Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Luật

Cập nhật:

Kiểu file: zip

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 11

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Đề tài luận án: “Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”
Chuyên ngành: Luật Kinh tế
Mã số: 62.38.01.07
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoa Tâm
Người hướng dẫn khoa học: 1. Pgs.Ts Đào Thị Hằng
2. Ts. Đỗ Ngân Bình
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Luận án là công trình đầu tiên ở Việt Nam hiện nay nghiên cứu có hệ thống và toàn diện cơ sở lý luận về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Luật án đã làm rõ sự cần thiết phải điều chỉnh về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trên các phương diện kinh tế, xã hội và đặc biệt là điều chỉnh bằng pháp luật để thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của các bên trong quan hệ lao động. Luận án đã pháp điển hóa pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ở Việt Nam thông qua lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về vấn đề này.
3. Luận án đã phân tích, bình luận, đánh giá một cách toàn diện và khách quan về thực trạng pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ở Việt Nam. Qua đó tìm ra những điểm hợp lý và chưa hợp lý, xác định tính khả thi của các quy phạm pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hiện hành.
4. Luận án phân tích, đối chiếu nội dung tương ứng trong pháp luật của các nước và của Công ước quốc tế về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, từ đó đưa ra kiến nghị để sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định mới về nội dung, hình thức các quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành trong thời gian tới. Những kiến nghị cụ thể, đồng bộ của tác giả sẽ là cơ sở khoa học cho việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, góp phần tăng cường hiệu quả điều chỉnh của pháp luật lao động, bảo đảm cho các quan hệ lao động ở nước ta ngày càng ổn định, hài hòa và tăng tính an toàn pháp lý trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam.
 
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................ 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 2
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án .................................................. 3
PHẦN TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .............................................. 4
1. Tình hình nghiên cứu ..................................................................................... 4
1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước .................................................... 4
1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước .................................................. 10
1.3. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu ..................................... 11
2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu ............................................. 12
2.1. Cơ sở lý thuyết ............................................................................... 13
2.2. Phương pháp nghiên cứu ............................................................... 14
3. Kết cấu của luận án ...................................................................................... 15
PHẦN NỘI DUNG ................................................................................................ 17
Chương 1 ............................................................................................................... 17
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
LAO ĐỘNG VÀ PHÁP LUẬT ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO
ĐỘNG ............................................................................................................................... 17
1.1. Những vấn đề lý luận về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ... 17
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng lao động ......................... 17
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
.......................................................................................................................... 21
1.1.3. Ý nghĩa của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với các
bên trong quan hệ lao động ............................................................................. 27
1.2. Điều chỉnh bằng pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
động .............................................................................................................................. 30
1.2.1. Sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật về đơn phương chấm dứt
hợp đồng lao động ........................................................................................... 30
1.2.2. Nội dung điều chỉnh bằng pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động .................................................................................................. 34
1.3. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ................................................................ 50
1.3.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954 ....................................... 51
1.3.2. Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1985 ....................................... 52
1.3.3. Giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1994 ....................................... 53
1.3.4. Giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2002 ....................................... 55
1.3.5. Giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2012 ...................................... 55
Chương 2 ............................................................................................................... 58
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ ĐƠN PHƯƠNG
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG .......................................................................... 58
2.1. Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao
động và thực tiễn thực hiện ........................................................................................ 58
2.1.1. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp
luật ................................................................................................................... 58
2.1.2. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp
luật ................................................................................................................... 65
2.2. Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử
dụng lao động và thực tiễn thực hiện ........................................................................ 69
2.2.1. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
đúng pháp luật ................................................................................................. 69
2.2.2. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái
pháp luật .......................................................................................................... 82
2.3. Quy định giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của các bên về đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động và thực tiễn thực hiện ............................................... 88
2.3.1. Giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của các bên về đơn phương chấm dứt
hợp đồng lao động đúng pháp luật .................................................................. 88
2.3.2. Giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của các bên về đơn phương chấm dứt
hợp đồng lao động trái pháp luật .................................................................... 94
2.4. Quy định giải quyết tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
động và thực tiễn thực hiện ...................................................................................... 107
2.4.1. Giải quyết các tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
theo thủ tục khiếu nại trong lao động ............................................................ 108
2.4.2. Giải quyết các tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
theo thủ tục tố tụng lao động ......................................................................... 110
Chương 3 ............................................................................................................. 114
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM ............................................................................................ 114
3.1. Yêu cầu hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam về đơn phương chấm
dứt hợp đồng lao động .............................................................................................. 114
3.2. Một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định về đơn
phương chấm dứt hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động 2012.................... 118
3.2.1. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động ................................................................................................ 118
3.2.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật lao
động về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ....................................... 137
KẾT LUẬN .......................................................................................................... 144
NHỮNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
 
 
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Khi xã hội có nhu cầu sử dụng sức lao động thì sẽ tạo nên QHLĐ. Ở đó, các bên
thực hiện một giao dịch đặc biệt không như những quan hệ dân sự “mua đứt bán đoạn”
khác, mà diễn ra trong quá trình sức lao động của NLĐ được đưa vào sử dụng. QHLĐ
giữa NLĐ làm công với NSDLĐ được hình thành trên cơ sở HĐLĐ và vì vậy quan hệ
này sẽ chấm dứt khi HĐLĐ chấm dứt.
Thực tiễn đã chứng minh HĐLĐ tạo thuận lợi cho các bên trong QHLĐ khi giao kết,
thực hiện công việc th o th a thuận. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ
thể khi một bên không còn muốn tiếp tục thực hiện HĐLĐ do ý chí của họ đòi h i pháp
luật phải có những uy định chặt chẽ, cụ thể về việc này, bởi hệ uả của nó đối với các
bên và xã hội là không nh . Hành vi đơn phương chấm dứt HĐLĐ sẽ giải phóng các chủ
thể kh i những uyền và ngh a vụ đã từng ràng buộc họ trước đó. à hành vi này được
coi là biện pháp hữu hiệu bảo vệ các bên của QHLĐ khi có sự vi phạm cam kết trong hợp
đồng, vi phạm pháp luật lao động từ phía bên kia hay các trường hợp pháp luật uy định.
Bảo vệ NLĐ chống lại tình trạng bị chấm dứt HĐLĐ một cách t y tiện và đảm bảo lợi
ích hợp pháp của NSDLĐ trong các chuẩn mực, hành lang pháp lý do nhà nước ban hành
là mối uan tâm hàng đầu của pháp luật lao động các nước trên thế giới, trong đó có iệt
Nam. Đảm bảo quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ còn là yếu tố quan trọng góp phần
cân bằng mức độ linh hoạt, năng động của thị trường lao động.
Đơn phương chấm dứt HĐLĐ của các chủ thể trong QHLĐ là uyền được pháp luật
nước ta ghi nhận từ Sắc lệnh 29/SL năm 1947 và được đưa vào BLLĐ 1994, Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của BLLĐ năm 2002, 2006, 2007 và các văn bản liên quan. Trong
quá trình thực hiện, các văn bản này đã bộc lộ những bất cập, thiếu hiệu quả thực tế.
BLLĐ vừa được Quốc hội thông ua ngày 18/6/2012 đã có những sửa đổi, bổ sung đối
với nội dung này. Tuy nhiên, sau khi được ban hành, BLLĐ mới vẫn bộc lộ không ít các
vấn đề cần nghiên cứu, tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện uy định về đơn
phương chấm dứt HĐLĐ trong BLLĐ 2012 và đưa vào các văn bản hướng dẫn thi hành
trong thời gian tới.
So với pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ của các quốc gia trên thế giới (Đức,
Nga, Trung Quốc…), các Công ước quốc tế có liên quan của ILO (Công ước số 158,
135…), uy định của hệ thống pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt HĐLĐ vẫn
còn nhiều điểm chưa tương đồng. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng
vào các thể chế kinh tế quốc tế, đòi h i cần phải có sự cải cách nhanh chóng, phù hợp,
hiệu quả của pháp luật, đặc biệt là pháp luật về HĐLĐ và đơn phương chấm dứt HĐLĐ
th o hướng tiếp thu có chọn lọc những điểm tiến bộ trong pháp luật lao động của các
nước và của ILO.
Từ những lý do trên, nghiên cứu sinh quyết định chọn đề tài “Pháp luật về đơn
phương chấm dứt hợp đồng lao động - những vấn đề lý luận và thực tiễn” để làm luận án

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
hoangha1983
Cảm ơn web đã gửi cho tài liệu.
dangson0123
tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể quý BQT website!
Cám ơn anh/chị đã chia sẻ .Chúc sức khỏe .
thanhthcstranphu
Cám ơn nhiều nha./.
Toi gui loi cam on tran trong den tat ca nhung ban da dang va se chia se kinh nghiem va tai lieu.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh