THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: rar

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 7

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

-----š›&š›-----

 

 

 

 

TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH CÔNG

 

 

 

     Đề tài:

 

  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

 

            

                                            GVHD               : TS. Nguyễn Thanh Dương

                                              Nhóm thực hiện : Lê Minh Phương Mai

                                                                              Đào Nguyễn Dũng Nguyên

                                                                              Mai Ngọc Yến Duyên

                                                                              Dương Thế Duy

                                                                              Võ Tình

                                                                              Trần Hữu Quyết

                                                                             

 

 

TP. Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2011

 

MỤC LỤC

 

                                                                                                                                             Trang

Trang phụ bìa

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Mục lục bảng

I.      NHỮNG THUẬT NGỮ LIÊN QUAN................................................... 1                                                                               

1.1. Ngân sách nhà nước............................................................................. 1

1.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nước....................................................... 1

1.1.2. Mối quan hệ phát sinh trong ngân sách nhà nước............................ 1

1.1.3. Đặc điểm của ngân sách nhà nước................................................. 2

1.1.4. Vai trò ngân sách nhà nước............................................................ 2

1.1.4.1. Điều tiết trong kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế................ 3

1.1.4.2. Giải quyết các vấn đề xã hội.............................................. 3

1.1.4.3.  Góp phần ổn định thị trường, chống lạm phát, bình ổn gi cả thị trường hàng hoá........................................................................................ 3

 1.2. Cân đối ngân sách nhà nước............................................................... 4

1.2.1. Khái niệm cân đối ngân sách nhà nước........................................... 4

1.2.2. Mối tương quan giữa thu và chi...................................................... 4

1.2.3. Nội dung cơ bản của cân đối ngân sách nhà nước........................... 5

       1.2.3.1. Kỷ luật tài khóa tổng thể, phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả         5

                 1.2.3.2. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước để đảm bảo cân đối       trong hệ thống ngân sách nhà nước........................................................... 6

1.3. Bội chi ngân sách nhà nước................................................................. 7

1.3.1.  Khái niệm bội chi ngân sách nhà nước........................................... 7

1.3.2.  Đo lường mức bội chi ngân sách nhà nước.................................... 7

1.3.2.1.  Phạm vi tính bội chi ngân sách nhà nước.................................... 7 

1.3.2.2  Xác định các khoản thu, chi trong cân đối ngân sách nhà nước..... 7 

       1.3.2.3. Xác định thời gian ghi nhận thu, chi ngân sách nhà nước............... 8 

II. THỰC TRẠNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG...................................................................... 9

1. Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam giai đoạn 2000-2008................ 9

1.1. Đối với thu ngân sách nhà nước......................................................... 10

1.1.1. Về thiết lập kỷ luật tài khóa tổng thể.............................................. 10

1.1.2. Về cải cách thuế.......................................................................... 10

1.1.3.   Cải cách công tác quản lý thu...................................................... 12

1.2.   Đối với chi ngân sách nhà nước......................................................... 14

2. Nguyên nhân bội chi ngân sách............................................................. 17

3. Bù đắp bội chi ngân sách....................................................................... 17

3.1. Vay trong nước................................................................................... 17

3.2. Vay nước ngoài................................................................................... 19

4. Đánh giá ưu và nhược điểm cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam giai đoạn 2000 – 2008........................................................................................................... 20

4.1. Về ưu điểm.......................................................................................... 20

4.1.1. Khuôn khổ pháp lý được hình thành và không ngừng được hoàn thiện, nguyên tắc cân đối NSNN được xác định rất rõ ràng...................................................... 20

4.1.2. Hình thành cơ chế phân bổ chi tiêu ngân sách theo hướng thị trường và điều chỉnh cơ chế kinh tế. Kiểm soát qui mô bội chi NSNN để phục vụ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô............................................................................................................ 21

4.1.3. Từng bước phi tập trung hóa phân cấp tài chính để tăng cường tính chủ động của địa phương trong cân đối  ngân sách cấp mình............................................ 21

4.2. Về nhược điểm.................................................................................... 22

4.2.1. Nguồn thu NSNN không bền vững, lệ thuộc nhiều vào thu từ hoạt động dầu thô và xuất nhập khẩu, làm cho cân đối NSNN bị động............................................ 22

4.2.2. Quản lý ngân sách theo phương thức đầu vào, cân đối NSNN thiên về cơ học làm cho cân đối NSNN khó đạt được mục tiêu của chính sách tài khóa, kỷ luật tài khóa tổng thể dễ bị vi phạm................................................................................................ 22 

4.2.3. Những hạn chế trong cơ chế phân cấp quản lý NSNN đã ảnh hưởng mạnh tới tính cân đối bền vững của NSNN....................................................................... 23 

III. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH ĐỂ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM......................... 25

3.1.   Giải pháp chính.................................................................................. 25

3.1.1. Tăng thu giảm chi........................................................................ 25

3.2. Các giải pháp cụ thể........................................................................... 26

3.2.1. Tăng thu thông qua việc “Đẩy mạnh tiến trình tái cấu  trúc nền kinh tế, đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững và ổn định”..................................... 26

3.2.2. Giảm chi thông qua việc “Đẩy mạnh chính sách cải cách khu vực công” 26

3.2.2.1. Đẩy mạnh chính sách cải cách, sắp xếp lại các DNNN, kiên quyết thực hiện chính sách tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;     26

3.2.2.2. Đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, tăng cường sự tham gia của khu vực tư trong việc cung cấp một số hàng hóa và dịch vụ công;.......................... 26

3.2.3. Tăng thu - Giảm chi bằng “giải pháp tài chính nhằm đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước bền vững”.................................................................................... 27

3.2.3.1. Chuyển dịch cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững;      27

3.2.3.2. Tôn trọng kỷ luật tài khóa, đổi mới chính sách phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính của ngân sách nhà nước;.................................................... 27 

3.2.3.3. Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước để đảm bảo cân đối trong hệ thống ngân sách nhà nước;........................................................... 27 

3.2.3.4. Hoàn thiện hoạt động vay nợ trong và ngoài nước để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước;.................................................................................... 27

3.2.3.5. Hoàn thiện chính sách quản lý nợ công để cân đối ngân sách nhà nước bền vững........................................................................................... 29

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................... 31

 

 

MỤC LỤC BẢNG

 

                                                                                                                                             Trang

 

Bảng 1: Tổng hợp quyết toán thu –chi từ năm 2000 đến 2008........................ 9

Bảng 2: Phân tích tăng thu qua các năm từ 2000 đến 2008........................... 12

Bảng 3: Cơ cấu thu ngân sách nhà nước từ năm 2000 đến 2008.................... 13

Bảng 4: Quyết toán chi Ngân sách nhà nước từ năm 2000 đến 2008.............. 14

Bảng 5: Cơ cấu chi ngân sách nhà nước từ 2000 đến 2008........................... 15

Bảng 6:  Vay trong nước để bù đắp bội chi NSNN ..................................... 18

Bảng 7: Vay nước ngồiđể bù đắp bội chi NSNN......................................... 19

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

 

                  XDCB:       Xây dựng cơ bản

                  GTGT:       Gía trị gia tăng

              CNH – HĐH:   Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa

              NSĐP:       Ngân sách địa phương

              NSNN:       Ngân sách Nhà nước

              NSTW:      Ngân sách Trung ương

 

I.      NHỮNG THUẬT NGỮ LIÊN QUAN

1.1.         Ngân sách nhà nước:

1.1.1.  Khái niệm ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước, hay ngân sách chính phủ, là một phạm trù kinh tế và là phạm trù lịch sử; là một thành phần trong hệ thống tài chính. Thuật ngữ “Ngân sách nhà nước” được sử dụng rộng rãi trong đời sống kinh tế, xã hội ở mọi quốc gia. Song quan niệm về NSNN lại chưa thống nhất, đã có nhiều định nghĩa về NSNN tùy theo các trường phái và các lĩnh vực nghiên cứu.

Luật NSNN của Việt Nam được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 16/12/2002 định nghĩa: NSNN là tòan bộ các khoản thu, chi của nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.

Nội dung chính của quan niệm về ngân sách nhà nước:

-         NSNN là bản dự trù thu chi tài chính của nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm.

-         NSNN là quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước, là kế hoạch tài chính cơ bản của nhà nước.

-         NSNN là những quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình nhà nước huy động và sử dụng các nguồn tài chính khác nhau.

Thực chất, NSNN phản ánh các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước khi nhà nước tham gia phân phối các nguồn tài chính quốc gia nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước trên cơ sở luật định.

1.1.2.  Mối quan hệ phát sinh trong ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước là bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc gia. Nó bao gồm những quan hệ tài chính nhất định trong tổng thể các quan hệ tài chính quốc gia, cụ thể:

-          Quan hệ tài chính giữa nhà nước và công dân;

-          Quan hệ tài chính giữa nhà nước với doanh nghiệp;

-          Quan hệ tài chính giữa nhà nước với tổ chức xã hội;

-          Quan hệ tài chính giữa nhà nước với quốc tế.

 

1.1.3.  Đặc điểm của ngân sách nhà nước

Đặc điểm của ngân sách nhà nước là:

-          Hoạt động thu chi của NSNN luôn gắn chặt với quyền lực kinh tế - chính trị của nhà nước, và việc thực hiện các chức năng của nhà nước, được nhà nước tiến hành trên cơ sở những luật lệ nhất định;

-          Hoạt động NSNN là hoạt động phân phối lại các nguồn tài chính, nó thể hiện ở hai lĩnh vực thu và chi của nhà nước;

-          NSNN luôn gắn chặt với sở hữu nhà nước, luôn chứa đựng những lợi ích chung, lợi ích công cộng;

-          NSNN cũng có những đặc điểm như các quỹ tiền tệ khác. Nét khác biệt của NSNN với tư cách là một quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước, nó được chia thành nhiều quỹ nhỏ có tác dụng riêng, sau đó mới được chi dùng cho những mục đích cố định;

-          Hoạt động thu chi của NSNN được thực hiện theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp là chủ yếu.

1.1.4.  Vai trò ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng trong tòan bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Cần hiểu rằng, vai trò của NSNN luôn gắn liền với vai trò của nhà nước theo từng giai đoạn nhất định. Đối với nền kinh tế thị trường, NSNN đảm nhận vai trò quản lý vĩ mô đối với toàn bộ nền kinh tế, xã hội.

Ngân sách nhà nước là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội.

 

1.1.4.1.                  Điều tiết trong kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế

Ngân sách nhà nước là công cụ định hướng hình thành cơ cấu kinh tế mới, kích thích phát triển sản xuất kinh doanh và chống độc quyền. Trước hết, Chính phủ sẽ hướng hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế đi vào quỹ đạo mà chính phủ đã hoạch định để hình thành cơ cấu kinh tế tối ưu, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững.

Thông qua hoạt động chi Ngân sách, nhà nước sẽ cung cấp kinh phí đầu tư cho cơ sở kết cấu hạ tầng, hình thành các doanh nghiệp thuộc các ngành then chốt trên cơ sở đó tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (có thể thấy rõ nhất tầm quan trọng của điện lực, viễn thông, hàng không đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp). Bên cạnh đó, việc cấp vốn hình thành các doanh nghiệp nhà nước là một trong những biện pháp căn bản để chống độc quyền và giữ cho thị trường khỏi rơi vào tình trạng cạnh tranh không hòan hảo. Và trong những điều kiện cụ thể, nguồn kinh phí trong ngân sách cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp, đảm bảo tính ổn định về cơ cấu hoặc chuẩn bị cho việc chuyển sang cơ cấu mới hợp lý hơn. Thông qua hoạt động thu, bằng việc huy động nguồn tài chính thông qua thuế, ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện vai trò định hướng đầu tư, kích thích hoặc hạn chế sản xuất kinh doanh.

1.1.4.2.                  Giải quyết các vấn đề xã hội

Trợ giúp trực tiếp dành cho những người có thu nhập thấp hay có hoàn cảnh đặc biệt như chi về trợ cấp xã hội, trợ cấp gián tiếp dưới hình thức trợ giá cho các mặt hàng thiết yếu, các khoản chi phí để thực hiện chính sách dân số, chính sách việc làm, chống mù chữ, hỗ trợ đồng bào bị lụt.

1.1.4.3.                  Góp phần ổn định thị trường, chống lạm phát, bình ổn gi cả thị trường hàng hoá

Nhà nước chỉ điều tiết những mặt hàng quan trọng những mặt hàng mang tính chất chiến lược. Cơ chế điều tiết thông qua trợ giá, điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu, dự trữ quốc gia. Thị trường vốn sức lao động: thông qua phát hành trái phiếu và chi tiêu của chính phủ. Kiềm chế lạm phát: Thông qua NHTW với chính sách tiền tệ thích hợp, NSNN góp phần điều tiết thông qua chính sách thuế và chi tiêu của chính phủ.

1.2.         Cân đối ngân sách nhà nước

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
khanhhuyen
Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
vipcuchuoi02
được rùi. em cảm ơn nhé. Tại lần đầu tải tài liệu ở trang này.
phuc122133
Rất rất cám ơn
Em vô tình biết được trang web này. Em vui lắm khi tìm được một trang web hay như vậy . Em xin cảm ơn :)
anhdainhan
thank you very much. rat huu ich
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh