Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên  địa bàn các  tỉnh Tây Nguyên ( Bản tóm tắt)

Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên ( Bản tóm tắt)

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Biểu mẫu, Văn bản

Cập nhật:

Kiểu file: rar

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

Tên tác giả

Tên luận án:  Thc hin pháp lut vdân chủ ở xã, phưng, thtrn trên

                                            đa bàn các  tnh Tây Nguyên

Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Trịnh Đức Thảo

Chuyên ngành:   Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật 

Mã số:  62 38 01 01

Tên cơ sở đào tạo:  Học viện Chính trị  quốc gia Hồ Chí Minh

 

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1. Thực hiện pháp luật dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên có các đặc điểm sau đây: 1) Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn được tiến hành bởi nhiều chủ thể pháp luật; 2) Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị là hoạt động thường xuyên, liên tục diễn ra trên địa bàn cấp xã; thôn, buôn làng, tổ dân phố; 3) Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn có nội dung thực hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Thực hiện pháp luật vềdân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn các tỉnhTây Nguyêntừ 1998 đến nay đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, bất cập là: 1) Chất lượng hoạt động của HTCT cơ sở vẫn còn chưa cao; 2) Chính sách cán bộ cho vùng miền núi Tây Nguyên chưa hợp lý; 3) Trình độ dân trí,ý thức và năng lực thực hành dân chủ,năng lực giám sát của nhân dâncòn thấp, đời sống đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vẫn còn chậm phát triển; 4) Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số nơi chưa được coi trọng; 5) Sự phối kết hợp giữa hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong thực hiện các nội dung của pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn vùng Tây Nguyênchưa được tăng cường.

3. Một số giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về dân chủ xã, phường, thị trấn trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên là: 1)Củng cố, kiện toàn HTCT ở cấp xã; 2) Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở cộng đồng dân cư thôn, buôn, tổ dân phố;3)Phát huyvai trò già làng, trưởng dòng họ, chức sắc, chức việc tôn giáo; 4) Vận dụng luật tục của các dân tộc ở Tây Nguyên vàothực hiện pháp luật dân chủ; 5) Xây dựng chế độ, chính sách đãi ngộ đặc thù đối với cán bộ, công chức cấp xã;6) Củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hộitrên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. 7)Định kỳ tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạmpháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược hết sứcquan trọng về kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của cả nước.Sau nhiều năm triển khai thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn, bên cạnh những thành công bước đầu khá toàn diện, cũng đã bộc lộ không ít khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, của hội nhập kinh tế quốc tế và những hạn chế, yếu kém trong quá trình lãnh đạo, quản lý của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền. Một bộ phận đảng viên,cán bộ, công chức (CBCC) vẫn nhận thức chưa đầy đủ, đúng đắn pháp luật về dân chủ,còn xảy ra tình trạng cản trở việc thực hiện quyền dân chủ của nhân dân, quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân còn bị vi phạm. Một số xã, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, vùng DTTS, tổ chức triển khai thực hiện còn hình thức, chưa đồng bộ và thường xuyên, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra. Có nơi CBCC còn xem nhẹ hoặc né tránh đối phó với những bức xúc của nhân dân, còn thiếu trách nhiệm, triển khai còn nặng về hình thức, làm qua loa, chiếu lệ. Vẫn còn nhữngnội dung dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát ch­ưa được triển khai cụ thể như:việc thực hiện chế độ đền bù, giải phóng mặt bằng;về thu chi ngân sách, việc quy hoạch đất đai;phong trào xây dựng nông thôn mới; về thực hiện các chương trình dự án 134, 135,… từ đó đã dẫn đến tình trạng mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền vào sự lãnh đạo của Đảng. Mặt khác, Tây Nguyên có những nét đặc thù về dân cư, dân tộc,nên một bộ phận nhân dântrình độ dân trí còn rất thấp, chưa làm tốt nghĩa vụ công dân. Thậm chí còn lợi dụng dân chủ để phục vụ cho lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân và gia đình mà xem nhẹ lợi ích cộng đồng, đất nước; cấu kết với các thế lực phản động FULRO trong và ngoài nước gây không ít cản trở trong quá trình thực hiện pháp luật về dân chủ. Bên cạnh đó, một số quy định của pháp luật về dân chủ đối với vùng miền núi còn chưa phù hợp với thực tiễn, tính khả thi không cao khi áp dụng đã ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Vì lẽ đó, việc nghiên cứu một cách toàn diệnvấn đề thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã,phường, thị trấntrên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên cả phương diện lý luận và thực tiễn có ý nghĩa sâu sắc và cấp thiết hiện nay.

Xuất phát từ những lý do trên, nghiên cứu sinh đã chọn đề tài: “Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn các tỉnh TâyNguyên”làm luận án Tiến sĩ luật học, chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật.

2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án

2.1. Mục đích của luận án

Mục đích của luận án là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã,phường, thị trấntrên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên,từ đó nêu và đề xuất nhữngquan điểm cơ bản và hệ thống giải pháp chủ yếu nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã,phường, thị trấntrên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên hiện nay.

2.2. Nhiệm vụ của luận án

Để thực hiện mục đích trên, luận án có nhiệm vụ nghiên cứu sau đây:

          - Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án, đánh giá những giá trị của các công trình đó và những vấn đề luận án cần tiếp tục làm sáng tỏ.

- Phân tích khái niệm pháp luật về dân chủ ở xã,phường, thị trấn; khái niệm, đặc điểm, hình thức thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã,phường, thị trấn;vai trò và các điều kiện bảo đảm thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã,phường, thị trấn. Tham khảo kinh nghiệm thực hiện pháp luật về dân chủ của các tỉnh Tây Bắc có thể vận dụng cho các tỉnh vùng miền núi Tây Nguyên.

- Khái quát hóa sự điều chỉnh của pháp luật dân về chủ ở xã,phường, thị trấncủa Việt Nam từ năm 1945 tới nay. Đồng thời đánh giá thực trạng pháp luật về dân chủ ở xã,phường, thị trấnchỉ ra những ưu điểm và hạn chế của nó;phân tích những yếu tố đặc thù tác động thực hiện pháp luật về dân chủ; khảo sát, đánh giá đúng thực trạng thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã,phường, thị trấntrên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên; rút ra các nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong thực hiện pháp luật về dân chủ xã,phường, thị trấnở các tỉnh Tây Nguyên.

- Phân tích, luận chứng các quan điểm và đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã,phường, thị trấntrên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận án đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấntrên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên dưới góc độ của chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật. Trên cơ sở mục đích nghiên cứu, luận án tập trung đi vào khai thác đối tượng chủ yếu là các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở xã,phường, thị trấn; CBCC và nhân dân trực tiếp tham gia thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Với mục đích nghiên cứu chuyên sâu về một vấn đề, luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu đánh giá thực trạng và luận chứng vai trò, cách thức triển khai, tổ chức thực hiện pháp luật dân chủ ở xã, phường, thị trấntrên địa bàncấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố tại 05tỉnhmiền núi Tây Nguyên, bao gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng,từ năm 1998 đến nay. (từ sau khi Bộ Chính trị khóa VIII ban hành Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/02/1998, trọng tâm từ năm 2007 đến nay, tức là khi thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của UBTVQH khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn).

4. Cơ sở lýluận và phương pháp nghiên cứu của luận án

- Luận án được thực hiện dựa trên những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta vềNhà nước và pháp luật nói chung, pháp luật về dân chủ và thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấnnói riêng; đồng thời tham khảo các công trình có liên quan đến đề tài đã được công bố.

- Luận án được nghiên cứu trên phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của các khoa học liên ngành và chuyên ngành, như: phươngpháp hệ thống, phương pháp lôgic, phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp thống kê - so sánh, phương pháp điều tra xã hội học. Các phương pháp được sử dụng nhằm làm rõ nội dung cơ bản của luận án, đảm bảo tính khoa học và lôgic giữa các vấn đề của luận án trong các chương.

5. Những đóng góp mới về khoa học của luận án

Luận án là công trình chuyên khảo đầu tiên nghiên cứu tương đối hệ thống và toàn diện thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấntrên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, nên có một số đóng góp khoa học mới sau:

- Xây dựng khái niệm pháp luật về dân chủ, thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấncó tính nền tảng xuyên suốt luận án;chỉ ra được một sốđặc điểm, hình thức thực hiện pháp luật dân về chủ ở xã, phường, thị trấn;nêu ra được vai trò, điều kiện bảo đảmthực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Luận án phân tích chỉ rayếu tố đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội… tác động tới quá trình thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấntrên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.Phân tích được các kết quả, hạn chế của thực trạng này thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấntại các tỉnh Tây Nguyên; chỉ ra được những nguyênnhân ưu điểm và hạn chế của thực trạng này; qua đó rút ra 6 bài học kinh nghiệm từ thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấntrên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian qua.

- Xác lập các quan điểm, đề xuất được hệ thống giải phápbao gồm nhóm giải pháp chung và nhóm giải pháp cụ thể mang tính đặc thùcho Tây Nguyên, nhằm đảm bảo thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấntrên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

- Về mặt lý luận

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
hoanggiagia90
thanks a nha
thehung060290
Ngày càng phát triển và nội dung phong phú hơn nhé Thuvien24!
dinhthao1703
Mình sẽ giới thiệu cho các bạn của mình về Thuvien24.com
tranthibichngocqb
Mih cảm ơn nhiều
Cám ơn anh, đã tổng hợp và chia sẽ
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh