Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong lịch sử lập hiến Việt Nam

Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong lịch sử lập hiến Việt Nam

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Luật

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: Miễn phí

Lượt tải: 12

Click G+ hoặc Like để download
Chia sẻ kiếm tiền Hướng dẫn Hỗ trợ
để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên mint và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………….1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VỀ TỰ DO DÂN CHỦ VÀ TỰ DO CÁ NHÂN…………………………………...3

1.1. Khái niệm Công dân...…………………………………………………………3

1.2. Quyền cơ bản của công dân…………………………………………………....6

1.2.1. Khái niệm quyền cơ bản của công dân…..…………………………………..6

1.2.2. Đặc điểm các quyền cơ bản của công dân….………………………………..8

1.2.3. Phân loại các quyền cơ bản của công dân.…………………………………10

1.3            . Quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân .………….11

1.3.1. Khái niệm quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân…………………………………………………………………...……………11

1.3.2. Các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong Hiến pháp Việt Nam………………………………………………………………..13

CHƯƠNG II: SỰ KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VỀ TỰ DO DÂN CHỦ VÀ TỰ DO CÁ NHÂN QUA CÁC BẢN HIẾN PHÁP NƯỚC TA………………………………………………………….15

2.1. Quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong Hiến Pháp 1946…………………………………………………………………………..15

2.2. Quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong Hiến Pháp 1959……………………………………………………………………….....20

2.3. Quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong Hiến Pháp 1980………………………………………………………………………….26

2.4. Quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong Hiến pháp 1992…………………………………………………………………..………32

CHƯƠNG III: VIỆC BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VỀ TỰ DO DÂN CHỦ VÀ TỰ DO CÁ NHÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY...………………………………………………………………43

3.1. Thực tiễn thực hiện các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân...………………………………………………………………………..43

3.1.1.Việc thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 1992 trong các văn bản quy phạm pháp luật khác……………………………………………………………….43

3.1.2. Việc thực hiện trên thực tế các quyền về tự do dân chủ và tự do cá nhân của công dân…………………………………………………………………………….45

3.2. Một số giải pháp nhằm bảo đảm các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong giai đoạn hiện nay...…………………………...47

3.2.1. Việc hoàn thiện các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quyền về tự do dân chủ và tự do cá nhân của công dân….………………………………….48

3.2.2. Hoàn thiện cơ chế tổ chức thực hiện các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân…..………………………………………...51

KẾT LUẬN………………………………………………………………...55

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỞ ĐẦU

         Tính đến nay lịch sử lập hiến Việt Nam đã trải qua hơn nửa thế kỷ. Tuy đây là một khoảng thời gian không dài so với lịch sử lập hiến hơn hai trăm năm của các nước Pháp, Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới nhưng nước ta đã có bốn bản Hiến pháp đánh dấu các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam, từ Nhà nước dân chủ nhân dân đến Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự phát triển của các chế định khác như Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,…chế định về Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp cũng ngày càng phát triển và hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên 1946, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được quy định ngay tại chương II, sau chương quy định về Chính thể. Với bản Hiến pháp đầu tiên này, người dân Việt Nam từ cảnh lầm than, nô lệ đã thực sự trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình bằng việc Hiến pháp công nhận công dân Việt Nam có quyền bầu cử, ứng cử, có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại…Từ đây địa vị pháp lý của người dân nước ta chính thức được xác lập và ghi nhận trong đạo luật cơ bản của Nhà nước. Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân tiếp tục được ghi nhận, mở rộng, bổ sung thêm nhiều quyền mới tại các Hiến pháp 1959, 1980 và 1992. Đặc biệt Hiến pháp 1992 đã ghi nhận một cách tương đối đầy đủ và hoàn thiện về chế định này.

         Trong số các quyền cơ bản của công dân được các bản Hiến pháp của nước ta ghi nhận thì các quyền về tự do dân chủ và tự do cá nhân luôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ các quyền này thể hiện mối quan hệ giữa công dân với Nhà nước, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta, mức độ giải phóng cá nhân con người, đảm bảo cho con người được sống trong độc lập, tự do. Vì vậy, việc đảm bảo thực hiện trên thực tế các quy định của Hiến pháp về quyền tự do dân chủ và tự do cá nhân của công dân luôn được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm. Công dân đã nhận thức được tầm quan trọng của các quyền đó đối với mình cũng như gắn liền quyền lợi của mình đối với các quy định đó. Tuy nhiên, từ việc quy định trong Hiến pháp và pháp luật đến việc bảo đảm thực hiện trên thực tế, công tác tổ chức thực hiện những quy định của Hiến pháp về quyền tự do dân chủ và tự do cá nhân của công dân vẫn còn nhiều vấn đề bất cập. Đó là thủ tục hành chính còn rườm rà, gây nhiều rắc rối cho nhân dân, một số quyền đã được quy định trong Hiến pháp nhưng vẫn chưa có luật cụ thể hóa và chưa được đảm bảo thực hiện trên thực tế…

         Trước thực tế đó, vấn đề tìm hiểu, nghiên cứu nhóm quyền này của công dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam từ đó tìm ra những giải pháp góp phần hoàn thiện nó trong sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay có một ý nghĩa vô cùng quan trọng về lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ lý do đó em đã chọn đề tài: “Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong lịch sử lập hiến Việt Nam” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

         Mục đích của khóa luận là: Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu, so sánh các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và 1992 để thấy được tính kế thừa và phát triển của Hiến pháp sau so với bản Hiến pháp trước đó khi quy định về vấn đề này. Từ đó sẽ đề ra phương hướng, giải pháp góp phần hoàn thiện, bổ sung các quyền này của công dân cho phù hợp với giai đoạn hiện nay của đất nước.

         Về phạm vi nghiên cứu của khóa luận: Khóa luận đi sâu vào nghiên cứu sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân qua các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và Hiến pháp 1992 hiện hành.

         Trong quá trình nghiên cứu, khoá luận đã sử dụng các phương pháp biện chứng duy vật, phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp hệ thống và kết hợp với khảo sát thực tiễn để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu.

         Về bố cục của khóa luận: ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận được chia làm ba chương:

         Chương I:Khái quát chung về quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân

         Chương II:Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân qua các bản Hiến pháp Việt Nam

         Chương III: Việcbảo đảm thực hiện các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong giai đoạn hiện nay

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên mint đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
trinhkimtrang
Tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra :)))))))))))))))))) cám ơn, cám ơn!!!!!!!
vietnham2013
Mong rằng website càng ngày tài liệu sẽ càng nhiều.
dinhtuandung9x
Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu tham khảo
cảm ơn ban, tôi cung đang tim kiếm các tài liệu liên quan.
hoaithuongqn92
​Chúc cộng đồng ngày càng phát triển và các anh chị, các bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để hỗ trợ cho mọi người, đặc biệt là các thế hệ sinh viên tiếp theo :)
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Tiểu Luận quy trình sản xuất bia

Tiểu Luận quy trình sản xuất bia

Lượt down: 0

Người đăng: vandanh9494

Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Lượt down: 0

Người đăng: phuchien

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Eviews 5

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Eviews 5

Lượt down: 0

Người đăng: saobangkhoc

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-318

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-318

Lượt down: 21

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-316

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-316

Lượt down: 3

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-314

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-314

Lượt down: 10

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-312

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-312

Lượt down: 9

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-309

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-309

Lượt down: 2

Người đăng: kiemthienvuong

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN MARKETING NGÂN HÀNG

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN MARKETING NGÂN HÀNG

Lượt down: 0

Người đăng: hoabauhoabau1234

Tôpô yếu, tập song compact và nguyên lý đối ngẫu

Tôpô yếu, tập song compact và nguyên lý đối ngẫu

Lượt down: 0

Người đăng: Sanghee

LT ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

LT ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

Lượt down: 0

Người đăng: vothimyhung

LT GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ1

LT GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ1

Lượt down: 1

Người đăng: vothimyhung

hiển ngôn và hàm ẩn trong ca dao người Việt

hiển ngôn và hàm ẩn trong ca dao người Việt

Lượt down: 0

Người đăng: thu tram

BÀI TẬP PHẢN ỨNG THẾ VÀ CRACKING

BÀI TẬP PHẢN ỨNG THẾ VÀ CRACKING

Lượt down: 0

Người đăng: dothinga91nb

Nâng cao toán hình lớp 3

Nâng cao toán hình lớp 3

Lượt down: 4

Người đăng: quangdct

 Đặc trưng thi pháp truyện cổ tích

Đặc trưng thi pháp truyện cổ tích

Lượt down: 0

Người đăng: vuongtrpro