Tài liệu luật, giáo trình luật, tiểu luận luật, luận văn luật

Kết quả 1909 of 128 Lọc
Hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ   Đề tài luận án:“Hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Chuyên ngành:Lý luận và lịch sử nhà nước...

Lượt tải: 5
Pháp luật về quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp ở Việt Nam

Pháp luật về quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp ở Việt Nam

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 9 1.1. Tình hình nghiên cứu lý luận về bình đẳng, quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp và pháp luật về quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp 9 1.2. Tình hình nghiên cứu thực trạng ph&aa...

Lượt tải: 6
 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI THƯƠNG NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI THƯƠNG NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MỤC LỤC   Trang phụ bìa Lời cam đoan Danh mục từ viết tắt Mục Lục Danh mục bảng, hình MỞ ĐẦU.. 1 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ THUYẾTVÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 9 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 9 1.1.1.Tình h&i...

Lượt tải: 5
Pháp luật về bồi thường  khi Nhà nhà nước thu hồi đất nông nghiệp - Việt Nam

Pháp luật về bồi thường khi Nhà nhà nước thu hồi đất nông nghiệp - Việt Nam

BO GIÁO DC VÀ DÀO TO BO T PHÁP TRNG DI HC LUAT HÀ NOI ********* THÔNG TIN VÊ NH NG KÊT LUAN M I C A LUAN ÁN TIÊN SI Dê tài luan án: PHÁP LUAT VÊ BÔI THNG KHI NHÀ N C THU HÔI DÂT NÔNG NGHIEP  VIET NAM. ...

Lượt tải: 5
Quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về lực lượng sản xuất và quá trình xây dựng lực lượng sản xuất trong thời kỳ đổi mới

Quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về lực lượng sản xuất và quá trình xây dựng lực lượng sản xuất trong thời kỳ đổi mới

LỜI MỞ ĐẦU 1 Trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước, vấn đề đổi mới được đặt ra như một yêu cầu vô cùng cấp thiết đối với nền kinh tế Việt Nam. Công cuộc đổi mới kinh tế của chúng ta thực sự bắt đầu diễn ra từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI vào năm 1986. Trước đó, nền kinh tế nước ta còn mang nặng...

Lượt tải: 8
 Các giải pháp thực thi có hiệu quả Luật thương mại Việt Nam 2005

Các giải pháp thực thi có hiệu quả Luật thương mại Việt Nam 2005

  MỤC LỤC TRANG LỜI NÓI ĐẦU Ì C H Ư Ơ N G ì Q U Á TRÌNH HÌNH T H À N H VÀ P H Á T TRIỂN CỦA LUẬT T H Ư Ơ N G MẠI VIỆT NAM 4 1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA LUẬT T H Ư Ơ N G MẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG THÀNH Tựu Đ Ã ĐẠT Được 4 1.1 Cơ sở lí luận ban hành Luật Thươn...

Lượt tải: 5
Một số vấn đề đặt ra và giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Một số vấn đề đặt ra và giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

mạc Lạc TRANG PHỤ BÌA MỤC LỤC DANH MỤC CÁC T Ừ V l Ế T TẮT LỜI MỞ ĐẨU Ì C H Ư Ơ N G ì: NHỮNG VẤN Đ Ể LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁN Bộ QUẢN LÍ TRONG C Á C DOANH NGHIỆP N H À N ƯỚC Ở VIỆT NAM 3 1. Các khái niệm cơ bản 3 1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp n...

Lượt tải: 5
Luật cạnh tranh Việt Nam năm 2004 và những giải pháp nhằm áp dụng luật có hiệu quả trong thực tiễn

Luật cạnh tranh Việt Nam năm 2004 và những giải pháp nhằm áp dụng luật có hiệu quả trong thực tiễn

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẨU CHƯƠNG Ị: TONG QUẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH Ì ì. Khái quát chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh Ì /. Cạnh tranh Ì LI. Nguồn gốc, bản chất và vai trò của cạnh tranh / 1.2. Các dạng biểu hiện của cạnh tranh 4 Ì .3. Những đặc ...

Lượt tải: 5
tìm hiểu một số quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong luật cạnh tranh việt nam nă m 2004 và khả nâng áp dụng trong thực tiễn

tìm hiểu một số quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong luật cạnh tranh việt nam nă m 2004 và khả nâng áp dụng trong thực tiễn

MỤC LỤC Lời tựa Ì Chương ì: Một số lý luận chung về cạnh tranh và hành vi cạnh tranh không lành mạnh 4 ì. Khái niệm về cạnh tranh 4 li. Khái niệm về hành vi cạnh tranh không lành mạnh 7 Ì. Khái niệm hành vi cạnh tranh không lành mạnh 7 2....

Lượt tải: 5
Định hướng chính trị tư tưởng báo điện tử ở Việt Nam hiện nay

Định hướng chính trị tư tưởng báo điện tử ở Việt Nam hiện nay

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỂ Đ­ƯA LÊN MẠNG Đề tài luận án:“Định hướng chính trị tư tưởng báo điện tử ở Việt Nam hiện nay” Chuyên ngành:Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước            Mã số:62 31 02 03 ...

Lượt tải: 5
QUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ HẠI  TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

QUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ HẠI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

MỤC LỤC MỞ ĐẦU............................................................................................................................................ 2 Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU........................................................................................................... 11      1.1. Tình hình ...

Lượt tải: 5
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ Ở VIỆT NAM

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ Ở VIỆT NAM

MỤC LỤC   MỞ ĐẦU.. 1 CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 7 1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU.. 7 1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới7 1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam.. 8 1.1.2.2. Nhữn...

Lượt tải: 6
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ********* THÔNG TIN VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đề tài luận án: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY   Cơ sở đào tạo:...

Lượt tải: 5
Kỹ năng soạn thảo Bản luận cứ bảo vệ cho đương sự trong vụ án hành chính

Kỹ năng soạn thảo Bản luận cứ bảo vệ cho đương sự trong vụ án hành chính

HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ BÀI TIỂU LUẬN KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Chuyên đề: KỸ NĂNG SOẠN THẢO BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ CHO ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Họ và tên: KIỀU ANH VŨ Sinh ngày: 11 tháng 01 năm 1989 Lớp: A Khóa: XIII...

Lượt tải: 5
Kỹ năng của luật sư trong việc hỗ trợ khách hàng khởi kiện tranh chấp lao động về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ra tòa án

Kỹ năng của luật sư trong việc hỗ trợ khách hàng khởi kiện tranh chấp lao động về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ra tòa án

I.LỜI NÓI ĐẦU Trước bối cảnh của nền kinh tế và xã hội phát triển nhanh chóng, nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO đã tạo nên một bức tranh đa dạng về thị trường lao động tại Việt Nam. Một lượng đầu tư nước ngoài đã ồ ạt vào Việt Nam để tận dụng thị trường lao động nội địa còn trẻ và rẻ, nhưng đồng th...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9