Vận dụng quy trình giải toán của polya nâng cao kỹ năng giải bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12 cho học sinh phổ thông

Vận dụng quy trình giải toán của polya nâng cao kỹ năng giải bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12 cho học sinh phổ thông

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học tự nhiên

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 8

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Vận dụng quy trình giải toán của polya nâng cao kỹ năng giải bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12 cho học sinh phổ thông

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tìm cách giải quyết vấn đề............................................................ 17

Sơ đồ 2.1. Dạy học theo Quy trình Polya ................................................................ 22

Sơ đồ 2.2. Sự chi phối của quy luật di truyền ......................................................... 27

Sơ đồ 2.3. Giải bài tập theo quy trình Polya (theo Đinh Thị Thu Hằng)............. 29

Sơ đồ 2.4. Các bước giải bài tập theo quy trình Polya (theo tác giả)................... 30

Sơ đồ 2.5: Tổng quan các quy luật di truyền .......................................................... 33

Sơ đồ 2.6: Quy luật Menđen ..................................................................................... 33

Sơ đồ 2.7: Tương tác gen phổ biến ........................................................................... 34

Sơ đồ 2.8: Liên kết gen hoàn toàn (2 cặp) .............................................................. 34

Sơ đồ 2.9 : Hoán vị gen (2 cặp)................................................................................. 35

Sơ đồ 2.10: Di truyền liên kết giới tính ................................................................... 35

Sơ đồ 2.11: Di truyền NST ........................................................................................ 36

Bảng 3.1. Tổng hợp đối tượng thực nghiệm ............................................................ 62

Bảng 3.2. Nội dung kiến thức kiểm tra thực nghiệm ............................................. 63

Bảng 3.3. Tần số điểm kiểm tra trường Phạm Thành Trung ................................. 65

Biểu đồ 3.4: Tần số kiểm tra trường Phạm Thành Trung ...................................... 65

Biểu đồ 3.5. Tần suất hội tụ lùi trường Phạm Thành Trung .................................. 65

Biểu đồ 3.6. Tần suất hội tụ tiến trường Phạm Thành Trung ................................ 66

Bảng 3.7. Các tham số đặc trưng trường Phạm Thành Trung ............................... 66

Bảng 3.8. Tần số điểm kiểm tra trường Cao Lãnh 2 ............................................... 66

Biểu đồ 3.9. Tần số điểm kiểm tra trường Cao Lãnh 2 .......................................... 66

Biểu đồ 3.10. Tần suất hội tụ lùi trường Cao Lãnh 2 ............................................. 67

Biểu đồ 3.11. Tần suất hội tụ tiến trường Cao Lãnh 2 ........................................... 67

Bảng 3.12. Các tham số đặc trưng trường Cao Lãnh 2 .......................................... 67

Bảng 3.13. Tần số điểm kiểm tra Trường Thanh Bình 1 ....................................... 67

Biểu đồ 3.14. Tần số kiểm tra trường Thanh Bình 1 .............................................. 68

Biểu đồ 3.15. Tần suất hội tụ lùi trường Thanh Bình 1 ......................................... 68

Biểu đồ 3.1.6. Tần suất hội tụ tiến trường Thanh Bình 1....................................... 70

Bảng 3.17. Các tham số đặc trưng trường Thanh Bình 1 ....................................... 68

Bảng 3.18. Tần số điểm kiểm tra toàn đợt ............................................................... 69

Biểu đồ 3.19. Tần số kiểm tra toàn đợt .................................................................... 69

Biểu đồ 3.20. Tần suất hội tụ lùi toàn đợt ............................................................... 69

Biểu đồ 3.21. Tần suất hội tụ tiến toàn đợt ............................................................. 70

Bảng 3.22. Tổng hợp các thông số đặc trưng toàn đợt .......................................... 70

Bảng 3.23. Tổng hợp kết quả định tính giờ dạy thực nghiệm ............................... 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

Trang

Bìa phụ                                                                                                                                  i

Lời cam đoan                                                                                                                                    ii

Lời cảm ơn                                                                                                                            iii

Danh mục các chữ viết tắt                                                                                                  iv

Danh mục bảng số liệu, biểu đồ                                                                                         v

Mục lục                                                                                                                                  1

PHẦN I: MỞ ĐẦU   4

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI4

1.1. Xuất phát từ tình hình phát triển đất nước.4

1.2. Xuất phát từ sự phát triển của Di truyền học.4

1.3. Xuất phát từ thực tiễn yêu cầu giáo dục và dạy học. 5

1.4. Xuất phát từ khả năng ứng dụng của quy trình Polya.6

II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU   7

III. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU   7

3.1. Đối tượng nghiên cứu. 7

3.2. Khách thể nghiên cứu. 7

3.3. Đối tượng khảo sát7

IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC   7

V. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU   8

VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   8

6.1. Nghiên cứu lý thuyết8

6.2. Phương pháp điều tra. 9

6.3. Phương pháp thực nghiệm.. 9

6.4. Phương pháp thống kê toán học. 9

6.5. Phương pháp chuyên gia.9

VII. KẾT QUẢ CỦA LUẬN VĂN   9

VIII. CẤU TRÚC LUẬN VĂN   10

PHẦN 2: NỘI  DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   11

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN   11

1.1. Về dạy học Di truyền học và Tính quy luật của hiện tượng di truyền ở trường THPT.11

1.2. Quan niệm về dạy và giải bài tập Tính quy luật của hiện tượng di truyền  11

1.3. Tư tưởng sư phạm của G.Polya về dạy học giải bài tập Toán  13

1.4. Sử dụng phương pháp tích cực trong dạy học giải bài tập Tính quy luật của hiện tượng di truyền  16

1.5. Vận dụng tư tưởng sư phạm của G.Polya vào việc giải bài tập Tính quy luật của hiện tượng di truyền.18

1.5.1. Liên môn Toán-Sinh. 18

1.5.2. Vận dụng tư tưởng của G.Polya trong giải bài tập Tính quy luật của hiện tượng di truyền.19

CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG QUY TRÌNH GIẢI TOÁN CỦA G.POLYA VÀO DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN   22

2.1. Mục tiêu kiến thức và kĩ năng cần đạt của HS trong quá trình học tập chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền  23

2.1.1. Quy luật phân li.23

2.1.2. Quy luật phân li độc lập. 23

2.1.3. Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen. 23

2.1.4. Di truyền liên kết24

2.1.5. Di truyền liên kết với giới tính. 24

2.1.6. Di truyền ngoài NST.. 25

2.2. Phân loại bài tập Tính quy luật của hiện tượng di truyền  25

2.2.1. Bài toán hay bài tập là gì?. 25

2.2.2 Phân loại bài tập Tính quy luật hiện tượng di truyền.26

2.3. Các bước khi dạy HS giải bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền theo quy trình G.Polya  28

2.3.1. Bước 1: Xác định yêu cầu –  Phân tích yêu cầu và dữ kiện. 30

2.3.2. Bước 2: Sơ đồ hóa bài toán– Giải chi tiết ra đáp số. 30

2.3.3. Bước 3: Phân tích cách giải và dữ kiện ban đầu.31

2.3.4. Bước 4: Mở rộng bài toán. 32

2.4. Vận dụng quy trình giải toán của G.Polya vào từng dạng bài tập  33

2.4.1. Dạng 1: Tìm quy luật di truyền. 33

2.4.2. Dạng 2: Quy luật phân li và phân li độc lập. 39

2.4.3. Dạng 3: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen. 43

2.4.4. Dạng 4: Di truyền liên kết (NST thường và NST giới tính). 48

2.4.5. Dạng 5: Di truyền ngoài NST.. 52

2.4.6. Dạng 6: Kết hợp các quy luật di truyền. 56

KẾT LUẬN CHƯƠNG II60

CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHAM    61

3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm   61

3.1.1. Mục đích thực nghiệm.. 61

3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm.. 61

3.2. Phương pháp và nội dung thực nghiệm sư phạm   61

3.2.1. Phương pháp thực nghiệm61

3.2.1.1. Đối tượng thực nghiệm.. 61

3.2.1.2. Tổ chức thực nghiệm.. 62

3.2.2. Nội dung thực nghiệm chính thức. 63

3.2.3. Xử lí kết quả thực nghiệm.. 63

3.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm   64

3.3.1. Định lượng:64

3.3.2. Định tính:71

3.4. Vận dụng giáo án dạy thực nghiệm   73

KẾT LUẬN CHƯƠNG III74

PHẦN BA KẾT LUẬN   75

3.1. KẾT LUẬN   75

3.2. KHUYẾN NGHỊ75

TÀI LIỆU THAM KHẢO   77

Phụ lục


1.1. Xuất phát từ tình hình phát triển đất nước.

Nước ta vốn là một nước nông nghiệp đang trên đường công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Trước đây nông nghiệp chiếm tới 80% sản phẩm của nền kinh tế. Ngày nay đang diễn ra sự chuyển dịch trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân. Dự đoán đến năm 2015, tỉ lệ nhân lực cho nông nghiệp chỉ còn 50%. Do vậy, việc ứng dụng các thành tựu của khoa học kĩ thuật vào nông nghiệp ngày càng có ý nghĩa chiến lượt, đặc biệt là Sinh học hiện đại.

Nguồn nhân lực phục vụ cho nông nghiệp ngày càng phải nâng cao về kiến thức lý thuyết lẫn thực tiễn. Hiện nay, nước ta thiếu hẳn chương trình đào tạo những lao động thành thạo kỹ năng nghề nghiệp, do vậy, đào tạo ra nguồn nhân lực phục vụ cho yêu cầu đó là một nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Nguồn nhân lực có liên quan với sử dụng kiến thức Sinh học nhiều hơn vì ngày nay Sinh học, đặc biệt là Di truyền học có phạm vi ứng dụng rộng rãi, không chỉ trong các ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp mà cả trong các ngành công nghiệp chế biến, công nghệ thực phẩm, y dược[22]…..

1.2. Xuất phát từ sự phát triển của Di truyền học.

Di truyền học ra đời đến nay đã hơn 110 tuổi. Suốt thế kỉ XX, Di truyền học đã phát triển nhanh như vũ bão: trong suốt 20 năm đầu, cứ 10 năm có một sự phát minh lớn và sau đó khoảng cách rút lại còn 2 năm. Sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của tính di truyền đã có vai trò cách mạng hóa đối với sinh học. Đặc biệt trong những năm vừa qua, kể từ khi phát minh ra kỹ thuật di truyền, nhữngvấn đề sinh học trước đây tưởng chừng khó với tới thì nay đã có bước tiến quan trọng. Nhờ đó, sự thống nhất giữa các nghiên cứu sinh học: từ gen đến protein và tiếp theo là sinh – hóa, sinh – lí của tính trạng. Chưa bao giờ sự hiểu biết về bộ gen của nhiều sinh vật và nhất là của bộ gen người được chi tiết như hiện nay. Sự tích lũy một khối lượng kiến thức khổng lồ đã đưa đến nhiều thay đổi căn bản trong tư duy và phương pháp luận của Di truyền học nói riêng và Sinh học nói chung.

Di truyền học có nhiều ứng dụng hết sức to lớn cho thực tiễn sản xuất của xã hội loài người như “cách mạng xanh” vào những năm 1960 và sự phát triển của công nghệ sinh học hiện nay. Các ứng dụng của công nghệ di truyền tạo nên hàng loạt chuyển đổi sâu sắc trong các chiến lược phát triển của y dược học, trồng trọt, chăn nuôi và nhiều lĩnh vực khác. Sự kết hợp kĩ thuật di truyền với các lĩnh vực khoa học hàng đầu như tin học và hóa học hiện đại sẽ cải biến sinh giới và mở ra triển vọng ứng dụng to lớn [9].

1.3. Xuất phát từ thực tiễn yêu cầu giáo dục và dạy học

Để nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước, trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiên trì phát động cuộc vận động đổi mới phương pháp nâng cao tính tích cực, sáng tạo của người học trong quá trình dạy học, đó chính là PPDH tích cực.

Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, điều này chứng tỏ vai trò của giáo dục trong sự nghiệp phát triển đất nước ta trong thời kì hội nhập quốc tế. Trong những năm qua nền giáo dục nước ta đã đổi mới về mục tiêu, nội dung chương trình SGK, đổi mới PPDH nhằm tăng tính chủ động và sáng tạo cho HS.

Chương trình Sinh học phổ thông giữ nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo ra nguồn nhân lực cho nông, lâm, ngư nghiệp và y dược về lý thuyết lẫn kĩ năng. Kiến thức SGK bao gồm các kiến thức nền tảng lẫn nâng cao, các thành tựu đã, đang và sẽ mở ra hướng đi mới cho nền kinh tế nước nhà.

Kiến thức lý thuyết Di truyền học đối với học sinh khá hấp dẫn nhưng kiến thức về bài tập lại khá nặng nề. Học sinh thường giải bài tập Di truyền học một cách ngẫu hứng, dựa trên thói quen học vẹt. Đa số các em đều bỡ ngỡ trước một bài toán lạ. Sở dĩ có thực trạng trên là do chưa có một quy trình cụ thể cho giải bài tập Di truyền học.

Có thể nói, việc đổi mới PPDH bài tập di truyền và sử dụng các PPDH có nhiều tiềm năng để phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS. Do vậy, dạy học truyền thống chưa thể mang lại hiệu quả tích cực như trên.

Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền yêu cầu HS phải nắm được nhiều kiến thức quan trọng của chương trước – Cơ sở di truyền và biến dị, đồng thời phải hiểu được các quy luật di truyền và vận dụng sáng tạo vào từng dạng bài tập cụ thể. Do vậy, Tính quy luật của hiện tượng di truyền là một nội dung khó, cần được GV đầu tư kĩ lưỡng, HS cũng phải nỗ lực học tập.

Trong học tập, dạy HS suy nghĩ tốt hơn dạy cho HS suy nghĩ về cái gì vì tính chất chung của yêu cầu giải toán là sự sáng tạo [14, tr.3], đây là một cách rất tốt để dạy bài tập Sinh học nói chung và bài tập Tính quy luật của hiện tượng di truyền nói riêng.

1.4. Xuất phát từ khả năng ứng dụng của quy trình Polya.

Việc đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực là cần thiết, nhằm hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học thụ động, cụ thể là: phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học. Đáp ứng được yêu cầu về con người về tri thức trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bắt kịp xu thế đổi mới phương pháp hiện đại; hình thành và phát triển những giá trị nhân cách tích cực; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hoạt động sáng tạo.

Đã nhiều năm trôi qua, tư tưởng nhưng tư tưởng sư phạm của G.Polya (13/12/1888 – 7/9/1985) vẫn còn giá trị rất to lớn cho Toán học nói chung và các ngành có vận dụng toán học nói riêng. Theo ông, GV phải đặt lên hàng đầu việc rèn luyện tư duy, phát triển kĩ năng sáng tạo [14, tr.3] cho HS. Bộ 03 quyển sách của G.Polya đã được xuất bản từ lâu:

- Giải một bài toán như thế nào? Xuất bản năm 1945

-Toán học và những suy luận có lý, Xuất bản năm 1953

-Sáng tạo toán học, Xuất bản năm 1964.

nhưng nó luôn cần thiết cho hầu kết các GV không những Toán học mà còn ở các môn học khác như Sinh học, Vật Lý, Hóa học, ….. Đặc biệt là GV dạy bậc THPT.

Qua nghiên cứu ban đầu, quy trình giải toán của Polya có khả năng giúp HS giải bài tập Di truyền học một cách nhanh chóng và khoa học. Đặc biệt, sử dụng quy trình giải toán của Polya theo một cách thích hợp sẽ góp phần tích cực hóa hoạt động nhận thức, rèn luyện các kỹ năng tư duy như: phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa của HS nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cũng như khả năng vận dụng kiến thức di truyền học Sinh học 12 vào thực tiễn cuộc sống một cách có hiệu quả.

 

Từ những nhận định trên, chúng tôi chọn đề tài “Vận dụng quy trình giải toán của G.Polya nâng cao kĩ năng giải bài tập Tính quy luật của hiện tượng di truyền Sinh học 12 cho học sinh phổ thông” nhằm nâng cao chất lượng dạy học Di truyền học Sinh học 12.

 

Vận dụng quy trình giải toán của Polya vào giải bài tập Tính quy luật của hiện tượng di truyền Sinh học 12. Thiết kế giáo án phù hợp để dạy các bài thuộc chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền theo tư tưởng G.Polya.

 

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Quy trình giải toán của Polya trong giải bài tập Tính quy luật của hiện tượng di truyền Sinh học 12.

3.2. Khách thể nghiên cứu

Quá trình dạy học bài tập chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Sinh học 12.

3.3. Đối tượng khảo sát

GV dạy Sinh học và HS lớp 12 THPT.

Nếu vận dụng hợp lí quy trình giải toán của Polya để giải bài tập chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Sinh học 12 thì sẽ giúp học sinh học tập một cách chủ động, tích cực, sáng tạo hơn, qua đó phát triển tư duy, nâng cao kĩ năng giải bài tập của HS và nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học ở trường phổ thông.

 

5.1. Nghiên cứu cấu trúc nội dung phần năm: Di truyền học Sinh học 12 nâng cao, cơ sở của việc vận dụng quy trình Polya vào giải các dạng bài tập chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Sinh học 12.

5.2. Tìm hiểu thực trạng dạy và giải bài tậpchương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyềnSinh học 12 ở trường THPT hiện nay.

 5.3. Nghiên cứu các bài tập chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền đã cho ở các kì thi Đại học – Cao Đẳng, phân loại và giải chi tiết theo quy trình Polya.

5.4. Xây dựng giáo án dạy học chương Tính quy luật của hiện tượng di truyền để dạy lý thuyết thông qua dạy bài tập, rèn luyện HS sử dụng quy trình Polya vào giải bài tập chương một cách sáng tạo.

5.5. Thực nghiệm vận dụng quy trình Polya vào giảibài tậpchương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyềnSinh học 12 ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang.

5.6. Rút ra kết luận về tính khả thi của việc vận dụng quy trình Polya vào giải bài tập chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Sinh học 12.

 

Để thực hiện đề tài này chúng tôi sử dụng phối hợp các phương pháp sau:

6.1. Nghiên cứu lý thuyết

Nghiên cứu các loại tài liệu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác giáo dục.

Nghiên cứu tổng quan các tài liệu lý luận dạy học, các giáo trình, đặc biệt là các tài liệu về quy trình Polya và vận dụng quy trình Polya vào dạy học.

Nghiên cứu cấu trúc, nội dung phần Di truyền học Sinh học 12 và bài tập chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền.

Nghiên cứu các luận án, luận văn, các bài báo khoa học có liên quan đến đề tài.

6.2. Phương pháp điều tra

Điều tra thực trạng dạy học bài tập chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Sinh học 12 và sử dụng quy trình Polya vào giảicác dạngbài tập Sinh học 12, trao đổi trực tiếp với GV ở các trường THPT trong một số tỉnh để thu thập thông tin về tình hình DH phần kiến thức nêu trên.

6.3. Phương pháp thực nghiệm

 Thực nghiệm vận dụng quy trình Polya vào giải bài tập chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Sinh học 12 ở một số trường THPT để xác định tính khả thi của quy trình đồng thời điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp để quy trình có thể được vận dụng trên diện rộng.

6.4. Phương pháp thống kê toán học

Sử dụng các phép thống kê để xử lí số liệu thu được trong khảo sát và thực nghiệm sư phạm (các công thức được trình bày cụ thể trong chương Thực nghiệm sư phạm).

6.5. Phương pháp chuyên gia.

Khi thực hiện đề tài này chúng tôi trao đổi xin ý kiến với Thầy hướng dẫn, các chuyên gia cùng các đồng nghiệp có kinh nghiệm.

 

 

- Hệ thống hóa cách giải bài tập chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Sinh học 12, bài tập thi Tốt nghiệp THPT và bài tập thi Đại học – Cao Đẳng phần Tính quy luật của hiện tượng di truyền theo quy trình giải toán của Polya.

- Thiết kế giáo án dạy học bài tập Tính quy luật của hiện tượng di truyền theo tư tưởng sư phạm của Polya.

- Kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp sau về dạy học lý thuyết thông qua dạy bài tập cho các nội dung liên quan đến bài tập thuộc phần Di truyền học Sinh học 12.

 

Phần mở đầu

Phần nội dunggồm 3 chương:

            Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn.

Chương II: Vận dụng quy trình giải toán của G.Polya vào dạy học giải bài tập Tính quy luật của hiện tượng di truyền.

            Chương III: Thực nghiệm sư phạm.

Phần kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
vantribinhdinh
Toi xin cam on su ho tro nhiet tinh cua thuvien24!
cảm ơn ban, tôi cung đang tim kiếm các tài liệu liên quan.
thanks!!!!!!!!!!! happy lucky day!
duongthithuy
Cám ơn BQT đã tạo ra trang tài liệu có ích
Cám ơn bác đã chia sẻ tài liệu này! Chúc bác luôn vui vẻ và đam mê trong công việc nghiên cứu và có thêm nhiều tài liệu hay nữa để chia sẻ .
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh