiền tiết kiệm làm cơ sở cho việc thiết lập dàn bài. Sau khi thu thập kết quả điều tra sơ bộ khách hàng, bảng câu hỏi được phác thảo và hiệu chỉnh. Sau đó tiến hành thu thập bảng câu hỏi chính thức cho mẫu được lựa chọn để thu thập dữ liệu.

Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được làm sạch, xử lý bằng phần mềm SPSS, làm cơ sở để trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu.

1.4.4.    Cỡ mẫu, thang đo, phương pháp phân tích dữ liệu

·   Cỡ mẫu

Để đảm bảo mẫu lớn nhất ta tiến hành xác định kích cỡ mẫu theo quy luật kinh nghiệm trong phân tích nhân tố để xác định được số mẫu cần điều tra. Quy luật kinh nghiệm được các nhà nghiên cứu (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008)) phát biểu như sau : Để tiến hành phân tích nhân tố thì cỡ mẫu ít nhất phải bằng 5 lần số biến trong bảng câu hỏi. Do vậy, tôi xác định kích cỡ mẫu theo công thức cứ một biến trong bảng câu hỏi thì tương ứng với 5 bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi có 30 biến tương ứng với số mẫu cần xác định là 30*5 = 150 mẫu.

Cách chọn mẫu

Do thông tin cá nhân khách hàng về gửi tiền tiết kiệm không được phía bên ngân hàng cung cấp nên tôi sẽ dùng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thực địa: Sau đó tiến hành bước nhảy K và điều tra lượt khách hàng trên bước nhảy K này, theo công thức:

K = N/n

Trong đó N: Là số lượng khách hàng bình quân đến giao dịch tại phòng giao dịch trong một ngày về dịch vụ gửi tiền: Theo như ngân hàng cung cấp thì bình quân 1 ngày có khoảng 30 người tới giao dịch dịch vụ gửi tiền.

n: Là số lượng khách hàng  muốn điều tra trong một ngày: Vì cỡ mẫu là 150 nên số lượng người tôi muốn điều tra trong một ngày là 10 người.

Từ đó xác định bước nhảy K, K = 30/10 =3. Cứ 3 khách hàng đến giao dịch gửi tiền sẽ tiến hành phỏng vấn cho tới lúc nào đủ cỡ mẫu. Với số lượng mẫu là 150 thì cần khoảng 15 ngày để thu thập được số mẫu

·   Thang đo: Sử dụng thang đo định danh và thang đo likert với 5 mức độ (1- từ rất không  đồng ý tới 5-  rất đồng ý ).

·   Phương pháp phân tích dữ liệu

  Đề tài nghiên cứu áp dụng phương pháp bảng hỏi trực tiếp đến khách hàng. Sau khi mã hóa và làm sạch, các kết quả được xử lí và phân tích bằng phần mềm SPSS 16.0. Phương pháp chọn để nghiên cứu là phương pháp thống kê mô tả và phương pháp định lượng. Các kết quả sẽ được minh họa bằng biểu đồ diễn tả các yếu tố tác động tới lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm kết hợp sử dụng phần mềm xử lý số liệu SPSS 16.0 bằng  phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy.

·   Đánh giá độ tin cậy của thang đo

Kiểm tra độ tin cậy của thang đo bằng kiểm định Cronbach’s Anpha đối với từng biến quan sát trong từng nhân tố. Các nhân tố sau khi kiểm định nếu có hệ số Cronbach ‘s Anpha, tôi sẽ đối chiếu với bảng sau:

  Theo nghiên cứu thì những biến quan sát (mục hỏi) có hệ số Cronbach’s Alpha nằm trong khoảng:

Ø0.8 – 1.0: Thang đo tốt

Ø0.7 – 0.8: Thang đo sử dụng được

Ø0.6 – 0.7: Sử dụng được nếu khái niệm đo lường là mới

Như vậy, nếu nhân tố nào có hệ số Anpha nhỏ hơn 0,6 thì bị loại bỏ.

·   Phân tích hồi quy tương quan

Mô hình hồi quy lòng trung thành:

Y = B0 + B1* X1 + B2*X2 + B3*X3+…..+Bi*Xi

Trong đó:

Y: Lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm

Xi: Các yếu tố tác động đến lòng trung thành ( chất lượng dịch vụ, sự thỏa mãn, thói quen tiêu dùng, sự lựa chọn….).

B0: Hằng số

Bi: Các hệ số hồi quy (i>0)

1.5.  Kết cấu đề tài

Phần 1: Đặt vấn đề

Phần 2: Nội dung và kết quả nghiên cứu

  Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

  Trong chương này nêu lên rõ cơ sở lý luận về ngân hàng thương mại, phân loại  và chức năng ngân hàng thương mại, những lý luận về lòng trung thành của khách hàng và những vấn đề cơ bản về dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng TMCP An Bình. Bên cạnh đó chương này cũng đề cập tới vấn đề về tiền gửi tiết kiệm trên địa bàn Thừa Thiên Huế nói chung và tại ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Thừa Thiên Huế nói riêng. Đề xuất mô hình nghiên cứu về lòng trung thành của khách hàng cá nhân tại ngân hàng này.

  Chương 2: Khái quát về tình hình hoạt động của ngân hàng ,tình hình gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân trong những năm vừa qua. Xác định  các yếu tố tác động tới lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm. Sử dụng mô hình hồi quy đo lường mức độ tác động của các yếu tố đó tới lòng trung thành của khách hàng cá nhân tại ABBank chi nhánh Thừa Thiên Huế

  Chương 3: Định hướng phát triển dịch vụ gửi tiền trong những năm tới, đề xuất những giải pháp tác động tới lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm. Từ đó có những điều chỉnh thích hợp để thu hút khách hàng cá nhân không những sử dụng dịch vụ gửi tiền tiết kiệm mà còn đối với các dịch vụ khác của ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Thừa Thiên Huế, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các ngân hàng khác.

Phần 3: Kết luận và kiến nghị.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
phuc122133
Rất rất cám ơn
Em cám ơn bác đã chia sẻ
nana07
Down về được rồi. Thanks website nhé
hoangtrung_td
Thank you^^
zdoantuanhungz
Lại down được thêm một tài liệu hay và bổ ích mơi của Thuvien24 rồi :x
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh