TIẾP CẬN VẤN ĐỀ ĐẠO TIN LÀNH Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY  TỪ LẬP TRƯỜNG DUY VẬT LỊCH SỬ

TIẾP CẬN VẤN ĐỀ ĐẠO TIN LÀNH Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY TỪ LẬP TRƯỜNG DUY VẬT LỊCH SỬ

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Triết học Mac Lenin

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 7

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

LỜI CAM ĐOAN

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình luận văn được bản thân tôi nghiên cứu và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Các số liệu và kết quả nghiên cứu ghi trong luận văn là trung thực. Nội dung các công trình tham khảo đã được công bố và tác giả cho phép.

 

Huế, tháng 10 năm 2012

Tác giả luận văn

Nguyễn Thành Trí


 

   Lời cảm ơn!

Để thực hiện được đề tài này, tôi đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện hết sức thuận lợi của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và bạn bè đồng nghiệp… đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề tài.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Khoa học Huế, Phòng Đào tạo Sau đại học; tập thể quý thầy cô giảng viên khoa Lý luận chính trị của Trường Đại học Khoa học Huế.

Đặc biệt tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành thầy giáo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Người đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn khoa học trong quá trình chọn đề tài, định hướng nghiên cứu và góp ý về mặt nội dung… giúp tôi hoàn thành đề tài theo đúng qui định và mục đích khoa học.

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và giúp đỡ của quý cơ quan, ban ngành của tỉnh Quảng Ngãi. Ban Tôn giáo tỉnh, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

      Huế, tháng 10 năm 2012

       Tác giả luận văn

         Nguyễn Thành Trí

 

 

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:

Tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo là vấn đề được các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm và được xác định là một trong các quyền của con người. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng tôn giáo không chỉ là hiện tượng xã hội, văn hóa, đạo đức, tâm linh mà còn là những vấn đề chính trị, xã hội phức tạp, phản ánh đời sống xã hội của con người. Nhất là khi tôn giáo, dân tộc và chính trị là những vấn đề luôn có sự đan xen, thẩm thấu vào nhau. Chính vì vậy, việc ổn định đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và tạo thêm điều kiện cho các tôn giáo cống hiến khả năng xây dựng, phát triển đất nước là không ngoài quy luật mà tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra: luôn luôn duy trì và phát triển xu hướng tôn giáo đồng hành với dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đoàn kết dân tộc tôn giáo trước hết bằng mục tiêu chung, điểm tương đồng giữa lý tưởng tốt đẹp vốn có của các tôn giáo với chủ nghĩa xã hội, khai thác những giá trị tích cực của các tôn giáo trước hết là các giá trị văn hoá và đạo đức, đồng thời luôn cảnh giác với những âm mưu lợi dụng các tôn giáo vào mục đích chính trị phản dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thời gian gần đây, những cuộc xung đột mang màu sắc dân tộc, tôn giáo diễn ra ngày càng phức tạp ở các nước trên thế giới cũng như trong khu vực, trong đó có ảnh hưởng đến Việt Nam. Các cuộc xung đột này dẫn đến tình hình mất ổn định trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vì vậy, hơn lúc nào hết chúng ta cần nắm vững những quan điểm có tính định hướng được nêu trong các nghị quyết của Đảng và Nhà nước là: “Phải quan tâm đặc biệt đến các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, nhất là các dân tộc đặc biệt khó khăn. Phải quan tâm nhu cầu hợp lý về tín ngưỡng của quần chúng; đồng thời đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại sự nghiệp cách mạng của Việt Nam”.

Với quan điểm và cách nhìn nhận đó, việc nghiên cứu về vấn đề tôn giáo nói chung và đạo Tin lành nói riêng xuất phát từ những ý nghĩa sau đây:

Về lý luận: Tôn giáo (cả phương diện giáo lý, tổ chức, sinh hoạt) đều là những yếu tố cấu thành kiến trúc thượng tầng. Sự ảnh hưởng của tôn giáo đến cơ sở hạ tầng trên cả phương diện tích cực và tiêu cực. Do đó nghiên cứu vấn đề này sẽ  giúp cho công tác lý luận về vấn đề dân tộc - tôn giáo và chỉ đạo thực tiễn việc giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo một cách phù hợp, đúng đắn, có tính qui luật và phản ánh mối quan hệ phát triển biện chứng giữa dân tộc và tôn giáo trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay ở Việt Nam.

Về ý nghĩa thực tiễn: Đạo Tin lành ở Việt Nam hiện nay đang có xu hướng bị lợi dụng  ảnh hưởng xấu đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ Đại hội VII (1991) đến nay Đảng ta luôn khẳng định “đạo đức tôn giáo có những điểm phù hợp với đạo đức mới. Tôn giáo còn tồn tại lâu dài trong quá trình xây dựng, phát triển chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Từ đó, việc định hướng tốt cho công tác tôn giáo nói chung, cho hoạt động của đạo Tin Lành nói riêng là nhu cầu thực tiễn hướng tới giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo vừa đáp ứng yêu cầu mang tính chiến lược, vừa đáp ứng yêu cầu có tính tình thế, góp phần làm cho tình hình dân tộc và tôn giáo ở nước ta nói chung và ở từng địa phương nói riêng đi vào ổn định, hướng tới xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, tư tưởng cao đẹp, thống nhất với mục tiêu cách mạng.

Với ý nghĩa đó, thì hiện nay vấn đề dân tộc thiểu số trên cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, vốn đã rất phức tạp, từ sau thời kỳ đổi mới (1986) đến nay thêm sự phục hồi, phát triển của các tôn giáo một cách mạnh mẽ cho thấy tính bất thường trong điều kiện đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt sự phát triển của đạo Tin Lành đã làm cho tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Sự phục hồi, phát triển của đạo Tin Lành có tính chất đột biến ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi đã tác động không nhỏ đến mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định trong sự phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương miền núi. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng ở địa phương tham gia giải quyết, hạn chế sự phát triển và tác động tiêu cực của đạo Tin lành vào vùng dân tộc thiểu số và đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Tuy nhiên công tác giải quyết ở hầu hết các địa phương vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định và chưa mang tính triệt để. Tình hình phục hồi, phát triển của đạo Tin Lành ở vùng dân tộc thiểu số vẫn chưa được giải quyết hợp lý và có phần diễn biến ngày càng phức tạp. Tỉnh Quảng Ngãi đang rất cần lời giải đáp cho vấn đề này.

Đảng và Nhà nước ta cũng đã có nhiều thay đổi về nhận thức cũng như hành động trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo, nên hiện tượng phục hồi, phát triển của đạo Tin Lành trong vùng dân tộc thiểu số càng cần phải đặt ra nghiên cứu để có cách nhìn nhận và hướng giải quyết đúng đắn, phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao hơn, góp phần thúc đẩy sự ổn định, xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị - xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số, hướng đến thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

          Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên đây, cũng như ý nghĩa sâu sắc trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Nên tác giả đã chọn vấn đề này để làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Triết Học khóa năm 2010 - 2012, trường Đại học Khoa học Huế, với đề tài:

          "TIẾP CẬN VẤN ĐỀ ĐẠO TIN LÀNH Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY TỪ LẬP TRƯỜNG DUY VẬT LỊCH SỬ".

2. Tình hình nghiên cứu:

          Đã có nhiều công trình khoa học ở các cấp độ khác nhau nghiên cứu về vấn đề tôn giáo và dân tộc. Hiện nay, vấn đề này luôn được Đảng, Nhà nước và những nhà nghiên cứu lý luận quan tâm sâu sắc trong việc đưa ra những quan điểm, định hướng và giải pháp cho vấn đề dân tộc và tôn giáo. Về quan điểm lãnh đạo và quản lý đối với hoạt động tôn giáo, dân tộc; Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều quan điểm chủ trương, chính sách cũng như những văn bản có tính qui định về tôn giáo như: Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 12-3-2003 về Công tác tôn giáo; Pháp Lệnh của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Số 21/2004/PL-UBTVQH11 Ngày 18 Tháng 6 Năm 2004 Về Tín ngưỡng, Tôn Giáo; Nghị định 22/NĐ của Chính phủ, ngày 1 tháng 3 năm 2005 “Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo”; Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Một số công tác đối với đạo Tin lành... . Bên cạnh đó những nhà nghiên cứu lý luận cũng đã quan tâm đến vấn đề dân tộc, tôn giáo với nhiều công trình nghiên cứu, bài viết và đề tài khoa học như:

1-Vấn đề tôn giáo và dân tộc của GS.TS Đỗ Quang Hưng.

2-  Lê thị Lan: Biện chứng của tư tưởng dung hòa trong văn hóa - Tôn giáo Việt Nam - lịch sử và hiện tại. Tạp chí Triết học, số 02 (2006).

3-  GS. Đặng Nghiêm Vạn: Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Nxb CTQG, HN - 2003.

4-  Đặng Nghiêm Vạn(cb): Về tôn giáo tín ngưỡng Việt nam hiện nay, Nxb KHXH, HN - 1996.

5-  Nguyễn Hữu Vui: Tôn giáo và Đạo đức - nhìn từ mặt triết học. Tạp chí Triết học, số 04(2003).

6-  Ngô Hữu Thảo: Mối quan hệ giữa chính trị và tôn giáo - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, TC NCTG, Số 9(2009).

7- Mai Thị Quý, Bùi Thị Hằng: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin về tôn giáo và sự vận dụng để giải quyết vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Tạp chí Triết học số 03 (2011).

8-  Trần Thanh Giang: Đạo Tin lành ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra hiện nay. Tạp chí NCVH, Số 03.

9- Nguyễn Xuân Hùng: Tìm hiểu những hệ quả của việc truyền giáo Tin lành đối với văn hoá truyền thống và tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam, TC NCTG, Số 01.

10-  Nguyễn Thanh Xuân: Bước đầu tìm hiểu đạo Tin lành trên thế giới và ở Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2002.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trước sự phục hồi và phát triển của đạo Tin Lành trong vùng dân tộc thiểu số, thì một số nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận cũng đã đi sâu nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau. Đã có một số công trình tiêu biểu nghiên cứu về sự phục hồi, xâm nhập và phát triển của đạo Tin Lành vào vùng dân tộc thiểu số và những ảnh hưởng tác động đến nhiều khía cạnh của nó; cụ thể như: Luận án tiến sỹ của tác giả Nguyễn Khắc Đức về: “Vấn đề đạo Tin Lành trong đồng bào dân tộc H’mông và Dao ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam”và công trình nghiên cứu của một nhóm tác giả về vấn đề: “Đạo Tin Lành trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số  và công tác phòng – chống địch lợi dụng đạo Tin Lành ở Gia Lai”….

Đối với sự phục hồi, phát triển đạo Tin Lành ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi và sự tác động của nó đến tình hình ổn định đời sống chính trị tư tưởng, kinh tế, xã hội... thì chưa có tác giả nào đặt vấn đề nghiên cứu với tư cách là một đề tài nghiên cứu khoa học. Do vậy luận văn không trùng với bất kỳ công trình khoa học nào.

3. Mục đích, và đối tượng nghiên cứu:

* Mục đích:

Nghiên cứu đề tài này nhằm trên cơ sở đánh giá đúng và làm rõ thực trạng đạo Tin Lành ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi hiện nay, qua đó  tìm ra những nguyên nhân và xu hướng biến động của nó, đồng thời  làm rõ những ảnh hưởng của đạo Tin Lành đối với các vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Ngãi. Từ đó đưa ra hệ thống giải pháp phương pháp luận nhằm đưa đạo Tin Lành hoạt động theo hướng ổn định để đảm bảo tính hiệu lực của chính sách đối với tôn giáo này ở các vùng dân tộc thiểu số Quảng Ngãi.

* Đối tượng:

Đạo Tin lành ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.

4. Phạm vi nghiên cứu:

          Với mục đích và đối tượng như trên, nên phạm vi nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu vấn đề đạo Tin Lành ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi và công tác giải quyết vấn đề này trong tình hình hiện nay trên địa bàn ở các vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi.

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu:

Cơ sở lý luận của đề tài: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn giáo và công tác tôn giáo - dân tộc, và pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề dân tộc và tôn giáo.

Phương pháp nghiên cứu: dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử. Đặc biệt coi trọng đúng mức phương pháp logíc và lịch sử, so sánh đối chiếu. Ngoài ra đề tài còn sử dụng các phương pháp cụ thể như: của xã hội học, tiếp cận hệ thống, phân tích, thống kê, tổng kết thực tế....

6. Đóng góp của đề tài:

Đóng góp của luận văn là: trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng tình hình đạo Tin Lành ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi, luận văn sẽ trình bày một cách có hệ thống những vấn đề tiếp cận ở trình độ luận văn thạc sỹ khoa học triết học. Qua đó, đề xuất hệ thống những giải pháp phương pháp luận đảm bảo tính khoa học, tính khả thi. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết vấn đề này ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình hiện nay.

Từ kết quả nghiên cứu, luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong công tác giảng dạy về tôn giáo, cũng như định hướng cho đội ngũ cán bộ quản lý và những người làm công tác tôn giáo ở Quảng Ngãi. Và những ai quan tâm đến vấn đề này từ lập trường duy vật lịch sử.

7. Kết cấu của đề tài:

          Ngoài phần mở đầu, kết cấu luận văn gồm 2 chương, 6 tiết.


Chương 1

LÝ LUẬN VỀ TÔN GIÁO

 

1.1. Quan niệm của triết học Mác - Lênin về tôn giáo.

          Tất cả các nhà triết học trước Mác, kể cả những nhà duy vật, khi luận giải, đưa ra những quan niệm và cách giải quyết những vấn đề về đời sống xã hội đều biểu hiện khuynh hướng của chủ nghĩa duy tâm, vì họ mới dừng lại ở chỗ xác nhận một sự thật là: khác với tự nhiên - nơi mà những lực lượng vô tri vô giác đang hoạt động, thì trong xã hội, con người lại là một trong những thực thể tự nhiên – xã hội có ý thức, có khả năng tự kiểm soát các hoạt động của bản thân mình. Từ đó mà họ đều cho rằng: xã hội vận hành theo một cách riêng của nó, hoặc theo ý chí của một thế lực siêu tự nhiên có nhân tính, hoặc theo ý chí chủ quan của chính loài người.

          Xuất phát từ cái nhìn duy tâm đó, tôn giáo - một hình thái ý thức xã hội, đã có cơ sở để phát triển trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, từ cuối thời kỳ công xã nguyên thuỷ cho đến tận ngày nay. Vậy đâu là nguyên nhân cho sức sống dai dẳng của tôn giáo trong xã hội ? Và trong xã hội xã hội chủ nghĩa, liệu tôn giáo có còn tồn tại ? Việc giải quyết vấn đề này theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin như thế nào ?

          Đứng trên lập trường duy vật lịch sử và những căn cứ khoa học, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin đã từng bước làm rõ những vấn đề nguồn gốc, bản chất, lịch sử và vai trò xã hội của tôn giáo.

         Trong hệ thống học thuyết của chủ nghĩa Mác; nếu chủ nghĩa duy vật lịch sử được coi là một trong ba phát minh quan trọng, thì trong đó những quan điểm về tôn giáo là một trong những biểu hiện rõ nét nhất lập trường duy vật về lịch sử của học thuyết này. Nó thể hiện thông qua các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin cả về bản chất, nguồn gốc lẫn chức năng của tôn giáo. Nếu như các nhà duy tâm, thần học trong suốt thời kỳ cổ đại và trung cổ đều cho rằng tôn giáo có nguồn gốc siêu nhiên, từ những lực lượng siêu tự nhiên có sức mạnh vô biên tác động, chi phối thế giới tự nhiên, đến xã hội loài người cũng như toàn bộ hoạt động của mỗi cá nhân con người thì các nhà duy vật, vô thần đã có quan điểm hoàn toàn đối lập. L.Feuerbach - nhà triết học duy vật người Đức, trong tác phẩm “Bản chất đạo Cơ đốc”, đã khẳng định rằng: không phải thần thánh sáng tạo ra con người mà con người sáng tạo ra thần thánh theo hình mẫu và trí tưởng tượng của mình; rằng: “Thượng đế siêu hình không phải là cái gì khác mà là sự tập hợp, là toàn bộ những đặc tính chung nhất rút ra từ giới tự nhiên, song con người, nhờ vào sức tưởng tượng… lại đem giới tự nhiên biến thành một chủ thể hay một thực thể độc lập”[51, tr71]. Tuy nhiên, L.Feuerbach chưa chỉ ra được bản chất của tôn giáo và ở khía cạnh xã hội ông vẫn chưa thoát khỏi quan điểm duy tâm khi chỉ phê phán thứ tôn giáo hiện thời chứ không phê phán tôn giáo nói chung, càng chưa hề đề cập đến sự phê phán những điều kiện hiện thực đã làm nảy sinh tôn giáo. Mặc khác, khi trình bày quan điểm giải phóng con người khỏi những bất công, tha hóa trong xã hội thì ông lại rằng người ta vẫn rất cần một thứ tôn giáo khác thay thế, đó là “tôn giáo tình yêu” để xoá bỏ đi những áp bức, bất công trong xã hội.

Kế thừa và vượt lên trên quan điểm của L.Feuerbach và các nhà duy vật trước đó, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác -  Lênin đã đứng vững trên lập trường duy vật lịch sử để lý giải vấn đề bản chất của tôn giáo. Theo đó, ý thức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định. Mặc dù có tính độc lập tương đối nhưng mọi hiện tượng trong đời sống tinh thần, xét đến cùng, đều có nguồn gốc từ đời sống vật chất. Tôn giáo cũng vậy, là một hiện tượng tinh thần của xã hội và vì vậy, nó là một trong những hình thái ý thức xã hội, phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Nhưng khác với những hình thái ý thức xã hội khác, sự phản ánh của tôn giáo đối với hiện thực là sự phản ánh đặc thù, đó là sự phản ánh “lộn ngược”, “hoang đường” thế giới khách quan. Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, “tôn giáo là những sự rút hết toàn bộ nội dung của con người và giới tự nhiên, là việc chuyển nội dung đó sang cho bóng ma. Thượng đế ở bên kia thế giới, Thượng đế này, sau đó, do lòng nhân từ, lại trả về cho con người và giới tự nhiên một chút ân huệ của mình” [34, tr.815].

Với các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác, tôn giáo là sự phản ánh một cách sai lệch, hư ảo về giới tự nhiên và con người, về các quan hệ xã hội. Hay nói cách khác, tôn giáo là sự nhân cách hoá giới tự nhiên, là sự “đánh mất bản chất người”. Chính con người đã khoác cho thần thánh những sức mạnh siêu nhiên khác với bản chất của mình để rồi từ đó con người có chỗ dựa, được chở che, an ủi - dù đó chỉ là chỗ dựa “hư ảo”. Chỉ ra bản chất sâu xa của hiện tượng đó, Ph.Ăngghen đã viết: “Con người vẫn chưa hiểu rằng họ đã nghiêng mình trước bản chất của chính mình và đã thần thánh hoá nó như một bản chất xa lạ nào đó” [34, tr.815]. Lột tả bản chất của tôn giáo, ông cho rằng, “tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo – vào đầu óc của con người – của những lực lượng ở bên ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng ở trần thế mang hình thức những lực lượng siêu trần thế” [36, tr.437].

Vấn đề đặt ra ở đây là, nguyên nhân nào dẫn đến sự phản ánh “hoang đường”, “hư ảo” của tôn giáo? Tại sao con người lại có nhu cầu tôn giáo và đặt niềm tin lớn lao vào tôn giáo như vậy? Đứng vững trên lập trường duy vật lịch sử, C.Mác và Ph.Ăngghen đã luận giải rằng sự xuất hiện và tồn tại của tôn giáo xuất phát từ hiện thực khách quan và nguồn gốc quan trọng nhất của tôn giáo chính là điều kiện kinh tế – xã hội. Trong lịch sử tiến hoá của mình, trước hết con người có nhu cầu cải tạo tự nhiên để tạo ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mình. Nhưng do trình độ và khả năng cải tạo tự nhiên còn thấp kém, con người luôn cảm thấy yếu đuối, bất lực trước các hiện tượng tự nhiên và đã gắn cho tự nhiên những sức mạnh siêu nhiên. Đó chính là cơ sở cho sự nảy sinh các hiện tượng thờ cúng. Đặc biệt, khi xã hội có sự phân chia và áp bức giai cấp thì các mối quan hệ xã hội càng phức tạp, một bộ phận người dân rơi vào tình thế cùng quẫn, bất lực trước các thế lực thống trị. Thêm vào đó, những yếu tố tự phát, ngẫu nhiên, rủi ro bất ngờ nằm ngoài ý muốn của con người gây ra cho họ sự sợ hãi, lo lắng, mất cảm giác an toàn. Đó cũng là nguyên nhân khiến người ta tìm đến và dựa vào sự che chở của tôn giáo.

Lý giải về nguồn gốc kinh tế – xã hội của tôn giáo, Ph.Ăngghen viết: “Trong những thời kỳ đầu của lịch sử chính những lực lượng thiên nhiên là những cái trước tiên được phản ánh như thế, và trong quá trình phát triển hơn nữa thì ở những dân tộc khác nhau, những lực lượng thiên nhiên ấy đã được nhân cách hóa một cách hết sức nhiều vẻ và hết sức hỗn tạp... Nhưng chẳng bao lâu, bên cạnh những lực lượng thiên nhiên lại còn có cả những lực lượng xã hội tác động - những lực lượng này đối lập với con người, một cách cũng xa lạ lúc đầu cũng không thể hiểu được đối với họ, và cũng thống trị họ với cái vẻ tất yếu bề ngoài giống như bản thân những lực lượng tự nhiên vậy” [36, tr.437-438]. Bàn về vấn đề này, V.I.Lênin cũng khẳng định: “Sự bất lực của giai cấp bị bóc lột trong cuộc đấu tranh chống bọn bóc lột tất nhiên đẻ ra lòng tin vào cuộc đời tốt đẹp ở thế giới bên kia, cũng giống y như sự bất lực của người dã man trong cuộc đấu tranh chống thiên nhiên đẻ ra lòng tin vào thần thánh, ma quỷ và những phép màu” [48, tr.169-170].

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
lamthikimxuyen
ok. cam on ban nha.
diepquynhchau
thanks bạn rất nhiều
Cám ơn đã chia sẽ tài liệu rất hay và có nhiều cập nhập mới.
kimhoa_08
Xin cảm ơn
Em cám ơn bác đã chia sẻ
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh