Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam đương đại (qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểu)

Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam đương đại (qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểu)

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Templates Word

Cập nhật:

Kiểu file: rar

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

 

THÔNG TIN TÓM TẮT

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN

1. Mở đầu:

Đề tài luận án: Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam đương đại (qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểu)

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 62.22.34.01

Họ và tên nghiên cứu sinh:               Nguyễn Thị Thanh Xuân

Họ và tên người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp

Cơ sở đào tạo: Học viện Khoa học xã hội Việt Nam

2. Nội dung:

Về mặt lý thuyết, luận án đã phân tích, lý giải một cách hệ thống, cơ bản những vấn đề lý luận về phái tính và nữ quyền trong văn hoá và trong diễn ngôn văn học.

Về mặt thực tiễn, luận án bước đầu chỉ ra được ý thức về phái tính và nữ quyền trong văn học đương đại như một bước tiến/ hệ quả của tiến trình dân chủ hoá xã hội và văn học. Có thể khẳng định rằng, những nhà văn nữ tiêu biểu nhất của văn học đương đại Việt Nam đã xác lập được một lối viết nữ qua hành trình đi tìm bản ngãxét lại một thế giới đàn ông bất toàn bằng khát vọng tự do/ giải phóng cháy bỏng. Những diễn giải của chúng tôi về cách hình dung/ biểu đạt  thế giới của các nhà văn nữ, hay cách tổ chức ngôn ngữ, giọng điệu của họ chính là biểu hiện sinh động của nỗ lực đột phá trong diễn ngôn phái tính và nữ quyền.

                                                                        Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2013

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC                  NGHIÊN CỨU SINH

 

      PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp                             Nguyễn Thị Thanh Xuân

VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

GRADUATE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. Openning summary:

Thesis title: Gender issues and feminist sonority in current Vietnamese prose (Through typical female writers’ works)

Major: Vietnamese literature

Major Code: 62.22.34.01

Name of PhD Student:                      Nguyen Thi Thanh Xuan

Name of Supervisor:                         Assist. Prof. Dr. Nguyen Dang Diep

Educational institution:                    Graduate Academy of Social Sciences

2. The Content of summary information:

Theoretically, the thesis analyzed, explained some systems, fundamentals of arguments about gender and feminist sonority in culture and in literacy discourse.

Practically, the thesis initially showed awareness of gender and feminism in the current literature as one advance/consequence of social and literary democratization process. It can be affirmed that most typical writers of current Vietnamese literature have set up one female writing style and itinerary of looking for vernacular and reviewed one imperfect male world by thirst for freedom/flaming liberation. Our explanations are about world imagination/expression of female writers, or linguistic organizations, their tongue vividly expresses the breakthrough effort of sex and feminist discourse. 

                                                                        Hanoi, August 05th, 2013

                      Supervisor

 

 

Assist. Prof. Dr. Nguyen Dang Diep

 

          Phd Student

 

 

 

Nguyen Thi Thanh Xuan

 

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận án “Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam đương đại” (qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểu) là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi và chưa từng được công bố. Những tài liệu được trích dẫn trong luận án là chính xác và trung thực.

                                                                    Tác giả luận án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU                                                                                                                                       5

1.      Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………..........5

2.      Đối tượng, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu ……………………………………...6

3.      Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………...7

4.      Đóng góp của luận án ……………………………………………………………...8

5.      Cấu trúc luận án ……………………………………………………………............8

NỘI DUNG

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHÁI TÍNH VÀ NỮ QUYỀN TRONG VĂN HỌC                                                                                              10

1.1.           Giới thuyết về phái tính và nữ quyền…………………………………………......10

1.1.1.     Quan niệm truyền thống về phái tính……………………………..........................10

1.1.2.     Ý thức phái tính và sự xuất hiện của Chủ nghĩa nữ quyền………………………..12

1.2. Tình hình nghiên cứu về phái tính và nữ quyền trên thế giới và Việt Nam...……….15

1.2.1. Vấn đề phái tính và nữ quyền ở nước ngoài……….................................................15

1.2.2. Vấn đề phái tính và nữ quyền ở Việt Nam…………………………………..…….20

Chương 2: VẤN ĐỀ PHÁI TÍNH VÀ NỮ QUYỀN TRONG VĂN HỌC TRUYỀN THỐNG                                                                                                                                        31

2.1. Sự xác lập ý thức phái tính và nữ quyền trong văn học Việt Nam truyền thống........32

2.1.1. Văn hoá Mẫu hệ - nền tảng của ý thức phái tính trong văn học truyền thống…….32

2.1.2. Nho giáo và nữ quyền trong văn học………………………..………......................35

2.2. Cảm quan phái tính và thân phận người phụ nữ trong ca dao ………………………37

2.3. Cảm quan phái tính và nữ quyền trong văn học Việt Nam trung đại ……………….41

2.3.1. “Chuyện người con gái Nam Xương và người phụ nữ với nỗi buồn nhân thế……42

2.3.2. Cảm quan tính dục trong thơ Hồ Xuân Hương…………………………………....43

2.3.3. Cảm quan về tính dục và thân phận người phụ nữ trong văn học Việt Nam từ thế

kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX ……………………...........................................................48

2.4. Ý thức phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học Việt Nam trước năm 1975...50

2.4.1. Từ đầu thế kỷ XX – 1945……………………………………………………….....50

2.4.1.1. Phan Khôi và Manh Manh nữ sĩ: Khúc dạo đầu của phê bình nữ quyền trong

văn học đầu thế kỷ XX…………………………………………………………………..51

2.4.1.2. Văn học Nam Bộ đầu thế kỷ XX: Từ người phụ nữ mù chữ đến người phụ nữ

viết văn…………………………………………………………………………...............55

2.4.1.3. “Gái mới” trong tiểu thuyết Tự lực văn đoàn - hình ảnh mới của ý thức phái

tính và nữ quyền trong văn học Việt Nam……………………………………………….58

2.4.2. Ý thức phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học Việt Nam từ năm 1945

đến năm 1975 …………………………………………………………………………….59

2.4.2.1. Ý thức phái tính và nữ quyền trong văn học cách mạng…………...……………59

2.4.2.2. Vấn đề thân phận người phụ nữ trong văn xuôi đô thị miền Nam từ 1954 đến  1975………………………………………………………………………………………60

Chương 3: Ý THỨC PHÁI TÍNH VÀ ÂM HƯỞNG NỮ QUYỀN TRONG VĂN XUÔI NỮ VIỆT NAM TỪ SAU NĂM 1975 DƯỚI GÓC ĐỘ NỘI DUNG          70

3.1. Bối cảnh lịch sử xã hội và tình hình văn học Việt Nam từ sau năm 1975………….70

3.2.           Xác lập một lối viết nữ…………………………………………………………....72

3.3.           Hành trình tìm lại bản ngã……………………………………………...................75

3.3.1.     Nhân vật nữ trong sáng tác của các nhà văn nữ……………………………..........75

3.3.1.1.          Người phụ nữ và những cuộc chiến vẫn còn nhức nhối……………………...78

3.3.1.2.          Người phụ nữ và những khát khao hạnh phúc đời thường……………………86

3.3.1.3.          Tính dục như một phương thức thể hiện bản ngã……………………………..93

3.3.2. “Xét lại” thế giới đàn ông bằng con mắt đàn bà………………….………………106

Chương 4: Ý THỨC PHÁI TÍNH VÀ ÂM HƯỞNG NỮ QUYỀN TRONG VĂN                  XUÔI NỮ VIỆT NAM TỪ SAU NĂM 1975 DƯỚI GÓC ĐỘ NGHỆ THUẬT       117

4.1. Không/thời gian nghệ thuật – bức tranh thế giới qua con mắt người phụ nữ………117

4.2. Ngôn ngữ, giọng điệu – bước đột phá về diễn ngôn phái tính…………….….........125

4.3. Khuynh hướng tự truyện như một nét đặc thù của lối viết nữ ………………..........133

 

KẾT LUẬN                                                                                                                      150                                      THƯ MỤC THAM KHẢO                                                                                          152

 

 

MỞ ĐẦU

1.     Lý do chọn đề tài

 “Nữ nhi thường tình”, “Nữ sinh ngoại tộc”, “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”,... là những câu nói người ta vẫn truyền đời lại cho nhau. Thái độ “trọng nam khinh nữ” qua hàng ngàn năm lịch sử đã bám rễ rất sâu vào xã hội bị cai trị bởi tư tưởng nam quyền, thậm chí ngay cả nhiều người phụ nữ cũng ngầm thừa nhận vai trò thống trị của nam giới.

Cuộc đấu tranh để giành lại địa vị đã mất của nữ giới vốn âm ỉ từ lâu trong lịch sử đã dần phát triển mạnh mẽ với tên gọi là Nữ quyền luận - Chủ nghĩa nữ quyền (Feminism). Và cho đến nay, bình đẳng giới tính và nữ quyền vẫn thuộc những vấn đề quan trọng nhất của thời đại. Có một điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là trong đa số các nền văn hóa ở cả phương Đông lẫn phương Tây, giới thường phải chịu nhiều bất công nhất trong xã hội chính là nữ giới. Do đó, tranh đấu về bình đẳng giới tính thường đồng nghĩa với đấu tranh cho nữ quyền. Cuộc đấu tranh vì bình đẳng giới đã đồng loạt diễn ra trên mọi phương diện của đời sống xã hội, trong đó có văn học nghệ thuật.

Có một sự thật hiển nhiên rằng khi nhắc đến văn học nữ quyền/âm hưởng nữ quyền/tinh thần nữ quyền/sắc thái nữ quyền trong văn chương, chúng ta hoàn toàn không nên phân biệt giữa nhà văn nam hay nhà văn nữ. Dõi theo tiến trình phát triển của nền văn học thế giới vì sự bình đẳng giới, chúng ta có thể thấy rõ điều đó. Ở Việt Nam, điều này cũng không ngoại lệ. Bằng nhiều phương thức khác nhau, các nhà văn đã đưa vào tác phẩm của mình hình ảnh người phụ nữ và cuộc sống của chính họ trong muôn nẻo đường đời, tình đời, tình người với tất cả thấu hiểu, thông cảm, sẻ chia và yêu thương.

Thời gian gần đây, người ta thường hay nhắc đến một trào lưu “văn học nữ quyền” hoặc “văn học mang âm hưởng nữ quyền”, trong đó nhấn mạnh “văn chương mang tính nữ” với ngụ ý đề cập đến những tác phẩm cất cao tiếng nói nghệ thuật để đứng về nữ giới, bảo vệ nữ giới và thể hiện những đặc tính riêng, những khát khao hạnh phúc của “phái yếu” và những người cầm bút chính là những người phụ nữ.

          Có nhiều nhà phê bình cho rằng chúng ta cần nói về văn học nữ, nhưng không phải trong ngữ cảnh “phân chia” thành văn học nam hay nữ, mà chỉ nên ngầm hiểu đó là “sự mở rộng di sản văn học khi khẳng định tính độc đáo và cá tính sáng tạo của những người phụ nữ viết văn”. [145]. Nhà nghiên cứu O.Gavrilina gắn khái niệm “văn học nữ” với hai ý nghĩa cơ bản: “… trong nghĩa rộng, đó là tất cả những tác phẩm được viết bởi phụ nữ, không phụ thuộc vào việc tác giả khi sáng tác đứng trên quan điểm nữ quyền hay vẫn tuân theo những truyền thống phụ quyền. Trong nghĩa hẹp, đó là nhóm những văn bản trong đó thể hiện cái nhìn riêng của phụ nữ đối với những vấn đề truyền thống của nhân loại (sự sống và cái chết, tình cảm và nghĩa vụ, mối quan hệ qua lại giữa con người với thiên nhiên, gia đình và nhiều vấn đề khác)”.[145].

Ấp ủ khao khát khám phá đặc trưng giới về loại hình và thi pháp của một số nhà văn nữ đương đại tiêu biểu từ những năm cuối thập kỉ 80 thế kỉ XX tới nay như Lê Minh Khuê, Dạ Ngân, Trần Thùy Mai, Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Hảo, Võ Thị Xuân Hà, Lí Lan, Phan Thị Vàng Anh, Đỗ Hoàng Diệu, Phong Điệp, Nguyễn Ngọc Tư,... nhằm tìm hiểu “lối viết nữ” riêng ở họ, tôi quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu“Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam đương đại” (Qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểu).

2. Đối tượng, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Trong luận án này, chúng tôi tập trung nghiên cứu ý thức phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi nữ những năm gần đây. Xác định đối tượng nghiên cứu như vậy, phạm vi nghiên cứu chính của luận án là tác phẩm của các tác giả Lê Minh Khuê, Phạm Thị Hoài, Trần Thuỳ Mai, Thuận, Lý Lan, Dạ Ngân, Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Hảo, Võ Thị Xuân Hà, Phan Thị Vàng Anh, Đỗ Hoàng Diệu, Phong Điệp, Nguyễn Ngọc Tư,… Trong đó, đối tượng khảo sát chủ yếu là truyện ngắn.

2.2. Về nhiệm vụ nghiên cứu, chúng tôi xác định, thứ nhất, bằng việc tổng hợp tư liệu, chúng tôi tái hiện khái niệm phái tính và sự vận động của ý thức phái tính theo tiến trình lịch sử trên những phương diện chính là văn hoá, xã hội, văn học để từ đó bước đầu phác thảo những nét cơ bản của tiến trình phát triển ý thức phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Thứ hai, thông qua việc lựa chọn tác phẩm của một số tác giả nữ tiêu biểu, chúng tôi xác định cho mình nhiệm vụ nghiên cứu chính là: Soi sáng những cơ sở lý luận- triết học của việc phân tích nữ quyền luận và tường giải tác phẩm; Xác định loại hình văn xuôi nữ trên cơ sở bản sắc giới và đặc điểm cá tính sáng tạo của một số nhà văn nữ tiêu biểu; Lý giải cốt truyện và xung đột tâm lý xã hội trong tác phẩm của các tác giả nêu trên như là sự phản ánh bằng nghệ thuật cấu trúc giới của xã hội hiện đại; Khám phá đặc trưng thế giới nội tâm của các nhân vật, những mô típ ứng xử thể hiện đặc điểm về phương diện giới của văn xuôi nữ hiện đại; Khám phá đặc trưng về mặt ngôn ngữ, giọng điệu của văn xuôi nữ và vai trò của nó trong việc tạo dựng bức tranh thế giới dưới cái nhìn về giới.

3. Phương pháp nghiên cứu

Thực hiện đề tài luận án, chúng tôi vạn dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây:

3.1. Vận dụng phương pháp lịch sử - phái sinh nhằm nhìn nhận lại quá trình biểu hiện của ý thức phái tính và âm hưởng nữ quyền trong tiến trình văn học nghệ thuật.

3.2. Vận dụng phương pháp hệ thống trong việc hệ thống hoá những quan điểm về phái tính và nữ quyền, sự vận động và biểu hiện của ý thức phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học Việt Nam đương đại.

3.3. Vận dụng phương pháp so sánh, đối chiếu giữa các tác phẩm văn học với các tài liệu về nhân chủng học, văn hoá học, tôn giáo, triết học, và giữa các tác phẩm của nhà văn nam với nhà văn nữ… nhằm tìm ra tương quan đối ứng giữa hoàn cảnh xã hội, nền tảng văn hoá, giai đoạn lịch sử đã tác động như thế nào đến văn học trong phạm vi biểu hiện của ý thức phái tính và âm hưởng nữ quyền trong sáng tác của một số tác giả nữ tiêu biểu.

3.4. Vận dụng phương pháp tiếp cận theo hướng thi pháp học nhằm làm sáng tỏ những đặc điểm, dấu hiệu mang màu sắc phái tính và âm hưởng nữ quyền cả về nội dung lẫn hình thức nghệ thuật trong  sáng tác của một số cây bút nữ đương đại; qua đó khẳng định những đóng góp riêng của họ trong tiến trình văn học Việt Nam.

3.5. Vận dụng phương pháp tiểu sử nhằm soi sáng một số luận điểm khi giải quyết vấn đề về khuynh hướng tự truyện như một nét đặc thù của lối viết nữ trong văn xuôi nữ đương đại.

3.6. Vận dụng phương pháp liên ngành làm cơ sở phương pháp luận cho đề tài nghiên cứu, trong đó có Lý thuyết về giới (Giới học), Tâm lý học, Ngôn ngữ học. Phương pháp tiếp cận tổng hợp, liên ngành sẽ giúp chúng tôi thấy được bản chất tư tưởng, thẩm mỹ của tác phẩm, tiến tới việc phân tích, lý giải những sáng tác của các cây bút nữ đương đại.

4. Đóng góp của luận án

Luận án có những đóng góp mới sau đây:

4.1. Hệ thống và lý giải một cách cơ bản những vấn đề lý luận về phái tính và nữ quyền trong văn hoá và trong diễn ngôn văn học.

4.2. Bước đầu chỉ ra được ý thức về phái tính và nữ quyền trong văn học đương đại như một bước tiến/ hệ quả của tiến trình dân chủ hoá xã hội và văn học.

4.3. Luận án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho giới nghiên cứu văn học và cho công tác giảng dạy về phái tính và nữ quyền trong văn học.

5. Cấu trúc luận án

          Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Thư mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của luận án được chúng tôi triển khai thành 04 chương:

Chương 1:    Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề phái tính và nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam đương đại

Chương 2:    Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học truyền thống

Chương 3:    Ý thức phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi của một số tác giả nữ tiêu biểu từ sau năm 1975 dưới góc độ nội dung

Chương 4:    Ý thức phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi của một số tác giả nữ tiêu biểu từ sau năm 1975 dưới góc độ nghệ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 1

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÁI TÍNH VÀ

NỮ QUYỀN TRONG VĂN HỌC

1.1. Giới thuyết về phái tính và nữ quyền

Hẳn nhiên, khi loài người biết phân biệt đàn ông và đàn bà thì ý niệm về phái tính đã xuất hiện. Phái tính chỉ sự liên kết giữa giới và những bản tính đặc trưng cho từng phái riêng biệt và nó không ngừng được nhận diện trong đời sống cũng như trong tất cả các ngành khoa học. Trong hệ thuật ngữ liên quan đến phái tính, chúng tôi tạm đưa ra công thức dịch: Phái tính = phái (gender) + giống/giới/giới tính (sex). Như vậy, phái nam = nam giới (the male sex) + masculinity (tính nam/bản tính nam); phái nữ = nữ giới (the fair sex) + femility (tính nữ/bản tính nữ). Đến nay, trong từ điển tiếng Việt cũng như một số từ điển ngoại ngữ khác không hề có một thuật ngữ nào với hàm nghĩa khái quát như thế. Mặc dù vậy, phái tính và ý thức phái tính đã, đang và vẫn sẽ luôn hiện hữu trong mọi lĩnh vực của đời sống con người.

1.1.1. Quan niệm truyền thống về phái tính

1.1.1.1. “Đàn bà được sinh ra từ chiếc xương sườn của đàn ông…”

          Theo Kinh thánh, Thượng Đế sáng tạo ra thế giới trong vòng 7 ngày với đủ biển cả, ao hồ, sông suối, chim muông. Trong ngày thứ 7, Người nghĩ thêm ra một loài động vật mà Người cho là “sẽ hoàn hảo nhất trong các loại động vật”. Và chàng Adam xuất hiện từ đó. Để tránh cho Adam khỏi buồn bã nơi vườn Địa Đàng, Thượng Đế đã dùng một “cái xương sườn thừa của ông Adam” (do thiếu nguyên liệu!) [1, tr.321] để tạo nên con người thứ hai là Eva làm bạn đồng hành. Mắc lỗi lầm do ăn “trái cấm” ở vườn Địa Đàng, Adam và Eva bị Đấng tối cao đày xuống mặt đất, bắt sống cuộc sống như những sinh vật khác (sẽ phải tự kiếm ăn, sẽ già đi, sẽ bị bệnh tật rồi trở về với cát bụi). Và hình phạt lớn nhất mà Thượng đế đặt lên Eva là hàng tháng sẽ phải mất đi một lượng máu từ trong cơ thể, sẽ phái mang nặng, đẻ đau,…

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
nguyen xuan ngoc
Thuvien24.com chưa làm mình thất vọng lần nào
nnthieu20
mong rằng bạn sẽ có nhiều bài hay như thế này nữa
hoaithuongqn92
​Chúc cộng đồng ngày càng phát triển và các anh chị, các bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để hỗ trợ cho mọi người, đặc biệt là các thế hệ sinh viên tiếp theo :)
thanhthaosk
vượt qua bao gian khổ cày cuốc anh Gút gồ, cuối cùng anh cũng tìm được em :xxxxx
NhanPhan
Xin cảm ơn ban quản trị đã giúp đỡ
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh