Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành ngoại ngữ

Kết quả 711 of 48 Lọc
Adverbs of time in English and Vietnamese

Adverbs of time in English and Vietnamese

  Table of contents     Page Acknowledgements                                  Abstract Table of contents  Part A:   introduction........................... 1 I. Rati...

Lượt tải: 12
Oliver Twist, a fairy tale in modern times

Oliver Twist, a fairy tale in modern times

Acknowledgements   First of all ould like to express my deep thank the English teacher of the Foreign Languages Department. I finish my graduation thesis with great help from them, especially my supervisor Tran Ngoc Tuong and my  English teacher, Mr Chris Staples during my study. Secondly, I actually thank my friends for their encouragement.     ...

Lượt tải: 6
tude des interpellatifs en Francais et en Vietnamien = Nghiên cứu về từ xưng hô trong Tiếng Pháp và Tiếng Việt

tude des interpellatifs en Francais et en Vietnamien = Nghiên cứu về từ xưng hô trong Tiếng Pháp và Tiếng Việt

TABLE DES MATIèRES                                                             &nbs...

Lượt tải: 6
BÀI TẬP TIẾNG ANH - CHUYÊN ĐỀ CÂU BỊ ĐỘNG CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TIẾNG ANH - CHUYÊN ĐỀ CÂU BỊ ĐỘNG CÓ ĐÁP ÁN

THỂ BỊ ĐỘNG EXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG. 1.My father waters this flower every morning. 2.John invited Fiona to his birthday party last night. 3.Her mother is preparing the dinner in the kitchen. 4.We should clean our teeth twice a day. 5.Our teachers have explained the English grammar. 6.Some drunk drivers caused the accident in this c...

Lượt tải: 6
TỔng hợp bài tập tiếng anh lớp 11

TỔng hợp bài tập tiếng anh lớp 11

UNIT 1:FRIENDSHIP A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. change                      B. children                   C. ma...

Lượt tải: 5
Đổi mới và hoàn thiện chương trình tiếng Pháp thương mại cho sinh viên ĐH Ngoại Thương và các trường Đại học kinh tế

Đổi mới và hoàn thiện chương trình tiếng Pháp thương mại cho sinh viên ĐH Ngoại Thương và các trường Đại học kinh tế

Đổi mới và hoàn thiện chương trình tiếng Pháp thương mại cho sinh viên ĐH Ngoại Thương và các trường Đại học kinh tế

Lượt tải: 5
Grammar_HOW Question

Grammar_HOW Question

Lượt tải: 5
Grammar_HAVE (GOT)

Grammar_HAVE (GOT)

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9