Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo lĩnh vực khoa học tự nhiên

Kết quả 2961 of 198 Lọc
 Phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng

Phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng

MỤC LỤC    Lời cam đoan  Lời cảm ơn  Mục lục  Danh mục chữ viết tắt  Danh mục các bảng  Danh mục các biểu đồ  Danh mục các sơ đồ  Danh mục các đồ thị  MỞ ĐẦU  1  Tính cấp thiết của đề tài  2  Mục tiêu nghiên cứu của đề t&a...

Lượt tải: 5
 Công nghiệp hỗ trợ trong một số ngành công nghiệp ở Việt Nam

Công nghiệp hỗ trợ trong một số ngành công nghiệp ở Việt Nam

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và quá trình toàn cầu hoá kinh tế mở rộng hiện nay, các nền kinh tế quốc gia, khu vực đang có xu hướng hợp nhất và trở thành một bộ phận, một hệ thống quan trọng trong mạng lưới ...

Lượt tải: 5
 Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở một số tỉnh biên giới phía Bắc

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở một số tỉnh biên giới phía Bắc

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong giai đoạn hiện nay, nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường, như Nghị quyết Đại hội XI chỉ rõ: “Trên thế giới: Hoà bình, hợp tác v&agra...

Lượt tải: 5
 Rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán lớp 4, lớp 5 trường tiểu học

Rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán lớp 4, lớp 5 trường tiểu học

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án        Mục đích: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tế việc rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán lớp 4, lớp 5 trường tiểu học; đề xuất một số biện pháp rèn luyện kĩ năng sử...

Lượt tải: 6
 Phát triển công thương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Phát triển công thương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của Luận án Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương,có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đối với khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Nghị quyết số 33 NQ/TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị đã xác định mục tiê...

Lượt tải: 5
 Đổi mới cơ cấu chi NSNN nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH ở CHDCND Lào

Đổi mới cơ cấu chi NSNN nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH ở CHDCND Lào

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trải qua nhiều năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào khởi xướng và lãnh đạo đất nước; nhất là từ năm 1986 đến nay đã có những thành tựu nổi bật, như: Quốc phòng, an ninh được giữ vững; kinh tế-x&atil...

Lượt tải: 5
 Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế

Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế

MỞ ĐẦU  1. Tính cấp thiết của đề tài  Tăng trưởng kinh tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc  sống và thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của người dân.  Những nghiên cứu  gần đây  cho  thấy  bốn  yếu tố  chủ  yếu...

Lượt tải: 5
 Mối quan hệ giữa lãnh đạo ba chiều và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

Mối quan hệ giữa lãnh đạo ba chiều và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

1.1.    GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI            Trong mỗi tổ chức, việc ứng dụng và phát triển mô hình lãnh đạo luôn là vấn đề cần  thiết. Quá trình này trải qua rất nhiều điều chỉnh, hoàn thiện, bổ sung  bởi nó gắn liền  với nhu cầu v&agra...

Lượt tải: 5
 Nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh

MỞ ĐẦU 1.      Tính cấp thiết của đề tài Phát triển kinh tế là quá trình biến đổi, tăng tiến toàn diện về mọi mặt của nền kinh tế, trong đó bao gồm cả sự lớn lên về quy mô sản lượng và tiến bộ, hoàn thiện về cơ cấu. Sự lớn lên về mặt số lượng và sự biến đổi cơ cấu l...

Lượt tải: 5
 Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

MỞ ĐẦU    1. Tính cấp thiết của đề tài  Khiếu  nại,  tố  cáo là  quyền  cơ  bản  của công dân  được Hiến  pháp  ghi  nhận.  Quyền khiếu nại, quyền tố cáo có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống các quyền  của c&oci...

Lượt tải: 5
 Chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho Việt Nam

Chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho Việt Nam

MỞ ĐẦU   1. Tính cấp thiết của đề tài: Phát triển nguồn nhân lực là một trong những vấn đề quan trọng và luôn được ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia. Để phát triển nguồn nhân lực có thể thực hiện theo hai cách, cách thứ nhất là...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường lưu vực sông Gâm (phần lãnh thổ Việt Nam)

Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường lưu vực sông Gâm (phần lãnh thổ Việt Nam)

MỞ ĐẦU    1. Tính cấp thiết của đề tài  Quy hoạch, sử dụng hợp lý (SDHL) nguồn tài nguyên thiên nhiên (TNTN) đã  được nhiều nước trên  thế giới nghiên  cứu và  ứng dụng rộng rãi.  Ở mỗi giai đoạn  lịch sử, mỗi quốc gia lại có những hướng tiếp ...

Lượt tải: 6
 Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng và bao hàm thức tựa biến phân Pareto

Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng và bao hàm thức tựa biến phân Pareto

Những kết quả mới đã chứng minh được trong luận án 1.      Thiết lập một số điều kiện đủ cho sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng Pareto và yếu loại I. 2.      Thiết lập một số điều kiện đủ cho sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng tổng quát loại II. ...

Lượt tải: 5
Đề Cương Vật Lý A2

Đề Cương Vật Lý A2

    Câu 1: Phân tích hiện tượng thí nghiệm và rút ra các luận điểm Mắcxoen: 1.   Luận điểm 1:    TN: Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ khi dịch chuyển nam châm, chúng ta tạo ra dòng điện cảm ứng trong vòng dây dẫn. Chứng tỏ từ thông qua diện tích vò...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11