Tìm hiểu nghệ thuật quân sự Việt Nam vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới Luận văn tốt nghiệp Đại học

Tìm hiểu nghệ thuật quân sự Việt Nam vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới Luận văn tốt nghiệp Đại học

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Lịch sử

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

MỤC LỤC

          Trang

LỜI CẢM ƠN.. 0

MỤC LỤC.. 0

QUY ƯỚC VỀ CÁC VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN.. 0

MỞ ĐẦU.. 1

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.. 3

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.. 3

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC.. 4

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.. 4

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 4

7. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN.. 4

NỘI DUNG.. 5

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI. 5

1.1. Một số khái niệm.. 5

1.1.1. Khái niệm nghệ thuật quân sự. 5

1.1.2. Khái niệm bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 5

1.1.3. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự. 5

1.1.4. Khái niệm chiến tranh nhân dân. 6

1.1.5. Khái niệm về chiến tranh. 6

1.1.6. Khái niệm chiến lược quân sự. 6

1.2. Những yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật quân sự.6

1.2.1. Đặc điểm về địa lý và xã hội6

1.2.1.1. Địa lý. 6

1.2.1.2. Kinh tế. 8

1.2.1.3. Chính trị, văn hoá - xã hội8

1.3. Cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt10

1.3.1. Truyền thống đánh giặc của tổ tiên. 10

1.3.2. Mác –Lênin về tư tưởng quân sự. 12

1.3.3. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh  13


CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM    17

2.1. Khái quát truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta.17

2.1.1. Khái quát truyền thống đánh giặc của Ông Cha ta. 17

2.1.2. Nội dung nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên. 22

2.1.2.1 Tư tưởng, kế sách đánh giặc. 22

2.1.2.2. Toàn dân là binh cả nước đánh giặc. 29

2.1.2.3. Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh.39

2.1.2.4. Nghệ thuật kết hợp đấu tranh giữa các mặt trận quân sự chính trị, ngoại giao, binh vận  42

2.2. Nội dung nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo.47

2.2.1. Chiến lược quân sự. 47

2.2.2. Nghệ thuật chiến dịch. 51

2.2.3. Chiến thuật55

2.3. Bối cảnh quốc tế, khu vực và tình hình trong nước hiện nay tác động đến nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.58

2.3.1. Bối cảnh quốc tế. 58

2.3.2. Bối cảnh khu vực Đông Nam Á.. 63

2.3.3. Bối cảnh trong nước. 64

CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM VÀO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC.72

3.1. Quán triệt tư tưởng tích cực tiến công.72

3.2 Nghệ thuật quân sự toàn dân đánh. 73

3.3.Nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp bằng lực, thế thời và mưu kế.74

3.4. Kết hợp tiêu hao, tiêu diệt địch với bảo vệ vững chắc các mụ tiêu.75

3.5. Xây dựng tổ chức các lực lượng phải phù hợp với nghệ thuật quân sự.76

3.6. Xác định cách đánh có hiệu lực.80

3.6.1. Chia địch ra, giam địch lại mà đánh.80

3.6.2.Đánh hiểm.81

3.6.3. Đánh tiêu diệt.81

3.7. Xây dựng thế trận vững chắc lợi hại.82

3.8. Tích cực tạo ra thời cơ và hành động kịp thời.84


KẾT LUẬN.. 89

KIẾN NGHỊ. 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 95

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TƯ LIỆU   97


QUY ƯỚC VỀ CÁC VIẾT TẮT

SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN

 

 

                  Viết tắt                                                        Viết đầy đủ

                  GDQP                                                    Giáo dục quốc phòng

                  NXB                                                      Nhà xuất bản

                 QĐND                                                    Quân đội nhân dân

                 CTND                                                    Chiên tranh nhân dân

                 CTQG                                                    Chính trị quốc gia

                 XHCN                                                    Xã hội chủ nghĩa

                 QPTD                                                   Quốc phòng toàn dân

                 NTQS                                                     Nghệ thuật quân sự

                 LLVT                                               Lực lượng vũ trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã từng nói “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”.

Việt Nam chúng ta có lịch sử truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước vô cùng oanh liệt. Các cuộc chiến tranh chống kẻ thù xâm lược do nhân dân ta tiến hành đều là chiến tranh nhân dân chính nghĩa, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia ủng hộ. Trong các cuộc chiến tranh ấy, nhiều trận đánh hay đã mãi mãi ghi vào sử sách, vào tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Ngày nay, nhìn lại lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, chúng ta càng tự hào về truyền thống hào hùng ấy. Nghệ thuật chiến tranh nhân dân đã được hình thành rất sớm trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến tranh nhân dân Việt Nam đã trải qua những bước phát triển trong lịch sử đấu tranh vũ trang của dân tộc từ thấp đến cao và đạt đến đỉnh cao trong thời đại Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Cuộc chiến nào cũng phải có yếu tố nhân dân, phải huy động được một lực lượng quần chúng tham gia. Quá trình chống kẻ thù xâm lược, giữ nước hoặc giải phóng dân tộc hoặc bảo vệ Tổ quốc mỗi thời đại lịch sử có khác nhau, song dù dài, dù ngắn nhân dân ta đều đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, giải phóng được dân tộc. Vận nước có lúc thịnh lúc suy, song mỗi khi có kẻ thù xâm lược, nhân dân ta lại đoàn kết đứng lên chiến đấu chống bọn xâm lăng, bảo tồn nòi giống, văn hóa dân tộc Việt Nam.

Việt Nam chúng ta trong suốt chiều dài lịch sử phải liên tục chống kẻ thù xâm lược, dân tộc ta luôn ở trong tình thế chiến đấu không cân sức, nhất là ở thời kỳ đầu của cuộc khởi nghĩa hoặc chiến tranh. So với lực lượng đối kháng chúng ta còn thua kém trên nhiều phương diện, ngoại trừ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí độc lập tự do của nhân dân. Chính trong cuộc chiến không cân sức kéo dài ấy mà dân tộc ta đã hình thành nên rất nhiều loại hình nghệ thuật quân sự đặc sắc như nghệ thuật chiên tranh nhân dân, nghệ thuật chiến tranh du kích, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật, nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang…Tùy vào tình hình cụ thể của ta và địch mà trong mỗi trận đánh khác nhau ông cha ta lại sử dung một loại hình NTQS khác nhau, nhưng trong số những nghệ thuật ấy nghệ thuật chiến tranh nhân dân đóng vai trò là nòng cốt là chủ đạo trong mọi cuộc chiến. Do đó đòi hỏi nhân dân ta, dân tộc ta muốn đánh thắng kẻ thù cần phải phát huy sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc, kết hợp khéo léo giữa các loại hình nghệ thuật, trong dố lấy nghệ thuật chiến tranh nhân dân làm chủ đạo.Để tạo nên sức mạnh dân tộc to lớn, sức mạnh toàn dân, toàn diện mà không có một thế lực nào có thể đánh bai được.

Trải qua những cuộc khởi nghĩa vũ trang để giành lại độc lập tự do cho đất nước, các cuộc chiến tranh chống lại các thế lực xâm lược để bảo vệ Tổ quốc, dân tộc ta đã hình thành và ngày càng phát triển một nền nghệ thuật quân sự trong chiến tranh nhân dân Việt Nam rất độc đáo, đặc sắc và ưu việt. Chính sự độc đáo đó của nghệ thuật quân sự việt Nam đã góp phần làm nên những chiến công hiển hách vang dội lịch sử của dân tộc, làm cho quân thù luôn bị động, bất ngờ chuyển mạnh thành yếu và cuối cùng đi đến thất bại nặng nề. Trong các cuộc chiến tranh ấy, lịch sử dân tộc việt Nam lại một lần nữa ca khúc khải hoàn ca khi đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, một đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới. Điều đó đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng dân tộc việt Nam, nhân dân việt Nam tuy nhỏ bé nhưng không dễ gì đánh bại, Việt Nam có chiến tranh nhân dân, có truyền thống đánh giặc giữ nước lâu đời, có tinh thần đoàn kết, thống nhất trong dân tộc đã phát triển lên thành nghệ thuật quân sự Việt Nam ưu việt và hiện đại không một thế lực nào có thể đánh thắng nổi, nét độc đáo đặc sắc ấy thể hiện một cách đầy đủ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.

Lý luận và thực tiễn chiến tranh nhân dân Việt Nam thực sự là một cống hiến quan trọng đối với phong trào đấu tranh vũ trang giải phóng của nhân dân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chính vì vậy mà tôi lựa chọn đề tài này để tìm hiểu một cách sâu sắc về nét độc đáo đặc sắc của nghệ thuật Quân sự Việt Nam.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

     - Làm rõ khái niện và cơ sở lý luận của nghệ thuật quan sự Việt Nam

     - Tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự  Việt Nam.

     - Tìm hiểu về những nét độc đáo, đặc sắc của nghệ thuật quân sự của cha ông nhằm vận dụng vào việc xây dựng và phát triển Tổ quốc XHCN

    - Nghiên cứu để có thể làm tài liệu tham khảo và làm cơ sở để giảng dạy môn Giáo Dục Quốc Phòng”

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 - Đối tượng nghiên cứu.

      +  Nghệ thuật quân sự Việt Nam.

      + Phương pháp để vận dung nghệ thuật quân sự  vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

- Phạm vi nghiên cứu.

          + Nghệ thuật quân sự của tổ tiên.    

          + Nghệ thuật quân sự từ khi có Đảng lãnh đạo tới nay.

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

           Từ việc nghiên cứu những nét đặc sắc, độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam, tài liệu này có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về quá trình hình thành cũng như  phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đồng thời phát huy sự tinh túy trong nghệ thuật quân sự để vận dụng và quà trình bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mớ hiện nay.

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

Để làm sáng tỏ mục đích nghiên cứu, đề tài cần tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của nghệ thuật chiến tranh nhân dân

Thứ hai: Tìm hiểu nghiên cứu các yếu tố tác động và nội dung nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên

Thứ ba: Nghiên cứu về nét độc đáo, đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ hiện nay

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Sử dụng phương pháp lý luận thông qua việc nghiên cứu thu thập tài liệu, các kênh thông tin quân đội

- Sử dụng phương pháp hệ thống để thể hiện đầy đủ quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam

7. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN

Sau khi nghiên cứu thành công, đề tài này sẽ giúp cho chúng ta hiểu được nét độc đáo sâu sắc của nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử đồng thời giúp chúng ta hiểu thêm về nghệ thuật quân sự Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước của thế hệ cha ông.

 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
nguyenthuyan
​​Em xin cảm ơn cộng đồng này và những người đã nghĩ ra ý tưởng này :)
tamngahoanguyen
Sẽ chia sẻ cho mọi người biết về thuvien24.com
Cám ơn anh, đã tổng hợp và chia sẽ
thientruongjv
Thật là tuyệt vời!
thanks!!!!!!!!!!! happy lucky day!
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh