Phân tích hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hướng Hóa, Quảng Trị

Phân tích hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hướng Hóa, Quảng Trị

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Tài chính ngân hàng

Cập nhật:

Kiểu file: rar

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 10

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

MỤC LỤC

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ.. 1

1.Lý do chọn đề tài1

2. Mục tiêu nghiên cứu. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp nghiên cứu. 3

5. Kết cấu chi tiết đề tài3

PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.. 4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.. 4

1.1. Cơ sở lý luận. 4

1.1.1. Nguồn vốn và vai trò của nguồn vốn đối với Ngân hàng thương mại4

1.1.2. Cơ cấu vốn của Ngân hàng thương mại4

1.1.2.1. Vốn chủ sở hữu. 4

1.1.2.2. Vốn huy động. 6

1.1.2.3. Vốn đi vay. 6

1.1.2.4. Vốn khác. 7

1.1.3. Vai trò của nguồn vốn huy động. 8

1.1.3.1.   Tiền đề của việc huy động vốn. 8

1.1.3.2.   Vai trò của nguồn vốn huy động đối với NHTM... 9

1.1.3.3.   Vai trò của nguồn vốn huy động đối với khách hàng. 9

1.1.4. Phân loại nguồn vốn huy động. 9

1.1.4.1. Phân loại căn cứ theo thời gian. 10

1.1.4.2. Phân loại căn cứ vào đối tượng huy động. 10

1.1.4.3. Phân loại theo bản chất các nghiệp vụ huy động vốn. 11

1.1.5. Các chiến lược huy động vốn của Ngân hàng thương mại13

1.1.5.1. Đa dạng hoá sản phẩm huy động vốn. 13

1.1.5.2. Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, khuyến mại sản phẩm.. 15

1.1.5.3. Mở rộng mạng lưới chi nhánh; nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ. 15

1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại16

1.1.6.1. Yếu tố khách quan. 16

1.1.6.2. Yếu tố chủ quan. 18

1.1.7. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn. 21

1.1.7.1. Vốn huy động/Tổng nguồn vốn. 21

1.1.7.2. Tổng dư nợ/ Tổng nguồn vốn (Hiệu quả sử dụng vốn). 21

1.1.7.3. Một số chỉ tiêu khác. 21

1.1.8. Thiết kế nghiên cứu. 22

1.1.8.1. Quy trình nghiên cứu. 22

1.1.8.2. Nghiên cứu định lượng. 23

1.2. Cơ sở thực tiễn. 25

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (AGRIBANK) CHI NHÁNH HƯỚNG HÓA   27

2.1. Tổng quan về chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng Hóa                        27

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng Hóa. 27

2.1.1.1. Vài nét về Agribank Việt Nam.. 27

2.1.1.2. Vài nét về Agribank Hướng Hóa. 28

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng từng bộ phận  ............................................................... 29

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức.......................................................................................................... 29

2.1.2.2. Chức năng từng bộ phận. 30

2.1.3. Nguồn nhân lực. 30

2.2. Phân tích kết quả hoạt động huy động vốn của chi nhánh Agribank Hướng Hóa. 32

2.2.1. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến công tác huy động vốn tại chi nhánh Agribank Hướng Hóa  32

2.2.2.  Các chiến lược huy động vốn mà chi nhánh áp dụng. 35

2.2.3.  Chính sách huy động vốn của ngân hàng. 35

2.2.4. Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh. 37

2.2.4.1. Cơ cấu nguồn vốn của chi nhánh Agribank Hướng Hóa. 37

2.2.4.2.  Tình hình huy động vốn theo loại khách hàng. 39

2.2.4.3. Tình hình huy động tiền gửi theo kì hạn. 43

2.2.4.4. Tình hình huy động vốn theo hình thức huy động. 44

2.2.4.5. Tình hình huy động vốn theo loại tiền. 45

2.2.5. Đánh giá chính sách huy động vốn thông qua khảo sát ý kiến khách hàng cá nhân              47

2.2.5.1. Đặc điểm mẫu điều tra. 47

2.2.5.2.  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến quyết định của khách hàng khi chọn gửi tiền vào chi nhánh  50

2.2.5.2.1. Uy tín, thương hiệu của ngân hàng. 50

2.2.5.2.2. Đánh giá về tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ. 51

2.2.5.2.3. Mức lãi suất huy động vốn của ngân hàng. 52

2.2.5.2.4. Hệ thống mạng lưới của chi nhánh. 53

2.2.5.2.5.  Quảng cáo. 54

2.2.5.2.6.  Khuyến mãi55

2.2.5.2.7.  Năng lực, trình độ và thái độ phục vụ của cán bộ ngân hàng. 57

2.2.5.2.8.  Đánh giá về yếu tố qui trình thủ tục và tính bảo mật trong cung cấp dịch vụ. 60

2.2.5.2.9.  Trình độ công nghệ ngân hàng. 62

2.2.6. Kết quả và hiệu quả của hoạt động huy động vốn thông qua các chỉ tiêu tài chính. 64

2.2.6.1. Kết quả hoạt động kinh doanh chi nhánh. 64

2.2.6.2. Tình hình thực hiện kế hoạch huy động vốn. 66

2.2.6.3. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn. 67

2.2.6.4.   Tương quan giữa dư nợ cho vay và nguồn vốn huy động. 68

2.3.  Đánh giá hiệu quả huy động vốn. 69

2.3.1. Những kết quả đạt được. 69

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 71

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HƯỚNG HÓA.73

3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp. 73

3.1.1. Phân tích SWOT cho các sản phẩm huy động vốn của chi nhánh. 73

3.1.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 74

3.1.2.1. Quan điểm về mở rộng huy động vốn tại Chi nhánh. 74

3.1.2.2. Phương hướng phát triển hoạt động huy động vốn trong những năm tới74

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn. 76

3.2.1. Các giải pháp huy động vốn từ khách hàng cá nhân. 76

3.2.1.1. Phát triển cơ sở vật chất, các tiện nghi khác phục vụ khách hàng. 76

3.2.1.2. Hồ sơ, thủ tục cần đơn giản hơn. 77

3.2.1.3. Quan tâm đến đội ngũ cán bộ công nhân viên, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên.78

3.2.1.4. Giải pháp về lãi suất79

3.2.1.5.Tăng cường công tác khuyến mãi, đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn hơn    79

3.2.1.6.  Nâng cao chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp. 81

3.2.1.7.Thực hiện bảo hiểm tiền gửi82

3.2.2. Các giải pháp huy động vốn từ khách hàng tổ chức. 82

3.2.2.1. Xây dựng chính sách tiếp cận và chăm sóc khách hàng hiệu quả. 82

3.2.2.2. Mở rộng việc phát hành thẻ nhằm tăng quy mô vốn huy động trong tổng nguồn vốn  83

3.2.3.Các giải pháp sử dụng nguồn vốn hiệu quả. 83

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ84

1. Kết luận. 84

2. Kiến nghị84

3.Hạn chế của đề tài và các đề xuất cho những nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.86

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

KÝ HIỆU VIẾT TẮT                           CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ

ĐVT                                                          Đơn vị tính

GT                                                             Giá trị

HĐV                                                         Huy động vốn

HQSDV                                                    Hiệu quả sử dụng vốn

NH                                                            Ngân hàng

NHNN                                                      Ngân hàng nhà nước

NHTM                                                      Ngân hàng thương mại

NHNNo&PTNT                                      Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

NHTW                                                      Ngân hàng Trung ương

PGĐ                                                          Phó giám đốc

TD                                                             Tín dụng

TDN                                                          Tổng dư nợ

TNV                                                          Tổng nguồn vốn

VHĐ                                                         Vốn huy động

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

 

 

Sơ đồ 1.1:      Quy trình nghiên cứu.................................................................................... 22

Sơ đồ 2.1:      Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh NHNo&PTNT Hướng Hóa29

Biểu đồ 2.1: Tình trạng hôn nhân của mẫu nghiên cứu.................................................. 47

Biểu đồ 2.2: Nghề nghiệp của mẫu nghiên cứu............................................................... 48

Biểu đồ 2.3: Thu nhập của mẫu nghiên cứu..................................................................... 49

Biểu đồ 2.4: Lý do lựa chọn Agribank để giao dịch....................................................... 50

Biểu đồ 2.5: Đánh giá của khách hàng về mức lãi suất huy động vốn của ngân hàng52

Biểu đồ 2.6: Kênh thông tin mà khách hàng biết đến ngân hàng.................................. 55

Biểu đồ 2.7: Đánh giá về cơ sở vật chất, các tiện nghi khác phục vụ khách hàng..... 64

Biểu đồ 2.8: Kết quả kinh doanh (2009-2011) của chi nhánh...................................... 65


DANH MỤC CÁC BẢNG

 

Bảng 1.1:     Đánh giá độ tin cậy của thang đo.................................................................. 24

Bảng 2.1:     Tình hình lao động của chi nhánh................................................................. 31

Bảng 2.2:     Lãi suất huy động của các ngân hàng (Số liệu ngày 20/04/2012)............ 37

Bảng 2.3:     Tình hình nguồn vốn của Chi nhánh NHNo&PTNT Hướng Hóa  qua 3 năm    38

Bảng 2.4:     Tình hình huy động vốn................................................................................. 40

Bảng 2.5:     Giới tính của mẫu điều tra.............................................................................. 47

Bảng 2.6:     Giao dịch của khách hàng thực hiện............................................................. 49

Bảng 2.7:     Kiểm định One Sample T Test về sự đa dạng của sản phẩm huy động.... 51

Bảng 2.8:     Đánh giá của khách hàng về sự đa dạng của các hình thức huy động..... 51

Bảng 2.9:     Kiểm định One Sample T Test ý kiến khách hàng về mức lãi suất

                      ngân hàng đưa ra.............................................................................................. 53

Bảng 2.10:   Kênh thông tin mà khách hàng biết đến ngân hàng.................................... 54

Bảng 2.11:   Mức độ hài lòng của khách hàng về các chương trình khuyến mãi......... 56

Bảng 2.12:   Kiểm định One Sample T Test ý kiến khách hàng về mức độ đa dạng, hấp dẫn của các chương trình khuyến mãi.............................................................................................. 57

Bảng 2.13:   Đánh giá của khách hàng về chất lượng phục vụ, khả năng tư vấn và giải quyết các vấn đề khách hàng........................................................................................................ 58

Bảng 2.14:   Kiểm định One Sample T Test mức độ hài lòng của khách hàng các yếu tố của nhân viên   59

Bảng 2.15:   Đánh giá của khách hàng về các yếu tố quy trình và bảo mật trong cung cấp dịch vụ           60

Bảng 2.16:   Kiểm định One Sample T Test ý kiến khách hàng về các yếu tố của quy trình và bảo mật trong cung cấp dịch vụ.............................................................................................. 61

Bảng 2.17:   Kiểm định One Sample T Test mức độ hài lòng của khách hàng về cơ sở vật chất, các tiện nghi khác phục vụ khách hàng...................................................................... 63

Bảng 2.18:   Kết quả kinh doanh của chi nhánh............................................................... 64

Bảng 2.19:   Tình hình thực hiện kế hoạch huy động vốn............................................... 66

Bảng 2.20:   Chỉ tiêu vốn huy động trên tổng nguồn vốn................................................ 67

Bảng 2.21:   Chỉ tiêu tổng dư nợ trên vốn huy động......................................................... 68

Bảng 2.22:   Ý kiến của khách hàng về các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn76

Bảng 2.23:   Mức độ ưa thích của khách hàng về các hình thức khuyến mãi............... 80

 

 

 


PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

 

1.   Lý do chọn đề tài

Trong điều kiện kinh tế hiện nay, nguồn vốn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp cũng như sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.  Một trong những khó khăn lớn nhất của Việt Nam hiện nay là vốn, ngân hàng thiếu vốn cho vay, doanh nghiệp thiếu vốn để kinh doanh, Nhà nước cũng thiếu vốn để trang trải chi tiêu và đầu tư… Trong khi đó, một nguồn lực đáng kể ở trong nước lại chưa được huy động tốt cho đầu tư phát triển kinh doanh.

Ngân hàng là tổ chức trung gian tài chính có vai trò quan trọng trong việc huy động vốn và sử dụng số vốn này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán. Với đặc thù là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ đi vay để cho vay, hoạt động huy động vốn có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh và góp phần vào sự thành công chung của các ngân hàng thương mại. Đứng trước nhiệm vụ là đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế năng động, đòi hỏi các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng phải mở rộng và nâng cao hiệu quả huy động vốn của mình. Bên cạnh đó, Nghị quyết 11/2011/NQ - CP của Chính phủ ra đời vào tháng 02/2011 với chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và chính sách tài khóa thắt chặt cùng với quyết định tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm cho việc cạnh tranh huy động vốn cũng quyết liệt không kém với việc cạnh tranh cho vay, cạnh tranh về huy động vốn trong hoạt động Ngân hàng thực sự gay cấn và là mục tiêu lớn lao nhất.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), năm 2012 dù Ngân hàng Nhà nước đã có chủ trương giảm lãi suất và giảm tăng trưởng tín dụng nhưng các NHTM vẫn phải huy động một lượng vốn dự phòng, bảo đảm an toàn về thanh khoản cho mình. Nguyên nhân là do đầu vào của ngân hàng luôn là vốn ngắn hạn (90% các khoản tiền gửi ở ngân hàng có kỳ hạn một tháng) và đầu ra luôn là trung, dài hạn, mức độ gắn bó giữa người gửi tiền với ngân hàng không cao nên dù ngân hàng Nhà nước đã có chủ trương giảm lãi suất và giảm tăng trưởng tín dụng thì các ngân hàng vẫn phải huy động một lượng vốn dự phòng, để đảm bảo thanh khoản cho mình, ngoài ra dù ngân hàng không  muốn huy động vốn nhưng nếu dừng các chương trình khuyến mãi, thu hút vốn thì ngay lập tức, không phải một mà nhiều khách hàng sẽ rút tiền đi gửi ngân hàng khác.

Như vậy, vấn đề làm thế nào để có được hiệu quả huy động vốn đối với mỗi NHTM trong điều kiện kinh tế khó khăn, cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng như hiện nay đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi ngân hàng. Nhận thức được vấn đề này trong quá trình thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Hướng Hóa, tôi quyết định chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hướng Hóa, Quảng Trị”.

Đề tài nhằm nghiên cứu tình hình huy động vốn tại Agribank chi nhánh Hướng Hóa, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả huy động vốn cho chi nhánh.

2.   Mục tiêu nghiên cứu

ü               Một là, đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động huy động vốn của Agribank Hướng Hóa.

ü               Hai là, nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả hoạt động huy động vốn của Agribank Hướng Hóa.

ü               Ba là, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân về các chính sách huy động vốn của chi nhánh.

ü               Bốn là, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của chi nhánh.

3.   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

♦ Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hướng Hóa- Quảng Trị.

♦ Phạm vi nghiên cứu

- Về không gian: Địa bàn nghiên cứu tại huyện Hướng Hóa- tỉnh Quảng Trị.

- Về thời gian: Phân tích, đánh giá tình hình huy động vốn qua số liệu thứ cấp của chi nhánh các năm 2009- 2011 và số liệu sơ cấp thu thập được trong quá trình thực tập thông qua các phiếu điều tra khách hàng từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 4 năm 2012.

 

4.   Phương pháp nghiên cứu

ü   Phương pháp duy vật biện chứng: Là phương pháp nghiên cứu sự vận động của các sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ chặt chẽ với các sự vật, hiện tượng khác và sự vận động không ngừng của các sự vật, hiện tượng.

ü   Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: Số liệu được sử dụng trong khóa luận là những số liệu được thu thập từ các giáo trình, sách, các đề tài nghiên cứu có liên quan, các khóa luận trước, qua báo chí, website...Bên cạnh đó, số liệu còn được lấy từ các báo cáo về hoạt động của chi nhánh Agribank Hướng Hóa- Quảng Trị (từ năm 2009-2011).

ü   Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: Số liệu sơ cấp được thu thập qua việc xây dựng bảng hỏi điều tra 120 khách hàng bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi tại phòng giao dịch của chi nhánh và thu thập số liệu sơ cấp thông qua phỏng vấn trực tiếp Giám đốc Agribank Hướng Hóa.

ü   Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu

- Phương pháp so sánh

- Phương pháp phân chia

- Sử dụng phần mềm SPSS 18.0 để thống kê, kiểm định.

5.   Kết cấu chi tiết đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được chia làm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Phân tích hiệu quả hoạt động huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Hướng Hóa

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng Hóa.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Cám ơn đã chia sẽ tài liệu rất hay và có nhiều cập nhập mới.
tranhuynhduy1992
Cám ơn đã giúp tôi Hoàn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp với nội dung đầy đủ và chính xác.
anhdainhan
thank you very much. rat huu ich
hoaithusopha
Xin cám ơn các bạn nhiều mình đang cần lắm ^^
zdoantuanhungz
Lại down được thêm một tài liệu hay và bổ ích mơi của Thuvien24 rồi :x
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh