Thực trạng việc QL hoạt động giảng dạy ở một số trường tiểu học huyện Chợ Lách- Bến Tre

Thực trạng việc QL hoạt động giảng dạy ở một số trường tiểu học huyện Chợ Lách- Bến Tre

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
Thực trạng việc QL hoạt động giảng dạy
ở một số trường tiểu học huyện Chợ Lách-
Bến Tre
 
 
MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài:
Đại hội lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu đưa nước ta cơ
bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Sự nghiệp phát triển đất nước, sự nghiệp công
nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước đang đặt ra những yêu cầu cấp bách đối với mọi ngành.Trong đó
ngành Giáo dục- Đào tạo có một trách nhiệm lớn là đào tạo ra đội ngũ lao động có trình độ khoa
học kỹ thuật, có trình độ tay nghề cao. Đánh giá được vai trò quan trọng của ngành Giáo dục- Đào
tạo, Đảng ta đã khẳng định “Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách
hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.Vì vậy ngành giáo dục
cần “tập trung sức nâng cao chất lượng dạy và học, trang bị đủ kiến thức cần thiết đi đôi với tạo ra
năng lực sáng tạo của học sinh”.
Trong hệ thống giáo dục quốc dân thì GDTH là một bậc học hoàn chỉnh và là bậc học nền
tảng, đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành, phát triển toàn diện nhân cách con người, đặt nền tảng
vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy GDTH phải
đảm bảo mục tiêu “Hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và
lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kỹ năng cơ bản…”
Muốn nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường thì trước hết phải xây dựng đội ngũ
giáo viên đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo phẩm
chất chính trị, bởi vì giáo viên là lực lượng quyết định chất lượng dạy học và giáo dục thế hệ trẻ.
Trong giai đoạn hiện nay, ngành giáo dục đang thực hiện đổi mới nội dung chương trình phương
pháp dạy học-giáo dục thì vai trò của người giáo viên lại càng có ý nghĩa quan trọng. Người giáo
viên không còn là người truyền tải thông tin duy nhất đến học sinh, mà họ là người tổ chức, điều
khiển, hướng dẫn học sinh trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. Xuất phát từ yêu cầu đó người giáo
viên phải có trình độ cao về chyuên môn, khoa học sư phạm và có phẩm chất đạo đức tốt của người
giáo viên.
Mỗi giáo viên tiểu học đồng thời phải dạy đủ 9 môn trong chương trình (hoặc hầu hết các
môn trừ một số môn như: hát nhạc, mĩ thuật, thể dục là có giáo viên chuyên) và làm công tác chủ
nhiệm. Vì vậy vai trò của người giáo viên tiểu học lại càng trở nên quan trọng đối với việc nâng
cao chất lượng dạy học và giáo dục. Tuy nhiên, trong hoạt động dạy học-giáo dục của nhà trường
tiểu học không phải là phép cộng đơn giản các hoạt động riêng lẻ của từng giáo viên mà là sự hợp
tác trong lao động sư phạm của tập thể giáo viên nhằm mục đích chung là thực hiện thành công
mục tiêu GDTH. Với ý nghĩa đó Hiệu trưởng trường tiểu học cần thiết và bắt buộc phải có những
biện pháp quản lý tốt để đảm bảo chất lượng giảng dạy và giáo dục của từng giáo viên, cũng như
cả đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
Cùng với giáo dục cả nước, thời gian qua giáo dục của tỉnh Bến Tre nói chung và Chợ Lách
nói riêng đã đẩy mạnh mọi hoạt động giáo dục ở các bậc học, cấp học, trong đó có GDTH. Bên
cạnh những thành tựu to lớn (qui mô giáo dục ngày một phát triển, chất lượng giáo dục ngày một
nâng cao, giáo dục ngày càng phát huy vai trò đắc lực của mình đối với việc phát triển kinh tế xã
hội của địa phương), giáo dục Chợ Lách đang còn có nhiều tồn tại cần phải được khắc phục tháo gỡ
(tốc độ phát triển giáo dục còn chậm, chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu cầu cơ sở vật chất
còn nghèo nàn, thiếu thốn. Việc quản lý dạy và học có nơi chủ yếu tập trung vào số lượng, có nơi
chủ yếu tập trung vào chất lượng. Có trường số lượng giáo viên giỏi nhiều nhưng kết quả số học
sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi thì thấp…) có nhiều nguyên nhân đưa đến tồn tại ấy. Một trong
những nguyên nhân đó là những hạn chế, non kém của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Rõ
ràng “Cán bộ quản lý là đội ngũ sĩ quan của ngành, nếu được đào tạo, bồi dưỡng tốt sẽ tăng sức
chiến đấu cho ngành…Nơi nào có cán bộ quản lý tốt thì nơi đó làm ăn phát triển, ngược lại nơi nào
có cán bộ quản lý kém thì làm ăn trì trệ, suy sụp”(Nguyễn Thị Bình). Từ những lý do trên chúng
tôi thấy vấn đề tìm hiểu thực trạng về công tác quản lý họat động giảng dạy ở các trường tiểu học
tại huyện Chợ Lách-Bến Tre là vấn đề cấp thiết ảnh hưởng tới công tác quản lý giáo dục, mà trong
nghị quyết TW 2 khóa VIII cũng đã khẳng định “Đổi mới công tác quản lý giáo dục là giải pháp
quan trọng để khắc phục các yếu kém của giáo dục” [7]
Vì vậy chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài “Thực trạng việc QL hoạt động giảng dạy ở một số
trường tiểu học huyện Chợ Lách-Bến Tre” làm luận văn tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài nhằm mục đích: Làm rõ thực trạng QL
hoạt động giảng dạy để từ đó đưa ra những giải pháp đảm bảo và nâng cao hiệu quả giảng dạy của
GV tiểu học huyện Chợ Lách- Bến tre .
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu:
a. Khách thể nghiên cứu: Cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên 12 trường tiểu học ở huyện
Chợ Lách - Bến Tre :
 Bốn trường chuẩn quốc gia:
-Tiểu học Sơn Định.
-Tiểu họcVĩnh Bình.
-Tiểu học Phú Sơn A.
-Tiểu học Long Thới A.
 Bốn trường khu vực địa bàn dân cư phát triển:
-Tiểu học Thị Trấn.
-Tiểu học Hòa Nghĩa B
-Tiểu học Vĩnh Thành A.
-Tiểu học Vĩnh Thành B
 Bốn trường vùng sâu vùng xa:
-Tiểu học Tân Thiềng A.
-Tiểu học Tân Thiềng B.
-Tiểu học Hưng Khánh Trung A.
-Tiểu học Hưng Khánh Trung B.
b. Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng việc quản lý hoạt động giảng dạy ở một số trường tiểu
học huyện Chợ Lách- Bến Tre.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài.
-Thực trạng việc quản lý hoạt động giảng dạy ở một số trường Tiểu học huyện Chợ Lách –
Bến Tre.
-Phân tích nguyên nhân của thực trạng.
-Đề xuất một số biện pháp quản lý để nâng cao hiệu quả giảng dạy của đội ngũ giáo viên
tiểu học ở huyện Chợ Lách-Bến Tre.
5.Giới hạn đề tài:
-Không gian: Địa bàn huyện Chợ Lách –Bến Tre liên quan đến việc giảng dạy của đội ngũ
giáo viên tiểu học.
-Thời gian: Giai đoạn 2000- 2005.
6. Giả thuyết khoa học:
Việc QL hoạt động giảng dạy ở một số trường tiểu học huyện Chợ Lách còn có những hạn chế tồn
tại về xác định mục tiêu, kết quả giảng dạy, thực hiện chương trình…Nếu có những biện pháp quản
lý phù hợp thì kết quả giảng dạy ở trường tiểu học sẽ được nâng lên.
7 . Các phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu tài liệu nhằm mục đích thu thập thông tin xây dựng cơ sở lí luận cho đề tài.
Phương pháp điều tra bằng phiếu thăm dò nhằm mục đích làm rõ thực trạng với các câu hỏi
dành cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên một số trường tiểu học.
Ngoài ra còn sử dụng phương pháp trò chuyện với cán bộ quản lí, giáo viên để làm rõ thực
trạng và tìm ra giải pháp.
8. Cấu trúc của luận văn
PHẦN I – MỞ ĐẦU
PHẦN HAI – NỘI DUNG : Có 3 chương
- Chương 1 : Cơ sở lý luận của đề tài
- Chương 2 : Thực trạng việc QL hoạt động giảng dạy một số trường tiểu học ở huyện
Chợ Lách – tỉnh Bến Tre
- Chương 3 : Một số giải pháp góp phần nâng cao công tác quản lý hoạt động giảng
dạy ở trưởng TH huyện Chợ Lách – Bến Tre
PHẦN III – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Cám ơn anh/chị đã chia sẻ .Chúc sức khỏe .
vipcuchuoi02
được rùi. em cảm ơn nhé. Tại lần đầu tải tài liệu ở trang này.
danganhtuyet
Tài liệu nóng hổi, vừa thổi vừa down
tranthibichngocqb
Mih cảm ơn nhiều
LeThuyNgaFTU
Bạn ơi làm sao để download được tài liệu vậy?
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh