Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty lương thực cấp 1 Lương Yên- Chi nhánh tổng công ty lương thực Miền Bắc

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty lương thực cấp 1 Lương Yên- Chi nhánh tổng công ty lương thực Miền Bắc

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Kế toán - Kiểm toán

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Mssv: 531234

Lớp: KE53A

Khoa: Kế toán và QTKD

Trường: ĐH Nông Nghiệp Hà Nội

GVHD: ThS Nguyễn Quốc Oánh

Tên đề tài: “Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty lương thực cấp 1 Lương Yên- Chi nhánh tổng công ty lương thực Miền Bắc”.

 

PHẦN I

 

 

MỞ ĐẦU

 

 

 

1.1.               Đặt vấn đề

Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế, tính độc lập, tự chủ của các doanh nghiệp ngày càng cao hơn, mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo hơn trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi, mục tiêu lợi nhuận được đặt lên hàng đầu. Các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí của khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Quá trình bán hàng là giai đoạn hay khâu cuối cùng trong toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. Do vậy, việc xác định đúng đắn kết quả kinh doanh nói chung và kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng.

Ngoài ra, bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để phân tích, đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. Thông qua quá trình bán hàng và kết quả kinh doanh, doanh nghiệp có thể nhìn nhận nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng của từng khu vực đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa để từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý, có những biện pháp tích cực để đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm.

Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là đối với doanh nghiệp thương mại nói riêng, qua vận dụng lý luận đã được đào tạo tại trường và thực tế tại công ty, đề tài: “Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty lương thực cấp 1 Lương Yên- Chi nhánh tổng công ty lương thực Miền bắc” đã được chọn để nghiên cứu.

 

1.2.               Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1.        Mục tiêu chung

Đề tài này nhằm làm rõ những nguyên tắc hạch toán tiêu thụ hàng hoá, xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá; tìm hiểu, đánh giá xem những mặt đã làm được và chưa làm được trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty lương thực cấp I Lương Yên- Chi nhánh tổng công ty lương thực Miền Bắc. Từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác bán hàng, nâng cao kết quả bán hàng của công ty.

1.2.2.       Mục tiêu cụ thể

-       Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

-   Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty lương thực cấp I Lương Yên.

-   Đưa ra một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác bán hàng, xác định kết quả kinh doanh, nâng cao kết quả bán hàng của công ty.

 

1.3.               Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

+ Đối tượng: công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

+ Phạm vi nghiên cứu:

Địa điểm: Tại công ty lương thực cấp I Lương Yên- Chi nhánh tổng công ty lương thực Miền Bắc.

Thời gian: trong gần 5 tháng thực tập tại công ty ( tháng 1/2012 đến tháng 5/ 2012).

          Số liệu: qua 2 năm: 2010 và 2011.

 

PHẦN II

 

 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 

 

 

2.1.               Phương pháp nghiên cứu

v          Phương pháp chuyên môn

- Phương pháp tài khoản kế toán: là một phương pháp kế toán dùng để phân loại đối tượng kế toán theo một dấu hiệu riêng nhằm phản ánh và giám đốc một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tình hình hiện có, sự biến động của mỗi loại tài sản, mỗi loại nguồn vốn.

-   Phương pháp ghi sổ kép: là một phương pháp kế toán được sử dụng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ và theo mối quan hệ khách quan giữa đối tượng cụ thể có liên quan của kế toán.

-   Phương pháp chứng từ: là phương pháp kế toán chủ yếu nhằm quan sát hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp, kiểm soát và phản ánh ban đầu các hiện tượng kinh tế trong phạm vi đối tượng hạch toán.

-   Phương pháp tính giá: là phương pháp kế toán dùng tiền để biểu thị giá trị của các loại tài sản khác nhau nhằm xác định giá trị của từng tài sản phản ánh trong sổ sách kế toán. Nhờ có phương pháp này kế toán đã theo dõi, phản ánh được một cách tổng quát và kiểm tra được các đối tượng hạch toán kế toán bằng thước đo tiền tệ. Từ đó, kế toán tính toán chính xác các chi phí đã chi ra liên quan đến việc sản xuất, thu mua, tiêu thụ từng loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa.

-   Phương pháp tổng hợp- cân đối kế toán: là phương pháp khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng hạch toán trên những mặt bản chất và trong mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng hạch toán kế toán.

v          Phương pháp khác:

-   Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: số liệu sau khi được thu thập cần được tổng hợp, chọn lọc, trình bày phù hợp với quá trình nghiên cứu.

-   Phương pháp so sánh đối chiếu: cho biết sự chênh lệch giữa các kỳ (tháng, quý, năm) từ đó so sánh đối chiếu để có hướng đầu tư mới.

- Phương pháp duy vật biện chứng: phương pháp này yêu cầu nghiên cứu, xem xét hiện tượng một cách không cô lập, xem xét trong sự chuyển biến từ lượng sang chất.

 

2.2.               Tổng quan tài liệu nghiên cứu

2.2.1.         Khái niệm bán hàng, ý nghĩa của công tác bán hàng

2.2.1.1.        Khái niệm bán hàng

Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ gắn với phần lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng, và đồng thời doanh nghiệp được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Đó cũng là quá trình chuyển hóa vốn kinh doanh từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị “tiền tệ” và hình thành kết quả.

2.2.1.2.        Ý nghĩa công tác bán hàng

Quá trình bán hàng là giai đoạn hay khâu cuối cùng của quá trình tái sản xuất xã hội và cũng là khâu cuối cùng trong toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Sau quá trình này, doanh nghiệp sẽ thu được tiền hàng hay sẽ phải thu về tiền hàng. Số tiền này dùng để bù đắp các chi phí bỏ ra và hình thành nên kết quả của doanh nghiệp. Việc xác định đầy đủ kết quả bán hàng là thước đo đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, thông qua quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, doanh nghiệp có thể nhìn nhận nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng của từng khu vực đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa để từ đó có thể xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý, có biện pháp tích cực để đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm.

Như vậy, quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh là mục đích cuối cùng của doanh nghiệp, còn bán hàng là phương thức hữu hiệu để thực hiện mục đích đó.

 

2.2.2.         Doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các lợi ích kinh tế thu được trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

- Căn cứ vào luật thuế GTGT, doanh thu bán hàng được ghi nhận như sau:

+ Đối với các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ thì doanh thu bán hàng là doanh thu chưa tính thuế GTGT bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) mà cơ sở kinh doanh được hưởng và doanh nghiệp “hóa đơn giá trị gia tăng”

+ Đối với các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương thức trực tiếp và đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) mà cơ sở kinh doanh được hưởng (tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế).

* Theo chuẩn mực kế toán số 14 về doanh thu và thu nhập khác thì doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả 5 điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý, quyền kiểm soát sản phẩm, hàng hóa.

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

+ Doanh thu đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

 

2.2.3.         Các phương thức bán hàng

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
nnthieu20
mong rằng bạn sẽ có nhiều bài hay như thế này nữa
thientruongjv
Thật là tuyệt vời!
dinhtuandung9x
Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu tham khảo
hoangtrung_td
Thank you^^
duyenv
hy vọng website sẽ hỗ trợ cho các bạn trong công tác học tập và nghiên cứu.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh