thư viện giáo án, giáo trình, luận văn, báo cáo tốt nghiệp thể thao - giáo dục thể chất

Kết quả 114 of 8 Lọc
Luận Văn Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú trong giờ học giáo dục thể chất chính khoá của học sinh lớp 11 trường THPT Thiệu Hoá.

Luận Văn Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú trong giờ học giáo dục thể chất chính khoá của học sinh lớp 11 trường THPT Thiệu Hoá.

    Đặt vấn đề Trong tình hình hiện nay khi mà đất nước ta đang từng bước xây dựng và phát triển đất nước theo con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Để thực hiện tốt được nhiệm vụ này Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến giáo dục và phá...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập dẫn dắt nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực hiện động tác chuối tay trên thảm cho nam sinh viên lớp TD2 (209) - 1 - Trường Đại học Vinh

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập dẫn dắt nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực hiện động tác chuối tay trên thảm cho nam sinh viên lớp TD2 (209) - 1 - Trường Đại học Vinh

  Mục lục Trang Lời cảm ơn Cơ sở của đề tài  nghiên cứu 1 Mục tiêu của đề tài Nghiên cứu 3 Chơơơơng 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu 4 1.1. Cơ sở tâm, sinh lý của lứa tuổi sinh viên 4 1.1.1.  Cơ sở tâm lý 4 1.1.2. Cơ sở sinh lý 5 1.2. Các Chủ tr...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật đánh cầu trái thấp tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành GDTC - trường Đại học Vinh

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật đánh cầu trái thấp tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành GDTC - trường Đại học Vinh

  §Æt vÊn ®Ò Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña khoa häc kü thuËt trªn nhiÒu lÜnh vùc, ®· t¹o nªn thµnh t&ugrav...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh bóng theo phương lấy đà ở vị trí số 4 cho sinh viên chuyên ngành TDTT trường Đại học Vinh

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh bóng theo phương lấy đà ở vị trí số 4 cho sinh viên chuyên ngành TDTT trường Đại học Vinh

    Mục lục Trang 1. Đặt vấn đề 1 2. Mục đích - nhiệm vụ và phương pháp tổ chức nghiên cứu 3 2.1. Mục đích nghiên cứu 3 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 2.3. Phương pháp nghiên cứu 3 3. Tổ chức nghiên cứu 5 4. Kết quả và phân tích kết quả 5 ...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu trái cao tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành GDTC - Trường Đại học Vin

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu trái cao tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành GDTC - Trường Đại học Vin

     ĐẶT VẤN ĐỀ   Thể dục thể thao là tổng hoà các giá trị vật chất và tinh thần được sáng tạo ra trong quá trình phát triển xã hội loài người trong lĩnh vực hoàn thiện thể chất con người. Nhằm đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện có tri thức,...

Lượt tải: 10
Luận Văn Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật tại chỗ bật nhảy ném rổ bằng một tay trên cao cho học sinh lớp 11 trường THPT Nghi Lộc III

Luận Văn Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật tại chỗ bật nhảy ném rổ bằng một tay trên cao cho học sinh lớp 11 trường THPT Nghi Lộc III

  MỤC LỤC                                                                                                           ...

Lượt tải: 6
Luận Văn Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao khả năng mềm dẻo, khéo léo trong môn thể dục nhịp điệu cho nữ học sinh lớp 10 trường THPT Anh Sơn I

Luận Văn Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao khả năng mềm dẻo, khéo léo trong môn thể dục nhịp điệu cho nữ học sinh lớp 10 trường THPT Anh Sơn I

    MỤC LỤC   Trang   Lời cảm ơn ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương I : tổng quan vấn đề nghiên cứu 4 I. những biến đổi về mặt tâm sinh lý lứa tuổi 16 5 1. Những biến đổi về mặt tõm lý lứa tuổi 16. 5 2. Những biến đổi về mặt sinh lý lứa tuổi 16 6 II. kháI quát về môn thể dục nhịp ...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu phải cao tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Vinh

Nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu phải cao tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Vinh

    1. Đặt vấn đề Thể dục thể thao là một nền văn hóa x• hội nó được hình thành trong thực tiễn lao động sản xuất và chiến đấu của nhân loại. Nhằm đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện có tri thức, có đạo đức và hoàn thiện thể chất. Thể dục thể thao đ•, đang ...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả vụt bóng trái tay trong môn bóng bàn cho học sinh - sinh viên chuyên ngành trường Đại học Vinh

Nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả vụt bóng trái tay trong môn bóng bàn cho học sinh - sinh viên chuyên ngành trường Đại học Vinh

  Mục lục   TT Mục đề Trang I đặt vấn đề 3 II Nhiệm vụ – phươơng pháp và tổ chức nghiên cứu 7 1 Nhiệm vụ nghiên cứu 7   1.1 Nhiệm vụ1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả vụt bóng trái tay cho sinh vên ch...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật gò công trong môn bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành Trường Đại học Vinh

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật gò công trong môn bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành Trường Đại học Vinh

  Mục lục TT Mục đề Trang I Đặt vấn đề 6 II Mục đích – nhiệm vụ – Phương pháp nghiên cứu 9 1 Mục đích nghiên cứu 9 2 Nhiệm vụ nghiên cứu 9 2.1 Nhiệm vụ 1: Nhiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc lựa chọn một số bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật gò công cho ...

Lượt tải: 5
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng các bài tập nhằm phát triển tố chất sức bền và tố chất khéo léo-mềm dẻo cho Nam học sinh trường THPT Hồng Lĩnh

Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng các bài tập nhằm phát triển tố chất sức bền và tố chất khéo léo-mềm dẻo cho Nam học sinh trường THPT Hồng Lĩnh

    I - Đặt vấn đề. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc x• hội chủ nghĩa, với mục đích dân giàu nước mạnh, x• hội công bằng dân chủ văn minh, Đảng và Nhà nước rất chú trọng đến công tác giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu v&ag...

Lượt tải: 8
Luận Văn Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân cho nam học sinh khối 11 trường THPT Thái Lão

Luận Văn Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân cho nam học sinh khối 11 trường THPT Thái Lão

         Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Mục tiêu đề tài 2 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 3 1.1 Đặc điểm tâm sinh lý 3 1.1.1. Đặc điểm tâm lý           3 1.1.2. Đặc điểm sinh lý 4 1.2. Những vấn đề huấn luyện 4 1.2.1. Đặc điểm của kỹ thuật đá bóng bằng long ...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu một số bài tập nhằm nâg cao hiệu quả líp bóng trái tay trong môn bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành trường ĐẠi học Vinh

Nghiên cứu một số bài tập nhằm nâg cao hiệu quả líp bóng trái tay trong môn bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành trường ĐẠi học Vinh

                                                  Mục lục   TT                           Mục đề trang I                      ...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao kĩ thuật đá bóng bằng má ngoài bàn chân cho nam sinh viên K47 - GDQP trường Đại học Vinh

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao kĩ thuật đá bóng bằng má ngoài bàn chân cho nam sinh viên K47 - GDQP trường Đại học Vinh

    Chương I: Tổng quan    1.1. Đặc điểm tâm, sinh lý 1.1.1. Đặc điểm tâm lý ở giai đoạn sinh viên năm thứ ba các em dần hoàn thiện về suy nghĩ, lúc này các em đ• có tầm hiểu biết về tự nhiên, x• hội và cuộc sống, thích hoạt động sôi ...

Lượt tải: 6
Bước đầu nghiên cứu thể lực học sinh và bệnh học đường ở một số trường tiểu học của thành phố Vinh [Nghệ An] và huyện Nga Sơn [Thanh Hoá]

Bước đầu nghiên cứu thể lực học sinh và bệnh học đường ở một số trường tiểu học của thành phố Vinh [Nghệ An] và huyện Nga Sơn [Thanh Hoá]

      Mở đầu   I. Lý do chọn đề tài. Học sinh là đối tượng chiếm 1/4 dân số Việt Nam. Các em chính là tương lai của đất nước. Sức khoẻ của trẻ em hôm nay là sức khoẻ của dân tộc ta mai sau. Học sinh tiểu học (7- 11 tuổi) là lứa tuổi bắt đầu đến trường học tập. Sự thay đổi...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8