Vai trò của hậu phương trong chiến cuộc Đông xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ

Vai trò của hậu phương trong chiến cuộc Đông xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Lịch sử

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 8

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

                                          Phần I
                                       Dẫn Luận
          1. Lý do chọn đề tài
          Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ là giai đoạn phát triển cao nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nó diễn ra với một quy mô rộng lớn, quyết liệt trên cả nước và giành thắng lợi hoàn toàn vừa có ý nghĩa quyết định đối với cục diện quân sự vừa có ý nghĩa về chính trị trên toàn Đông Dương, dẫn đến thành công của hội nghị Giơnever 1954, đưa cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam đến thắng lợi vĩ đại. Thắng lợi đó kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến lần thứ nhất, đ• đánh dấu một bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, giải phóng một nửa nước ta, mở đầu thời kỳ cách mạng x• hội chủ nghĩa trên Miền Bắc, góp phần thúc đẩy quá trình tan r• từng mảng lớn hệ thống thuộc địa thực dân cũ của chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh thế tiến công của ba trào lưu cách mạng trên thế giới vì hoà bình độc lập dân tộc dân chủ và chủ nghĩa x• hội.
    Chiến thắng Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi to lớn của nhân dân ta mà còn là thắng lợi to lớn của nhân dân các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Đúng như Bác Hồ đ• từng nói “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan r•, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”[5, 18]. Vì những ý nghĩa đó, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đ• đánh giá thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là một thắng lợi to lớn và vĩ đại của dân tộc ta trong thế  kỷ XX.
    Nghiên cứu lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là nghiên cứu nhiều vấn đề phức tạp như đường lối kháng chiến, sự phát triển của kháng chiến qua nhiều giai đoạn… trong tất cả những vấn đề đó thì mảng đề tài“ vai trò của hậu phương” có một vị trí rất quan trọng, hậu phương là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến, hậu phương vừa là nơi chi viện chủ yếu sức người sức của cho tiền tuyến, là chỗ dựa tinh thần của tiền tuyến.
    Đảng ta đ• sớm nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng hậu phương, căn cứ địa kháng chiến, coi hậu phương  là một bộ phận không thể thiếu của đường lối kháng chiến mà nội dung là giải quyết vấn đề cốt tử của bất kỳ cuộc chiến tranh, cuộc kháng chiến nào: dựa vào đâu, lấy sức đâu mà đánh giặc, tức là giải quyết vấn đề đất đứng chân và tiềm lực để kháng chiến lâu dài. Để chiến thắng kẻ thù xâm lược, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển cao nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 thì Đảng đ• chỉ đạo quân dân ta ra sức xây dựng củng cố phát triển hậu phương, tạo nên thế đứng vững chắc và sức mạnh to lớn để đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi.
    Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân ta đ• kết thúc được gần 50 năm, những vấn đề của cuộc kháng chiến, đặc biệt là chủ đề về hậu phương kháng chiến đ• được nhiều nhà sử học, nhiều nhà nghiên cứu khoa học và những học giả quan tâm, nghiên cứu.
    Là một sinh viên chuyên nghành lịch sử chúng tôi mong muốn tìm hiểu nghiên cứu về hậu phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp để hiểu thêm một cách sâu sắc hơn một giai đoạn của lịch sử dân tộc, hiểu được những đóng góp to lớn của nhân dân Việt Nam trong kháng chiến. Đồng thời để củng cố thêm nhận thức của bản thân về vai trò của hậu phương trong kháng chiến chống thực đân Pháp xâm lược.
    Thiết nghĩ rằng, vấn đề vai trò của hậu phương được nghiên cứu với thái độ khách quan và khoa học, chắc chắn sẽ rút ra được những vấn đề bổ ích cho việc học tập và giảng dạy sau này nên chúng tôi đ• chọn đề tài “vai trò của hậu phương trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ” làm đề tài nghiên cứu của mình.      
    2. Lịch sử đề tài.
    Vai trò của hậu phương không phải là một đề tài mới. Hậu phương ra đời từ trong cách mạng Tháng Tám, phát triển qua kháng chiến chống Pháp rồi kháng chiến chống Mỹ làm nên đại thắng Mùa Xuân năm 1975  của dân tộc. Từ khi ra đời và trải qua mỗi giai đoạn phát triển, vấn đề hậu phương và vai trò của nó đ• được nghiên cứu nhiều.
    Vai trò của hậu phương trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ cũng không nằm ngoài thực tế nói trên. Mặc dù vậy sự nghiên cứu này ở nhiều dạng khác nhau, nhiều mức độ phạm vi khác nhau, ở những góc độ khác nhau tuỳ thuộc vào thời điểm nghiên cứu và cách nhìn nhận đánh giá của từng nhà nghiên cứu. Tất cả những vấn đề đó đều góp phần quan trọng vào sự thành công hay không thành công, trọn vẹn hay không trọn vẹn của đề tài nghiên cứu.       
    Đề tài này đ• được nhiều nhà nghiên cứu, nhiều học giả nghiên cứu dưới góc độ khác nhau ở những mức độ khác nhau. Có người nghiên cứu nó dưới dạng là một khía cạnh trong toàn bộ quá trình hình thành phát triển của hậu phương“Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam 1945-1975” (do tập thể tác giả: Hoàng Phương, Trịnh Vương Hồng, Tang Bồng, Hồ Khang của Viện lịch sử quân sự Việt Nam- Bộ Quốc Phòng- NXBQĐND 1997), có người nghiên cứu nó trong việc tìm hiểu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: “Sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ” (NXB sự thật Hà Nội 1994), có người nghiên cứu hậu phương dưới góc độ là để rút ra những bài học kinh nghiệm: “Tổng kết kháng chiến chống thực dân Pháp. Thắng lợi và bài học” (NXB CT QG 1996)…
    Để nâng cao sự hiểu biết về hậu phương trong kháng chiến chống Pháp nói chung và trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 nói riêng trên tất cả các mặt trận kinh tế, văn hoá, x• hội, chính trị, quân sự cũng như để thấy được sự phát triển của x• hội Việt Nam, tinh thần cách mạng, tinh thần kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Pháp xâm lược. Chúng tôi chọn đề tài này không có tham vọng nêu lên một cách đầy đủ và trọn vẹn hay khám phá, phát hiện ra những nội dung gì mới mẻ về hậu phương, về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển hậu phương kháng chiến trong toàn bộ tiến trình kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam mà chỉ tìm hiểu về vai trò của hậu phương trong một giai đoạn ngắn “Chiến cuộc Đông Xuân 1953 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ” để củng cố sự hiểu biết của mình về hậu phương nhằm góp phần giảng dạy tốt môn lịch sử Việt Nam cận hiện đại sau này ở trường phổ thông.


    3. Phương pháp nghiên cứu:
    Trên cơ sở dựa vào các tài liệu thu thập được có liên quan đến vấn đề hậu phương, chúng tôi đ• tiến hành xử lý tư liệu có liên quan đến đề tài. Từ đó phân tích, hệ thống hoá kiến thức theo phương pháp lịch sử và phương pháp logic để giải quyết vấn đề. Trên cơ sở đó khẳng định được vai trò của hậu phương trong kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển cao của cuộc kháng chiến (Đông Xuân 1953-1954).
    4. Bố cục của đề tài
Ngoài phần dẫn luận và phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phần mục lục, bố cục của đề tài gồm có 2 chương:
Chương I: Đặc điểm tình hình địch- ta trước Đông Xuân 1953-1954             
ChươngII: Vai trò của hậu phương trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ.               
     Do điều kiện thời gian hạn chế, năng lực nghiên cứu, khả năng tiếp cận và xử lý tư liệu có hạn, cho nên chắc chắn rằng không thể tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong được sự chỉ bảo tận tình của các thầy, các cô và sự góp ý của các độc giả quan tâm.
    Trong thời gian tiến hành nghiên cứu, cùng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi đ• nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ về mọi mặt như phương pháp, kiến thức, tài liệu… của thầy Nguyễn Đôn Quế và các thầy, cô trong khoa, của bạn bè đ• giúp chúng tôi hoàn thành đề tài của mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô cùng các bạn.


 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
diepquynhchau
thanks bạn rất nhiều
thanhdiem1307
Thanks
tranthibichngocqb
Mih cảm ơn nhiều
tranhuynhduy1992
Cám ơn đã giúp tôi Hoàn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp với nội dung đầy đủ và chính xác.
hoaithusopha
Xin cám ơn các bạn nhiều mình đang cần lắm ^^
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh