Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của TP Hà Nội

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của TP Hà Nội

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Quản trị kinh doanh

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 300

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ................................................................................................................................. 1
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ
XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ................................ 5
1.1. Một số vấn đề chung về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nước ......................................................................................... 5
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản ...................................................................... 5
1.1.2. Đặc điểm, phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách
Nhà nước ................................................................................................. 9
1.1.3. Sự cần thiết phải quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
sách Nhà nước....................................................................................... 14
1.2. Những yếu tố và nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nước ....................................................................................... 20
1.2.1. Các yếu tố của quá trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
ngân sách Nhà nước .............................................................................. 20
1.2.2. Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà
nước ...................................................................................................... 22
1.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc và Canada về quản lý vốn đầu tư xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở tỉnh, thành phố ......................... 29
1.3.1. Tổng quan kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
ngân sách nhà nước của Trung Quốc và Canada .................................. 29
1.3.2. Những bài học kinh nghiệm chung về quản lý vốn đầu tư xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở tỉnh, thành phố có thể tham
khảo, vận dụng ở Thành phố Hà Nội .................................................... 34
Chƣơng 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ
NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI .............................................. 36
2.1. Tình hình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước
của thành phố Hà Nội ........................................................................... 36
2.1.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch định hướng đầu tư xây dựng cơ
bản từ ngân sách Nhà nước ................................................................... 36
2.1.2. Xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách và các công cụ quản lý
vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước ........................... 44
2.1.3. Quản lý việc triển khai các dự án đối với vốn đầu tư xây dựng cơ
bản từ ngân sách của Nhà nước ............................................................ 48
2.1.4. Thực hiện thanh, kiểm tra các dự án đối với vốn đầu tư xây dựng
cơ bản từ ngân sách của Nhà nước ....................................................... 53
2.2. Đánh giá chung về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách
nhàn nước của thành phố Hà Nội và những vấn đề đặt ra .................... 56
2.2.1. Thành tựu và nguyên nhân ................................................................. 56
2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân .................................................................... 65
2.2.3. Những vấn đề đặt ra ........................................................................... 76
Chƣơng 3. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN
ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI ............................................................................ 77
3.1. Bối cảnh mới, quan điểm và phương hướng hoàn thiện quản lý vốn đầu
tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội .... 77
3.1.1. Bối cảnh mới đối với việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội ........................................ 72
3.1.2. Quan điểm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
nước của Thành phố Hà Nội ................................................................. 78
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội ........................................ 79
3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách
nhà nước của Thành phố Hà Nội .......................................................... 80
3.2.1. Nhóm giải pháp về phía Thành phố Hà Nội ...................................... 80
3.2.2. Nhóm giải pháp về phía Nhà nước Trung ương................................. 90
KẾT LUẬN ............................................................................................................ 97
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................. 100

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên tailieuonthi đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Em vô tình biết được trang web này. Em vui lắm khi tìm được một trang web hay như vậy . Em xin cảm ơn :)
Toi gui loi cam on tran trong den tat ca nhung ban da dang va se chia se kinh nghiem va tai lieu.
nguyen xuan ngoc
Thuvien24.com chưa làm mình thất vọng lần nào
nnthieu20
mong rằng bạn sẽ có nhiều bài hay như thế này nữa
trinhkimtrang
Tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra :)))))))))))))))))) cám ơn, cám ơn!!!!!!!
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh