Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành thương mại

Kết quả 6958 of 464 Lọc
Đàm phán thương mại bằng phương thức gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Nhật Bản

Đàm phán thương mại bằng phương thức gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Nhật Bản

MỤC LỤC Lời nói đầu ............................................................................................................. 1 Chương I: Lý luận chung về đàm phán thƣơng mại quốc tế .............................. 4 1.1. Khái niệm đàm phán thƣơng mại quốc tế ................................................ 4 1.1.1. Khái ...

Lượt tải: 5
Thời cơ và thách thức đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi Việt Nam gia nhập WTO

Thời cơ và thách thức đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi Việt Nam gia nhập WTO

MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC THƢƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO VÀ QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM ........................................................................................................... 1 1.1. TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC THƢƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO ............................... 1 1.1.1. Tổ chức Thƣơng mại Thế giới WTO ......

Lượt tải: 5
Cơ sở pháp lý cho việc giao kết và thực tiễn thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu của các công ty hàng hải Việt Nam

Cơ sở pháp lý cho việc giao kết và thực tiễn thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu của các công ty hàng hải Việt Nam

MỤC LỤC Trang Danh mục bảng ............................................................................................ 4 Lời nói đầu .................................................................................................. .5 Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THÂ...

Lượt tải: 5
Công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 trong quan hệ so sánh với công ty cổ phần theo luật thương mại Nhật Bản

Công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 trong quan hệ so sánh với công ty cổ phần theo luật thương mại Nhật Bản

MỤC LỤC Danh mục các chữ viết tắt .......................................................................... 04 Lời nói đầu .................................................................................................. 05 Chương 1: Một số vấn đề chung về công ty cổ phần và pháp luật về công ty cổ phần của Việt Nam và Nhật Bản ..........

Lượt tải: 5
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ

MỤC LỤC Lời mở đầu ........................................................................................................... 1 Chương I: Tổng quan về thị trƣờng Hoa Kỳ và quan hệ thƣơng mại Việt Nam – Hoa Kỳ ....................................................................... 4 I. Tổng quan về thị trƣờng Hoa Kỳ ......................................................

Lượt tải: 5
Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại công ty UNIMEX Hà Nội

Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại công ty UNIMEX Hà Nội

MỤC LỤC Lời mở đầu -------------------------------------------------------------------------------- 1 Chương I: Những vấn đề cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu ----------------------------------------- 3 I/ Khái niệm, vai trò và đặc điểm của hoạt động thanh toán quốc tế trong hoạt động xu...

Lượt tải: 5
Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế không còn là vấn đề mới mẻ đối với các doanh nghiệp trên thế giới khi kinh doanh trong môi trường hội nhập kinh tế mạnh mẽ như hiện nay. Hành vi tiêu dùng đó có thể chỉ là hành đ...

Lượt tải: 5
Tìm hiểu về nền kinh tế Canađa và triển vọng phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Canađa

Tìm hiểu về nền kinh tế Canađa và triển vọng phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Canađa

MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ CANAĐA......................................... 3 I. CANAĐA - ĐẤT NƢỚC VÀ CON NGƢỜI ........................................................ 3 1 Đất nƣớc ..........................

Lượt tải: 5
Một số giải pháp phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Một số giải pháp phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Một số giải pháp phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Một số giải pháp phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế trình bày những vấn đề lý luận về bán lẻ, khái quát thị trường bán lẻ Việt Nam, các giải pháp n...

Lượt tải: 5
EU mở rộng – tác động và các giải pháp đối với hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam

EU mở rộng – tác động và các giải pháp đối với hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: EU mở rộng vào ngày 1-5-2004 là lần mở rộng lớn nhất trong lịch sử của EU từ trƣớc tới nay. Với việc kết nạp thêm 10 nƣớc thành viên mới, dân số tăng thêm khoảng 75 triệu ngƣời, bằng 20% dân số hiện có, diện tích lãnh thổ tăng thêm 23% so với hiện na...

Lượt tải: 5
Thương mại điện tử Việt Nam các giải pháp phát triển bền vững

Thương mại điện tử Việt Nam các giải pháp phát triển bền vững

MỤC LỤC Danh mục các kí hiệu và chữ viết tắt Danh mục các số liệu và bảng biểu LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 0 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ SỞ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ......................................................................

Lượt tải: 5
Nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam khi gia nhập WTO

Nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam khi gia nhập WTO

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ....................................................................................................................... 1 Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG VIỄN THÔNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI GIA NHẬP WTO ..........................3 I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH.............................

Lượt tải: 5
Hoạt động đầu tư mạo hiểm tại một số nước châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Hoạt động đầu tư mạo hiểm tại một số nước châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Mục Lục DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU Chương một: Những lý luận chung về đầu tư mạo hiểm................................... 4 I. Khái niệm, đặc điểm, bản chất của đầu tư mạo hiểm .......................................... 4 II. Các yếu tố cấu thành đầu tư mạo hiểm .............................................................. 7 1. Vốn mạo...

Lượt tải: 5
Phát triển hệ thống phân phối hàng hoá Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO

Phát triển hệ thống phân phối hàng hoá Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO

Mục Lục Danh Mục Bảng Biểu Lời Mở Đầu .......................................................................................................... 1 Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hệ thống phân phối hàng hóa ....................... 4 I. Bản chất, vai trò và phân loại hệ thống phân phối hàng hóa ..................

Lượt tải: 5
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và lộ trình thực hiện

Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và lộ trình thực hiện

Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và lộ trình thực hiện Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và lộ trình thực hiện nhằm trình bày về các quy định của WTO ảnh hưởng đến lĩnh vực tài chính ngân hà...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13