Phân tích nguyên nhân, mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng XHCN; ý nghĩa nghiên cứu

Phân tích nguyên nhân, mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng XHCN; ý nghĩa nghiên cứu

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 11

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

KHOAKẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

 

 

BÀI TIỂU LUẬN

 

 

Môn:

 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN

 

 

 

 

 

Đề tài:

 

PHÂN  TÍCH  NGUYÊN  NHÂN,

MỤC TIÊU,  ĐỘNG  LỰC

VÀ  NỘI  DUNG  CỦA  CUỘC  CÁCH   MẠNG

 Xà HỘI  CHỦ  NGHĨA.

 Ý  NGHĨA  NGHIÊN CỨU

 

 

Giảng viên hướng dẫn            : TS. Nguyễn Minh Tuấn

Nhóm sinh viên thực hiện     : Nhóm 3

Lớp                                         :VB15KT002

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 10/2012

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

KHOAKẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

 

 

 

 

 

Đề tài:

 

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN,
MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC
VÀ NỘI DUNG CỦA CUỘC CÁCH  MẠNG
 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.
 Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảng viên hướng dẫn                  : TS. Nguyễn Minh Tuấn

Nhóm sinh viên thực hiện           : 1. Trần Nguyễn Vân Châu

2. Lâm Thị Dung

3. Nguyễn Thị Hoàn

4. Huỳnh Trúc Phương

5. Vũ Thị Thanh Thảo

6. Nguyễn Thanh Trúc

Lớp                                               :VB15KT002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 10/2012

 

LỜI MỞ ĐẦU

Lịch sử phát triển của xã hội loài người trải qua các chế độ xã hội nối tiếp nhau từ thấp đến cao. Ở mỗi chế độ xã hội có một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở giai đoạn đó. Khi quan hệ sản xuất không còn phù hợp,trở nên kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất sẽ tất yếu xảy ra một cuộc cách mạng xã hội để thay thế quan hệ sản xuất cũ bằng một quan hệ sản xuất mới phù hợp. Trong xã hội tư bản hay tiền tư bản, cùng với sự phát triển ngày càng cao của lực lượng sản xuất mà mạnh mẽ nhất là giai cấp công nhân thì các mâu thuẫn xã hội xuất hiện. Những mâu thuận phát triển ngày càng gay gắt và đòi hỏi phải giải quyết bằng một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Vậy cách mạng xã hội, cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

 Cách mạng xã hội:xét trong lĩnh vực xã hội, cách mạng xã hội là sự cải biến căn bản chế độ xã hội, là sự thay thế chế độ xã hội này bằng chế độ xã hội khác tiến bộ hơn, phù hợp với tiến độ và nhu cầu phát triển của xã hội.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN):cũng là một cuộc cách mạng xã hội, là cuộc cách mạng nhằm thay thế chế độ Tư Bản hoặc tiền Tư Bản bằng chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, trong đó gia cấp công nhân đóng vai trò lãnh đạo cùng cới nhân dân lao động đứng lên xây dựng 1 xã hội mới công bằng, dân chủ, văn minh. Cách mạng XHCN được hiểu theo 2 nghĩa:

Theo  nghĩa hẹp: là một cuộc đấu tranh chính trị, kết thúc khi giai cấp công nhân cùng nhân dân lao động giành được chính quyền, thiết lập nên nhà nước chuyên chính vô sản hoặc còn được hiểu là sự chuyển biến từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng XHCN ở các nước thuộc địa sau khi giành độc lập.

Theo nghĩa rộng: là một cuộc cải biến toàn diện, triệt để, lâu dài, bao gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn một: bắt đầu từ khi gia cấp công nhân thông qua chính đảng của mình lãnh đạo nhân dân lao động dùng bạo lực đập tan nhà nước của giai cấp bóc lột, giành chính quyền, thiết lập nhà nước của giai cấp cong nhân và nhân dân lao động.

Giai đoạn hai: giai cấp công nhân và nhân dân lao động sử dụng nhà nước của mình để làm công cụ cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới: xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Quá trình cải biến xã hội này chỉ kết thúc khi xã hội mới được tạo lập một cách vững chắc.

Một số cuộc cách mạng xảy ra trên thế giới tiêu biểu như: Cách mạng tháng 10 Nga nổ ra vào ngày 24/10/1917, cách mạng Cu Ba năm 1959, cách mạng Trung Quốc năm 1949…

Để tìm hiểu rõ hơn về cách mạng XHCN, nhóm chúng em trình bày chi tiết trong bài tiểu luận “Phân tích nguyên nhân, mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng XHCN; ý nghĩa nghiên cứu” như sau:

 

 I.  NGUYÊN NHÂN, MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC VÀ NỘI DUNG CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1.  Nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa

Cũng như mọi cuộc cách mạng diễn ra trong lịch sử, CM XHCN là kết quả tất yếu của việc giải quyết mâu thuẫn đối kháng trong lòng CNTB. Chủ nghĩa Mac -Lênin cho rằng nguyên nhân sâu xa của cuộc CM là do sự phát triển của lực lượng sản xuất. Khi lực lượng sản xuất phát triển sẽ mâu thuẫn với quan hệ sản xuất lỗi thời, kìm hãm nó và tất yếu phải thay thế quan hê sản xuất lỗi thời bằng quan hệ sản xuất mới tiên tiến hơn. Dưới chủ nghĩa tư bản, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, lực lượng sản xuất đã đạt tới trình độ xã hội hoá ngày càng cao làm cho quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất trở nên lạc hậu, lỗi thời, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất, C.Mác và Ph.Ăngghen khẳng định: “Từ chỗ là hình thức phát triển của lực lượng sản xuất, những quan hệ ấy trở thành những xiềng xích của các lực lượng sản xuất khi đó bắt đầu một cuộc cách mạng xã hội”. Điều này đặt ra đòi hỏi phải tiến hành một cuộc cách mạng xã hội để xoá bỏ quan hệ sản xuất lỗi thời, thay thế bằng quan hệ sản xuất mới, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển.

-   Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong xã hội tư bản chủ nghĩa được biểu hiện:

·   Về mặt xã hội: là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản

Mâu thuẫn này thể hiện sự phân cực giàu - nghèo và tình trạng bất công xã hội tăng lên. Sự bần cùng hoá tuyệt đối lẫn tương đối của giai cấp công nhân vẫn đang tồn tại. Tuy đại bộ phần tầng lớp trí thức và lao động có kỹ năng đang có việc làm được cải thiện mức sống và gia nhập vào tầng lớp trung lưu, nhưng vẫn không xoá được sự phân hoá giàu - nghèo ngày càng sâu sắc.

Thu nhập của 358 người giàu nhất thế giới lớn hơn thu nhập hàng năm của hơn 45% dân số thế giới. Tình trạng công nhân, người lao động thất nghiệp ngày càng tăng. Trong xã hội ngày nay, sự bất bình đẳng và các tệ nạn xã hội vẫn tồn tại một cách phổ biến: sự suy đồi về xã hội, văn hoá và đạo đức ngày càng trầm trọng.

·    Về mặt kinh tế: là tính tổ chức, tính kế hoạch trong từng doanh nghiệp ngày càng tăng với tính vô tổ chức của sản xuất toàn xã hội do sự cạnh tranh của nền sản xuất hàng hóa TBCN gây ra.

Mâu thuẫn này cũng phát triển ngày càng gay gắt và là mâu thuẫn đối kháng không thể điều hoà, nó chỉ có thể được giải quyết bằng một cuộc cách mạng xã hội ở cách mạng xã hội chủ nghĩa.

-   Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với chủ nghĩa đế quốc.

Trong những năm 50 đến những năm 60 của thế kỉ XX, cùng với ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và hệ thống hơn 100 nước cùng chống lại chủ nghĩa tư bản và giàh được độc lập dân tộc ở những mức độ khác nhau nhưng do yếu kém về kinh tế và văn hóa cho nên vẫn còn lệ thuộc vào khoa học kĩ thuật tài chính v..v. Từ lệ thuộc về kinh tế dẫn tới lệ thuộc về chính trị. Bằng nhừng thủ đoan tinh vi nhiều nước tư bản bóc lột nước dân tộc chủ nghĩa khiến cho mức chênh lệch giàu nghèo không ngừng gia tăng nhiều nước lệ thuộc hoàn toàn và không có khả năng để trả nợ.

 Với quy luật kinh tế thi trường thì chảy máu chất xám thường từ các nước nghèo sang các nước phát triển làm cho các nước này vốn đã nghèo nay lại nghèo hơn. Nghèo đói vô tình lại là nguyên nhân gây nên các vụ xung đột sắc tộc leo thang ==> Tình trạng này làm cho mâu thuẫn giữa các nước dân tộc thuộc địa lệ thuộc vào các nước đế quốc ngày càng gia tăng. Điều này được biểu hiện với nhiều cuộc chiến tranh gần đây.

-   Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với đế quốc.

Mâu thuẫn nổi lên giữa 3 trung tâm kinh tế lớn : Mỹ - Tây Âu và Nhật Bản. Mỹ lợi dụng tiềm lực kinh tế của mình mà tìm mọi cách tranh giành quyền lợi với Tây Âu và Nhật Bản, do vậy mà Tây Âu và Nhật Bản vừa là đồng minh chiến lược vừa là đối thủ cạnh tranh của nhau. Biểu hiện của mẫu thuẫn giữa các nước ấy trước hết là cuộc chiến tranh thương mại, chiến tranh về đầu tư kỹ thuật, tài chính cũng như sự cạnh tranh giữa TNCs dưới nhiều hình thức.

Ngoài ra, quy luật cạnh tranh, tính chất vô chính phủ trong sản xuất dẫn tới khủng hoảng thừa, buộc một số doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, khi sản xuất đình trệ, công nhân không có việc làm và họ đã đứng lên đấu tranh chống lại giai cấp tư sản.

Những mâu thuẫn này phát triển đến mức gay gắt đòi hỏi phải được giải quyết do đó cách mạng XHCN nổ ra là tất yếu nhầm giải quyết những mâu thuẫn đó.

Tuy nhiên, những mâu thuẫn đó tự nó không dẫn đến cách mạng mà cách mạng xã hội chủ nghĩa muốn nổ ra, giai cấp công nhân cần phải nhận thức được sứ mệnh lịch sử của mình, biết nắm bắt tình thế, thời cơ cách mạng để tổ chức tiến hành cách mạng. Cách mạng xã hội chủ nghĩa không diễn ra tự phát, mà là kết quả của quá trình đấu tranh tự giác, lâu dài, gian khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại sự thống trị của giai cấp tư sản, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

2.  Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa

Giải phóng con người, giải phóng xã hội là mục tiêu của cách mạng XHCN. C.Mác và Ph. Ăngghen từ sự nghiên cứu quá trình lịch sử cuộc cách mạng của giai cấp công nhân xác định: “Thay cho xã hội tư sản cũ với những giai cấp và đối kháng giai cấp của nó, xuất hiện một liên hợp trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của mọi người.”

DtranhGCĐể tiến tới mục tiêu trên, cách mạng XHCN phải trải qua hai giai đoạn với mục tiêu cụ thể như sau:

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
phuc122133
Rất rất cám ơn
Cám ơn anh/chị đã chia sẻ .Chúc sức khỏe .
tamngahoanguyen
Sẽ chia sẻ cho mọi người biết về thuvien24.com
thanhthcstranphu
Cám ơn nhiều nha./.
hoangtrung_td
Thank you^^
 • Tài liệu mới
 • Tài liệu nổi bật
 • Tài liệu liên quan
 • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh