Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn  Novotel  Ha Long Bay

Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Novotel Ha Long Bay

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Du lịch, khách sạn

Cập nhật:

Kiểu file: rar

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên tandiep1992 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh kinh tế thời mở cửa, các ngành kinh tế Việt Nam đã thu
đƣợc  những thành công đáng kể. Đứng trên góc độ của  ngành  du  lịch,  việc
mở cửa đã tạo cơ hội  lớn  cho  sự phát  triển  của “ngành công nghiệp  không
khói” này, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Hệ thống khách
sạn với số lƣợng lớn đã tạo ra diện mạo mới cho kiến trúc cảnh quan đô thị.
Tình hình kinh doanh khách sạn đang có điều kiện thuận lợi để phát triển. Tuy
nhiên, trong giai đoạn  phát  triển  này,  sự bộc  lộ ra  những  hạn  chế là điều
không thể tránh khỏi. Kinh doanh khách sạn cũng không nằm ngoài xu hƣớng
trên. Cung về khách sạn đã phát triển với tốc độ kỉ lục (16 % - 18%/năm) [3,
tr 4]. Thị trƣờng cung ứng dịch vụ lƣu trú, đã trở nên sôi động khi có sự tham
gia của hàng loạt các khách sạn dƣới nhiều hình thức. Song cũng chính điều
này đã buộc  các  doanh  nghiệp  khách  sạn  phải đối  mặt  với  tình  trạng  cạnh
tranh gay gắt. Để tồn tại và phát triển trong thị trƣờng “nóng” này, các doanh
nghiệp  khách  sạn  cần  thiết  phải  có  các  biện  pháp  hữu  hiệu  nhằm thúc đẩy
hoạt động  kinh  doanh  có  hiệu  quả.  Và  một  biện pháp đã đem lại  sự thành
công cho không ít khách sạn, đó là công tác quản trị nhân lực. Quản trị nguồn
nhân lực trong khách sạn là một trong những yếu tố không thể thiếu.
Trong bất cứ một hoạt động kinh doanh nào, thì yếu tố quyết định đến
sự thành công của doanh nghiệp cũng là con ngƣời. Hiện nay, ngành du lịch
đang trên đà phát triển rất mạnh mẽ mà yếu tố con ngƣời cần cho ngành này
cũng đòi hỏi  cao.  Chính  vì  vậy mà  việc  quản  trị nguồn  nhân  lực  rất  quan
trọng.  
Khách sạn Novotel Ha Long Bay là một trong những khách sạn mới tại
Hạ Long. Để có thể cạnh tranh với hàng loạt các khách sạn lớn, thì vấn đề đặt
Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn
Novotel  Ha Long Bay
Sinh viên: Lƣơng Thị Thanh
Lớp: VH1102   2
ra hàng đầu đó là việc quản lý và sử dụng nhân lực. Làm thế nào để có cơ cấu
lao động hợp lý, quyền lợi của ngƣời lao động đƣợc đảm bảo nhằm phát huy
khả năng của ngƣời lao động  trong  sản  xuất đem lại  hiệu  quả kinh  doanh
trong  toàn  khách  sạn?  Chính  vì  lẽ đó khách sạn đã chú trọng đến  công  tác
quản  lý  nhân  lực - một bộ phận  không  thể thiếu đƣợc  trong  quản  trị kinh
doanh. Tuy đã có những thành công nhƣng công tác này vẫn  còn  tồn  tại
những hạn chế, đòi hỏi ban quản trị khách sạn phải tập trung nghiên cứu và
hoàn thiện để phát huy khả năng của ngƣời lao động, hoàn thành thắng lợi các
mục tiêu kinh doanh.
Xuất  phát  từ lý  do  khách  quan  và  lý  do  chủ quan, em đã chọn đề tài
khóa luận: “Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản
trị nguồn nhân lực tại khách sạn Novotel  Ha Long Bay ”.  
2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu  
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đƣa ra những giải pháp góp phần
hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Novotel Ha Long
Bay hiện tại và những năm tiếp theo.
    Căn cứ vào  mục tiêu đặt  ra,  khóa  luận  tiến  hành  giải  quyết  những
nhiệm vụ nghiên cứu sau:
    - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận chung về công tác quản trị nguồn
nhân lực.
    - Phân tích, khảo sát thực trạng triển khai và đánh giá hoạt động quản
trị nguồn nhân lực tại khách sạn Novotel Ha Long Bay, chủ yếu từ năm 2009
đến 2010 trong so sánh với khung lý luận.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao công tác này.
Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn
Novotel  Ha Long Bay
Sinh viên: Lƣơng Thị Thanh
Lớp: VH1102   3
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng  nghiên  cứu của  khóa  luận  là  công  tác  tổ chức  quản  trị
nguồn nhân lực tại khách sạn Novotel Ha Long Bay.
- Phạm  vi  nghiên  cứu: Về mặt  không  gian  khóa  luận  giới  hạn  nghiên
cứu tại khách sạn Novotel Ha Long Bay.
Về mặt  thời  gian:  Khóa  luận  tập trung phân tích đánh giá hoạt động
quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Novotel Ha Long Bay trong thời gian 2
năm từ năm 2009 – 2010.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Khóa luận sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau:
    - Phương pháp thu thập  thông  tin thứ cấp:  Từ sách,  báo,  tạp  chí, báo
cáo  của  Tổng  cục  Du  lịch,  báo  cáo  của  Tổng  cục  Thống  Kê,  báo  cáo  của
khách sạn Novotel Ha Long Bay.
  - Phương pháp  khảo  sát  thực  tế: Tác  giả đã dành nhiều  thời gian để
khảo sát thực tế tại khách sạn Novotel Ha Long Bay nhằm so sánh giữa thực
tế và kết quả đạt đƣợc của khách sạn. Đồng thời tìm hiểu về các dịch vụ của
khách  sạn, cơ cấu  tổ chức  và  các  sản  phẩm, đặc  biệt là  công  tác  quản  trị
nguồn nhân lực của khách sạn.
    - Phương pháp phân tích, tổng  hợp: Sử dụng các phƣơng pháp phân
tích thống kê, phƣơng pháp quy nạp...để từ đó tổng hợp thành những vấn đề
cốt lõi, chung nhất. Rút ra bài học kinh nghiệm về hoạt động quản trị nguồn
nhân lực tại khách sạn Novotel Ha Long Bay.
5. Bố cục của khóa luận
    Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, khóa luận
gồm 3 chƣơng:
Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn
Novotel  Ha Long Bay
Sinh viên: Lƣơng Thị Thanh
Lớp: VH1102   4
    Chương 1. Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực trong kinh doanh khách sạn
    Chương 2.Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn
Novotel  Ha Long Bay.
    Chương 3. Một số giải pháp và ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản
trị nguồn nhân lực tại khách sạn Novotel Ha Long Bay.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên tandiep1992 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
phuc122133
Rất rất cám ơn
Tôi biết đến website qua một người bạn. Đây quả là 1 website tuyệt vời cho những ai muốn nâng hoàn thành tốt bài tập của mình.
kiyomizu
​B​ài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
vietnham2013
Mong rằng website càng ngày tài liệu sẽ càng nhiều.
doanthanhtuyen
Hi Add Mih đã nhận được tài liệu của web. rất hữu ích cho mih.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Tham gia xử lý tình huống tranh chấp đất đai

Tham gia xử lý tình huống tranh chấp đất đai

Lượt down: 1

Người đăng: danhtung76

Quản Lý Bán Vé Máy Bay - Công nghệ XML

Quản Lý Bán Vé Máy Bay - Công nghệ XML

Lượt down: 0

Người đăng: vietcui

TỔNG HỢP CÁC BÀI WRITING TASK 2 - BY THUY PHUONG

TỔNG HỢP CÁC BÀI WRITING TASK 2 - BY THUY PHUONG

Lượt down: 1

Người đăng: linhchi_nguyen2014

SO SÁNH ODA VÀ FDI

SO SÁNH ODA VÀ FDI

Lượt down: 0

Người đăng: hanachan

Bipolar and Cmos Analog integrated circuit design by Alan B

Bipolar and Cmos Analog integrated circuit design by Alan B

Lượt down: 0

Người đăng: tailieuvn1221

Design of Analog CMOS Integrated Circuits by Bezad Razavi

Design of Analog CMOS Integrated Circuits by Bezad Razavi

Lượt down: 2

Người đăng: tailieuvn1221

Các quy định về đăng ký thường trú

Các quy định về đăng ký thường trú

Lượt down: 0

Người đăng: thehoi01

Nghiên cứu hệ thống cấp liệu nhà máy xi măng

Nghiên cứu hệ thống cấp liệu nhà máy xi măng

Lượt down: 0

Người đăng: huuthai85

 dạy các bài thơ đường trong sách Ngữ văn 7 có hiệu quả

dạy các bài thơ đường trong sách Ngữ văn 7 có hiệu quả

Lượt down: 0

Người đăng: luongthedung070